ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Procedury postępowania Drukuj
Redaktor: admin   
11.07.2008.

                                                             Procedura 0 

 

Procedura realizacji projektu gimnazjalnego Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim.

Zasady ogólne

1.Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

2.Projekt jest realizowany w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie trzeciej.

3.Do końca września nauczyciele przekazują propozycje tematów koordynatorowi projektu.

4.Do końca października uczniowie wybierają tematy projektów.

5.Tematyka projektu jest związana z realizacją przyjętego w gimnazjum Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki lub z zakresu treści poszczególnych zajęć zgodnie z podstawą określoną w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17) i może wykraczać poza jej treści.

6.Projekty realizowane są w zespołach uczniów w danej klasie lub między oddziałami, a ich opiekunem jest wychowawca klasy lub inny nauczyciel. 7.Opiekun projektu ma obowiązek współpracować z innymi nauczycielami, jeśli wymaga tego tematyka projektu.

8.Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, z zastrzeżeniem p. 7, i nie powinien przekroczyć 6 miesięcy.

Zadania opiekuna projektu.

1.Wybór zakresu tematycznego projektów z uwzględnieniem ewentualnych propozycji uczniów i ustalenie niezbędnej dokumentacji, która będzie wymagana podczas realizacji projektu.

2.Zorganizowanie spotkania z uczniami w celu zapoznania i wprowadzenia w tematykę projektów. 3.Podział uczniów na zespoły projektowe od 3 do 6 uczniów z zastrzeżeniem, że w zespole mogą być uczniowie różnych klas.

4.Ustalenie i omówienie wspólnie z uczniami celu projektu oraz problemu który porusza projekt i przedstawienie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu.

5.Opracowanie i przedstawienie kryteriów oceny projektu.

6.Opieka nad zespołem podczas realizacji projektu, udzielenie wsparcia i konsultacji.

7.Bieżące monitorowanie pracy zespołu, dokonanie oceny pracy każdego członka zespołu po zakończeniu projektu.

Zadania uczniów realizujących projekt.

1.Wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną przez opiekuna projektu.

2.Wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole.

3.Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych i wyznaczonych zadań.

4.Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.

Realizacja projektów.

1.Projekty są realizowane na zasadach określonych przez opiekuna oraz po rozpatrzeniu uwag uczniów biorących w nich udział.

2.Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych środków.

3.Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

Zakończenie projektu i prezentacja.

1.Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być określone przez opiekuna projektu w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum.

2.Miejsce i termin prezentacji powinien zapewnić możliwie najszerszy udział w niej uczniom, rodzicom oraz innym uczestnikom i zaproszonym gościom.

3.Gimnazjum w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną publicznej prezentacji.

Ocena projektu

1.Oceny projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów.

2.Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun winien ponadto przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu.

3.Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/ nie uczestniczył w realizacji projektu.

4.Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu.

5.Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z ustaleniami w statucie szkoły.

6.W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, przedkłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do ustalenia oceny zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie.

7.Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu. Zasady takiego oceniania oraz wpływ uzyskanych ocen na ocenę klasyfikacyjną zawierają zasady oceniania przedmiotowego i szkolnego.

 

 

 

Procedura 1 


Postępowanie w sytuacji zachowań agresywnychinterwencja: 1. Ustalenie okoliczności czynu, świadków zdarzenia, zabezpieczenie dowodów oraz odizolowanie agresywnego ucznia.

   

 2. W razie potrzeby udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.

   

 3. Powiadomienie wychowawcy, pedagoga, dyrektora.

   

 4. Rozmowa wychowawcy, pedagoga ze sprawcą i ofiarą ( przeprosiny, naprawa wyrządzonych szkód, wzbudzenie refleksji)

   

 5. Powiadomienie rodziców w razie poważnych szkód, zagrożenia zdrowia.

   

 6. Powiadomienie policji, sądu rodzinnego a w przypadku ucznia, który skończył 17 lat-prokuratora.sporadyczne incydenty:


                                         

 1. Systematyczne dokumentowanie przejawów agresji przez wychowawcę i pedagoga, informowanie dyrektora

   

 2. Rozmowy wychowawcy i pedagoga z ofiarą i sprawcą

   

 3. Rozmowa wychowawcy z rodzicem w obecności ucznia, spisanie kontraktu.

   

 4. Badanie ucznia w poradni psychologiczno-pedagogicznej i realizacja zaleceń poradni

    

   

  Procedura 2

   

  Postępowanie w sytuacji kradzieży

   

   


 1. Wychowawca, nauczyciel dyżurny lub pedagog wyjaśnia okoliczności zdarzenia i motywy czynu

   

 2. W zależności od charakteru kradzieży powiadamiamy:

   


 • dyrektora, rodziców

 • policję

 • pedagoga

   


 1. Nauczyciel w obecności innego pracownika szkoły prosi podejrzanego ucznia o ujawnienie zawartości kieszenie, plecaka lub torby.

   


 1. W przypadku odmowy podejrzanego natychmiast wzywamy policję.

   

 2. Zabezpieczenie dowodów i przekazanie policji.

   

   

  Procedura 3

   

  Postępowanie w przypadku wypadków

   

   


 1. Udzielenie pierwszej pomocy.

   

 2. Powiadomienie osoby dorosłej:
  uczeń-nauczyciela, nauczyciel-dyrektora

   

 3. Przejście do przychodni zdrowia w towarzystwie osoby dorosłej lub wezwanie karetki pogotowia ratunkowego.(tel.112)

   

 4. Powiadomienie dyrektora, rodziców, policji, (gdy istnieje konieczność)

   

 5. Zabezpieczenie miejsca wypadku

   

 6. Spisanie protokołu

   

 7. W przypadku poważniejszych wypadków powiadomienie:

   

  -organu prowadzącego nadzór pedagogiczny

  -Kuratorium Oświaty


Procedura 4Procedura usprawiedliwień nieobecności uczniów i postępowania w przypadku lekceważenia obowiązków szkonych.


 1. Systematyczne sprawdzanie i dokumentowanie obecności uczniów przez nauczycieli, wychowawcę, pedagoga.

   

 2. Zwolnienie ucznia na pisemną prośbę rodzica z pojedynczych godzin   

            lekcyjnych lub zajęć świetlicowych dokonuje nauczyciel przedmiotu,

            świetlicy, wychowawca, pedagog lub dyrektor szkoły.


     Informacja powinna być przekazana wychowawcy klasy.


 


 1. W przypadku stwierdzenia wagarów ucznia nauczyciel przedmiotu, którego problem dotyczy, niezwłocznie (telefonicznie) informuje o tym rodziców/ opiekunów prawnych/ lub przekazuje informację wychowawcę klasy, który jest zobowiązany dopełnić tej procedury.

   

 2. W sytuacji wagarów ucznia i braku zainteresowania ze strony jego rodziców /opiekunów prawnych/ wychowawca wzywa  rodziców /opiekunów prawnych/ pisemnie do szkoły i w obecności ucznia omawiają problem i szukają sposobów jego rozwiązania.

   

 3. Notoryczny brak zainteresowania ze strony rodziców /opiekunów prawnych/ ucznia problemami edukacyjno-wychowawczymi (wagary, zachowania ryzykowne, brak osiągnięć) jest podstawą do złożenia powiadomienia przez wychowawcę klasy, pedagoga do Urzędu Miejskiego, Policji lub Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka.

   

 4. Usprawiedliwienie pisemne z godzinnych, jedno i dwudniowych nieobecności w szkole dokonuje uczeń niezwłocznie po przyjściu do szkoły, u wychowawcy klasy. (pisemne usprawiedliwienie rodzica)

   

 5. W przypadku dłuższej nieobecności rodzic /opiekun prawny/ dziecka ma obowiązek dokonać jego usprawiedliwienia w terminie tygodnia od ostatniego dnia absencji.

   

 6. Podstawą do usprawiedliwienia jest informacja telefoniczna lub bezpośrednia, udzielona przez rodziców /opiekunów/ dziecka wychowawcy lub poprzez sekretariat.

   

 7. Po tygodniu nieobecności ucznia w szkole i braku informacji o jej przyczynach, wychowawca klasy ma obowiązek skontaktować się z domem rodzinnym i wyjaśnić sprawę. Informacja o kontakcie zostaje udokumentowana wpisem do dziennika lekcyjnego.

   

 8. Podsumowanie frekwencji za dany miesiąc dokonuje wychowawca klasy w pierwszym tygodniu następnego miesiąca, dokonuje wpisu w dzienniku lekcyjnym oraz w tabeli na tablicy ogłoszeń.


