ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Regulamin wycieczki klasowej Drukuj
Redaktor: admin   
07.07.2008.

Każdego uczestnika wycieczki obowiązuje znajomość i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 

 1. Właściwa kultura zachowania się w szkole i miejscach publicznych – godne reprezentowanie szkoły w kraju i za granicą a w szczególności:

  a) grzeczność
  b) uprzejmość
  c) kultura języka
  d) unikanie konfliktów
  e) nieśmiecenie
  f) niehałasowanie

 2. Przestrzeganie norm zachowania się na wycieczce:

  a) stosowanie się do poleceń opiekunów i bezzwłoczne wypełnianie zarządzeń kierownictwa wycieczki
  b) zakaz samodzielnego oddalania się od grupy i opuszczania miejsca zakwaterowania
  c) zdyscyplinowanie i punktualność na zbiórkach
  d) bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek
  e) kulturalne korzystanie z pomieszczeń i sprzętu w miejscu zakwaterowania, zgodnie z ich przeznaczeniem
  f) przestrzeganie ciszy nocnej
  g) przestrzeganie regulaminów panujących w miejscu pobytu i zwiedzania
  h) znajomość przepisów BHP i ich przestrzeganie w miejscu zwiedzania, zakwaterowania, w środkach przejazdu i na parkingu

 3. W czasie jazdy nie wolno:

  a) przemieszczać się w autokarze i podróżować w pozycji innej niż siedząca
  b) blokować zamków, samowolnie otwierać drzwi i okna w czasie podróży
  c) wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucać przedmiotami

 4. W czasie jazdy należy:

  a) stosować się do poleceń i uwag kierowcy autokaru i pilota wycieczki oraz opiekunów wycieczki
  b) informować o złym samopoczuciu i innych zaistniałych sytuacjach

 5. W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) nie wolno:

  a) wychodzić na jezdnię
  b) przechodzić na drugą stronę jezdni
  c) oddalać się samowolnie od autokaru

 6. Podczas zwiedzania należy:

  a) przestrzegać regulaminów panujących w muzeach
  b) podczas poruszania się po ulicach przestrzegać przepisów ruchu drogowego (m.in. przechodzenie po pasach, na zielonym świetle, idąc grupą nie zajmować całej szerokości chodnika)
  c) przed przejściem przez jezdnię należy zatrzymać się i poczekać na opiekuna, jezdnię przekraczać w zwartej grupie tak aby nie stwarzać utrudnień w ruchu drogowym

 7. Po zakończeniu podróży należy:

  a) przed opuszczeniem autokaru sprawdzić, czy na twoim miejscu jest ład i porządek
  b) upewnić się, czy zabrałeś wszystkie swoje bagaże

 8. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów, zgłaszać opiekunom wycieczki wszelkie choroby i wypadki zagrażające zdrowiu i życiu.

  a) uczestnik wycieczki zobowiązany jest poinformować opiekuna o przewlekłych chorobach (np. choroba lokomocyjna) oraz zabrać ze sobą zażywane leki wraz z instrukcją ich zażywania

 9. W razie niespodziewanych wypadków lub zagrożeń:

  a) zauważoną nieobecność któregokolwiek z uczestników wycieczki należy zgłosić natychmiast opiekunowi
  b) w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia należy podporządkować się osobom kierującym ruchem czy ewakuacją 
  c) w razie konieczności należy zawiadomić służby ratunkowe i udzielić pierwszej pomocy
  d) w przypadku zgubienia się, o ile to możliwe należy skontaktować się natychmiast z grupą przez telefon
  e) organizator wycieczki nie ponosi odpowiedzialności za zaginione i zniszczone rzeczy uczestnika wycieczki
  f) uczestnik wycieczki ponosi odpowiedzialność materialną za używany sprzęt w miejscu zakwaterowania oraz stan pomieszczeń, w których przebywa

 10. Aktywne włączenie się w realizację programu wycieczki.

 11. Maksymalne wykorzystanie czasu na zwiedzanie i poszerzanie wiedzy.

Oświadczam, że zostałem zapoznany w dniu ....................................... z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego bezwzględnego przestrzegania.


 
Podpisy członków wycieczki                                                                Podpisy opiekunów wycieczki

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved