Język angielski
Redaktor: A.A   
22.09.2009.

                               PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

                                    

   w klasach VII oraz II -III  oddziale gimnazjalnym w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieniu Kr.                                                                                                                             

I. Wymagania programowe (załącznik do PSO).

 

 

II. Sprawdzanie dydaktycznych osiągnięć uczniów.

 

 

1. Oceniane są różnorodne formy aktywności uczniów:

 

a. test gramatyczno - leksykalny / praca klasowa (45 minut), podsumowująca ostatnio przerabiany materiał, obejmujący jeden (do dwóch działów),

 

b. kartkówki ze słówek lub dłuższych zwrotów (10 do 15 minut). Jeżeli uczeń nie przystąpi do kartkówki w terminie, a spowodowane jest to krótką nieobecnością w szkole, ma obowiązek napisania jej na kolejnych zajęciach. Nie wywiązanie się z wyżej wymienionego skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 

c. zadania domowe,

 

d. odpowiedzi ustne,

 

e. krótsze lub dłuższe prace pisemne,

 

f. aktywność na lekcji, w tym również kontrola wykonywanej pracy na lekcji w zeszycie przedmiotowym lub ćwiczeniach, bądź też wypowiedzi ustne w toku lekcji

 

g. praca indywidualna, praca w grupach,

 

h. udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu szkolnym, powiatowym i wojewódzkim,

 

i.  głośne czytanie,

 

j.  krótkie wypowiedzi ustne w klasach trzecich, sprawdzające umiejętność mówienia.

 

 

2. Zasady przeprowadzenia prac pisemnych

 

a. testy zapowiadane są na dwa tygodnie przed ich napisaniem i poprzedzone są powtórzeniem materiału; następnie uczniowie mają tydzień do samodzielnego lub zespołowego przygotowania się do testu,

 

b. ocena z testu ma formę punktową oraz procentową z zaznaczeniem ilości pkt lub % na daną ocenę w skali 1 - 6,

 

c. jeżeli uczeń nie przystąpi do testu właściwego ma obowiązek napisania go w ciągu dwóch tygodni (jeśli tego nie uczyni w dzienniku pojawia się ocena niedostateczna),

 

d. uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej z testu; ocena
z poprawy  jest odnotowana w dzienniku lekcyjnym, przy wystawianiu oceny semestralnej obie oceny brane są pod uwagę.

 

e. uczeń nie ma możliwości poprawy oceny negatywnej z kartkówki sprawdzającej znajomość słownictwa i całych zwrotów.

 

 

Przy ocenianiu prac klasowych / testów / kartkówek uczniów z opinią i orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uwzględnia się indywidualne możliwości ucznia, jego zaangażowanie, wkład pracy, systematyczność. Dostosowuje się wówczas kryteria oceniania.

 

 

 

3. Prawa ucznia.

 

- w ciągu semestru uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia braku pracy domowej, bądź nieprzygotowania się do lekcji bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Fakt ten ma obowiązek zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji.

 

- uczeń klasy VII ma prawo do tego, aby nie wstawiać mu oceny niedostatecznej przez pierwsze dwa tygodnie nauki szkolnej.

 

 

4. Ranga ocen.

 

- plus przy ocenie świadczy o tym, że wiedza i umiejętności ucznia są nieco wyższe niż te na proponowaną ocenę,

 

- minus przy ocenie świadczy o tym, że wiedza i umiejętności ucznia są nieco niższe niż te na proponowaną ocenę.

 

 

Ustalenie oceny semestralnej i końcowo rocznej

 

a. ocena semestralna i końcoworoczna wystawiona jest w skali 1 - 6,

 

b. ustalając ocenę semestralną i końcoworoczną w pierwszej kolejności pod uwagę brane są testy, sprawdziany, oceny z odpowiedzi ustnych, zadań domowych, aktywność na lekcji, udział w konkursach i olimpiadach. Dodatkowo ustalając ocenę roczną brana jest pod uwagę całoroczna praca ucznia.

 

 

 

          Procentowe określenie wymagań na poszczególne oceny uzyskiwane przez uczniów:

 

Ocena:

 

celująca 100-96%, bardzo dobra 95-86%, dobra 85-70%, dostateczna 69-51%, dopuszczająca 50-30%, niedostateczna 29-0%

 

 

 

5. Dostosowanie wymagań z języka angielskiego do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.

 

a. Uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są oceniani z uwzględnieniem zaleceń.

 

b. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych i edukacyjnych uczniów.

 

c. W stosunku do wszystkich uczniów stosuje się zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy.

 

d. Wymagania wobec uczniów z opinią lub orzeczeniem są obniżone, jednak obejmują wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową. Mogą przejawiać się one w:

 

×          obowiązku opanowania mniejszych partii materiału

 

×          wyznaczeniu dłuższego czasu na ich utrwalenie

 

×          podawaniu prostych poleceń

 

×          unikaniu trudnego słownictwa, które nie jest niezbędne w życiu codziennym

 

×          wydłużaniu czasu na wykonanie zadań

 

×          lokowanie ucznia w jednej z pierwszych ławek

 

×          wyznaczaniu łatwiejszych zadań podczas sprawdzianów

 

 

6. Elementy oceniania kształtującego:

 

×          NACOBEZU - uczeń otrzyma informację, na co zwrócona będzie szczególna uwaga w każdym dziale, przed pisaniem pracy klasowej lub sprawdzianu,

 

×          oceniana będzie różnorodna aktywność ucznia,

 

×          uczniowie będą dokonywać oceny koleżeńskiej i samooceny.

 

 

 

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego podlega corocznej ewaluacji

 

                        ANKIETA

 

×          Czy znasz wymagania na poszczególne oceny szkolne?

 

×          Czy wiesz, za jakie formy aktywności możesz być oceniany?

 

×          Czy znasz zasady przeprowadzania i oddawania prac pisemnych?

 

×          Co zmieniłbyś w PSO z języka angielskiego?

 

 

 

 

 

 Nauczyciele języka angielskiego:

mgr Maria Kopaniarska-Santillana