Hospitacja diagnozująca z matematyki w klasie III
Redaktor: admin   
19.08.2008.

Hospitacja diagnozująca w Publicznym Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim.

 

Przeprowadzona na lekcji matematyki w kl. III przez mgr D. FRIDEHLA
 

Wstęp

 

 1. Podstawa programowa Kształcenia ogólnego dla gimnazjów stawia przed szkołą następujące zadania z zakresu nauczania matematyki (cele edukacyjne)

  - przygotować uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego, budowania modeli matematycznych dla konkretnych sytuacji.
  - przyswajanie przez uczniów języka matematyki; dostrzeganie oraz formułowanie,
  - rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów

 2. Zadania szkoły:

  - kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi ;
  - rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie rozumienia tekstów sformułowanych w języku matematyki ;
  - rozwijanie umiejętności opisywania w języku matematyki prostych sytuacji
  - ułatwianie dostrzegania problemów i badania ich w konkretnych przypadkach, przez prowadzenie prostych rozumowań matematycznych

 3. Treści ( z zakresu stereometrii i planimetrii):

  - zbieranie, porządkowanie i przedstawianie danych
  - wielokąty, koło i okrąg, symetralna odcinka i dwusieczna kąta itp.
  - obwód i pole wielokąta
  - twierdzenia o związkach miarowych w figurach, tw. Pitagorasa i jego zastosowania
  - prostopadłość i równoległość w przestrzeni ; graniastosłupy proste, ostrosłupy i bryły obrotowe i obliczanie pól powierzchni i objętości wielościanów oraz brył obrotowych

 4. Osiągnięcia – to umiejętność:

  - przeprowadzanie nieskomplikowanych rozumowań matematycznych
  - posługiwanie się własnościami liczb i działań oraz własnościami figur
  - posługiwanie się kalkulatorem przy wykonywaniu typowych obliczeń
  - dostrzeganie, wykorzystywanie i interpretowanie zależności funkcyjnych; interpretowanie związków wyrażonych za pomocą wzorów, wykresów, schematów, diagramów, tabel.
  - prezentowanie z użyciem języka matematyki wyników badania prostych zagadnień.
   
   

SCENARIUSZ LEKCJI DIAGNOZUJĄCEJ :
 „AWANTURA O WIEDZĘ”
 
Temat: Pole powierzchni i objętość graniastosłupów i ostrosłupów.
 
Cele operacyjne :
 
I WIADOMOŚCI

A. Zapamiętanie
Uczeń zna:
- wzory pola powierzchni i obwody wielokątów
- sposób dokonania właściwych pomiarów długości krawędzi
- siatki brył i kształty modeli szkieletowych
- jednostki długości i objętości

B. Rozumienie
Uczeń :
- potrafi obliczyć pola wielokątów
- potrafi ustalić powierzchnie boczną i całkowitą bryły
- zna nazwy brył w zależności od podstaw
- pamięta zależność między bokami wielokąta w podstawie a ilością wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa oraz ostrosłupa
 
II UMIEJĘTNOŚCI

C. Zastosowanie poznanych wiadomości w sytuacjach typowych
Uczeń potrafi :
- obliczyć brakującą wysokość korzystając z tw. Pitagorasa
- obliczyć objętość graniastosłupa i ostrosłupa w oparciu o swoje pomiary
- oszacować pojemność bryły budowanej
- potrafi zbudować różne modele przestrzenne brył
- określi wzajemne położenie ścian, przekątnych i przekrojów

D. Zastosowanie poznanych wiadomości w sytuacjach nietypowych
Uczeń potrafi :
- obliczyć ilość papieru na wykonanie ścian dla modelów    szkieletowych
- obliczyć wydajność farby do malowania pomieszczeń
- porównać różnicowo pojemność ostrosłupów i graniastosłupów w zależności od czasu
 
Cele wychowawcze:

- umiejętność współpracy w zespole
- odpowiedzialność za własną pracę będącą częścią pracy całej grupy
- racjonalne wykorzystanie czasu
- znaczenie dorobku naukowego starożytnych cywilizacji
- zagrożenia terroryzmem świata współczesnego
- rywalizacja zgodna z zasadami „fair play” i „gloria victis”
 
METODY:
- praca w grupach
 
POMOCE:
- koperty z zadaniami, wielokąty z kolorowego kartonu, siatki graniastosłupów i ostrosłupów, zestawy do budowy modeli szkieletowych, tabele wyników
 
FORMY PRACY:
- indywidualna, grupowa
 
TOK LEKCJI:

 

 1. Sprawy organizacyjne:

  a. podział na kolorowe grupy
  MAGDALENA
  KARPIŃSKA
  HANNA
  BRYCKA
  ALEKSANDRA
  CZAPIEWSKA
  KAMIL
  ZAWIDZKI
  1. Nowak Anna
  2. Zabrocki Dawid
  3. Chodera Michał
  4. Bonik Hubert
  5. Sowiński Michał
  1. Zabrocka Daria
  2. Jankowski Mateusz
  3. Kalla Kacper
  4. Pacholczyk Ryszard
  5. Kot Marcin
  1. Drogoś Ola
  2. Muller Roma
  3. Śmieliński Miłosz
  4. Szumska Asia
  5. Leboda Bartosz
  1. Grejczyk Robert
  2. Dost Sylwia
  3. Kalla Hanna
  4. Bereziaka Anita
  5. Sobiechowski Dariusz
  6. Żmudzki Remek
   
  b. w grupach następuje podział obowiązków i przydział ról :
  - lider
  - prezenter
  - pisarz
  - rachmistrz
  - goniec
  Można się wymieniać rolami przy wykonywaniu kolejnych zadań!

 2. Cel hospitacji diagnozującej
  Nauczyciel przedstawia uczniom cel hospitacji diagnozującej :
  - prezentacja swoich umiejętności praktycznych i wiedzy na temat brył przy arbitralnej postawie nauczyciela
  - umiejętność współdziałania w zespołach
  - uzyskanie informacji do dalszej pracy

 3. Prezentacja utworu muzycznego – jaka to mowa?
  - skojarzenia geometryczno – architektoniczno – historyczne
  - mur chiński (cegły) piramidy egipskie i środkowoamerykańskie
  - bryły w architekturze współczesnej (World Trade Center) – znak XXI wieku (lęk i strach przed terroryzmem)
  - Irak – Polscy żołnierze i archeolodzy (Babilon system 60-tkowy czas) i 360 stopni kąta pełnego

 4. Z kopert uczniowie wyjmują białą kartkę – by wykonać zadanie rozgrzewkowe.

  Zadanie 1.
  Podaj jednowyrazowe skojarzenie jednoznacznie z kolorem waszej grupy
  (czas 1 min)
   
  Zadanie 2.
  Na przydzielonych grupie wielokątach zmierz potrzebne krawędzie, oblicz obwód figury i jej pole.
  W zestawach grupy otrzymują:

  - kwadrat i trapez
  - równoległobok i trójkąt
  - prostokąt i trójkąt prostokątny
  - romb i trapez

  Polecenie:

  - dokonaj niezbędnych pomiarów, by obliczyć pole i obwód dwóch Waszych wielokątów; długości boków wpisz po jednej stronie wielokąta, natomiast pole i obwód po drugiej;
  - przy prezentacji podaj nazwę figury; wielkości boków; sposób obliczania pola i obwodu oraz wyniki obliczeń.

 5. Uczniowie rozwiązują kolejne zadania z zestawu grupowego ( zadania na załączniku) w określonym czasie. Po wykonaniu każdego zadania grupa prezentuje swoje dokonania i zdobywa punkty. Działania pomocnicze i konieczne informacje zapisujemy na kartonie.
   
  Zadanie 3.
  Na przydzielonej grupie siatce dokonaj koniecznych pomiarów. Po jednej stronie siatki wpisz pola poszczególnych (w ich wnętrzu) natomiast na podstawie wpisz (Pc) a na jednej z figur należących do ścian bocznych (Pb)
  Przy prezentacji należy podać:

  - nazwę bryły, której siatkę otrzymałeś
  - wielkości poszczególnych ścian
  - powierzchnię całkowitą
   
  W zestawach znajdują się zwymiarowane bryły:

  - ostrosłup o podstawie trójkąta prostokątnego
  - ostrosłup sześciokątny prawidłowy
  - graniastosłup o podstawie rombu
  - graniastosłup o podstawach trapezu
   
  Zadanie 4.
  Zbuduj z elementów znajdujących się w zestawie model szkieletowy bryły. Policz ilość krawędzi, wierzchołków i ścian. Dokonaj pomiaru by obliczyć objętość waszego modelu.

  Grupy otrzymują plastikowe patyczki i plastelinę. Z tych elementów zbudują:

  - prostopadłościan
  - ostrosłup
  - graniastosłup
  - czworościan foremny

  Nr, zadOceniana sprawność (Standard)Liczba pkt. Możliwych do zdobyciaLiczba punktów zdobytych przez grupę
  1Kojarzenie  
  2

  Nazywanie figur

  Mierzenie krawędzi

  Sposoby obliczania pól i obw.

  Stosowanie wzorów w prakt.

  1

  1

  2

  2

   
  3

  Nazywanie bryły

  Obl. Pola wielokąta

  Obl. Powierzchni bocznej

  Obl. Powierzchni całkowitej

  1

  1

  2

  2

   
  4

  Opisywanie bryły

  Sposób na obl.

  Obliczanie

  Pojemność w litrach

  1

  2

  3

  1

   

  5

  6

  Rozwiązywanie sytuacji problemowej

  Stosowanie wiedzy ponadprzedmiotowej

  I    2

  II   3

  I    2

  II   3

   

  Zadanie dodatkowe 1
  Czy można okleić bryłę grupy ZIELONYCH kartką papieru o wymiarach
  20cm x 30cm? Czy z kartki o podanych wyżej wymiarach można zbudować siatkę?
   
  Zadanie dodatkowe 2
  Na okładce albumu grupy PINK FLOYD – „The Dark Side Of The Moon”. Znajduje się pryzmat. Jaki kształt ma pryzmat i do czego służy?
   
  Zadanie dodatkowe 3
  Do jakiej rodziny wyjątkowych brył należy ta, którą zbudowała grupa niebieskich?

 6. Każda grupa sumuje swoje punkty. Dokonując porównania wyników grupy określają swoją pozycję w programie.
   
  „Awantura o wiedzę” :
  I MIEJSCE – MISTRZOWIE
  II MIEJSCE – FINALIŚCI
  III i IV MIEJSCE – PÓŁFINALIŚCI

 7. Dysponując efektywnością pracy wyrażoną w procentach ( 100% x liczba członków grupy = 600%)
   
  Określ jakie było zaangażowanie w Twojej grupie łącznie sumując wyniki procentowe każdego członka grupy, zapisz algorytm dodawania procentów w miejscu, w którym siedzisz a swoje zaangażowanie zakreśl w kółku!

 8. Na białych kartkach uczniowie (wypowiadają ) zapisują swoje opinie na temat lekcji powtórzeniowej, postawy własnej, grupy którą reprezentował, roli nauczyciela, przydatność powtarzanych wiadomości i umiejętności.

 9. Pomysł na lekcję powstał w oparciu o program TV POLSAT
   „Awantura o kasę”

 

Image
...przyszły student Oxfordu