Język niemiecki
Redaktor: admin   
22.09.2009.

Przedmiotowy system oceniania

Język niemiecki nauczyciel Hanna Atamańska Marzena Tuńska-Swobodzińska

 

Treści z przedmiotu język niemiecki realizowane są w oparciu o Program nauczania języka niemieckiego w klasach I-III i IV-VIII szkoły podstawowej Sylwii Rapackiej Katarzyny Wójcik  oraz program DKW-4014-213/99 w klasach gimnazjalnych

 

Przekazywanie informacji o PSO

- Na pierwszych zajęciach w roku szkolnym nauczyciel informuje uczniów o zasadach oceniania i wymaganiach edukacyjnych wynikających z programu nauczania.

- Rodzice otrzymują informacje o WSO na pierwszym zebraniu, szczegółowe informacje o PSO przekazywane są zgodnie z potrzebami w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem.

 

Formy sprawdzania wiedzy uczniów

- Prace klasowe po zakończeniu każdego działu (czas trwania 30-45')

- Kartkówki w trakcie realizacji działu (czas trwania 10-15')

- W formie wypowiedzi ustnych i pisemnych

- W formie kontroli zadań domowych

- W formie kontroli pracy na lekcji wykonywanej w zeszycie przedmiotowym lub w ćwiczeniach albo wypowiedzi ustnych w toku lekcji

 

Poprawa ocen

- Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub inną, która nie zaspokaja jego ambicji, może ją poprawić.

- Ocenę poprawioną wpisuję obok pierwszej oceny.

- Ocenę można poprawić tylko raz, w wyjątkowych okolicznościach dwa razy

- Jeśli uczeń nie pisał kartkówki lub pracy klasowej z powodu choroby, ma obowiązek uzupełnić te zaległości w przeciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.

 

Zasady informowania o pracach klasowych i kartkówkach

- Prace klasowe zapowiadane są przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Gdy uznam, ze materiał jest obszerny - na dwa tygodnie przed sprawdzianem.

- Kartkówka zapowiadana będzie na lekcji ją poprzedzającej.

 

Ranga ocen

- Plus przy ocenie świadczy o tym, że wiedza i umiejętności ucznia są nieco wyższe niż te na proponowaną ocenę.

- Minus przy ocenie świadczy o tym, że wiedza i umiejętności ucznia są nieco niższe niż te na proponowaną ocenę.

- Udział w konkursach na szczeblu szkolnym lub powiatowym powoduje wpisanie uczniowi oceny cząstkowej celującej lub bardzo dobrej w zależności od wyniku konkursu. Udział w etapie rejonowym i wojewódzkim powoduje celującą ocenę semestralną.

- Ustalając ocenę semestralną biorę pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe. Bardzo istotne są jednak oceny uzyskane z prac klasowych i kartkówek.

- Ocena semestralna wystawiana jest z pięciu stopni. Ustalając ocenę roczną biorę pod uwagę całoroczną pracę ucznia.

- Procentowe określenie wymagań na poszczególne oceny szkolne znajduje się w dokumencie Wewnątrzszkolne Ocenianie

- Ustalenie wag dla poszczególnych ocen znajduje się w dokumencie Wewnątrzszkolne Ocenianie

-Ostateczną decyzję o przyznaniu wagi do oceny podejmuje nauczyciel przedmiotu.

 

Przedziały procentowe dla ocen uzyskiwanych z prac klasowych

1oo% - 96% celujący

95% - 86% bardzo dobry

85% - 70% dobry

69% - 51% dostateczny

50% - 30% dopuszczający

29% - 0% niedostateczny

 

Elementy oceniania kształtującego

- Nacobezu - uczeń otrzyma informację na co zwrócona będzie szczególna uwaga w każdym dziale.

- Oceniana będzie różnorodna aktywność ucznia

- Uczniowie będą dokonywać oceny koleżeńskiej i samooceny.

 

PSO podlega corocznej ewaluacji

ANKIETA

- Czy znasz wymagania na poszczególne oceny szkolne?

- Czy wiesz za co możesz być oceniany?

- Co zmieniłbyś w PSO?

 

Dostosowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Symptomy trudności:

- Trudności z zapamiętaniem słówek, struktur gramatycznych

- Problemy z budowaniem wypowiedzi ustnych

- Trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem tekstu mówionego lub nagranego

- Problemy z odróżnianiem słów podobnie brzmiących

- Błędy w pisaniu-trudności z odróżnianiem wyrazów podobnych, gubienie drobnych elementów graficznych, opuszczanie i przestawianie liter

- Trudności z poprawnym pisaniem, pomimo dobrych wypowiedzi ustnych

- Kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych

- Dawać łatwiejsze zadania

- Nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, dawać więcej czasu na zastanowienie się i przypomnienie słówek, zwrotów

- Dawać więcej czasu na opanowanie określonego zestawu słówek

- W fazie prezentacji leksyki zwolnić tempo wypowiadanych słów i zwrotów, a nawet wypowiadać je przesadnie poprawnie

- Można pozwolić na korzystanie z dyktafonu podczas lekcji

- Nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika, w formie opisowej, podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem

- W zapamiętywaniu pisowni stosować wyobrażenie wyrazu, literowanie, pisanie palcem na ławce, pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter

- Przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika

- W nauczaniu gramatyki można stosować algorytmy w postaci graficznej wykresów, tabeli rysunków

- Podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi charakterystycznymi dla języka obcego

- Prowadzić rozmówki na tematy dotyczące uczniów

- Dawać więcej czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne

- Liberalnie oceniać poprawność ortograficzną i graficzną pisma

- Oceniać za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka, kłaść większy nacisk na wypowiedzi ustne.

 

Hanna Atamańska

Marzena Tunska-Swobodzińska