Procedura 5


 

Postępowanie w sytuacji zaniedbywania ucznia przez rodziców.


 1. Zaproszenie rodziców do szkoły na rozmowę z wychowawcą, pedagogiem

   

 2. Wizyta wychowawcy, pedagoga w domu ucznia w obecności upoważnionej osoby.

   

 3. Interwencja wychowawcy, pedagoga:

   

  -MGOPS,

  -Policja,

  -Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,

  -Kurator

   

 4. Prośba wychowawcy o pomoc, np; caritas

   

 5. Zorganizowanie pomocy na terenie szkoły; zbiórka odzieży, przyborów szkolnych

   

 6. Włączenie ucznia do grupy socjoterapeutycznej

   

 7. Powiadomienie sądu rodzinnego lub policji o zaistniałej sytuacji.

   

   


Procedura 6 


Postępowanie w sytuacjach zagrożenia dzieci
i młodzieży demoralizacją.Działania interwencyjne.


W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który nie ukończył 18 roku życia, pali papierosy używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:


 


 1. Przekazać uzyskana informację wychowawcy klasy.

 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga /psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.

 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców(opiekunów prawnych ucznia i przekazuje im uzyskana informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły lub rozmowy nie dają rezultatu, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji policję lub sąd rodzinny.

 5. Podobnie, w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych(rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkanie z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny i policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w grupach przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły.

 7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304§2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

    

   

  Procedura 7

   

  Postępowanie w sytuacji, gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków


 

 1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy

 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie zostawia go samego.

 3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.

 4. Zawiadamia o fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców /opiekunów prawnych/, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.

 5. W przypadku odmowy ze strony rodziców /opiekunów prawnych pozostaniu ucznia w szkole, czy tez przewiezienia ucznia do placówki służby zdrowia decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 6. W przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu-jeżeli rodzice odmawiają przyjazdu, a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu i zdrowiu innych-szkoła zawiadamia najbliższa jednostkę policji.

 7. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (stężenie we krwi powyżej 0,5 %o alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg. alkoholu w 1 dm 3) policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, lub w przypadku jej braku, do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych-na czas niezbędny do wytrzeźwienia(max. Do 24 h). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców /opiekunów prawnych/ oraz sąd Rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

 8. Jeżeli zdarzenia, w których uczeń /przed ukończeniem18 lat/ znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, powtarzają się, świadczy to o jego demoralizacji. Nakłada to na szkołę obowiązek powiadomienia policji /specjalisty ds. nieletnich/ lub sądu rodzinnego o tej szczegółowej sytuacji.

 9. Spożywanie przez ucznia, który ukończył 17 lat, alkoholu na tereni szkoły stanowi wykroczenie z art. 43 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym, fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

   

   


Procedura 8Postępowanie w sytuacji, gdy uczeń jest podejrzany o odurzenie substancją psychoaktywną


Na początku cyklu kształcenia rodzice ucznia są poproszenie o podpisanie zgody na przeprowadzenie testu na obecność narkotyku w organizmie.(w moczu), w przypadku braku zgody podpisują odpowiednie oświadczenie.


 


W celu zweryfikowania hipotezy:


 


 1. Dyrektor, pedagog w porozumieniu z wychowawcą kierują ucznia na badanie do przychodni zdrowia i równocześnie powiadamiają rodziców

   

 2. Pedagog, wychowawca kierują ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych w Sępólnie Krajeńskim.


 1. W przypadku powtarzających się incydentów dyrektor, pedagog powiadamiają sad rodzinny.

   


Brak zgody rodziców na badanie dziecka w uzasadnionych przypadkach testem na obecność narkotyków.


 


 1. Rozmowa indywidualna pedagoga i wychowawcy z uczniem

   

 2. Powiadomienie dyrektora

   

 3. Wychowawca, pedagog wzywają rodzica do szkoły

   

  Rodzic podejmuje współpracę ze szkołą:

   


 1. Określenie kierunku dalszych działań tj.:


 • kierowanie na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej

 • kierowanie do punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych w Sępólnie Krajeńskim


 1. Realizacja zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej i punktu konsultacyjnego

 2. Obserwacja ucznia

 3. Włączenie do alternatywnych form zajęć pozalekcyjnych


  Rodzic nie podejmuje współpracy ze szkołą:

   


 1. Dalsza obserwacja ucznia

   

 2. W przypadku powtarzających się incydentów i dalszym braku współpracy ze strony rodziców- dyrektor powiadamia policję, sąd rodzinny

   


Procedura 9


Postępowanie w sytuacji, gdy uczeń posiada substancję przypominającą narkotyk


 1. Nauczyciel w obecności innej osoby dorosłej ma prawo żądać, aby uczeń pokazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni /we własnej odzieży/, ew., innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczycielowi nie wolno /nie  ma prawa /samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia-jest to czynność zastrzeżona dla Policji.

   

 2. swoich spostrzeżeniach zawiadamia dyrekcję szkoły.

   

 3. Powiadamia rodziców /opiekunów prawnych/ dziecka i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

   

 4. W przypadku, gdy uczeń na prośbę n-la nie chce przekazać substancji, ani pokazać zawartości teczki, szkoła wzywa Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znaleziona substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

   

 5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim jej zabezpieczeniu, przekazuje ją bezzwłocznie do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie n-l dokumentuje.

   


   

  Procedura 10

   

  Postępowanie w sytuacji, gdy uczeń znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk

                                                                         

   


1.    Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję do czasu przybycia Policji i próbuje ustalić, do kogo należy znaleziona substancja.


 


 1. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrekcje szkoły i wzywa Policję.

   

 2. Po przyjeździe Policji przekazuje zabezpieczona substancję i przekazuje informację dotyczącą szczegółów zdarzenia.

   

   

   


Procedura 11

Metody współpracy szkoły z policją


 


Szkoła podejmuje współpracę z Policją nie tylko w sytuacjach popełnienia na terenie szkoły przestępstwa lub wykazywania przez ucznia przejawów demoralizacji. W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoła i Policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.


Koordynatorami współpracy są: pedagog, specjalista ds. nieletnich
i patologii właściwej jednostki policji. Ze szkołą współpracuje dzielnicowy,
w rejonie, którego znajduje się szkoła.


Istotne elementy współpracy szkoły z policją: 1. Spotkania pedagoga, nauczycieli, dyrektora szkoły z zaproszonymi specjalistą ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością
  i demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.

   

 2. Prowadzone z udziałem policjanta spotkania tematyczne z młodzieżą szkolna(obejmujące zagadnienia dotyczące min. odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania
  w trzeźwości)

   

 3. Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji młodzieży.

   

 4. Udzielanie szkole przez policję pomocy w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły.

   

 5. Wspólny udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych
  z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji
  i przestępczości nieletnich.

   

  Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, gdy dyrekcja/pedagog wyczerpią wszystkie dostępne środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji lub zaistnienia na terenie szkoły zdarzenia (np. takiego, które zostało wymienione w procedurach), przy których obecność policji jest konieczna.

  Każda dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi, lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły.Procedura 12 Postepowanie w przypadku zamachu samobójczego ucznia 1. Działania uprzedzające:

  1. omówienie procedury postepowania na forum Rady Pedagogicznej,

  2. omówienie tematyki zamachu samobójczego ucznia.

    

 2. Działania interwencyjne:

  1. ustal i potwierdź rodzaj zdarzenia,

  2. nie pozostawiaj ucznia samego,

  3. usuń wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru,

  4. bez rozgłosu przeprowadź ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce,

  5. zbierz wstępnie informacje o okolicznościach zdarzeniach,

  6. wezwij pomoc (pogotowie, policję, straż) jeśli potrzeba,

  7. zadbaj, żeby interwencja służb przebiegła dyskretnie,

  8. towarzysz uczniowi – jesteś dla niego ważny,

  9. zawiadom Dyrekcję Szkoły – Dyrekcja zawiadamia Kuratorium Oświaty,

  10. dokonaj szybkiej oceny zagrożeń, np. wg klucza:
   RYZYKO UMIARKOWANE np. uczeń mówi o samobójstwie, nie mówi jak to zrobi, nie było wcześniejszych prób;
    DUŻE RYZYKO np. wystąpiły czynniki przedwypadkowe, uczeń mówi jak to zrobi, były wcześniejsze próby;
   EKSTRAMALNE RYZYKO np. wystąpiły wskaźniki przedwypadkowe, uczeń dokonał samookaleczenia, podjął próbę nieudanego zamachu samobójczego lub inne działania zagrażające zdrowiu lub życiu

  11. nauczyciel zawiadamia wychowawcę i pedagoga szkolnego, informuje o wynikach swojej oceny sytuacji (ryzyka); w razie potrzeby podejmuje niezwłocznie działania w celu ratowania życia i zdrowia poszkodowanego w szczególności wzywa odpowiednie służby oraz zapewnia w miarę możliwości opiekę psychologa,

  12. wychowawca powiadamia rodziców / opiekunów prawnych,

  13. dyrekcja szkoły dokonuje wyboru priorytetów i ustala strategie działania uzależniając ją od oceny sytuacji,

  14. chroń ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami stresującymi (np. kontakt z mediami, świadkami, itp.)

    

 3. Działania naprawcze:

  1. dokonaj diagnozy ryzyka ponowienia zamachu uwzględniając, że odratowana osoba ma nadal poważne kłopoty z radzeniem sobie z problemami życiowymi,

  2. bezwzględnie skonsultuj dalszą strategię z PPP lub placówka opieki zdrowotnej,

  3. podejmij próbę zmobilizowania rodziny, aby udzieliła wsparcia bliskiemu, zapewniła mu bezpieczeństwo, wzmocniła wzajemne więzi.

    

    

   Procedura 13


   Postepowanie w przypadku żałoby po śmierci ucznia (za wyjątkiem śmierci samobójczej)

    

    


 1. Działania uprzedzające:

  1. omówienie procedury postępowania na forum Rady Pedagogicznej,

  2. omówienie tematyki stresu, traumy, żałoby, reakcji typowych dla stresu pourazowego na forum Rady Pedagogicznej.

    

 2. Działania interwencyjne:

  1. poinformuj nauczycieli, wychowawców,

  2. przypomnij zasady dyskusji z uczniami, uwzględniając elementy odreagowania – na godzinach wychowawczych, innych lekcjach,

  3. poinformuj uczniów na forum klasy,

  4. stwórz możliwość uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych.

    

 3. Działania naprawcze:

  1. oceń potrzeby – monitoruj stan psychiczny uczniów ze szczególnym uwzględnieniem reakcji stresu pourazowego, zwróć uwagę na uczniów, u których stwierdzasz szczególnie ostry lub chroniczny przebieg reakcji,

  2. skonsultuj sytuację z pedagogiem lub specjalista z PPP,

  3. ułatw kontakt ze specjalistami z placówek wsparcia zewnętrznego.

    


    

   Procedura 14


    Postępowanie nauczycieli w przypadku konieczności zawiadamiania o śmierci ucznia

    


 1. Powiadomienie o śmierci zawsze powinno się odbywa „twarzą w twarz”.

 2. Prawidłowe powiadomienie o śmierci musi spełniać następujące warunki:

  1. dostarczyć niezbędne informacje,

  2. udzielić pierwszego wsparcia rodzinie,

  3. ochronić godność,

  4. okazać szacunek wobec ofiary jaki i powiadamianej rodziny.

 3. Powiadomienie powinno odbyć się w czasie możliwie jak najkrótszym od ustalenia tożsamości ofiary i ustalenia tożsamości osób jej najbliższych.

 4. Przed powiadomieniem należy zebrać informacje o relacjach ofiary z osobą powiadamianą, o stanie zdrowia osoby powiadamianej (zwłaszcza choroby serca, krążenia, cukrzyca itp.), które są istotne do przewidywania sposobu reakcji osoby powiadamianej. Osoby powiadamiane mogą reagować w sposób bardzo emocjonalny, mogą potrzebować pierwszej pomocy. Warto przygotować sobie wsparcie pogotowia medycznego, żeby móc umożliwić w razie potrzeby natychmiastową interwencję lekarską.

 5. Powiadomienie o śmierci powinno odbywać się, przez co najmniej dwie osoby. Jedna udziela informacji, druga zaś obserwuje reakcję osoby powiadamianej. Powiadomienie powinno odbyć się na terenie przyjaznym osobie powiadamianej.

 6. Zawiadomienie powinno być możliwie jak najprostsze. Powinno się wyrazić współczucie, przykrość i zrozumienie.

 7. Trzeba być przygotowanym na udzielenie wszystkich informacji, jakich będzie wymagała osoba powiadamiana. Osoby te często czują potrzebę dowiedzenia się szczegółów dotyczących śmierci bliskiego, okoliczności itp. (jak, w jaki sposób, kiedy, gdzie). Udzielane informacje powinny być proste i zwięzłe. Należy unikać drastycznych szczegółów i informacji niepotrzebnych, odnoszących się do drugorzędnych elementów sprawy.

 8. Należy skupić się na udzieleniu pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego.

 9. Nie należy, po zawiadomieniu o śmierci, zostawić rodziny i bliskich zmarłego samych, bez opieki. Powinien zostać pracownik szkoły  tak długo, aż minie pierwsza reakcja – szok lub pojawiają się osoby bliskie np. członkowie rodziny, znajomi, przyjaciele. Należy podać swoje dane kontaktowe (telefon, ewentualnie adres), aby udzielić informacji lub/i wsparcia, w razie potrzeby. Aby rodzina ofiary nie czuła się osamotniona, należy podać adresy instytucji udzielających wsparcia.

 10. Jeżeli rodzina zmarłego nie znajduje się w miejscu zamieszkania, należy powiadomić sąsiadów o potrzebie kontaktu z rodziną (powodem jest wydarzenie nadzywczajne, interwencja z udziałem lekarza itp.), natomiast nie należy udzielać szczegółowych informacji sąsiadom, nie należy wspominać o śmierci, aby to nie oni zawiadomili rodzinę zmarłego.

 11. W realiach szkolnych rodzina nie powinna dowiadywać się o śmierci ucznia z mediów lub od osób trzecich.  Obowiązek informowania leży po stronie personelu szkoły, dyrekcji.

 12. Absolutnie unikać należy powierzania zadania informowania o śmierci dzieciom
  i nastolatkom.


 13.  

  Procedura 15

 

 1. PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ

  Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

  w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

   w Kamieniu Krajeńskim 

   

  Podstawa prawna:

   

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.)

   

  § 8 ust. 1 „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii”.

   

  2. Statut Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Kraj.

  Procedura postępowania.

  1.        W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

  2.        W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego rodzice (opiekunowie prawni) poprzez złożenie umotywowanej pisemnej prośby do nauczycieli wychowania fizycznego. Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać dwóch tygodni w semestrze.

  3.        Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.

  4.        Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

  5.        Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nie obejmujące całego semestru, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego/ kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.

  6.        Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

  7.        Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają podanie* do dyrektora szkoły (w sekretariacie), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

  8.        Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

  a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 10 września danego roku szkolnego,

  b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 10 lutego danego roku szkolnego.

  W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego rodzice składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.

  9.        Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

  10.     Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.

  11.     Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.

  12.     W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za  pośrednictwem dyrektora do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

  13.     Zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.

  14.     Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

  15.     W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały semestr
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

  16.     Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia** rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy. Uczeń zamiejscowy, który nie ma możliwości odjazdu do domu z ostatnich lekcji przebywa na lekcji wychowania fizycznego lub po uzgodnieniu z nauczycielem wychowania fizycznego w świetlicy (w przypadku, gdy przemieszczanie się sprawia mu trudności). Uzgodnienie to dotyczy także lekcji w – f w ciągu dnia.

  17.     Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.

  18.     Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

  19.     Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

  20.     Procedura obowiązuje od 23.09.2011 roku szkolnego 2011/2012. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą przez wychowawców podczas zebrań w dniu
  22 września 2011r., uczniowie na najbliższych lekcjach.

   

   

  Procedurę wprowadzono na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 12 września 2011 r.

   

  *wzór podania stanowi załącznik nr 1 do procedury

  **wzór oświadczenia rodziców stanowi załącznik nr 2 do procedury

  *** wzór decyzji zwalniającej ucznia z zajęć WF-u stanowi załącznik nr 3

  **** wzór odmowy zwolnienia z zajęć WF –u stanowi załącznik nr 4

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 1 do procedury
  uzyskiwania zwolnień z wf

   

   

  Kamień Krajeński, …………………………………

  ………………………………………………..

  Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

  ……………………………………………….

  ……………………………………………….

  ……………………………………………….

  Adres/telefon

  Dyrektor

  Publicznego Gimnazjum
  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Kamieniu Krajeńskim

   

   

   

  PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

   

   

  Proszę o zwolnienie mojego syna / mojej córki ………………………………………………...

  ur. ………………………………….., ucznia / uczennicy klasy ……………… , z zajęć wychowania fizycznego w okresie:

   - od dnia ……………………….. do dnia ………………………….

  - na okres ……………….. semestru roku szkolnego 20…… / 20……

  - na okres roku szkolnego 20…… / 20……

  z powodu ……………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………..

   

  W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie.

   

   

   

  ……………………………………………..

  (podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

   

   

  Załącznik nr 2 do procedury

  uzyskiwania zwolnień z wf

   

  Kamień Kraj.dn…………………...

  ………………………………………………………

  Imię i nazwisko opiekuna / rodzica                                      

   

  ………………………………………………………

                                                                                 

   

  ……………………………………………………….

  Adres/telefon

   

  Dyrektor

  Publicznego Gimnazjum

  w Kamieniu Kraj.

   

   

  W związku ze zwolnieniem syna/ córki* ………….…………………………. ucz. kl. ……..

                                                                                         (nazwisko i imię)

  w okresie od ………………..…………….…..… do ……….………………..………………. z zajęć wychowania fizycznego zwracam się z prośbą o zwolnienie syna/ córki* z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej/ostatniej lekcji:……………

  ………………………………………………………………………………………………..

                                                            (wypisać dni tygodnia i godziny zajęć)

  Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo córki/syna*
  w tym czasie poza terenem szkoły.

   

  ………………………………      
           (czytelny podpis rodzica)

  Decyzja dyrektora szkoły:

  Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*

  Uwaga: W czasie gdy uczeń jest zwolniony nie może przebywać na terenie szkoły.

   

  ………….…………………           
           (data, podpis dyrektora)

  …………………….………………………

  (podpis rodzica)

   

  …………………………………….……..

  (data, podpis nauczyciela wf )

   

  …………………………………….……..

  (data, podpis wychowawcy)

   

   

  * niepotrzebne skreślić

  Załącznik nr 3 do procedury

  uzyskiwania zwolnień z wf

   

  Kamień Kraj., dnia .........................................

  Dyrektor

  Publicznego Gimnazjum

  w Kamieniu Krajeńskim

   

   

   

  DECYZJA nr ……………

   

   

                  Na  podstawie  § 8 ust. 1,  Rozporządzenia  MEN  z  dnia 30.04.2007r. w  sprawie  warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i promowania  uczniów i słuchaczy oraz  przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów  w szkołach publicznych oraz zgodnie z trybem określonym w Statucie Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Kraj.

  po rozpatrzeniu wniosku

  Pana(i) …………………………………………………………………………………………..

  Zamieszkałego(ej) ………………………………………………………………………………

  zwalniam/nie zwalniam

  uczennicę/ucznia .................................................................... kl. ................. z zajęć wychowania fizycznego do dnia ............................................................................................... .

   

  UZASADNIENIE

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

   

   

                  Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Kuratora Oświaty w Bydgoszczy w terminie 14 dni, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                               ……………………………….

                                                                                                                                              

   

   

   

   

   

  Otrzymują:

  1.        ………………………………………..

  2.        a/a

   

   

  Załącznik nr 4 do procedury

  uzyskiwania zwolnień z wf

   

   

   

  Kamień Kraj., dnia ………………………………..

   

   

   

  Szanowna Pani/Pan

                                                                                                ……………………………………

   

   

   

  dotyczy:    zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego

        uczennicy/ucznia …………………………………. klasy………                                                         

   

   

  Zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego zostało dostarczone do sekretariatu szkoły dopiero w dniu ……………………...., a obejmuje okres od ………………………………do……………..………  
                  W związku z dostarczeniem zwolnienia po upływie terminu zwolnienia nie istnieje możliwość zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.

   

   

   

   

   

   

  Do widomości:

  1.        Rodzice dziecka

  2.        Nauczyciel wychowania fizycznego

   


   

   

 


PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR.


 

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz.U.z 1982 r.Nr 35 poz.228 z pózn. zm.-tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z/oraz przepisy wykonawcze w związku
  z ustawą.

   

 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr. 35, poz. 230 z pózn. zm/

   

 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. z 2003 r. Nr.24, poz 198/

   

 4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji /Dz. U. Nr. 30 poz.179
  z późn. zm./

   

 5. 5.Zarządzenie Nr.15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1977 r.

   

 6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. Z 1996 r Nr. 67 poz. 329 z pózn. zm./

   

 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz.U.Nr. 26 poz. 226/


 

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved