ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Regulamin świetlicy szkolnej Drukuj
Redaktor: admin   
08.07.2008.

Regulamin Świetlicy Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim

 

§ 1


Postanowienia ogólne

 

 1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów naszej szkoły.
 2. Świetlica funkcjonuje w godzinach 7:30 – 14:45. Czas jej pracy określa się w pełnych godzinach zegarowych.
 3. Do świetlicy uczęszczają uczniowie:


- dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym i PKS oraz mający przerwę w zajęciach wynikających z planu lekcji,
- w szczególnych przypadkach świetlica zapewnia opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności nauczyciela przedmiotu w szkole i zmiany planu.

 

§ 2


Cele i zadania świetlicy

 

 1. Świetlica zapewnia młodzieży zorganizowaną opiekę wychowawczą.
 2. Do zadań świetlicy należy:

  - organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzeniu warunków do nauki własnej, 
  - rozwijanie zainteresowań, 
  - stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek,
  przygotowanie do kulturalnego życia codziennego, 
  - upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości.

 3. Świetlica zapewnia swoim wychowankom:

- pomoc w odrabianiu lekcji,

- udział w zajęciach ujawniających i rozwijających zainteresowania w takich formach jak: zajęcia teatralne, czytelnicze, gry stolikowe,
- stały dostęp do internetu,
- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

 

§ 3

 

Organizacja pracy świetlicy

 

 1. Zajęcia prowadzone są zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczym szkoły.
 2. Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych, nie większych niż 32 uczniów.
 3. W świetlicy szkolnej prowadzony jest dziennik, w którym notowane są nieobecności uczniów.
 4. Uczniowie mogą być zwalniani z zajęć świetlicowych na pisemną prośbę rodziców, a w szczególnych przypadkach (wizyta u dentysty, rehabilitacja itp.) przez wychowawcę.O złym zachowaniu uczniów lub częstych
 5. nieobecnościach w świetlicy powiadamia się wychowawcę klasy.

 

§ 4

 

Uczestnicy zajęć w świetlicy

 

 1. Uczestnicy zajęć w świetlicy maja prawo do: 

  - wyboru zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, 
  - życzliwego i podmiotowego traktowania, 
  - swobody kulturalnego wyrażania myśli i przekonań.

 2. Uczniowie są zobowiązani do:

- przestrzegania regulaminu świetlicy,
- dbania o porządek i wystrój świetlicy,
- poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
- kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć w świetlicy,
- ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

 

Regulamin zatwierdzony na radzie Pedagogicznej w dniu 26.04.2005 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved