Regulamin wycieczki
Redaktor: admin   
07.07.2008.

Podstawa prawna:

 

- Ustawa z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej
- Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
   higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8.11.2001 r. w sprawie warunków i
   sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

 

 1. Rodzaje wycieczek organizowanych w szkole

  a) ze względu na czas trwania wycieczki:

  - jednogodzinne
  - jedniodniowe
  - kilkudniowe

  b) ze względu na zakres realizowanych  treści:

  - przedmiotowe
  - międzyprzedmiotowe
  - krajoznawcze

  c) ze względu na środek lokomocji:

  - piesze
  - rowerowe
  - autokarowe
  - kolejowe
  - lotnicze

  d) ze względu na odległość od miejsca zamieszkania:
    
  - regionalne
  - krajowe
  - zagraniczne
    
  e) ze względu na miejsce zwiedzania:

  - nad morze
  - nad jezioro  
  - w góry
  - do miasta

  Liczebność grup przypadających na 1 opiekuna:
     
  - rowerowe 10 osób/1 opiekun 
  - pozostałe 15 osób/ 1 opiekun

  Kierownik wycieczki niezbędny jest przy organizowaniu wycieczek krajoznawczych i liczbie uczestników powyżej 20 osób.

 2. Zasady tworzenia programu oraz zadania i czynności kierownika wycieczki.

  a) określenie celów wycieczki
  b) ustalenie trasy, miejsca zawiązania i rozwiązania wycieczki
  c) wyodrębnienie ważnych obiektów kulturowych i historycznych
  d) określenie czasu trwania wycieczki
  e) opracowanie kosztorysu wycieczki z uwzględnieniem kosztów przejazdu, noclegów, wyżywienia, biletów wstępu
  f) opracowanie zadań (instrukcji, kart pracy) dla uczniów
  g) opracowanie programu na każdy dzień
  h) przydział zadań i obowiązków opiekunom i uczniom
  i) opracowanie regulaminu obowiązującego uczestników wycieczki

 3. Obowiązki opiekunów:

  a) Wypełnia zadania przydzielone mu przez kierownika wycieczki.
  b) Pomaga kierownikowi w opracowaniu i przeprowadzeniu zadań.
  c) Przypomina zasady regulaminu, czuwa nad ich przestrzeganiem, reaguje na wszelkie przejawy łamania regulaminu.
  d) Sprawdza liczebność przydzielonej mu grupy (wg potrzeb)
  e) Dysponuje numerami telefonów powierzonych mu uczniów oraz ich rodziców/ opiekunów.

 4. Zasady finansowania wycieczek:

  Głównym sposobem finansowania są wpłaty własne rodziców dokonywane w sekretariacie i wpłacone na konto Rady Rodziców.
  Innym źródłem finansowania wycieczek są dopłaty z Rady Rodziców, sponsorzy lub możliwość organizowania młodzieży prac zarobkowych oraz środki pozyskane z grantów.

 5. Procedury organizowania wycieczek i udzielania zgody na ich przeprowadzanie:

  a) Zaplanowanie wycieczki w planie pracy szkoły.
  b) Ogólne rozpoznanie dotyczące celu i miejsca organizowanej wycieczki.
  c) Ułożenie planu wycieczki.
  d) Zaplanowanie wycieczki (bazy noclegowej, transportu, wyżywienia, obliczenia kosztów).
  e) Wstępne zatwierdzenie przez dyrektora.
  f) Dobór opiekunów i ustalenie ich liczby.
  g) Spotkania z młodzieżą przygotowujące do wycieczki edukacyjnej.
  h) Zebranie pieniędzy.
  i) Zorganizowanie spotkania z rodzicami oraz podpisanie regulaminu wycieczki przez ucznia i rodziców.
  j) Zatwierdzenie przez dyrektora planu wycieczki.
  k) Rozliczenie wycieczki.

 6. Zakres współpracy z rodzicami:

  Rodzic zna plan i koszt wycieczki, zapoznaje się z regulaminem wycieczki. W razie drastycznego łamania regulaminu, choroby lub innego wypadku dziecka rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka.

 7. Dokumentowanie wycieczek:
   
  Dokumentacja finansowa:

  - rachunki
  - bilety
  - dowody wpłat
  - rozliczenie z rodzicami i uczestnikami
  - kosztorys

  Dokumentacja organizacyjna:
     
  - karta wycieczki
  - liczba uczestników
  - podpisany regulamin
  - zgoda rodziców
  - szczegółowy plan wycieczki (na każdy dzień)

  Dokumentem wycieczki mogą być:

  - zdjęcia, filmy, foldery, pocztówki
  - opis wycieczki w kronice szkolnej, klasowej, na gazetce, stronie internetowej

 8. Zasady podsumowania wycieczek:

  - Przekazanie osobistych wrażeń przez uczestników na spotkaniu po wycieczce
   
  MOCNE STRONY - SŁABE STRONY
  -------------------------------------