Geografia
Redaktor: A.A   
22.09.2009.

Przedmiotowe  Systemy Oceniania


 

     z geografii wroku szk. 2017/2018


 

      1. Uczeń powinien na lekcje przynosić: podręcznik, zeszytprzedmiotowy, zeszyt ćwiczeń.


 


      2.  Ocena klasyfikacyjna jest wystawiana z conajmniej 5 ocen bieżących, a w przypadku 1 godz. tygodniowo- z4 ocen.


 


      3. W przypadku 1 godz. tygodniowo uczeń ma prawo 1 raz być  


nieprzygotowanym do odpowiedziustnej, w przypadku 2 godz.-2 razy w semestrze.


 


           Uczeń informuje o zaistniałejsytuacji nauczyciela na początku lekcji.   


 


           Nauczycielodnotowuje to w dzienniku jako np.


 


    4.  Uczeń, który uzyskał zesprawdzianu ocenę dopuszczającą lub niedostatecznąmoże ją poprawić w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie nie przekraczającym 14 dni oddaty napisania sprawdzianu.  


 


     Ocenę można poprawiać tylko raz.


 


 5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie zalicza go w uzgodnionej


 


     znauczycielem formie i terminie nie przekraczającym dwóch tygodni


 


     od daty napisania przez klasę sprawdzianu.


 


     Nauczycielodnotowuje to w dzienniku jako nb. W przypadku kiedy nie


 


     napisze sprawdzianu zamiast nb  otrzymuje ocenęniedostateczną.


 


6. Abyocena osiągnięć ucznia była rzetelna i wszechstronna, aby  


 


    dowiedziećsię czy uczniowie opanowali przewidziane programem


 


    nauczaniawiadomości i umiejętności oraz w jakim stopniu spełniają


 


    założonewymagania ocenie podlegają:


 


*odpowiedzi ustne- samodzielne, płynne,wyczerpujące temat, zaprezentowane 


 


  poprawnym językiem z użyciem znanych terminów i nazw


 


*aktywności ucznia w pracy na lekcji (samodzielna, praca w grupach:   


 


   komunikowanie się, prezentacja, poprawnośćmerytoryczna) – udział w dyskusjach, korzystanie z dostępnych nalekcji źródeł informacji


 


*zadania domowe, prace długoterminowe, projekty(wyczerpanie tematu, poprawność merytoryczna, językowa, estetykawykonania, samodzielność


 


   pracy, pomysłowość i inwencja twórcza), wykonanie dodatkowych prac  wiążących się z programem, wykraczających poza program, wynikających z  zainteresowania ucznia,wskazanych przez nauczyciela- prezentacje,  gazetki ścienne, przygotowanie fragmentów nowej lekcji, zorganizowanie konkursu  lub wystawy, a takżeprzedstawienie swoich umiejętności na apelu  szkolnym, w czasie wywiadówki , spotkania z rodzicami


 


*  portfolio (teczka) - 1 raz w semestrze


 


*  sprawdziany pisemne w małej formie(kartkówki)-niezapowiedziane lub      


 


    zapowiedziane obejmujące maksymalnie 3ostatnie lekcje


 


*  sprawdziany i testy nauczycielskie, testy próbne, standaryzowane, w tym opublikowane przez Okręgową KomisjęEgzaminacyjną


 


*  sprawozdania z wycieczek jednodniowych, kilkudniowych


 


*  publiczne prezentacje dłuższych wypowiedzi zwykorzystaniem materiału graficznego


 


*  udziały w konkursach


 


        W przypadku braku oceny za daną formępracy uczeń ma prawo do  uzyskania takiej oceny w dodatkowymterminie określonym przez  nauczyciela.


 


        Nauczyciel decyduje o ilości ocen zaposzczególne formy pracy.


 


7.     Sprawdziany są przechowywane u nauczyciela(do wglądu uczniów, rodziców).


 


8.     Oceny są obiektywne, umotywowane, jawne,podane do wiadomości  uczniów.


 


9.   Wspólnie ustalamy kryteria oceniania iuczymy się udzielania informacji zwrotnej  w przypadku samooceny, jak i ocenykoleżeńskiej.


 


10.   Stosujemy samoocenę, która sprawia, że uczeństaje się bardziej  samodzielny w procesie uczenia się ,odpowiedzialny za swoją naukę,  rozumie, czego się uczy i po co-potrafi ocenić, ile się już nauczył, a ile musi się jeszcze napracować, aby osiągnąć wyznaczony cel.


 


11.   Stosujemy ocenę koleżeńską, czyli stwarzamysytuację, w której uczeńpełni rolęnauczyciela, recenzuje pracę innego ucznia i daje mu wskazówki   oczywiście pod kontrolą nauczyciela.

 

12.   Wagi i kryteria ocen są zgodne z WSO.                     

 

13.   Po każdym roku szkolnym przedmiotowe systemyoceniania


 

        są ewaluowane


 


Dodatkoweinformacje: Uczeń otrzymuje za sprawdziany,kartkówki  ocenę:


 


-niedostateczną od 0% do 29% punktów, 

-dopuszczającą-od 30% do 49% punktów, 

- dostateczną -od 50% do 74% punktów,

-dobrą - od 75% do 89%punktów,  

-bardzo dobrą - od 90% do97% punktów, 

-celującą- od 98% do 100% 


Ten procentowy wskaźnikprzeliczania punktacji w pracach pisemnych może ulec zmianie w przypadku bardzomałej liczby punktów możliwych do zdobycia na testach próbnych lub innych formach pisemnych.        


                  Opracowała: EwaWysocka,02.12.2017 r.