ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Regulamin biblioteki szkolnej Drukuj
Redaktor: admin   
07.07.2008.

 Regulamin biblioteki szkolnej

 

I. Zadania biblioteki.

1.Biblioteka szkolna jest:

a) pracownią szkolną służącą do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych,

b) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców oraz pracowników szkoły,

c) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

2.Biblioteka szkolna bierze udział w pracy wychowawczej i dydaktycznej poprzez rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.

3.Biblioteka szkolna wspiera dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

II. Organizacja biblioteki.

1.Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

a) zapewnia lokal i jego wyposażenie,

b) zatrudnia nauczyciela  bibliotekarza,

c) przydziela środki finansowe na działalność biblioteki,

d) zatwierdza plan pracy biblioteki,

e) zarządza skontrum zbiorów oraz odpowiada za ich protokolarne przekazanie,

f)zatwierdza godziny pracy nauczyciela  bibliotekarza oraz przydział czynności,

g) hospituje i ocenia pracę biblioteki.

2.Nauczyciele i wychowawcy:

a) współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,

b) współuczestniczą w edukacji samokształceniowej uczniów,

c) znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w uzupełnianiu i selekcji zbiorów,

d) współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego,

e) współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.

3.Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni.

4.Biblioteka gromadzi zbiory:

a) wydawnictwa informacyjne,

b) podręczniki i programy nauczania,

c) wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyk szczegółowych,

d) edukacyjne dokumenty audiowizualne i multimedialne,

e) lektury obowiązkowe i uzupełniające w zakresie szkoły gimnazjalnej,

f) beletrystykę pozalekturową,

g) literaturę naukową i popularnonaukową zgodnie z potrzebami i profilem szkoły.

5.Finansowanie wydatków:

a) biblioteka jest finansowana z budżetu szkoły,

b) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

6.Pracownicy:

a) w bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) zadania  nauczyciela bibliotekarza określone są w zakresie jego obowiązków (w rocznym planie pracy).

7.Czas pracy biblioteki:

a) biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,

b) czas pracy biblioteki zostaje odpowiednio skrócony na czas trwania skontrum,

c) udostępnianie zbiorów odbywa się przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku),

III. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza.

1.Praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza polega na:

a) udostępnianiu zbiorów w wypożyczalni i czytelni,

b) prowadzeniu działalności informacyjnej i stosowaniu różnych form upowszechniania czytelnictwa,

c) poznawaniu czytelników i ich potrzeb czytelniczych,

d) udzielaniu porad w doborze lektury stosownie do zainteresowań ucznia,

e) prowadzeniu edukacji czytelniczej i kształceniu uczniów jako użytkowników informacji (szeroko pojętej - czytelniczej i medialnej) przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów (zgodnie z programami obowiązującymi w szkole),

f) prowadzeniu działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

g) pomaganiu nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno -wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,

   h) informowaniu nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.

2.Prace organizacyjno -techniczne nauczyciela bibliotekarza polegają na:

a) gromadzeniu zbiorów zgodnie z profilem szkoły i potrzebami czytelników,

b) prowadzeniu ewidencji i opracowaniu zbiorów,

c) przeprowadzaniu systematycznej selekcji zbiorów,

d) dbaniu o stan zbiorów i jego  konserwację,

e) prowadzeniu warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, teczki tematyczne i in.),

f) sporządzaniu rocznego planu pracy i sprawozdań, planowaniu wydatków, prowadzeniu statystyk czytelnictwa: semestralnej i rocznej,

g) prowadzeniu dokumentacji bibliotecznej.

IV. Prawa i obowiązki czytelników.

1.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2.Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3.Korzystający z biblioteki są zobowiązani do dbałości o wypożyczone materiały.

4.Jednorazowo można wypożyczyć 2 lektury. Liczbę wypożyczonych książek można zwiększyć o inne pozycje (pozalekturowe) w uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

5.Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu książkę.

6.Termin zwrotu wypożyczonych materiałów mija po 14 dniach. Jeśli nie ma zamówień (rezerwacji) na daną książkę można przedłużyć termin jej zwrotu.

7.W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (lub innych materiałów bibliotecznych) czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

8.Czytelnik może wypożyczyć książki na okres ferii zimowych i wakacji letnich.

V. Regulamin korzystania z czytelni.

1. Zabrania się wnoszenia płaszczy i kurtek.

2. W czytelni obowiązuje cisza.

3. Zabrania się spożywania posiłków i picia napojów w czytelni.

VI. Regulamin  korzystania ze stanowisk komputerowych.

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą w pierwszej kolejności do poszukiwania informacji edukacyjnych.

2. Użytkowanie komputerów w innych celach jest możliwe tylko jeśli użytkownik przestrzega wszystkich postanowień niniejszego regulaminu oraz pod warunkiem, że inni użytkownicy nie zgłaszają potrzeby korzystania ze stanowisk w celach edukacyjnych.

3. Zabrania się:

a) instalowania, usuwania lub zmian w konfiguracji jakiegokolwiek oprogramowania,

b) składowania własnych lub usuwania/dokonywania zmian w istniejących na dyskach plikach,

c) dokonywania jakichkolwiek manipulacji przy sprzęcie, a w szczególności:

- niszczenia, rozkręcania jednostek centralnych, niszczenia, odłączania/przyłączania urządzeń peryferyjnych (klawiatur, myszy, słuchawek, monitorów, drukarek),

- niszczenia, zrywania, zamalowywania oznaczeń identyfikacyjnych (nalepek) znajdujących się na jednostkach centralnych,

d) podejmowania działań mających na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci,

e) korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie, otwierania/ściągania/wysyłania plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego (a w szczególności zawierającej treści wulgarne, pornograficzne, nawołujące do nienawiści lub dyskryminacji),

f) przesyłania w wielu egzemplarzach listów elektronicznych do wielu użytkowników (spamowania).

4. Użytkownik ma obowiązek dbać o czystość i porządek na stanowisku pracy.

5. Korzystanie z dyskietek, płyt CD, innych nośników pamięci jest możliwe tylko w zakresie ustalonym z nauczycielem bibliotekarzem.

6. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy sprzętu lub oprogramowania należy zgłosić natychmiast nauczycielowi bibliotekarzowi.

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

VII. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami, uczniami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.

1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasadach:

a) świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw książkowych itp.,

b)trwałości wiedzy i umiejętności uczniów,

c) partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych,

d)pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności wychowawcze.

2. Uczniowie:

a) mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece,

b) najaktywniejsi  są nagradzani,

c)  spędzający czas w czytelni są otaczani indywidualną opieką,

d) otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowania nawyków czytelniczych,

e) mogą korzystać z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

f) na zajęciach czytelniczych mogą korzystać z czasopism i księgozbioru podręcznego.

3. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się w celu:

a) rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów,

b) doradztwa w doborze literatury samokształceniowej,

c) współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki,

d) rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania z informacji,

e) współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:

a) mogą złożyć zamówienie na literaturą pedagogiczną, przedmiotu, poradniki metodyczne, czasopisma pedagogiczne,

b) na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do pracowni przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub część zajęć,

c) korzystają z czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,

d) dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciel języka polskiego otrzymują informację o stanie czytelnictwa,

e) mają możliwość korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych.

5. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach partnerstwa w:

a) rozwijania kultury czytelniczej uczniów (spotkania na zebraniach rodzicielskich),

b) popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania,

c) współudziale rodziców w imprezach czytelniczych.

6. Rodzice:

a) mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,

b) są informowani o aktywności czytelniczej dzieci,

c) mają możliwość wglądu do WSO, Statutu Szkoły, Programu 5-letniego Publicznego Gimnazjum i Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki.

7. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami:

a) aktywnie współuczestnicząc w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa w bibliotekach innych szkół,

b) wspierając działalność kulturalną bibliotek na szczeblu miejskim,

c) współuczestnicząc w organizacji imprez w innych bibliotekach bądź ośrodkach informacji.

  

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 11 stycznia 2017 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved