ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Statut szkoły Drukuj
Redaktor: admin   
09.11.2010.

Załącznik nr 1 do uchwały nr  18/3/11/2015
 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum
 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Kamieniu Krajeńskim z dnia 3.11.2015 r.

 

 

 

 

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM


W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

 

 

§ 1

 

NAZWA SZKOŁY

 

 

 1. Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego                    w Kamieniu Krajeńskim

 2. Typ szkoły: Gimnazjum

 3. Siedziba Gimnazjum – Kamień Krajeński, ul. Sępoleńska 3.

 4. Szkole nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 5. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach
  i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

   

   

   

§ 2

 

INFORMACJE O PRACY GIMNAZJUM

 

 

 

 1. Organem prowadzącym Gimnazjum jest – Rada Miejska, która ma siedzibę
  w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim.

 2. Cele i zadania szkoły:

 1. Szkoła realizuje cele i zadania zawarte w programie wychowawczym
  i programie profilaktycznym:

 1. określa współdziałanie z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
  a także różnego rodzaju ośrodkami poradnictwa i specjalnej pomocy dla dzieci i rodziców,

 2. pozwala na udzielenie pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego,

 3. organizuje zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne i rewalidacyjno – wychowawcze,

 4. uwzględnia optymalne warunki rozwoju uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych, przerw między lekcyjnych, a także podczas zajęć pozaszkolnych,

 5. szkoła przestrzega zasad wewnętrznego systemu oceniania zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawach zasad oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi odrębny dokument ewaluowany co roku,

 6. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

 7. umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

 8. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do kierunków szkoły i wieku uczniów,

 9. współdziała ze środowiskiem zewnętrznym w celu kształtowania środowiska wychowawczego,

 10. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

 11. określa formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, uwzględniając ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego,

 12. określa organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań,

 13. udziela uczniom porady pedagogicznej na terenie szkoły,

 14. umożliwia uczniom podtrzymywanie, poznanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

 15. umożliwia organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkół,

 16. umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, m.in. realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie

   

   

§ 3


ORGANY GIMNAZJUM

 

 1. Organami szkoły są:

 1. dyrektor szkoły,

 2. rada pedagogiczna,

 3. rada rodziców,

 4. samorząd uczniowski.

  1a. Obsługę organizacyjną, finansową i administracyjną szkoły sprawuje Miejsko – Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

 1. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów pomiędzy nimi.

 1. Dyrektor współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów Gimnazjum, którzy działają w ich imieniu oraz reprezentują je na zewnątrz.

 2. Wszelkie wnioski, uwagi, opinie formułowane przez organy szkoły w ramach ich kompetencji i kierowane pod adresem Dyrektora Szkoły, organów szkoły, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny i innych instytucji wymagają formy pisemnej.

 3. Przedstawiciele organów szkoły mogą być zapraszani do wzięcia udziału w posiedzeniach innych organów szkoły, jeśli regulaminy tych organów dopuszczają taką możliwość.

 4. Dyrektor szkoły wszystkie zarządzenia i decyzje przekazuje:

 1. radzie pedagogicznej na posiedzeniach tej rady, poprzez książkę zarządzeń i komunikatów lub na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,

 2. uczniom poprzez wychowawców klas, szkolny radiowęzeł lub na apelach i na tablicy ogłoszeń,

 3. rodzicom na ogólnoszkolnych zebraniach (min. 2 razy w roku), na zebraniach klasowych poprzez wychowawców lub przez uczniów.

 1. Organy gimnazjum dla dobra uczniów i prawidłowego funkcjonowania szkoły zobowiązane są do rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.

 2. Organy i osoby uprawnione do rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole:

 1. sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga Dyrektor Szkoły z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego Gimnazjum

 2. sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas lub pedagog z możliwością odwołania się stron do Dyrektora Szkoły,

 3. sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami szkoły, a także między nauczycielem, wychowawcą a rodzicami uczniów rozstrzyga Dyrektor Szkoły z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę,

 4. sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty miedzy nauczycielami i pracownikami a Dyrektorem Szkoły rozwiązuje organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego.

   

   

   

 1. Kompetencje dyrektora szkoły:

 1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą szkoły we współpracy z innymi nauczycielami wchodzącymi w skład zespołu kierowniczego.

 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w szkole nauczycieli:

 1. obserwuje wszystkie formy zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

 2. dokonuje oceny pracy nauczycieli,

 3. analizuje dokumentację szkolną dotyczącą nauczania, wychowania i opieki,

 4. inspiruje, koordynuje współpracę między nauczycielami,

 5. przedstawia Radzie Pedagogicznej 2 razy w roku szkolnym  wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

 1. Jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników:

 1. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 2. przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

 3. występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród lub innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

 4. zapoznaje pracowników szkoły z zakresem obowiązków,

 5. organizuje pracę w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy,

 6. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

 7. organizuje szkolenia BHP pracownikom,

 8. terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenia,

 9. ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

 10. zaspakaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków.

 1. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej:

 1. zawiadamia członków Rady Pedagogicznej o posiedzeniach,

 2. realizuje i egzekwuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

 3. wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,

 4. ustala organizację pracy szkoły w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 5. dba o autorytet Rady Pedagogicznej, chroni praw i godności nauczycieli,

 6. zapoznaje radę z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,

 7. przedkłada Radzie Pedagogicznej projekty innowacji i eksperymentów,

 8. w drodze własnego obwieszczenia ogłasza jednolity tekst statutu.

 1. Sprawuje opiekę nad uczniami:

 1. kontroluje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,

 2. zezwala na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą na pisemny wniosek rodziców,

 3. wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego uczniom  z poza rejonu,

 4. podejmuje decyzję w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas,

 5. organizuje nauczanie indywidualne,

 6. zwalnia uczniów z realizacji wychowania fizycznego i informatyki na czas określony na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach wydanych przez lekarza,

 7. stwarza warunki do realizacji projektu edukacyjnego,

 8. powołuje komisje egzaminacyjne, wyznacza terminy egzaminów,

 9. współpracuje z organem prowadzącym szkołę w organizowaniu dowożenia uczniów do szkoły,

 10. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

 11. organizuje zajęcia dodatkowe z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programu nauczania

 1. Współpracuje z gminą w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, realizuje jej zalecenia i wnioski w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

 2. Współpracuje z organami statutowymi szkoły.

 3. Współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi
  w szkole w zakresie przewidzianymi odrębnymi przepisami.

 4. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły:

 1. organizuje wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

 2. organizuje przegląd techniczny obiektów szkolnych oraz prace konsultacyjno –remontowe,

 3. przeprowadza okresową inwentaryzację majątku szkolnego.

 1. Egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dba o czystość i estetykę szkoły.

 2. Wydaje zarządzenia wewnętrzne obowiązujące wszystkich pracowników i uczniów szkoły.

 3. Wydaje zezwolenia na prowadzenie na terenie placówki zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez rodziców.

 4. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 5. Zespół kierowniczy jest ciałem konsultacyjno – doradczym oraz opiniodawczym szkoły.

 6. Zespół kierowniczy tworzą: dyrektor, 3 przedstawicieli wytypowanych przez Radę Pedagogiczną.

 7. Zadaniem zespołu kierowniczego jest planowanie pracy szkoły, opiniowanie i rozwiązywanie bieżących zadań i problemów oraz analiza pracy szkoły.

 8. Przewodniczącym zespołu kierowniczego jest dyrektor szkoły, który w zależności od potrzeb i planu pracy zwołuje posiedzenia zespołu. Posiedzenia mogą być zwołane również na wniosek jednego z członków zespołu – jeżeli dyrektor uzna to za konieczne.

 9. Skład zespołu kierowniczego może ulec zmianie na wniosek rady pedagogicznej.

 10. Dyrektor lub na wniosek członków zespołu może zaprosić na posiedzenie osoby, które z racji kompetencji lub pełnionych funkcji mogą pomóc w rozwiązaniu problemów.

 11. Dyrektor na czas swojej nieobecności wyznacza społecznego zastępcę spośród członków zespołu kierowniczego, który ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania szkoły.

   

   

4.      Kompetencje Rady Pedagogicznej:

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły działającym w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Jest najwyższym organem uchwałodawczym szkoły.

 2. Organizacja rady pedagogicznej:

 1. w skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole,

 2. przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły,

 3. zebrania rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego semestru, na zakończenie roku szkolnego oraz według harmonogramu i bieżących potrzeb ,

 4. zebrania mogą być organizowane z inicjatywy: dyrektora, organu prowadzącego, organu nadzorującego lub, co najmniej ⅓ członków rady,

 5. zebrania rady organizuje  się w czasie pozalekcyjnym (w dniu, w którym odbywa się plenarne posiedzenie rady, dyrektor może zarządzić skrócenie lekcji),

 6. rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady,

 7. o zebraniu rady dyrektor powiadamia członków rady przynajmniej 3 dni przed jej terminem, nadzwyczajne posiedzenie bez trzy dniowego powiadomienia,

 8. członkowie rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń rady,

 9. porozumiewa się z dyrektorem w sprawie projektu edukacyjnego,

 10. wnioskuje o udział w zebraniu z głosem doradczym specjalisty.

 1. Rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji:

 1. opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności,

 2. przygotowuje projekt, uchwala statut szkoły i wprowadza w nim zmiany,

 3. opracowuje  i uchwala program wychowawczy i profilaktyczny  szkoły,

 4. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 5. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 6. opiniuje indywidualny tok nauki,

 7. może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny dla ucznia , który ma nieusprawiedliwione nieobecności lub z powodu usprawiedliwionej nieobecności opuścił co najmniej połowę zajęć edukacyjnych,

 8. uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub w szczególnych wypadkach z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 9. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:

 1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 2. projekt planu finansowego,

 3. wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 5. wniosek dyrektora w sprawie powołania i odwołania nauczycieli z funkcji kierowniczych,

 6. rada pedagogiczna może zgłosić wśród swoich pełnozatrudnionych członków kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych  w szkole,

 7. wraża opinię o pracy dyrektora szkoły w przypadku dokonywania oceny jego pracy,

 8. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

 9. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programu nauczania

 1. Rada pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły .

 2. Rada pedagogiczna deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

 3. Rada pedagogiczna wybiera przedstawicieli do komisji odwoławczej od oceny nauczyciela.

   

   

5.      Kompetencje Rady Rodziców:

 1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza organ będący reprezentacją rodziców.

 2. Przepisy szczegółowe dotyczące wyborów znajdują się w Regulaminie Rady Rodziców.

 3. W ramach kompetencji wnioskodawczych rada rodziców może:

  1.  
   1. zwracać się do organów i innych osób z sugestią dokonania zmian, podjęcia określonych działań lub wykonywania badań,

   2. wnioskować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz dyrektora szkoły w każdej sprawie dotyczącej szkoły.

 4. W ramach kompetencji opiniodawczych rada rodziców opiniuje:

 1. projekt planu finansowego szkoły,

 2. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych,

 3. projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela,

 4. program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

 5. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

 6. zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

 7. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programu nauczania.

 1. W ramach kompetencji stanowiących rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala:

 1. program wychowawczy szkoły,

 2. program profilaktyki szkoły.

 1. Rodzice mają prawo do udziału w ewaluacji wewnętrznej dokumentowanej
   w szkole.

 

6.      Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:

 1. Samorząd Uczniowski ma prawo do przedstawiania Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi opinii we wszystkich sprawach szkoły
  i wniosków dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów tj:

 1. prawa do zapoznania z programem nauczania z jego treścią, stawianymi wymaganiami,

 2. prawa do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu,

 3. prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

 4. prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 5. prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
  w porozumieniu z dyrektorem,

 6. prawo do opiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

 7. prawo do udziału w ewaluacji wewnętrznej dokumentowanej w szkole.

   

 1. Zadania Rady Pedagogicznej.

 1. Rada na posiedzeniu zatwierdza:

 1. wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

 2. wnioski zespołów przedmiotowych, stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę,

 3. wnioski wychowawców klas oraz innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar do usunięcia ze szkoły włącznie.

 1. Rada po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, ustala szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy.

 2. Rada jest zobowiązana zmienić swoją uchwałę dotyczącą nie promowania uczniów, jeżeli po przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego uczeń otrzymał ocenę wyższą niż niedostateczną.

 3. Członek rady jest zobowiązany do:

 1. Współtworzenia atmosfery życzliwości koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,

 2. Przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,

 3. Czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji, do których został powołany oraz wewnętrznym samokształceniu,

 4. Realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,

 5. Składanie przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

 6. Przestrzegania tajemnicy obrad rady.

   

 1.  Organizacja pracy rady pedagogicznej:

 1. Zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym, w dniu, w który odbywa się plenarne posiedzenie rady, dyrektor może zarządzić skrócenie lekcji.

 2. O zebraniu dyrektor powiadamia członków rady przynajmniej trzy dni przed jej terminem, nadzwyczajne posiedzenia nie wymagają trzydniowego powiadomienia.

 3. Organizacja wewnętrzna rady pedagogicznej:

 1. Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne zespoły
  i komisje, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli,

 2. Pracą zespołu komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę lub komisję na wniosek przewodniczącego rady,

 3. Komisja, zespół składa na zebraniu sprawozdanie z wyników swojej pracy, formułując opinię lub wnioski do zatwierdzenia przez radę.

 1. Obecność na posiedzeniu rady pedagogicznej:

 1. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność przed terminem rady jej przewodniczącemu,

 2. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej posiedzeniu należy traktować jako nieobecność w pracy z wszystkimi tego konsekwencjami.

   

 1.  Dokumentacja pracy rady pedagogicznej:

 1. Z zebrania rady oraz z zebrania jej komisji sporządza się protokół w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady,

 2. Protokół zebrania rady podpisuje przewodniczący obrad, protokolant
  i uczestnicy posiedzenia,

 3. Członkowie rady pedagogicznej nieobecni na posiedzeniu zapoznają się
  z treścią protokołu i podpisują protokół z klauzulą „zapoznałem się”,

 4. Członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenie ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad.

 1. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protokołu.

 2. Podstawowym dokumentem działalności rady są książki protokołów.

 3. Opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się klauzulą księga zawiera............ stron i obejmuje okres pracy pedagogicznej od dnia .......... do dnia............,

 4. Księgi protokołów należy udostępnić na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym nauczycielom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz upoważnionym przedstawicielom organu prowadzącego szkołę.

   

  § 4

   

  ORGANIZACJA GIMNAZJUM

   

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły dla dzieci i młodzieży jest oddział. Liczba uczniów w oddziale wynosi 24-32.

 2. Oddział może dzielić się na grupy, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz informatyki.

 3. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych
  w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów oraz na zajęciach z języków obcych  w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

 4. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału oddziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę.

 5. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 26 uczniów.

 6. Na zajęciach z informatyki przy jednym stanowisku komputerowym pracuje jeden uczeń.

 7. W ciągu cyklu kształcenia, uczeń w ramach godzin do dyspozycji
  z wychowawcą, zajęć z pedagogiem, we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, doradcami zawodowymi, szkołami ponadgimnazjalnymi otrzymuje pomoc w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia:

 1. O kierunku dalszego kształcenia rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na zebraniach z rodzicami.

 2. Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych z rejonu gromadzi, aktualizuje doradca zawodowy, biblioteka szkolna udostępnia uczniom oraz ich rodzicom (prawnym opiekunom).

   

  § 5

   

 1. Gimnazjum dla młodzieży dysponujące odpowiednimi warunkami kadrowymi
  i lokalowymi może prowadzić ciąg (ciągi) klas dwujęzycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 2. Przez klasę dwujęzyczną rozumie się klasę, w której nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: w języku polskim i w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania.

 3. Nauczanie dwujęzyczne może być realizowane w zakresie zajęć edukacyjnych obowiązkowych, z wyjątkiem: języka polskiego, historii, geografii Polski oraz języka obcego. Proporcje zajęć prowadzonych z danego przedmiotu w języku polskim i obcym ustala nauczyciel przedmiotu, uwzględniając stopień opanowania przez uczniów drugiego języka nauczania, a także wymagania kształcenia dwujęzycznego i dwukulturowego.

   

   

  § 6

   

 1. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym organizuje się dla ucznia z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne – liczba uczestników do 10 osób.

 2. Zajęcia rewalidacyjne realizowane są w wymiarze po dwie godziny na ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim.

 3. Zajęcia wyrównawcze i z uczniem zdolnym prowadzone są w grupach do 8 uczniów.

 

§ 7

 

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 2. W cyklu kształcenia obowiązkowa jest nauka dwóch języków obcych – języka niemieckiego i języka angielskiego.

 3. Gimnazjum organizuje zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne, które mają na celu rozwijanie umiejętności, zainteresowań, talentów i zdolności uczniów oraz ich wszechstronnego rozwoju.

 4. Organizację zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć.

 5. Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne mogą być organizowane w grupach klasowych, międzyklasowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych.

 6. Zajęcia kół zainteresowań mogą być organizowane w uzasadnionych przypadkach poza terenem gimnazjum – na podstawie pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) uczniowie mogą przybywać na nie i powracać z nich samodzielnie.

 

§ 7a

 

 1. Nauka religii i etyki jest organizowana w szkołach na życzenie Rodziców.

 2. Szkoła zapewnia zajęcia z etyki i religii niezależnie od liczby chętnych.

 3. Uczniowie mogą uczestniczyć zarówno w zajęciach religii, jak i etyki, jeżeli złożone zostanie pisemne oświadczenie wyrażające taką ich wolę. Oświadczenie to powinno być odnawiane co roku.

 4. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i kontrolowana.

 5. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może też nie wybrać żadnego z nich.

 6. Uczniom, którzy nie korzystają w szkole z nauki religii lub etyki, szkoła zapewnia w czasie trwania tych lekcji opiekę lub zajęcia wychowawcze.

 7. Organizacja zajęć z religii / etyki zależna jest od liczby chętnych uczniów. Zajęcia mogą odbywać się w klasach (oddziałach) lub grupach międzyklasowych (międzyoddziałowych)jeżeli w szkole zgłosi się co najmniej siedmiu uczniów na naukę danego przedmiotu.

 8. Jeżeli w szkole zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów na naukę danego przedmiotu Dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia organowi prowadzącemu, który organizuje odpowiednio zajęcia z etyki w grupach międzyszkolnych oraz zajęcia z religii – w porozumieniu władzami zwierzchnimi kościoła lub związku wyznaniowego – w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

 9. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć . Jeżeli ocena ustalona jako średnia ocen z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i zajęć etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

 

§ 8

 

 1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.

 2. Dyrektor gimnazjum po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

 4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia
  w określonym zawodzie.

 5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum,
  w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.

   

  § 9

   

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 2. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut.

 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

 

 

§ 10

 

FUNKCJONOWANIE ŚWIETLICY

 

 1. Szkoła posiada świetlicę, której czas pracy określa się w pełnych godzinach zegarowych. Świetlica funkcjonuje w godzinach od 730 do 1550.

 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Wielkość grupy nie powinna przekraczać 25 uczniów.

 3. Świetlica pełni funkcję opiekuńcze i wychowawcze.

 4. Uczniowie dowożeni, po przyjeździe do szkoły udają się na zajęcia świetlicowe
  i tam przebywają do rozpoczęcia lekcji. Podobnie jest po skończonych zajęciach, do odjazdu autobusów.

 5. Szkoła organizuje również zajęcia świetlicowe doraźne, wynikające
  z nieobecności nauczyciela przedmiotu i zmiany planu.

 6. Uczeń może być zwolniony z zajęć świetlicowych na pisemną prośbę rodziców.

 7. Nauczyciel świetlicy wspiera ucznia w jego rozwoju.

   

   

  § 11

 

W szkole nie funkcjonuje internat.

 

 

§ 12

 

 1. W szkole nie funkcjonuje stołówka szkolna.

 2. Młodzież spożywa posiłki dowożone przez firmę cateringową z zewnątrz korzystając z naczyń jednorazowych.

 3. Posiłki finansowane są głównie przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.

 4. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w sekretariacie szkoły.

 

 

§ 13

 

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI

 

 

 1. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy gimnazjum i rodzice.

 2. Czas pracy dostosowany jest do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Czas pracy biblioteki określa się w pełnych godzinach zegarowych.

 3. Szczegółowe zadania biblioteki określa regulamin opiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez dyrektora.

 

 

§ 14

 

SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA PRACY GIMNAZJUM

 

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych zawiera arkusz organizacyjny szkoły.

 4. Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne i rewalidacyjno – wychowawcze organizowane są zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

 

§ 15

 

POMOC NAUCZYCIELA W GIMNAZJUM

 

 1.  Pomoc nauczyciela w gimnazjum tworzona jest za zgodą organu prowadzącego.

 2. Ustalenie zajęć z udziałem pomocy nauczyciela dokonuje się zgodnie
  z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

   

  § 16

   

  ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ŚWIETLIC ORAZ INNYCH PRACÓWNIKÓW

   

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli. Można także zatrudnić logopedę, psychologa, pedagoga oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno – technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

 3. Rola nauczyciela:

  1) Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów (wychowanków) Określa się szczegółowe zadania
  i obowiązki nauczycieli, w szczególności dotyczące:

 1. odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

 2. troski o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

 3. doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,

 4. dbałości o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

 5. wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności
  i zainteresowań,

 6. bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniu wszystkich uczniów,

 7. działań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, nauczycielom, rodzicom,

 8. doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej.

 1. Zadania nauczycieli:

 1. Realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach i klasach osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planie pracy szkoły.

 2. Wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej, wnioskuje o jego wzbogacenie do organów kierujących szkołą.

 3. Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.

 4. Kieruje pracą uczniów i wspiera ich w realizacji projektów edukacyjnych.

 5. Bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów.

 6. Informuje rodziców uczniów, wychowawcę klasy i dyrektora a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów.

 7. Udostępnia rodzicom prace klasowe i sprawdziany.

 8. Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez instytucje wspierające szkołę.

 9. Prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu.

 10.  Na pierwszej lekcji w danym roku szkolnym nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.

 1. Uprawnienia nauczycieli:

 1. Decyduje w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu.

 2. Decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów.

 3. Ma prawo wrazić opinię o ocenie z zachowania uczniów.

 4. Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

 1. Odpowiedzialność nauczycieli:

 1. Przed dyrektorem szkoły i organem nadzorującym szkołę za:

 1. poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie,

 2. stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,

 1. Służbowo przed dyrektorem szkoły za:

 1. tragiczne skutki wynikające z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów,

 2. nieprzestrzeganie procedury po zaistnieniu wypadku, zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 1. Pedagog szkolny wykonuje zadania związane z realizacją funkcji wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych szkoły, poprzez:

 1. Diagnozowanie środowiska ucznia.

 2. Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokajania.

 3. Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.

 4. Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.

 5. Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 6. Podejmowaniu działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających
  z Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki, wspieraniu nauczycieli w tym zakresie.

 7. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocję zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

 8. Wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, wyboru zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie.

 9. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 10. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców
  i nauczycieli.

 11. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 12. Zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji Praw Dziecka.

 13. Współdziałanie z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, ośrodkiem pomocy społecznej, policją i innymi instytucjami zainteresowanymi problemami wychowania.

 14. Organizowanie różnych form terapii uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

 15. Wnioskowanie i kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

 16. Wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

 17. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 18. Pedagog prowadzi dziennik pedagoga, dwa razy w roku szkolnym przedkłada Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informacje o stanie wychowawczym szkoły.

   

   

  § 17

   

  ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE

   

 1. Spośród nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania oraz wykazów tych programów.

 2. W szkole można utworzyć: zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub problemowo – zadaniowe.

 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wyłoniony wśród członków zespołu.

 4. Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 2, może należeć w szczególności:

 1. Udział w opracowaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
  i profilaktycznych szkoły.

 3. Organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego.

 4. Poszczególne zespoły ustalają harmonogram, zakres i sposób realizacji zadań, a efekty ich pracy są przedstawiane i analizowane na posiedzeniach rady pedagogicznej.

 5. Wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym oddziale przez jeden rok szkolny.

   

   

  § 18

   

  STANOWISKO WICEDYREKTORA

   

 1. Przewiduje się utworzenie stanowisk wicedyrektorów oraz innych stanowisk kierowniczych, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. W szkole, która liczy, co najmniej 12 oddziałów można utworzyć stanowisko wicedyrektora.

 3. Dyrektor szkoły może, w ramach posiadanych środków finansowych, tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze, za zgodą organu prowadzącego szkołę.

   

   

   

  § 19

   

  NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA

   

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 1. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.

 2. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.

 3. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. W celu realizacji zadań wychowawca:

 1. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.

 2. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

 1. różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

 2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą.

 1. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale) uwzględniając z nimi i koordynując ich działanie wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami
  i niepowodzeniami).

 2. Ustala śródroczną i roczną ocenę z zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 3. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

 2. współdziałanie z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

 3. włącza się w życie klasy i szkoły.

 1. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc
  w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 1. Wychowawca, szczególnie początkujący nauczyciel ma prawo korzystać
  w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji, właściwych placówek i instytucji oświatowych.

 2. Nauczyciel wychowawca prowadzi teczkę wychowawcy.

 3. Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu z rodzicami informuje o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz kryteriach oceniania zachowania.

 4. Wychowawca informuje uczniów na pierwszych zajęciach z wychowawcą o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

   

  § 20

   

  NAGRODY I KARY STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW

 1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

 1. rzetelną naukę i pracę społeczną,

 2. wzorową postawę,

 3. wybitne osiągnięcia, dzielność i odwagę,

 4. najlepszą frekwencję w klasie.

 1. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia:

 1. pochwałę wychowawcy klasy,

 2. pochwałę dyrektora szkoły,

 3. dyplom,

 4. nagrodę rzeczową,

 5. list pochwalny wychowawcy klasy do rodziców na koniec cyklu kształcenia,

 6. list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców,

 7. świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią z ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 1. Fakt uzyskania odpowiedniej nagrody powinien być odnotowany w dokumentach danej klasy lub szkoły.

 2. Klasie, która zapłaci terminowo i w komplecie składki, przysługuje nagroda w postaci dnia z wychowawcą.

 3. Klasa, która zbierze składki na Radę Rodziców w wysokości 50% planowanych wpływów ma prawo do wykorzystania pozostałej kwoty na  cele klasowe.

 4. Kara może być udzielana za: nieprzestrzeganie zapisów w statucie, nieprzestrzeganie zarządzeń dyrektora i rady pedagogicznej, naruszanie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych udokumentowanych faktami oraz odpowiednim orzeczeniem.

 5. Kara może być udzielona w następującej formie:

 1. upomnienie wychowawcy klasy,

 2. nagana wychowawcy klasy,

 3. nagana dyrektora szkoły,

 4. zawieszenie przez dyrektora szkoły lub prezydium Samorządu Uczniowskiego w pełnieniu funkcji społecznych

 5. praca społeczna na rzecz szkoły – wykonanie pracy poprzedzone będzie poinformowaniem rodziców o jej nałożeniu ,

 6. przeniesienie do innej klasy,

 7. przeniesienie do innej szkoły,

 8. usunięcie ze szkoły, jeżeli uczeń ukończył 18 lat i uzyskał zgodę rady pedagogicznej na kontynuację nauki.

 1. W/w kary będą nakładane za następujące przewinienia:

 1. Za niekulturalne zachowanie wobec uczniów, nauczycieli, osób dorosłych, niszczenie mienia szkolnego, wychodzenie na przerwie lub w czasie zajęć świetlicowych poza teren szkoły, – kary wymienione ust. 7 pkt 1-5

 2. O paleniu tytoniu spożywaniu alkoholu, zażywaniu środków odurzających, wyłudzaniu pieniędzy, kradzieży, znęcaniu się psychicznym i fizycznym, nad innymi uczniami natychmiast informujemy rodziców (prawnych opiekunów) i policję – kary wymienione w ust. 7 pkt 1-6. W szczególnych sytuacjach szkoła może wystąpić z wnioskiem do sądu rodzinnego,

 3. Za spowodowanie zagrożenia zdrowia i życia uczniów oraz innych osób przebywających w szkole – kara wymieniona w ust. 7 pkt 7,

 4. Każde upomnienie, ostrzeżenie musi być odnotowane w dzienniku lekcyjnym pod tytułem: Upomnienia i ostrzeżenia,

 1. Kary wymienione w ust. 7 pkt 1-5 mogą być anulowane przez Radę Pedagogiczną na wniosek samorządu klasowego lub uczniowskiego.

 2. Uczeń lub zespół, któremu została udzielona kara wymieniona w ust. 7 pkt 1-6 ma prawo odwołania się w ciągu 3 dni do dyrektora szkoły, w ust. 7 pkt 7-8 do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę.

 3. Decyzja Rady Pedagogicznej po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.

 4. Kara może być zawieszona przez udzielającego ją, na prośbę zainteresowanego lub po złożeniu poręczenia przez Samorząd Uczniowski lub rodziców ucznia.

 5. Przy składaniu poręczenia należy określić czas zawieszenia kary oraz warunki, których spełnienie pozwoli ją darować.

 6. Udzielona kara, o ile nie została darowana lub anulowana musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny ze sprawowania.

 7. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w porozumieniu z organem prowadzącym i za zgodą Kuratora Oświaty, jeśli:

 1. Zaszły okoliczności, zdarzenia budzące zagrożenie życia i bezpieczeństwa pozostałych uczniów.

 2. Szkoła wyczerpała wszystkie możliwości oddziaływań wychowawczych.

 3. Brak współpracy z rodzicami.

 1. Nagrody rzeczowe, listy pochwalne oraz pisemne upomnienia i nagany oraz decyzje o skreśleniu z listy uczniów są uzgadniane z Radą Pedagogiczną.

 2. Zawieszenie kary może nastąpić na okres do pół roku w przypadku poręczenia wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.

 3. Ponowne rozpatrzenie zasadności kary musi nastąpić w ciągu tygodnia od momentu wniesienia odwołania.

 4. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

 5. Rodzaje nagród i kar wymieniane w statucie maja charakter zamknięty i ich wykaz może być rozszerzony lub zawężony tylko w drodze nowelizacji statutu.

 6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 7. Bezpieczeństwo uczniów w szkole:

 1.  
  1.  
   1.  
    1. Uczeń przebywający na terenie gimnazjum musi mieć zapewnione bezpieczeństwo, dlatego też na 15 minut przed lekcjami i w czasie przerw międzylekcyjnych, do godziny 1430 nauczyciele pełnią dyżury.

    2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, budynki i teren szkoły objęte są nadzorem CCTV.

    3. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, jeżeli chodzi o zagrożenia  narkomanią, w przypadkach uzasadnionych wątpliwości, szkoła poddaje ucznia badaniu testem na obecność narkotyków moczu.

    4. Badanie przeprowadza pielęgniarka w Miejsko – Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim.

    5. Rodzice zobowiązani są podpisać oświadczenie potwierdzające zgodę na badanie lub jego brak.

    6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły po zajęciach lekcyjnych.

    7. Podczas zajęć poza terenem szkoły, w czasie trwania wycieczek, biwaków „Zielonych Szkół”, nauczyciele – organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców.

    8. Miejscem zawiązania i rozwiązania wycieczki szkolnej, klasowej lub innej formy zajęć jest szkoła lub plac przy ulicy Przykop. Po uzgodnieniu z rodzicami, może to być inne wcześniej wyznaczone miejsce.

    9. Każdy uczestnik wycieczki szkolnej, klasowej lub innej formy poza zajęciami wynikającymi z planu lekcyjnego musi posiadać pisemną zgodę rodziców .

    10. Wycieczka, biwak klasowy może dojść do skutku jeśli uczestniczy w niej 70% uczniów danej klasy, dopuszcza się możliwość organizowania form wypoczynku dla klas równoległych, możliwe jest organizowanie form wypoczynku klasy w mniejszych grupach jeżeli są realizowane w dni wolne od zajęć lekcyjnych.

    11. Kierownikiem wycieczki lub innej formy jest nauczyciel. Jest on zobowiązany do rozliczenia finansowego danej formy. Rozliczeniem finansowym mogą zająć się rodzice wyznaczeni na swoim zebraniu.

    12. Do rozliczenia finansowego wykorzystujemy konto Rady Rodziców.

      

      

     § 21

      

     REKRUTACJA UCZNIÓW DO GIMNAZJUM

      

 

1. Do klas pierwszych Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Kraj. przyjmuje się:

1) z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodzica.

2) na podstawie zgłoszenia rodzica – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego.

 

 1. Uchylony (uchwała nr 4/24/02/2014)

 2. Wykaz dokumentów składanych przez rodzica kandydata:

 1. zgłoszenie dziecka do gimnazjum,

 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 3. zaświadczenie z OKE o wynikach sprawdzianu.

 1. Szkoła ogłasza listy kandydatów przyjętych do poszczególnych klas pierwszych w terminie wyznaczonym przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 2. Terminy składania dokumentów do szkoły oraz termin rekrutacji ustala Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.

 3. Kryteria przyjmowania uczniów spoza obwodu szkoły do klas pierwszych zawarte są w załączniku do statutu Szkolnym Regulaminie Rekrutacyjnym.

 

 

 

§ 22

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

 

 1. Uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

 2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności.

 3. Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

 5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

 6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

 7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

 8. Pomocy w przypadku trudności w nauce.

 9. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.

 10. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego.

 11. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole.

 12. Uczeń zdolny, po spełnieniu odpowiednich warunków, ma prawo do realizacji indywidualnego toku lub programu kształcenia z jednego lub kilku przedmiotów.

 13. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania i tworzenia historii szkoły.

 14. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji szkoły.

 15. Do ceremoniału i tradycji szkoły należą:

 1. ślubowanie uczniów klas I,

 2. uroczyste pożegnanie absolwentów,

 3. turniej o puchar dyrektora z wybranej gry zespołowej,

 4. Święto szkoły 22 maja.

 1. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem następujących świąt państwowych i szkolnych:

 1. rozpoczęcie roku szkolnego,

 2. ślubowanie klas I

 3. Dzień Edukacji Narodowej,

 4. rocznica Odzyskania Niepodległości,

 5. Święto szkoły 22 maja,

 6. pożegnanie absolwentów szkoły,

 7. zakończenie roku szkolnego.

 1.  Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych.

 2. Opieki zdrowotnej i profilaktyki.

 3. Wypoczynku w czasie przerw lekcyjnych, ferii i przerw świątecznych.

 4. Uczeń ma prawo zdobywać i poszerzać wiedzę przy pomocy nauczyciela, ma prawo do twórczych poszukiwań intelektualnych. Może wyrażać wątpliwości, własne sądy oraz prowadzić dyskusję z treściami zawartymi
  w podręczniku i przekazywanymi przez nauczyciela.

 5. Uczeń ma prawo, w czasie lub po zakończeniu zajęć, zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych.

 6. W wypadku zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością nauczyciela, uczniowie mają prawo do wyrównywania przez nauczyciela materiału poprzez dodatkowe godziny z danego przedmiotu (za zgodą dyrektora) lub konsultacje.

 7. Uczeń ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, jeśli zaległości powstały z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadki losowe, słabsze zdolności).

 8. Uczeń ma obowiązek realizacji projektu edukacyjnego na wybrany przez siebie temat, jeden raz w cyklu kształcenia.

 9. W przypadku naruszenia praw ucznia ma on prawo do zgłoszenia skargi do wychowawcy, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.

 10. Uczeń na prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, zwłaszcza dotyczących:

 1. Zakazu opuszczania terenu szkoły podczas lekcji i przerw. Za teren szkoły uważa się budynki szkolne, ogrodzone boisko szkolne przy budynku przy
  ul. Sępoleńskiej 3 oraz budynek hali sportowej przy ulicy Witosa 11.

 2. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

 3. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 4. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój.

 5. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

 6. Przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i marnotrawstwa oraz niszczenia majątku szkolnego.

 7. Dbać o honor i tradycje szkoły.

 8. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

 9. Kształtować w sobie cechy prawdomówności, systematyczności, uczciwości, konsekwencji, sumienności i innych warunkujących osiągniecie postawy dobrego człowieka.

 10. Godnie, kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią.

 11. Aktywnie uczestniczyć w akcjach na rzecz szkoły i środowiska.

 12. Terminowo wykonywać zadania domowe.

 13. Dbać o czystość mowy ojczystej.

 14. Używać poprawnego, kulturalnego języka, pozbawionego nadmiernej potoczności, wulgaryzmów oraz niepotrzebnych zapożyczeń.

 15. Okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły.

 16. Uczeń lub zespół uczniów winny szkody jest materialnie odpowiedzialny za dokonane zniszczenia.

 17. Usunąć zniszczenia w ciągu 1 tygodnia lub w terminie ustalonym
  z wychowawcą i dyrektorem,

 1. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest:

 1. Pisemna, uzasadniona prośba rodziców.

 2. Zaświadczenie lekarskie.

 1. Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić w ciągu tygodnia od ostatniego dnia absencji szkolnej.

 2. W razie potrzeby wychowawca może ustalić inną formę usprawiedliwienia, powiadamiając dyrektora szkoły i rodziców.

 3. Zwolnienia ze szkoły może udzielić dyrektor szkoły lub wychowawca. Prośba
  o zwolnienie musi być pisemna. W przypadku prośby o dłuższe zwolnienie (urlop) należy złożyć podanie do dyrekcji szkoły z podpisem rodziców
  i wychowawcy klasy na trzy dni przed planowanym zwolnieniem (urlopem).

 4. Nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia obniżają ocenę ze sprawowania.

 5. Uczeń ma obowiązek dbania o schludność ubioru oraz jego czystość. Ubiór szkolny powinien być stonowany i estetyczny. Nie należy zakładać zbędnych ozdób, łańcuchów, bransolet, kolczyków  itp., które stanowią zagrożenie dla jego bezpieczeństwa i zdrowia. Uczeń na terenie szkoły nie może posiadać przy sobie ostrych narzędzi, wszelkiego rodzaju broni oraz środków pirotechnicznych.

 6. Uczeń, będący w posiadaniu telefonu komórkowego, nie może używać go podczas pobytu w szkole. Łamanie zakazu skutkować będzie zabraniem telefonu. Będzie on oddany rodzicom.

 7. Na wszystkie uroczystości szkolne obowiązuje strój odświętny – galowy, ustalony tradycją szkoły: dziewczęta – biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica, spodnie, chłopcy – biała koszula, granatowy lub czarny garnitur bądź ciemne spodnie i granatowy sweter.

 8. Obowiązkiem każdego ucznia jest sumienne wykonywanie przyjętych lub przydzielonych zadań, m.in. dyżur w klasie, na korytarzu szkolnym, praca
  w organizacjach szkolnych.

 9. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem lub kradzieżą.

 10. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych lub pamiątek ponieważ szkoła nie bierze za nie odpowiedzialności materialnej.

 11. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego informowania dyrekcji szkoły lub wychowawcy o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia. Jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów.

 12. Palenie tytoniu i korzystanie z innych używek jest zabronione.

   

  § 46

   

  PIECZĘCIE GIMNAZJUM, TABLICE

   

   

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydawania świadectw i ich duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Szkoła posiada od 22.05.2003 roku własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny.

 4. Szkoła prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

 5. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

   

   

   

  Załącznikami do Statutu są:

   

 1. Program Wychowawczy.

 2. Wewnętrzny System Oceniania.

 3. Program profilaktyczny.

 4. Procedury Postępowania w Sytuacjach Trudnych.

 5. Regulamin Biblioteki Szkolnej.

 6. Regulamin Świetlicy Szkolnej.

 7. Regulamin wycieczki.

 8. Regulamin wycieczki klasowej.

 9. Procedura realizacji projektu gimnazjalnego.

 10. Szkolny Regulamin Rekrutacyjny.

 11. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego.

 12. Procedura przeniesienia ucznia na wniosek rodzica.

 13. Procedura wypadku.

 14. Procedura wyboru podręcznika.

 15. Procedura pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

   

   

   

  Uchwałą  nr 18/3/11/2015 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim z dnia 3 listopada 2015 r. przyjęto statut Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim – tekst jednolity, stanowiący załącznik nr 1do niniejszej uchwały.

 

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved