Statut szko造
Redaktor: admin   
09.11.2010.

Za陰cznik nr 1 do uchwa造 nr  18/3/11/2015
 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum
 im. Kardyna豉 Stefana Wyszy雟kiego
w Kamieniu Kraje雟kim z dnia 3.11.2015 r.

 

 

 

 

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM


W KAMIENIU KRAJE垶KIM

 

 

§ 1

 

NAZWA SZKOΧ

 

 

 1. Nazwa szko造: Publiczne Gimnazjum im. Kardyna豉 Stefana Wyszy雟kiego                    w Kamieniu Kraje雟kim

 2. Typ szko造: Gimnazjum

 3. Siedziba Gimnazjum – Kamie Kraje雟ki, ul. S瘼ole雟ka 3.

 4. Szkole nadaje imi organ prowadz帷y, na wniosek rady szko造 lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorz康u uczniowskiego.

 5. Ustalona nazwa jest u篡wana przez szko喚 w pe軟ym brzmieniu. Na piecz璚iach
  i stemplach mo瞠 by u篡wany czytelny skrót nazwy.

   

   

   

§ 2

 

INFORMACJE O PRACY GIMNAZJUM

 

 

 

 1. Organem prowadz帷ym Gimnazjum jest – Rada Miejska, która ma siedzib
  w Urz璠zie Miejskim w Kamieniu Kraje雟kim.

 2. Cele i zadania szko造:

 1. Szko豉 realizuje cele i zadania zawarte w programie wychowawczym
  i programie profilaktycznym:

 1. okre郵a wspó責zia豉nie z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
  a tak瞠 ró積ego rodzaju o鈔odkami poradnictwa i specjalnej pomocy dla dzieci i rodziców,

 2. pozwala na udzielenie pomocy materialnej ze 鈔odków przeznaczonych na ten cel w bud瞠cie pa雟twa lub w bud瞠cie w豉軼iwej jednostki samorz康u terytorialnego,

 3. organizuje zaj璚ia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne i rewalidacyjno – wychowawcze,

 4. uwzgl璠nia optymalne warunki rozwoju uczniów, zasad bezpiecze雟twa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zaj耩 szkolnych, przerw mi璠zy lekcyjnych, a tak瞠 podczas zaj耩 pozaszkolnych,

 5. szko豉 przestrzega zasad wewn皻rznego systemu oceniania zgodnie z odr瑿nymi przepisami w sprawach zasad oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. Wewn徠rzszkolny System Oceniania stanowi odr瑿ny dokument ewaluowany co roku,

 6. umo磧iwia zdobycie wiedzy i umiej皻no軼i niezb璠nych do uzyskania 鈍iadectwa uko鎍zenia szko造,

 7. umo磧iwia absolwentom dokonania 鈍iadomego wyboru dalszego kierunku kszta販enia,

 8. kszta速uje 鈔odowisko wychowawcze sprzyjaj帷e realizowaniu celów i zasad okre郵onych w ustawie, stosownie do kierunków szko造 i wieku uczniów,

 9. wspó責zia豉 ze 鈔odowiskiem zewn皻rznym w celu kszta速owania 鈔odowiska wychowawczego,

 10. sprawuje opiek nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz mo磧iwo軼i szko造,

 11. okre郵a formy wspó責zia豉nia szko造 z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, uwzgl璠niaj帷 ich prawo do znajomo軼i zada szko造 oraz przepisów prawa o鈍iatowego,

 12. okre郵a organizacj zaj耩 dodatkowych dla uczniów z uwzgl璠nieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowa,

 13. udziela uczniom porady pedagogicznej na terenie szko造,

 14. umo磧iwia uczniom podtrzymywanie, poznanie to窺amo軼i narodowej, etnicznej, j瞛ykowej i religijnej,

 15. umo磧iwia organizowanie opieki nad uczniami niepe軟osprawnymi ucz瘰zczaj帷ymi do szkó,

 16. umo磧iwia rozwijanie zainteresowa uczniów, m.in. realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz uko鎍zenia szko造 w skróconym czasie

   

   

§ 3


ORGANY GIMNAZJUM

 

 1. Organami szko造 s:

 1. dyrektor szko造,

 2. rada pedagogiczna,

 3. rada rodziców,

 4. samorz康 uczniowski.

  1a. Obs逝g organizacyjn, finansow i administracyjn szko造 sprawuje Miejsko – Gminny Zespó Us逝g O鈍iatowych w Kamieniu Kraje雟kim.

 1. Zasady wspó責zia豉nia organów szko造 oraz sposób rozwi您ywania sporów pomi璠zy nimi.

 1. Dyrektor wspó逍racuje bezpo鈔ednio z przewodnicz帷ymi organów Gimnazjum, którzy dzia豉j w ich imieniu oraz reprezentuj je na zewn徠rz.

 2. Wszelkie wnioski, uwagi, opinie formu這wane przez organy szko造 w ramach ich kompetencji i kierowane pod adresem Dyrektora Szko造, organów szko造, organu prowadz帷ego i sprawuj帷ego nadzór pedagogiczny i innych instytucji wymagaj formy pisemnej.

 3. Przedstawiciele organów szko造 mog by zapraszani do wzi璚ia udzia逝 w posiedzeniach innych organów szko造, je郵i regulaminy tych organów dopuszczaj tak mo磧iwo嗆.

 4. Dyrektor szko造 wszystkie zarz康zenia i decyzje przekazuje:

 1. radzie pedagogicznej na posiedzeniach tej rady, poprzez ksi捫k zarz康ze i komunikatów lub na tablicy og這sze w pokoju nauczycielskim,

 2. uczniom poprzez wychowawców klas, szkolny radiow瞛e lub na apelach i na tablicy og這sze,

 3. rodzicom na ogólnoszkolnych zebraniach (min. 2 razy w roku), na zebraniach klasowych poprzez wychowawców lub przez uczniów.

 1. Organy gimnazjum dla dobra uczniów i prawid這wego funkcjonowania szko造 zobowi您ane s do rozwi您ywania sytuacji konfliktowych wewn徠rz szko造.

 2. Organy i osoby uprawnione do rozwi您ywania sytuacji konfliktowych w szkole:

 1. sytuacje konfliktowe pomi璠zy organami reprezentuj帷ymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga Dyrektor Szko造 z mo磧iwo軼i odwo豉nia si stron do organu prowadz帷ego Gimnazjum

 2. sytuacje konfliktowe mi璠zy uczniami w klasie, uczniami ró積ych klas mi璠zy uczniem a nauczycielem rozstrzygaj wychowawcy klas lub pedagog z mo磧iwo軼i odwo豉nia si stron do Dyrektora Szko造,

 3. sytuacje konfliktowe mi璠zy nauczycielami lub pracownikami szko造, a tak瞠 mi璠zy nauczycielem, wychowawc a rodzicami uczniów rozstrzyga Dyrektor Szko造 z mo磧iwo軼i odwo豉nia si stron do organu prowadz帷ego szko喚,

 4. sytuacje konfliktowe mi璠zy uczniami lub ich rodzicami a szko陰 oraz konflikty miedzy nauczycielami i pracownikami a Dyrektorem Szko造 rozwi您uje organ prowadz帷y szko喚 lub organ nadzoru pedagogicznego.

   

   

   

 1. Kompetencje dyrektora szko造:

 1. Kieruje bie膨c dzia豉lno軼i dydaktyczn, wychowawcz szko造 we wspó逍racy z innymi nauczycielami wchodz帷ymi w sk豉d zespo逝 kierowniczego.

 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w szkole nauczycieli:

 1. obserwuje wszystkie formy zaj耩 dydaktycznych, opieku鎍zych i wychowawczych,

 2. dokonuje oceny pracy nauczycieli,

 3. analizuje dokumentacj szkoln dotycz帷 nauczania, wychowania i opieki,

 4. inspiruje, koordynuje wspó逍rac mi璠zy nauczycielami,

 5. przedstawia Radzie Pedagogicznej 2 razy w roku szkolnym  wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

 1. Jest pracodawc dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników:

 1. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szko造,

 2. przyznaje nagrody i wymierza kary porz康kowe nauczycielom i innym pracownikom szko造,

 3. wyst瘼uje z wnioskami w sprawach odznacze, nagród lub innych wyró積ie dla nauczycieli i innych pracowników szko造 po zasi璕ni璚iu opinii Rady Pedagogicznej,

 4. zapoznaje pracowników szko造 z zakresem obowi您ków,

 5. organizuje prac w sposób zapewniaj帷y efektywne wykorzystanie czasu pracy,

 6. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

 7. organizuje szkolenia BHP pracownikom,

 8. terminowo i prawid這wo wyp豉ca wynagrodzenia,

 9. u豉twia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

 10. zaspakaja socjalne potrzeby pracowników w miar posiadanych 鈔odków.

 1. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej:

 1. zawiadamia cz這nków Rady Pedagogicznej o posiedzeniach,

 2. realizuje i egzekwuje wykonanie uchwa Rady Pedagogicznej podj皻ych w ramach jej kompetencji,

 3. wstrzymuje wykonanie uchwa niezgodnych z przepisami prawa,

 4. ustala organizacj pracy szko造 w tym tygodniowy rozk豉d zaj耩 lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 5. dba o autorytet Rady Pedagogicznej, chroni praw i godno軼i nauczycieli,

 6. zapoznaje rad z obowi您uj帷ymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,

 7. przedk豉da Radzie Pedagogicznej projekty innowacji i eksperymentów,

 8. w drodze w豉snego obwieszczenia og豉sza jednolity tekst statutu.

 1. Sprawuje opiek nad uczniami:

 1. kontroluje realizacj obowi您ku szkolnego przez uczniów,

 2. zezwala na spe軟ienie obowi您ku szkolnego poza szko陰 na pisemny wniosek rodziców,

 3. wyra瘸 zgod na realizacj obowi您ku szkolnego uczniom  z poza rejonu,

 4. podejmuje decyzj w sprawie przenoszenia uczniów do równoleg造ch klas,

 5. organizuje nauczanie indywidualne,

 6. zwalnia uczniów z realizacji wychowania fizycznego i informatyki na czas okre郵ony na podstawie opinii o ograniczonych mo磧iwo軼iach uczestnictwa w tych zaj璚iach wydanych przez lekarza,

 7. stwarza warunki do realizacji projektu edukacyjnego,

 8. powo逝je komisje egzaminacyjne, wyznacza terminy egzaminów,

 9. wspó逍racuje z organem prowadz帷ym szko喚 w organizowaniu dowo瞠nia uczniów do szko造,

 10. odpowiada za realizacj zalece wynikaj帷ych z orzeczenia o potrzebie kszta販enia specjalnego ucznia,

 11. organizuje zaj璚ia dodatkowe z j瞛yka obcego nowo篡tnego innego ni j瞛yk obcy nowo篡tny nauczany w ramach obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych oraz zaj璚ia, dla których nie zosta豉 ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zaj耩 zosta w陰czony do szkolnego zestawu programu nauczania

 1. Wspó逍racuje z gmin w zakresie realizacji zada wymagaj帷ych takiego wspó責zia豉nia, realizuje jej zalecenia i wnioski w zakresie i na zasadach okre郵onych w ustawie.

 2. Wspó逍racuje z organami statutowymi szko造.

 3. Wspó責zia豉 z zak豉dowymi organizacjami zwi您kowymi dzia豉j帷ymi
  w szkole w zakresie przewidzianymi odr瑿nymi przepisami.

 4. Sprawuje nadzór nad dzia豉lno軼i administracyjno – gospodarcz szko造:

 1. organizuje wyposa瞠nie szko造 w 鈔odki dydaktyczne i sprz皻 szkolny,

 2. organizuje przegl康 techniczny obiektów szkolnych oraz prace konsultacyjno –remontowe,

 3. przeprowadza okresow inwentaryzacj maj徠ku szkolnego.

 1. Egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szko造 ustalonego w szkole porz康ku oraz dba o czysto嗆 i estetyk szko造.

 2. Wydaje zarz康zenia wewn皻rzne obowi您uj帷e wszystkich pracowników i uczniów szko造.

 3. Wydaje zezwolenia na prowadzenie na terenie placówki zaj耩 pozalekcyjnych finansowanych przez rodziców.

 4. Wykonuje inne zadania wynikaj帷e z przepisów szczegó這wych.

 5. Zespó kierowniczy jest cia貫m konsultacyjno – doradczym oraz opiniodawczym szko造.

 6. Zespó kierowniczy tworz: dyrektor, 3 przedstawicieli wytypowanych przez Rad Pedagogiczn.

 7. Zadaniem zespo逝 kierowniczego jest planowanie pracy szko造, opiniowanie i rozwi您ywanie bie膨cych zada i problemów oraz analiza pracy szko造.

 8. Przewodnicz帷ym zespo逝 kierowniczego jest dyrektor szko造, który w zale積o軼i od potrzeb i planu pracy zwo逝je posiedzenia zespo逝. Posiedzenia mog by zwo豉ne równie na wniosek jednego z cz這nków zespo逝 – je瞠li dyrektor uzna to za konieczne.

 9. Sk豉d zespo逝 kierowniczego mo瞠 ulec zmianie na wniosek rady pedagogicznej.

 10. Dyrektor lub na wniosek cz這nków zespo逝 mo瞠 zaprosi na posiedzenie osoby, które z racji kompetencji lub pe軟ionych funkcji mog pomóc w rozwi您aniu problemów.

 11. Dyrektor na czas swojej nieobecno軼i wyznacza spo貫cznego zast瘼c spo鈔ód cz這nków zespo逝 kierowniczego, który ma prawo do podejmowania decyzji dotycz帷ych bie膨cego funkcjonowania szko造.

   

   

4.      Kompetencje Rady Pedagogicznej:

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szko造 dzia豉j帷ym w zakresie kszta販enia, wychowania i opieki. Jest najwy窺zym organem uchwa這dawczym szko造.

 2. Organizacja rady pedagogicznej:

 1. w sk豉d rady wchodz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole,

 2. przewodnicz帷ym rady jest dyrektor szko造,

 3. zebrania rady s organizowane przed rozpocz璚iem roku szkolnego, po zako鎍zeniu pierwszego semestru, na zako鎍zenie roku szkolnego oraz wed逝g harmonogramu i bie膨cych potrzeb ,

 4. zebrania mog by organizowane z inicjatywy: dyrektora, organu prowadz帷ego, organu nadzoruj帷ego lub, co najmniej ⅓ cz這nków rady,

 5. zebrania rady organizuje  si w czasie pozalekcyjnym (w dniu, w którym odbywa si plenarne posiedzenie rady, dyrektor mo瞠 zarz康zi skrócenie lekcji),

 6. rada podejmuje uchwa造 zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów w obecno軼i co najmniej po這wy cz這nków rady,

 7. o zebraniu rady dyrektor powiadamia cz這nków rady przynajmniej 3 dni przed jej terminem, nadzwyczajne posiedzenie bez trzy dniowego powiadomienia,

 8. cz這nkowie rady s zobowi您ani do nie ujawniania spraw b璠帷ych przedmiotem posiedze rady,

 9. porozumiewa si z dyrektorem w sprawie projektu edukacyjnego,

 10. wnioskuje o udzia w zebraniu z g這sem doradczym specjalisty.

 1. Rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji:

 1. opracowuje i uchwala regulamin swojej dzia豉lno軼i,

 2. przygotowuje projekt, uchwala statut szko造 i wprowadza w nim zmiany,

 3. opracowuje  i uchwala program wychowawczy i profilaktyczny  szko造,

 4. ustala organizacj doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 5. podejmuje uchwa造 w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 6. opiniuje indywidualny tok nauki,

 7. mo瞠 wyrazi zgod na egzamin klasyfikacyjny dla ucznia , który ma nieusprawiedliwione nieobecno軼i lub z powodu usprawiedliwionej nieobecno軼i opu軼i co najmniej po這w zaj耩 edukacyjnych,

 8. uwzgl璠niaj帷 mo磧iwo軼i edukacyjne ucznia rada pedagogiczna mo瞠 jeden raz w ci庵u danego etapu edukacyjnego promowa ucznia, który nie zda egzaminu poprawkowego z jednych obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych lub w szczególnych wypadkach z dwóch obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych,

 9. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szko陰 przez organ sprawuj帷y nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szko造 lub placówki.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:

 1. organizacj pracy szko造, w tym zw豉szcza tygodniowy rozk豉d zaj耩 lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 2. projekt planu finansowego,

 3. wnioski dyrektora o przyznanie odznacze, nagród i innych wyró積ie,

 4. propozycje dyrektora w sprawach przydzia逝 nauczycielom sta造ch prac i zaj耩 zwi您anych bezpo鈔ednio z organizacj procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieku鎍zego w ramach przys逝guj帷ego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odp豉tnych zaj耩 dydaktycznych, wychowawczych i opieku鎍zych,

 5. wniosek dyrektora w sprawie powo豉nia i odwo豉nia nauczycieli z funkcji kierowniczych,

 6. rada pedagogiczna mo瞠 zg這si w鈔ód swoich pe軟ozatrudnionych cz這nków kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych  w szkole,

 7. wra瘸 opini o pracy dyrektora szko造 w przypadku dokonywania oceny jego pracy,

 8. zestaw podr璚zników lub materiaów edukacyjnych obowi您uj帷ych we wszystkich oddzia豉ch danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiaów 獞iczeniowych obowi您uj帷ych w poszczególnych oddzia豉ch w danym roku szkolnym,

 9. wprowadzenie dodatkowych zaj耩 edukacyjnych, do których zalicza si zaj璚ia z j瞛yka obcego nowo篡tnego innego ni j瞛yk obcy nowo篡tny nauczany w ramach obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, oraz zaj璚ia, dla których nie zosta豉 ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zaj耩 zosta w陰czony do szkolnego zestawu programu nauczania

 1. Rada pedagogiczna mo瞠 wyst徙i z umotywowanym wnioskiem do organu prowadz帷ego o odwo豉nie z funkcji dyrektora szko造 .

 2. Rada pedagogiczna deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szko造.

 3. Rada pedagogiczna wybiera przedstawicieli do komisji odwo豉wczej od oceny nauczyciela.

   

   

5.      Kompetencje Rady Rodziców:

 1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza organ b璠帷y reprezentacj rodziców.

 2. Przepisy szczegó這we dotycz帷e wyborów znajduj si w Regulaminie Rady Rodziców.

 3. W ramach kompetencji wnioskodawczych rada rodziców mo瞠:

  1.  
   1. zwraca si do organów i innych osób z sugesti dokonania zmian, podj璚ia okre郵onych dzia豉 lub wykonywania bada,

   2. wnioskowa do organu prowadz帷ego szko喚, organu sprawuj帷ego nadzór pedagogiczny oraz dyrektora szko造 w ka盥ej sprawie dotycz帷ej szko造.

 4. W ramach kompetencji opiniodawczych rada rodziców opiniuje:

 1. projekt planu finansowego szko造,

 2. wprowadzenie dodatkowych zaj耩 edukacyjnych,

 3. projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela,

 4. program poprawy efektywno軼i kszta販enia lub wychowania,

 5. dodatkowe dni wolne od zaj耩 dydaktyczno – wychowawczych,

 6. zestaw podr璚zników, materiaów edukacyjnych i materiaów 獞iczeniowych,

 7. wprowadzenie dodatkowych zaj耩 edukacyjnych, do których zalicza si zaj璚ia z j瞛yka obcego nowo篡tnego innego ni j瞛yk obcy nowo篡tny nauczany w ramach obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, oraz zaj璚ia, dla których nie zosta豉 ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zaj耩 zosta w陰czony do szkolnego zestawu programu nauczania.

 1. W ramach kompetencji stanowi帷ych rada rodziców w porozumieniu z rad pedagogiczn uchwala:

 1. program wychowawczy szko造,

 2. program profilaktyki szko造.

 1. Rodzice maj prawo do udzia逝 w ewaluacji wewn皻rznej dokumentowanej
   w szkole.

 

6.      Kompetencje Samorz康u Uczniowskiego:

 1. Samorz康 Uczniowski ma prawo do przedstawiania Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi opinii we wszystkich sprawach szko造
  i wniosków dotycz帷ych realizacji podstawowych praw uczniów tj:

 1. prawa do zapoznania z programem nauczania z jego tre軼i, stawianymi wymaganiami,

 2. prawa do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu,

 3. prawa do organizacji 篡cia szkolnego umo磧iwiaj帷ego zachowanie w豉軼iwych proporcji mi璠zy wysi趾iem szkolnym a mo磧iwo軼i rozwijania i zaspokajania w豉snych zainteresowa,

 4. prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 5. prawa organizowania dzia豉lno軼i kulturalnej, o鈍iatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z w豉snymi potrzebami i mo磧iwo軼iami
  w porozumieniu z dyrektorem,

 6. prawo do opiniowania dodatkowych dni wolnych od zaj耩 dydaktyczno – wychowawczych,

 7. prawo do udzia逝 w ewaluacji wewn皻rznej dokumentowanej w szkole.

   

 1. Zadania Rady Pedagogicznej.

 1. Rada na posiedzeniu zatwierdza:

 1. wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

 2. wnioski zespoów przedmiotowych, sta造ch i dora幡ych komisji powo豉nych przez rad,

 3. wnioski wychowawców klas oraz innych pracowników szko造 w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyró積ie oraz udzielania kar do usuni璚ia ze szko造 w陰cznie.

 1. Rada po uzyskaniu opinii Samorz康u Uczniowskiego i Rady Rodziców, ustala szczegó這we kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwo豉wczy.

 2. Rada jest zobowi您ana zmieni swoj uchwa喚 dotycz帷 nie promowania uczniów, je瞠li po przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego ucze otrzyma ocen wy窺z ni niedostateczn.

 3. Cz這nek rady jest zobowi您any do:

 1. Wspó速worzenia atmosfery 篡czliwo軼i kole瞠雟twa i zgodnego wspó責zia豉nia wszystkich cz這nków rady,

 2. Przestrzegania postanowie prawa szkolnego oraz wewn皻rznych zarz康ze dyrektora,

 3. Czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji, do których zosta powo豉ny oraz wewn皻rznym samokszta販eniu,

 4. Realizowania uchwa rady tak瞠 wtedy, kiedy zg這si do nich swoje zastrze瞠nia,

 5. Sk豉danie przed rad sprawozda z wykonania przydzielonych zada,

 6. Przestrzegania tajemnicy obrad rady.

   

 1.  Organizacja pracy rady pedagogicznej:

 1. Zebrania rady organizuje si w czasie pozalekcyjnym, w dniu, w który odbywa si plenarne posiedzenie rady, dyrektor mo瞠 zarz康zi skrócenie lekcji.

 2. O zebraniu dyrektor powiadamia cz這nków rady przynajmniej trzy dni przed jej terminem, nadzwyczajne posiedzenia nie wymagaj trzydniowego powiadomienia.

 3. Organizacja wewn皻rzna rady pedagogicznej:

 1. Rada powo逝je, w zale積o軼i od potrzeb, sta貫 lub dora幡e zespo造
  i komisje, których dzia豉lno嗆 mo瞠 dotyczy wybranych zagadnie statutowej dzia豉lno軼i szko造 i pracy nauczycieli,

 2. Prac zespo逝 komisji kieruje przewodnicz帷y powo豉ny przez rad lub komisj na wniosek przewodnicz帷ego rady,

 3. Komisja, zespó sk豉da na zebraniu sprawozdanie z wyników swojej pracy, formu逝j帷 opini lub wnioski do zatwierdzenia przez rad.

 1. Obecno嗆 na posiedzeniu rady pedagogicznej:

 1. Cz這nkowie rady usprawiedliwiaj swoj nieobecno嗆 przed terminem rady jej przewodnicz帷emu,

 2. Nieusprawiedliwion nieobecno嗆 cz這nka rady na jej posiedzeniu nale篡 traktowa jako nieobecno嗆 w pracy z wszystkimi tego konsekwencjami.

   

 1.  Dokumentacja pracy rady pedagogicznej:

 1. Z zebrania rady oraz z zebrania jej komisji sporz康za si protokó w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje si go do ksi璕i protokoów rady,

 2. Protokó zebrania rady podpisuje przewodnicz帷y obrad, protokolant
  i uczestnicy posiedzenia,

 3. Cz這nkowie rady pedagogicznej nieobecni na posiedzeniu zapoznaj si
  z tre軼i protoko逝 i podpisuj protokó z klauzul „zapozna貫m si”,

 4. Cz這nkowie rady zobowi您ani s w terminie do 14 dni od sporz康zenia protoko逝 do zapoznania si z jego tre軼i i zg這szenie ewentualnych poprawek przewodnicz帷emu obrad.

 1. Rada na nast瘼nym zebraniu decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protoko逝.

 2. Podstawowym dokumentem dzia豉lno軼i rady s ksi捫ki protokoów.

 3. Opiecz皻owan i podpisan przez dyrektora ksi璕 zaopatruje si klauzul ksi璕a zawiera............ stron i obejmuje okres pracy pedagogicznej od dnia .......... do dnia............,

 4. Ksi璕i protokoów nale篡 udost瘼ni na terenie szko造 jej nauczycielom, upowa積ionym nauczycielom zatrudnionym w organach nadzoruj帷ych szko喚, upowa積ionym przedstawicielom zwi您ków zawodowych zrzeszaj帷ych nauczycieli oraz upowa積ionym przedstawicielom organu prowadz帷ego szko喚.

   

  § 4

   

  ORGANIZACJA GIMNAZJUM

   

 1. Podstawow jednostk organizacyjn szko造 dla dzieci i m這dzie篡 jest oddzia. Liczba uczniów w oddziale wynosi 24-32.

 2. Oddzia mo瞠 dzieli si na grupy, dla których z tre軼i programu nauczania wynika konieczno嗆 prowadzenia 獞icze laboratoryjnych i innych, na zaj璚iach z j瞛yków obcych oraz informatyki.

 3. Podzia na grupy jest obowi您kowy podczas 獞icze laboratoryjnych
  w oddzia豉ch licz帷ych powy瞠j 30 uczniów oraz na zaj璚iach z j瞛yków obcych  w oddzia豉ch licz帷ych powy瞠j 24 uczniów.

 4. W oddzia豉ch licz帷ych mniej ni 24 uczniów mo積a dokonywa podzia逝 oddzia逝 na grupy po zapewnieniu 鈔odków finansowych przez organ prowadz帷y szko喚.

 5. Zaj璚ia wychowania fizycznego prowadzone s w grupach licz帷ych nie wi璚ej ni 26 uczniów.

 6. Na zaj璚iach z informatyki przy jednym stanowisku komputerowym pracuje jeden ucze.

 7. W ci庵u cyklu kszta販enia, ucze w ramach godzin do dyspozycji
  z wychowawc, zaj耩 z pedagogiem, we wspó逍racy z poradni psychologiczno – pedagogiczn, doradcami zawodowymi, szko豉mi ponadgimnazjalnymi otrzymuje pomoc w prawid這wym wyborze zawodu i kierunku dalszego kszta販enia:

 1. O kierunku dalszego kszta販enia rodzice (prawni opiekunowie) informowani s na zebraniach z rodzicami.

 2. Informacje o szko豉ch ponadgimnazjalnych z rejonu gromadzi, aktualizuje doradca zawodowy, biblioteka szkolna udost瘼nia uczniom oraz ich rodzicom (prawnym opiekunom).

   

  § 5

   

 1. Gimnazjum dla m這dzie篡 dysponuj帷e odpowiednimi warunkami kadrowymi
  i lokalowymi mo瞠 prowadzi ci庵 (ci庵i) klas dwuj瞛ycznych, za zgod organu prowadz帷ego szko喚.

 2. Przez klas dwuj瞛yczn rozumie si klas, w której nauczanie jest prowadzone w dwóch j瞛ykach: w j瞛yku polskim i w j瞛yku obcym, b璠帷ym drugim j瞛ykiem nauczania.

 3. Nauczanie dwuj瞛yczne mo瞠 by realizowane w zakresie zaj耩 edukacyjnych obowi您kowych, z wyj徠kiem: j瞛yka polskiego, historii, geografii Polski oraz j瞛yka obcego. Proporcje zaj耩 prowadzonych z danego przedmiotu w j瞛yku polskim i obcym ustala nauczyciel przedmiotu, uwzgl璠niaj帷 stopie opanowania przez uczniów drugiego j瞛yka nauczania, a tak瞠 wymagania kszta販enia dwuj瞛ycznego i dwukulturowego.

   

   

  § 6

   

 1. Zaj璚ia socjoterapeutyczne oraz inne zaj璚ia o charakterze socjoterapeutycznym organizuje si dla ucznia z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniaj帷ymi funkcjonowanie spo貫czne – liczba uczestników do 10 osób.

 2. Zaj璚ia rewalidacyjne realizowane s w wymiarze po dwie godziny na ucznia z upo郵edzeniem w stopniu lekkim.

 3. Zaj璚ia wyrównawcze i z uczniem zdolnym prowadzone s w grupach do 8 uczniów.

 

§ 7

 

 1. Organizacj sta造ch, obowi您kowych i nadobowi您kowych zaj耩 edukacyjnych okre郵a tygodniowy rozk豉d zaj耩 ustalony przez dyrektora szko造 na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzgl璠nieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 2. W cyklu kszta販enia obowi您kowa jest nauka dwóch j瞛yków obcych – j瞛yka niemieckiego i j瞛yka angielskiego.

 3. Gimnazjum organizuje zaj璚ia dodatkowe i pozalekcyjne, które maj na celu rozwijanie umiej皻no軼i, zainteresowa, talentów i zdolno軼i uczniów oraz ich wszechstronnego rozwoju.

 4. Organizacj zaj耩 dodatkowych i pozalekcyjnych okre郵a tygodniowy rozk豉d zaj耩.

 5. Zaj璚ia dodatkowe i pozalekcyjne mog by organizowane w grupach klasowych, mi璠zyklasowych, mi璠zyoddzia這wych i mi璠zyszkolnych.

 6. Zaj璚ia kó zainteresowa mog by organizowane w uzasadnionych przypadkach poza terenem gimnazjum – na podstawie pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) uczniowie mog przybywa na nie i powraca z nich samodzielnie.

 

§ 7a

 

 1. Nauka religii i etyki jest organizowana w szko豉ch na 篡czenie Rodziców.

 2. Szko豉 zapewnia zaj璚ia z etyki i religii niezale積ie od liczby ch皻nych.

 3. Uczniowie mog uczestniczy zarówno w zaj璚iach religii, jak i etyki, je瞠li z這穎ne zostanie pisemne o鈍iadczenie wyra瘸j帷e tak ich wol. O鈍iadczenie to powinno by odnawiane co roku.

 4. Obecno嗆 ucznia na zaj璚iach jest obowi您kowa i kontrolowana.

 5. Ucze mo瞠 uczestniczy w zaj璚iach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, mo瞠 te nie wybra 瘸dnego z nich.

 6. Uczniom, którzy nie korzystaj w szkole z nauki religii lub etyki, szko豉 zapewnia w czasie trwania tych lekcji opiek lub zaj璚ia wychowawcze.

 7. Organizacja zaj耩 z religii / etyki zale積a jest od liczby ch皻nych uczniów. Zaj璚ia mog odbywa si w klasach (oddzia豉ch) lub grupach mi璠zyklasowych (mi璠zyoddzia這wych)je瞠li w szkole zg這si si co najmniej siedmiu uczniów na nauk danego przedmiotu.

 8. Je瞠li w szkole zg這si si mniej ni siedmiu uczniów na nauk danego przedmiotu Dyrektor szko造 przekazuje o鈍iadczenia organowi prowadz帷emu, który organizuje odpowiednio zaj璚ia z etyki w grupach mi璠zyszkolnych oraz zaj璚ia z religii – w porozumieniu w豉dzami zwierzchnimi ko軼io豉 lub zwi您ku wyznaniowego – w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

 9. W przypadku gdy ucze ucz瘰zcza na zaj璚ia religii i zaj璚ia etyki, do 鈔edniej rocznych i ko鎍owych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza si ocen ustalon jako 鈔ednia ocen z odpowiednio rocznych lub ko鎍owych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zaj耩 . Je瞠li ocena ustalona jako 鈔ednia ocen z rocznych lub ko鎍owych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 religii i zaj耩 etyki nie jest liczb ca趾owit, ocen nale篡 zaokr庵li do liczby ca趾owitej w gór.

 

 

§ 8

 

 1. Dla uczniów, którzy po rocznym ucz瘰zczaniu do gimnazjum i uko鎍zeniu 15 roku 篡cia nie rokuj uko鎍zenia gimnazjum w normalnym trybie, mog by tworzone oddzia造 przysposabiaj帷e do pracy.

 2. Dyrektor gimnazjum po zapoznaniu si z sytuacj i mo磧iwo軼iami ucznia, na podstawie uchwa造 rady pedagogicznej, za zgod rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddzia逝 przysposabiaj帷ego do pracy, uwzgl璠niaj帷 opini wydan przez lekarza oraz opini poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 3. W oddzia豉ch przysposabiaj帷ych do pracy kszta販enie ogólne realizuje si zgodnie z podstaw programow kszta販enia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i mo磧iwo軼i uczniów.

 4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzgl璠nieniem wybranych tre軼i kszta販enia zawartych w podstawie programowej kszta販enia
  w okre郵onym zawodzie.

 5. Przysposobienie do pracy mo瞠 by organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum,
  w szczególno軼i ze szko陰 prowadz帷 kszta販enie zawodowe, placówk kszta販enia ustawicznego oraz pracodawc.

   

  § 9

   

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 2. Godzina zaj耩 specjalistycznych trwa 60 minut.

 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si prowadzenie zaj耩 edukacyjnych od 30 do 60 minut, zachowuj帷 ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

 

 

§ 10

 

FUNKCJONOWANIE 名IETLICY

 

 1. Szko豉 posiada 鈍ietlic, której czas pracy okre郵a si w pe軟ych godzinach zegarowych. 安ietlica funkcjonuje w godzinach od 730 do 1550.

 2. W 鈍ietlicy prowadzone s zaj璚ia w grupach wychowawczych. Wielko嗆 grupy nie powinna przekracza 25 uczniów.

 3. 安ietlica pe軟i funkcj opieku鎍ze i wychowawcze.

 4. Uczniowie dowo瞠ni, po przyje寮zie do szko造 udaj si na zaj璚ia 鈍ietlicowe
  i tam przebywaj do rozpocz璚ia lekcji. Podobnie jest po sko鎍zonych zaj璚iach, do odjazdu autobusów.

 5. Szko豉 organizuje równie zaj璚ia 鈍ietlicowe dora幡e, wynikaj帷e
  z nieobecno軼i nauczyciela przedmiotu i zmiany planu.

 6. Ucze mo瞠 by zwolniony z zaj耩 鈍ietlicowych na pisemn pro軸 rodziców.

 7. Nauczyciel 鈍ietlicy wspiera ucznia w jego rozwoju.

   

   

  § 11

 

W szkole nie funkcjonuje internat.

 

 

§ 12

 

 1. W szkole nie funkcjonuje stoówka szkolna.

 2. M這dzie spo篡wa posi趾i dowo穎ne przez firm cateringow z zewn徠rz korzystaj帷 z naczy jednorazowych.

 3. Posi趾i finansowane s gównie przez Miejsko – Gminny O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Kamieniu Kraje雟kim.

 4. Istnieje mo磧iwo嗆 wykupienia obiadów w sekretariacie szko造.

 

 

§ 13

 

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI

 

 

 1. U篡tkownikami biblioteki s uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy gimnazjum i rodzice.

 2. Czas pracy dostosowany jest do tygodniowego planu zaj耩 tak, aby umo磧iwi u篡tkownikom dost瘼 do jej zbiorów podczas zaj耩 lekcyjnych i po ich zako鎍zeniu. Czas pracy biblioteki okre郵a si w pe軟ych godzinach zegarowych.

 3. Szczegó這we zadania biblioteki okre郵a regulamin opiniowany przez rad pedagogiczn i zatwierdzony przez dyrektora.

 

 

§ 14

 

SZCZEGÓΜWA ORGANIZACJA PRACY GIMNAZJUM

 

 

 1. Szczegó這w organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre郵a arkusz organizacji szko造 opracowany przez dyrektora, do dnia 30 kwietnia ka盥ego roku. Arkusz organizacji szko造 zatwierdza organ prowadz帷y szko喚 do dnia 30 maja danego roku.

 2. W arkuszu organizacji szko造 zamieszcza si w szczególno軼i: liczb pracowników szko造 陰cznie z liczb stanowisk kierowniczych, ogóln liczb zaj耩 edukacyjnych finansowanych ze 鈔odków przydzielonych przez organ prowadz帷y szko喚.

 3. Tygodniowy rozk豉d zaj耩 okre郵aj帷y organizacj zaj耩 edukacyjnych zawiera arkusz organizacyjny szko造.

 4. Zaj璚ia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne i rewalidacyjno – wychowawcze organizowane s zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

 

§ 15

 

POMOC NAUCZYCIELA W GIMNAZJUM

 

 1.  Pomoc nauczyciela w gimnazjum tworzona jest za zgod organu prowadz帷ego.

 2. Ustalenie zaj耩 z udzia貫m pomocy nauczyciela dokonuje si zgodnie
  z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

   

  § 16

   

  ZAKRES ZADA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW 名IETLIC ORAZ INNYCH PRACÓWNIKÓW

   

 1. W szkole zatrudnia si nauczycieli. Mo積a tak瞠 zatrudni logoped, psychologa, pedagoga oraz pracowników ekonomicznych, in篡nieryjno – technicznych, administracyjnych i pracowników obs逝gi.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 okre郵aj odr瑿ne przepisy.

 3. Rola nauczyciela:

  1) Nauczyciel prowadzi prac dydaktyczn, wychowawcz i opieku鎍z, jest odpowiedzialny za jako嗆 tej pracy i bezpiecze雟two powierzonych jego opiece uczniów (wychowanków) Okre郵a si szczegó這we zadania
  i obowi您ki nauczycieli, w szczególno軼i dotycz帷e:

 1. odpowiedzialno軼i za 篡cie, zdrowie i bezpiecze雟two dzieci,

 2. troski o prawid這wy przebieg procesu dydaktycznego,

 3. doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,

 4. dba這軼i o pomoce dydaktyczne i sprz皻 szkolny,

 5. wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolno軼i
  i zainteresowa,

 6. bezstronno軼i i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniu wszystkich uczniów,

 7. dzia豉 zwi您anych z udzieleniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, nauczycielom, rodzicom,

 8. doskonalenia umiej皻no軼i dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej.

 1. Zadania nauczycieli:

 1. Realizuje program kszta販enia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach i klasach osi庵aj帷 w stopniu optymalnym cele szko造 ustalone w programach i planie pracy szko造.

 2. Wzbogaca w豉sny warsztat pracy przedmiotowej, wnioskuje o jego wzbogacenie do organów kieruj帷ych szko陰.

 3. Wspiera swoj postaw i dzia豉niami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolno軼i i zainteresowania.

 4. Kieruje prac uczniów i wspiera ich w realizacji projektów edukacyjnych.

 5. Bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów.

 6. Informuje rodziców uczniów, wychowawc klasy i dyrektora a tak瞠 rad pedagogiczn o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów.

 7. Udost瘼nia rodzicom prace klasowe i sprawdziany.

 8. Bierze udzia w ró積ych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez instytucje wspieraj帷e szko喚.

 9. Prowadzi prawid這wo dokumentacj pedagogiczn przedmiotu.

 10.  Na pierwszej lekcji w danym roku szkolnym nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezb璠nych do otrzymania 鈔ódrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych wynikaj帷ych z realizowanego przez siebie programu nauczania.

 1. Uprawnienia nauczycieli:

 1. Decyduje w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podr璚zników i 鈔odków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu.

 2. Decyduje o ocenie bie膨cej, semestralnej i rocznej post瘼ów swoich uczniów.

 3. Ma prawo wrazi opini o ocenie z zachowania uczniów.

 4. Ma prawo wnioskowa w sprawie nagród i wyró積ie oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

 1. Odpowiedzialno嗆 nauczycieli:

 1. Przed dyrektorem szko造 i organem nadzoruj帷ym szko喚 za:

 1. poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie,

 2. stan warsztatu pracy, sprz皻ów i urz康ze oraz 鈔odków dydaktycznych mu przydzielonych,

 1. S逝瘺owo przed dyrektorem szko造 za:

 1. tragiczne skutki wynikaj帷e z braku nadzoru nad bezpiecze雟twem uczniów na zaj璚iach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dy簑rów,

 2. nieprzestrzeganie procedury po zaistnieniu wypadku, zniszczenie lub strat maj徠ku i wyposa瞠nia szko造 wynikaj帷e z nieporz康ku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 1. Pedagog szkolny wykonuje zadania zwi您ane z realizacj funkcji wychowawczych, profilaktycznych i opieku鎍zych szko造, poprzez:

 1. Diagnozowanie 鈔odowiska ucznia.

 2. Rozpoznawaniu potencjalnych mo磧iwo軼i oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umo磧iwianiu ich zaspokajania.

 3. Rozpoznawaniu przyczyn trudno軼i w nauce i niepowodze szkolnych.

 4. Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.

 5. Organizowaniu ró積ych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 6. Podejmowaniu dzia豉 profilaktyczno – wychowawczych wynikaj帷ych
  z Programu Wychowawczego Szko造, Szkolnego Programu Profilaktyki, wspieraniu nauczycieli w tym zakresie.

 7. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocj zdrowia w鈔ód uczniów, nauczycieli i rodziców.

 8. Wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kszta販enia, wyboru zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie.

 9. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwi您ywaniu problemów wychowawczych.

 10. Umo磧iwianie rozwijania umiej皻no軼i wychowawczych rodziców
  i nauczycieli.

 11. Podejmowanie dzia豉 mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 12. Zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szko喚 postanowie Konwencji Praw Dziecka.

 13. Wspó責zia豉nie z poradni psychologiczno – pedagogiczn, o鈔odkiem pomocy spo貫cznej, policj i innymi instytucjami zainteresowanymi problemami wychowania.

 14. Organizowanie ró積ych form terapii uczniom z objawami niedostosowania spo貫cznego.

 15. Wnioskowanie i kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych 鈔odowiskowo do odpowiednich s康ów dla nieletnich.

 16. Wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki ca趾owitej.

 17. Pe軟ienie funkcji koordynatora do spraw pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 18. Pedagog prowadzi dziennik pedagoga, dwa razy w roku szkolnym przedk豉da Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informacje o stanie wychowawczym szko造.

   

   

  § 17

   

  ZESPOΧ NAUCZYCIELSKIE

   

 1. Spo鈔ód nauczycieli prowadz帷ych zaj璚ia w danym oddziale tworz zespó, którego zadaniem jest ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i trybu dopuszczania do u篡tku szkolnego programów nauczania oraz wykazów tych programów.

 2. W szkole mo積a utworzy: zespó wychowawczy, zespo造 przedmiotowe lub problemowo – zadaniowe.

 3. Prac zespo逝 kieruje przewodnicz帷y wy這niony w鈔ód cz這nków zespo逝.

 4. Do zada zespoów, o których mowa w ust. 2, mo瞠 nale瞠 w szczególno軼i:

 1. Udzia w opracowaniu propozycji szczegó這wych zasad wewn徠rzszkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odr瑿nymi przepisami.

 2. Udzia w realizacji zada dydaktycznych, wychowawczych, opieku鎍zych
  i profilaktycznych szko造.

 3. Organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego.

 4. Poszczególne zespo造 ustalaj harmonogram, zakres i sposób realizacji zada, a efekty ich pracy s przedstawiane i analizowane na posiedzeniach rady pedagogicznej.

 5. Wybór podr璚zników lub materiaów edukacyjnych obowi您uj帷ych we wszystkich oddzia豉ch danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiaów 獞iczeniowych obowi您uj帷ych w danym oddziale przez jeden rok szkolny.

   

   

  § 18

   

  STANOWISKO WICEDYREKTORA

   

 1. Przewiduje si utworzenie stanowisk wicedyrektorów oraz innych stanowisk kierowniczych, z zastrze瞠niem ust. 2.

 2. W szkole, która liczy, co najmniej 12 oddziaów mo積a utworzy stanowisko wicedyrektora.

 3. Dyrektor szko造 mo瞠, w ramach posiadanych 鈔odków finansowych, tworzy dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze, za zgod organu prowadz帷ego szko喚.

   

   

   

  § 19

   

  NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA

   

 1. Oddzia貫m opiekuje si nauczyciel wychowawca.

 2. Dla zapewnienia ci庵這軼i i skuteczno軼i pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekowa si danym oddzia貫m w ci庵u ca貫go etapu edukacyjnego.

 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególno軼i:

 1. Tworzenie warunków wspomagaj帷ych rozwój ucznia, proces jego uczenia si oraz przygotowania do 篡cia w rodzinie i spo貫cze雟twie.

 2. Inspirowanie i wspomaganie dzia豉 zespo這wych uczniów.

 3. Podejmowanie dzia豉 umo磧iwiaj帷ych rozwi您anie konfliktów w zespole uczniów oraz pomi璠zy uczniami a innymi cz這nkami spo貫czno軼i szkolnej.

 1. W celu realizacji zada wychowawca:

 1. Otacza indywidualn opiek ka盥ego wychowanka.

 2. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

 1. ró積e formy 篡cia zespo這wego, rozwijaj帷e jednostki i integruj帷e zespó uczniowski,

 2. ustala tre軼i i formy zaj耩 tematycznych na godzinach z wychowawc.

 1. Wspó責zia豉 z nauczycielami ucz帷ymi w jego klasie (oddziale) uwzgl璠niaj帷 z nimi i koordynuj帷 ich dzia豉nie wychowawcze wobec ogó逝 uczniów, a tak瞠 tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z ró積ymi trudno軼iami
  i niepowodzeniami).

 2. Ustala 鈔ódroczn i roczn ocen z zachowania po zasi璕ni璚iu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 3. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb opieku鎍zo – wychowawczych ich dzieci,

 2. wspó責zia豉nie z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w dzia豉niach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich dzia豉niach,

 3. w陰cza si w 篡cie klasy i szko造.

 1. Wspó逍racuje ze specjalistami 鈍iadcz帷ymi kwalifikowan pomoc
  w rozpoznawaniu potrzeb i trudno軼i, tak瞠 zdrowotnych oraz zainteresowa i szczególnych uzdolnie uczniów.

 1. Wychowawca, szczególnie pocz徠kuj帷y nauczyciel ma prawo korzysta
  w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji, w豉軼iwych placówek i instytucji o鈍iatowych.

 2. Nauczyciel wychowawca prowadzi teczk wychowawcy.

 3. Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu z rodzicami informuje o wymaganiach edukacyjnych niezb璠nych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 鈔ódrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz kryteriach oceniania zachowania.

 4. Wychowawca informuje uczniów na pierwszych zaj璚iach z wychowawc o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

   

  § 20

   

  NAGRODY I KARY STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW

 1. Spo貫czno嗆 szkolna nagradza ucznia za:

 1. rzeteln nauk i prac spo貫czn,

 2. wzorow postaw,

 3. wybitne osi庵ni璚ia, dzielno嗆 i odwag,

 4. najlepsz frekwencj w klasie.

 1. Szczególnie wyró積iaj帷y si uczniowie otrzymuj nagrody i wyró積ienia:

 1. pochwa喚 wychowawcy klasy,

 2. pochwa喚 dyrektora szko造,

 3. dyplom,

 4. nagrod rzeczow,

 5. list pochwalny wychowawcy klasy do rodziców na koniec cyklu kszta販enia,

 6. list pochwalny dyrektora szko造 do rodziców,

 7. 鈍iadectwo z wyró積ieniem, je瞠li w wyniku klasyfikacji ko鎍oworocznej uzyskali z obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych 鈔edni z ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobr ocen z zachowania.

 1. Fakt uzyskania odpowiedniej nagrody powinien by odnotowany w dokumentach danej klasy lub szko造.

 2. Klasie, która zap豉ci terminowo i w komplecie sk豉dki, przys逝guje nagroda w postaci dnia z wychowawc.

 3. Klasa, która zbierze sk豉dki na Rad Rodziców w wysoko軼i 50% planowanych wp造wów ma prawo do wykorzystania pozosta貫j kwoty na  cele klasowe.

 4. Kara mo瞠 by udzielana za: nieprzestrzeganie zapisów w statucie, nieprzestrzeganie zarz康ze dyrektora i rady pedagogicznej, naruszanie przepisów lub zarz康ze pozaszkolnych udokumentowanych faktami oraz odpowiednim orzeczeniem.

 5. Kara mo瞠 by udzielona w nast瘼uj帷ej formie:

 1. upomnienie wychowawcy klasy,

 2. nagana wychowawcy klasy,

 3. nagana dyrektora szko造,

 4. zawieszenie przez dyrektora szko造 lub prezydium Samorz康u Uczniowskiego w pe軟ieniu funkcji spo貫cznych

 5. praca spo貫czna na rzecz szko造 – wykonanie pracy poprzedzone b璠zie poinformowaniem rodziców o jej na這瞠niu ,

 6. przeniesienie do innej klasy,

 7. przeniesienie do innej szko造,

 8. usuni璚ie ze szko造, je瞠li ucze uko鎍zy 18 lat i uzyska zgod rady pedagogicznej na kontynuacj nauki.

 1. W/w kary b璠 nak豉dane za nast瘼uj帷e przewinienia:

 1. Za niekulturalne zachowanie wobec uczniów, nauczycieli, osób doros造ch, niszczenie mienia szkolnego, wychodzenie na przerwie lub w czasie zaj耩 鈍ietlicowych poza teren szko造, – kary wymienione ust. 7 pkt 1-5

 2. O paleniu tytoniu spo篡waniu alkoholu, za篡waniu 鈔odków odurzaj帷ych, wy逝dzaniu pieni璠zy, kradzie篡, zn璚aniu si psychicznym i fizycznym, nad innymi uczniami natychmiast informujemy rodziców (prawnych opiekunów) i policj – kary wymienione w ust. 7 pkt 1-6. W szczególnych sytuacjach szko豉 mo瞠 wyst徙i z wnioskiem do s康u rodzinnego,

 3. Za spowodowanie zagro瞠nia zdrowia i 篡cia uczniów oraz innych osób przebywaj帷ych w szkole – kara wymieniona w ust. 7 pkt 7,

 4. Ka盥e upomnienie, ostrze瞠nie musi by odnotowane w dzienniku lekcyjnym pod tytu貫m: Upomnienia i ostrze瞠nia,

 1. Kary wymienione w ust. 7 pkt 1-5 mog by anulowane przez Rad Pedagogiczn na wniosek samorz康u klasowego lub uczniowskiego.

 2. Ucze lub zespó, któremu zosta豉 udzielona kara wymieniona w ust. 7 pkt 1-6 ma prawo odwo豉nia si w ci庵u 3 dni do dyrektora szko造, w ust. 7 pkt 7-8 do organu prowadz帷ego lub nadzoruj帷ego szko喚.

 3. Decyzja Rady Pedagogicznej po rozpatrzeniu odwo豉nia jest ostateczna.

 4. Kara mo瞠 by zawieszona przez udzielaj帷ego j, na pro軸 zainteresowanego lub po z這瞠niu por璚zenia przez Samorz康 Uczniowski lub rodziców ucznia.

 5. Przy sk豉daniu por璚zenia nale篡 okre郵i czas zawieszenia kary oraz warunki, których spe軟ienie pozwoli j darowa.

 6. Udzielona kara, o ile nie zosta豉 darowana lub anulowana musi by uwzgl璠niona przy ustalaniu oceny ze sprawowania.

 7. Ucze mo瞠 by skre郵ony z listy uczniów w porozumieniu z organem prowadz帷ym i za zgod Kuratora O鈍iaty, je郵i:

 1. Zasz造 okoliczno軼i, zdarzenia budz帷e zagro瞠nie 篡cia i bezpiecze雟twa pozosta造ch uczniów.

 2. Szko豉 wyczerpa豉 wszystkie mo磧iwo軼i oddzia造wa wychowawczych.

 3. Brak wspó逍racy z rodzicami.

 1. Nagrody rzeczowe, listy pochwalne oraz pisemne upomnienia i nagany oraz decyzje o skre郵eniu z listy uczniów s uzgadniane z Rad Pedagogiczn.

 2. Zawieszenie kary mo瞠 nast徙i na okres do pó roku w przypadku por璚zenia wychowawcy klasy lub dyrektora szko造.

 3. Ponowne rozpatrzenie zasadno軼i kary musi nast徙i w ci庵u tygodnia od momentu wniesienia odwo豉nia.

 4. Nie mog by stosowane kary naruszaj帷e nietykalno嗆 i godno嗆 osobist ucznia.

 5. Rodzaje nagród i kar wymieniane w statucie maja charakter zamkni皻y i ich wykaz mo瞠 by rozszerzony lub zaw篹ony tylko w drodze nowelizacji statutu.

 6. Szko豉 ma obowi您ek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 7. Bezpiecze雟two uczniów w szkole:

 1.  
  1.  
   1.  
    1. Ucze przebywaj帷y na terenie gimnazjum musi mie zapewnione bezpiecze雟two, dlatego te na 15 minut przed lekcjami i w czasie przerw mi璠zylekcyjnych, do godziny 1430 nauczyciele pe軟i dy簑ry.

    2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, budynki i teren szko造 obj皻e s nadzorem CCTV.

    3. W trosce o zdrowie i bezpiecze雟two uczniów, je瞠li chodzi o zagro瞠nia  narkomani, w przypadkach uzasadnionych w徠pliwo軼i, szko豉 poddaje ucznia badaniu testem na obecno嗆 narkotyków moczu.

    4. Badanie przeprowadza piel璕niarka w Miejsko – Gminnej Przychodni w Kamieniu Kraje雟kim.

    5. Rodzice zobowi您ani s podpisa o鈍iadczenie potwierdzaj帷e zgod na badanie lub jego brak.

    6. Szko豉 nie ponosi odpowiedzialno軼i za bezpiecze雟two uczniów na terenie szko造 po zaj璚iach lekcyjnych.

    7. Podczas zaj耩 poza terenem szko造, w czasie trwania wycieczek, biwaków „Zielonych Szkó”, nauczyciele – organizatorzy korzystaj w miar potrzeb z pomocy rodziców.

    8. Miejscem zawi您ania i rozwi您ania wycieczki szkolnej, klasowej lub innej formy zaj耩 jest szko豉 lub plac przy ulicy Przykop. Po uzgodnieniu z rodzicami, mo瞠 to by inne wcze郾iej wyznaczone miejsce.

    9. Ka盥y uczestnik wycieczki szkolnej, klasowej lub innej formy poza zaj璚iami wynikaj帷ymi z planu lekcyjnego musi posiada pisemn zgod rodziców .

    10. Wycieczka, biwak klasowy mo瞠 doj嗆 do skutku je郵i uczestniczy w niej 70% uczniów danej klasy, dopuszcza si mo磧iwo嗆 organizowania form wypoczynku dla klas równoleg造ch, mo磧iwe jest organizowanie form wypoczynku klasy w mniejszych grupach je瞠li s realizowane w dni wolne od zaj耩 lekcyjnych.

    11. Kierownikiem wycieczki lub innej formy jest nauczyciel. Jest on zobowi您any do rozliczenia finansowego danej formy. Rozliczeniem finansowym mog zaj望 si rodzice wyznaczeni na swoim zebraniu.

    12. Do rozliczenia finansowego wykorzystujemy konto Rady Rodziców.

      

      

     § 21

      

     REKRUTACJA UCZNIÓW DO GIMNAZJUM

      

 

1. Do klas pierwszych Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Kraj. przyjmuje si:

1) z urz璠u - absolwentów szkó podstawowych zamieszka造ch w obwodzie szko造 na podstawie zg這szenia rodzica.

2) na podstawie zg這szenia rodzica – absolwentów szkó podstawowych zamieszka造ch poza obwodem szko造, je瞠li gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego.

 

 1. Uchylony (uchwa豉 nr 4/24/02/2014)

 2. Wykaz dokumentów sk豉danych przez rodzica kandydata:

 1. zg這szenie dziecka do gimnazjum,

 2. 鈍iadectwo uko鎍zenia szko造 podstawowej

 3. za鈍iadczenie z OKE o wynikach sprawdzianu.

 1. Szko豉 og豉sza listy kandydatów przyj皻ych do poszczególnych klas pierwszych w terminie wyznaczonym przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora O鈍iaty.

 2. Terminy sk豉dania dokumentów do szko造 oraz termin rekrutacji ustala Kujawsko – Pomorski Kurator O鈍iaty.

 3. Kryteria przyjmowania uczniów spoza obwodu szko造 do klas pierwszych zawarte s w za陰czniku do statutu Szkolnym Regulaminie Rekrutacyjnym.

 

 

 

§ 22

 

PRAWA I OBOWI╴KI UCZNIÓW

 

 

 1. Ucze ma prawo do:

 1. W豉軼iwie zorganizowanego procesu kszta販enia, zgodnie z zasadami higieny pracy umys這wej.

 2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniaj帷ych bezpiecze雟two, ochron przed wszelkimi formami przemocy fizycznej b康 psychicznej oraz ochron i poszanowanie godno軼i.

 3. Korzystania z pomocy stypendialnej b康 dora幡ej, zgodnie z odr瑿nymi przepisami.

 4. 砰czliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

 5. Swobody wyra瘸nia my郵i i przekona, w szczególno軼i dotycz帷ych 篡cia szko造, a tak瞠 鈍iatopogl康owych i religijnych, je郵i nie narusza tym dobra innych osób.

 6. Rozwijania zainteresowa, zdolno軼i i talentów.

 7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli post瘼ów w nauce.

 8. Pomocy w przypadku trudno軼i w nauce.

 9. Korzystania z pomieszcze szkolnych, sprz皻u, 鈔odków dydaktycznych, ksi璕ozbioru biblioteki podczas zaj耩 pozalekcyjnych.

 10. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego.

 11. Wp造wania na 篡cie szko造 przez dzia豉lno嗆 samorz康ow oraz zrzeszenie si w organizacjach dzia豉j帷ych w szkole.

 12. Ucze zdolny, po spe軟ieniu odpowiednich warunków, ma prawo do realizacji indywidualnego toku lub programu kszta販enia z jednego lub kilku przedmiotów.

 13. Ucze ma prawo i obowi您ek poznania i tworzenia historii szko造.

 14. Uczniowie s zobowi您ani do szanowania symboli szko造 oraz kultywowania tradycji szko造.

 15. Do ceremonia逝 i tradycji szko造 nale膨:

 1. 郵ubowanie uczniów klas I,

 2. uroczyste po瞠gnanie absolwentów,

 3. turniej o puchar dyrektora z wybranej gry zespo這wej,

 4. 安i皻o szko造 22 maja.

 1. Do obowi您ków ucznia nale篡 podkre郵enie uroczystym strojem nast瘼uj帷ych 鈍i徠 pa雟twowych i szkolnych:

 1. rozpocz璚ie roku szkolnego,

 2. 郵ubowanie klas I

 3. Dzie Edukacji Narodowej,

 4. rocznica Odzyskania Niepodleg這軼i,

 5. 安i皻o szko造 22 maja,

 6. po瞠gnanie absolwentów szko造,

 7. zako鎍zenie roku szkolnego.

 1.  Ucze ma prawo reprezentowa szko喚 na zewn徠rz w czasie obchodów rocznic, 鈍i徠 pa雟twowych i o鈍iatowych.

 2. Opieki zdrowotnej i profilaktyki.

 3. Wypoczynku w czasie przerw lekcyjnych, ferii i przerw 鈍i徠ecznych.

 4. Ucze ma prawo zdobywa i poszerza wiedz przy pomocy nauczyciela, ma prawo do twórczych poszukiwa intelektualnych. Mo瞠 wyra瘸 w徠pliwo軼i, w豉sne s康y oraz prowadzi dyskusj z tre軼iami zawartymi
  w podr璚zniku i przekazywanymi przez nauczyciela.

 5. Ucze ma prawo, w czasie lub po zako鎍zeniu zaj耩, zwróci si do nauczyciela z pro軸 o wyja郾ienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub wyst瘼uj帷ych w zadaniach domowych.

 6. W wypadku zaleg這軼i spowodowanych d逝窺z nieobecno軼i nauczyciela, uczniowie maj prawo do wyrównywania przez nauczyciela materia逝 poprzez dodatkowe godziny z danego przedmiotu (za zgod dyrektora) lub konsultacje.

 7. Ucze ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, je郵i zaleg這軼i powsta造 z przyczyn od niego niezale積ych (choroba, wypadki losowe, s豉bsze zdolno軼i).

 8. Ucze ma obowi您ek realizacji projektu edukacyjnego na wybrany przez siebie temat, jeden raz w cyklu kszta販enia.

 9. W przypadku naruszenia praw ucznia ma on prawo do zg這szenia skargi do wychowawcy, pedagoga szkolnego lub dyrektora szko造.

 10. Ucze na prawo do bezp豉tnego dost瘼u do podr璚zników, materiaów edukacyjnych, materiaów 獞iczeniowych przeznaczonych do obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych.

 1. Ucze ma obowi您ek przestrzegania postanowie zawartych w statucie szko造, zw豉szcza dotycz帷ych:

 1. Zakazu opuszczania terenu szko造 podczas lekcji i przerw. Za teren szko造 uwa瘸 si budynki szkolne, ogrodzone boisko szkolne przy budynku przy
  ul. S瘼ole雟kiej 3 oraz budynek hali sportowej przy ulicy Witosa 11.

 2. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zaj璚iach lekcyjnych i w 篡ciu szko造.

 3. Przestrzegania zasad kultury wspó鹵ycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szko造.

 4. Odpowiedzialno軼i za w豉sne 篡cie, zdrowie i higien oraz rozwój.

 5. Dba o wspólne dobro, 豉d i porz康ek w szkole.

 6. Przeciwdzia豉 wszelkim przejawom nieodpowiedzialno軼i i marnotrawstwa oraz niszczenia maj徠ku szkolnego.

 7. Dba o honor i tradycje szko造.

 8. Dba o bezpiecze雟two i zdrowie w豉sne oraz innych osób.

 9. Kszta速owa w sobie cechy prawdomówno軼i, systematyczno軼i, uczciwo軼i, konsekwencji, sumienno軼i i innych warunkuj帷ych osi庵niecie postawy dobrego cz這wieka.

 10. Godnie, kulturalnie zachowywa si w szkole i poza ni.

 11. Aktywnie uczestniczy w akcjach na rzecz szko造 i 鈔odowiska.

 12. Terminowo wykonywa zadania domowe.

 13. Dba o czysto嗆 mowy ojczystej.

 14. U篡wa poprawnego, kulturalnego j瞛yka, pozbawionego nadmiernej potoczno軼i, wulgaryzmów oraz niepotrzebnych zapo篡cze.

 15. Okazywa szacunek wszystkim pracownikom szko造.

 16. Ucze lub zespó uczniów winny szkody jest materialnie odpowiedzialny za dokonane zniszczenia.

 17. Usun望 zniszczenia w ci庵u 1 tygodnia lub w terminie ustalonym
  z wychowawc i dyrektorem,

 1. Podstaw do usprawiedliwienia nieobecno軼i w szkole jest:

 1. Pisemna, uzasadniona pro軸a rodziców.

 2. Za鈍iadczenie lekarskie.

 1. Usprawiedliwienie nieobecno軼i musi nast徙i w ci庵u tygodnia od ostatniego dnia absencji szkolnej.

 2. W razie potrzeby wychowawca mo瞠 ustali inn form usprawiedliwienia, powiadamiaj帷 dyrektora szko造 i rodziców.

 3. Zwolnienia ze szko造 mo瞠 udzieli dyrektor szko造 lub wychowawca. Pro軸a
  o zwolnienie musi by pisemna. W przypadku pro軸y o d逝窺ze zwolnienie (urlop) nale篡 z這篡 podanie do dyrekcji szko造 z podpisem rodziców
  i wychowawcy klasy na trzy dni przed planowanym zwolnieniem (urlopem).

 4. Nieusprawiedliwione godziny oraz spó幡ienia obni瘸j ocen ze sprawowania.

 5. Ucze ma obowi您ek dbania o schludno嗆 ubioru oraz jego czysto嗆. Ubiór szkolny powinien by stonowany i estetyczny. Nie nale篡 zak豉da zb璠nych ozdób, 豉鎍uchów, bransolet, kolczyków  itp., które stanowi zagro瞠nie dla jego bezpiecze雟twa i zdrowia. Ucze na terenie szko造 nie mo瞠 posiada przy sobie ostrych narz璠zi, wszelkiego rodzaju broni oraz 鈔odków pirotechnicznych.

 6. Ucze, b璠帷y w posiadaniu telefonu komórkowego, nie mo瞠 u篡wa go podczas pobytu w szkole. ζmanie zakazu skutkowa b璠zie zabraniem telefonu. B璠zie on oddany rodzicom.

 7. Na wszystkie uroczysto軼i szkolne obowi您uje strój od鈍i皻ny – galowy, ustalony tradycj szko造: dziewcz皻a – bia豉 bluzka, czarna lub granatowa spódnica, spodnie, ch這pcy – bia豉 koszula, granatowy lub czarny garnitur b康 ciemne spodnie i granatowy sweter.

 8. Obowi您kiem ka盥ego ucznia jest sumienne wykonywanie przyj皻ych lub przydzielonych zada, m.in. dy簑r w klasie, na korytarzu szkolnym, praca
  w organizacjach szkolnych.

 9. Obowi您kiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie w豉sno軼i prywatnej przed zniszczeniem lub kradzie膨.

 10. Ucze nie powinien przynosi do szko造 przedmiotów drogich, warto軼iowych lub pami徠ek poniewa szko豉 nie bierze za nie odpowiedzialno軼i materialnej.

 11. Ucze ma obowi您ek natychmiastowego informowania dyrekcji szko造 lub wychowawcy o zaistnia造ch zagro瞠niach dotycz帷ych zdrowia lub 篡cia. Jest zobowi您any dba o bezpiecze雟two w豉sne i swoich kolegów.

 12. Palenie tytoniu i korzystanie z innych u篡wek jest zabronione.

   

  § 46

   

  PIECZ犴IE GIMNAZJUM, TABLICE

   

   

 1. Szko豉 u篡wa piecz璚i urz璠owej zgodnie z odr瑿nymi przepisami.

 2. Szko豉 prowadzi i przechowuje dokumentacj, która jest podstaw wydawania 鈍iadectw i ich duplikatów zgodnie z odr瑿nymi przepisami.

 3. Szko豉 posiada od 22.05.2003 roku w豉sny sztandar, logo oraz ceremonia szkolny.

 4. Szko豉 prowadzi dokumentacj zgodn z obowi您uj帷 instrukcj kancelaryjn.

 5. Zasady prowadzenia przez szko喚 gospodarki finansowej i materia這wej okre郵aj odr瑿ne przepisy.

   

   

   

  Za陰cznikami do Statutu s:

   

 1. Program Wychowawczy.

 2. Wewn皻rzny System Oceniania.

 3. Program profilaktyczny.

 4. Procedury Post瘼owania w Sytuacjach Trudnych.

 5. Regulamin Biblioteki Szkolnej.

 6. Regulamin 安ietlicy Szkolnej.

 7. Regulamin wycieczki.

 8. Regulamin wycieczki klasowej.

 9. Procedura realizacji projektu gimnazjalnego.

 10. Szkolny Regulamin Rekrutacyjny.

 11. Procedura uzyskiwania zwolnie z zaj耩 wychowania fizycznego.

 12. Procedura przeniesienia ucznia na wniosek rodzica.

 13. Procedura wypadku.

 14. Procedura wyboru podr璚znika.

 15. Procedura pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

   

   

   

  Uchwa陰  nr 18/3/11/2015 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Kraje雟kim z dnia 3 listopada 2015 r. przyj皻o statut Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Kraje雟kim – tekst jednolity, stanowi帷y za陰cznik nr 1do niniejszej uchwa造.