Regulamin dyżurów nauczycieli
Redaktor: A.A   
19.11.2009.
 • Regulamin dyżurów nauczycieli
  w Publicznym Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim
 •  
 • Postanowienia ogólne
  •    Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.
  •  
  •    Harmonogram dyżurów ustala dyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego zmianie.
  •  
  •    Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i w gabinecie dyrektora.
  •  
  •    Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
  •  
  •    Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
  •  
  •    Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
  •  
  •    Miejscem dyżuru są:  korytarze, schody, sanitariaty i świetlica.
  •  
  •    W szkole jednocześnie pełni dyżur 2 nauczycieli - po jednym odpowiednio na pierwszym piętrze, na parterze i w piwnicy.
  •    W czasie dożywiania wyznaczany jest dodatkowy nauczyciel do pełnienia dyżuru w świetlicy.
  •    W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługowi (sprzątaczki)     W miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) nauczyciele pełnią dyżur na boisku przy hali lub placu za szkołą; wszystkie dzieci powinny opuścić teren budynku szkoły.
  •  
  • Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
  •  
  • Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 7.30, a kończy po zakończeniu nauki ok. godziny 14.30.


 • Obowiązki nauczyciela dyżurującego


  •    Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich.
  •  
  •    Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod względem bhp.
  •  
  •    Natychmiast po dzwonku zajmuje stanowisko na przydzielonym sektorze i opuszcza je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował (porządek itp.).
  •  
  •    W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego terenu dyżurowania.
  •    Przez cały czas trwania dyżuru przebywa z młodzieżą.
  •  
  •    Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności:
  •  
 • zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w sanitariatach oraz w zakamarkach;
 • nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (sklep, ulica, dom); 
 •  
 • dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania budynku i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach;
 •  
 • eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów;
 •  
 • eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów; zabrania przebywania dzieci w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki innego nauczyciela; zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów.
  •    Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonym podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły,
  •  
  •    Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
  •  
  •    W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do:  udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność,  wezwania odpowiednich służb medycznych,  powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku, zabezpieczenia miejsca wypadku,  Ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego  (okno, drzwi, gazetki, obrazy, itp.)  przez młodzież na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły.
 •    Zgłasza  wychowawcy o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw.  Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów (np. czytanie gazetek, sprawdzanie klasówek, odpytywanie uczniów itp.).
  •  
  •    Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora.
  • Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy.          
 • Zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie budynku osób nieupoważnionych
 • Postanowienia końcowe.
 • Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w rejonie
 • dyżurowania.
 •    Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej
 • wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań  mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.
 •    Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą konsekwencje służbowe.Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

 •                                                                    
 •                                                         Dyrektor szkoły