ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Szkolny system oceniania Drukuj
Redaktor: admin   
09.09.2012.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

 

 

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

            z dnia 10 czerwca 2015 r. w  sprawie szczegółowych warunków i sposobu   oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych 

 

 

Podstawa prawna:        

1) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 357 - Rozdział 3a: Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

2) Rozporządzenie  MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy w szkołach publicznych - Dz. U. poz. 843

3) Ustawa Prawo oświatowe - art.72 i 98 Dz.U. 59/2016

 

 

 

 § 1

 

 

1. Wewnątrzszkolne Ocenianie ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2) udzielenie uczniowi  pomocy  w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć,

3) udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów  w nauce i zachowaniu,

5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  i szczególnych uzdolnieniach ucznia,

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

   

 

§ 2

 

 

1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowywaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności w stosunku do:                                                                                       

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (lub efektów kształcenia określonych  w podstawie programowej kształcenia w zawodach);                                                                                                                                         

2) wymagań edukacyjnych wynikających  z realizowanych w szkole programów nauczania;                                                                                                                               

3) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych

2.Celem  oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych jest:                                                                                                                    

1) monitorowanie pracy ucznia;                                                                                                                  

2) przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

 

3.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych oraz ustaleniu śródrocznych  ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.

4.Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.

5.Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.                                                                                                                                        Na klasyfikację  końcową składają się:                                                                                           

1)roczne  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz                                                                                                  

2)roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć  edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole .

6.Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat  lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

7.Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

8.W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność  umysłową  w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się  z uwzględnieniem ustaleń  zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

9. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność  umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

10.W szkole lub oddziale  integracyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

 

 

 

 

                                                                       § 3

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

1) okres I - od początku września do 15.01 lub do najbliższego piątku po wyznaczonym

terminie

2) okres II -  do końca roku szkolnego

 

                                                                            § 4

  

 

1.Nauczyciele formułują wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,                                                                                 

1) przedstawiają dyrektorowi szkoły do 15 września każdego roku szkolnego;                 

2) na początku każdego roku szkolnego - na pierwszych zajęciach prowadzonych przez nauczyciela przedmiotu   informują uczniów oraz na pierwszym zebraniu z rodzicami ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych , wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.                                                                                                                  

 

2. Informują uczniów oraz ich rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów poprzez prace klasowe, kartkówki, sprawdziany, odpowiedzi ustne,  zadania domowe

i inne formy ustalone przez nauczyciela przedmiotu.

 

3. Informują uczniów oraz ich  rodziców o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

4. Ustalają oceny bieżące, śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne   z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych - terminy.

1) do 20 grudnia  oraz do 30 kwietnia (II okres) każdy uczeń powinien mieć wystawione co najmniej 3 oceny   bieżące z każdego przedmiotu  nauczania.

 2) termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych ustala dyrektor szkoły - corocznie w szkolnym planie pracy szkoły

 

5. Nauczyciele informują ucznia o uzyskanych przez niego ocenach na bieżąco podczas zajęć lekcyjnych, wpisując oceny do dziennika elektronicznego systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce

 

6. Uzasadniają ustaloną ocenę poprzez:

1) odwoływanie się do ustalonych kryteriów oceniania,

2) udzielenie uczniowi ustnej informacji o postępach i trudnościach w nauce ze wskazaniem jakie wiadomości i umiejętności opanował,  a co wymaga jeszcze poprawy - udoskonalenia.

 

7. Ustalają warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach poprzez:

1) wpisy dokonywane w elektronicznym systemie kontroli frekwencji i postępów w nauce  lub, gdy powyższy system jest dla rodziców (prawnych opiekunów) niedostępny, poprzez pisemne zestawienia ocen z poszczególnych przedmiotów sporządzane przez wychowawcę dla każdego ucznia i przekazywane w trakcie zebrań i  konsultacji  odbywających się w szkole we wcześniej ustalonym terminie,

2) rozmowy indywidualne z rodzicami podczas konsultacji i spotkań,

3) kontakt indywidualny z nauczycielem  przedmiotu po wcześniejszym uzgodnieniu,

4) wpisy dokonywane  w zeszytach kontaktów.

 

8. Udostępniają uczniowi i jego rodzicom sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia:

1) podczas zebrań z rodzicami, drzwi otwartych,

2) kontaktów indywidualnych z nauczycielem przedmiotu po wcześniejszym ustaleniu terminu,

3) udostępnianie prac do wglądu do domu,

4) na innych  zasadach określonych przez nauczycieli przedmiotu.

 

9.Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne  informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego  rocznych ocenach klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych

1)poprzez dziennik elektroniczny,

2)pisemną informację  - karta ocen.

 

 10. Indywidualizują pracę z uczniem na zajęciach  edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

11. Dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniowi:

1) posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 2)posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-   na podstawie tego orzeczenia, 3)posiadającemu opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania- na podstawie tej opinii,                                                                                                                         4)nieposiadającemu orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną  w szkole- na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,                                                                                                                   5)posiadającemu opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii.

12.Udzielają uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; udzielają wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju i motywują ucznia do dalszych postępów w nauce  i zachowaniu.

 

13.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

14.W sprawdzianach podsumowujących wiadomości i umiejętności nauczyciele klas I - III stosują procentowy system oceniania:

           

            6   -  100 - 96%

      5   -   95 - 86 %

      4   -   85 - 70 %

      3   -   69 - 51 %

      2   -   50 - 30 %

      1   -   29 - 0 %

 

15.W sprawdzianach podsumowujących wiadomości i umiejętności nauczyciele klas IV - VIII stosują procentowy system oceniania dostosowany do specyfiki przedmiotu.

 

 

 

                                                                    § 5

 

1.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,  nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego   i norm etycznych oraz obowiązków ustalonych przez szkołę.

2.Ocenianie zachowania ucznia dokonywane jest w ramach klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej.

3.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia.

4.Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w naszej szkole  raz w ciągu roku szkolnego .

5.Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu zachowania  ucznia  w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6.Na klasyfikację końcową składa się roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

7.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:                                                         1)oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;                                                                                 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

8.W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

9.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

10.Uczniowi realizującemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

11.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową  ocenę klasyfikacyjną  zachowania ustala się według następującej skali:                                                                             1) wzorowe;                                                                                                                                        2) bardzo dobre;                                                                                                                                   3) dobre;                                                                                                                                             4) poprawne;                                                                                                                                           5) nieodpowiednie;                                                                                                                                  6) naganne.

 

12.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:                                                                                                                                  1)wywiązywanie się z obowiązków ucznia;                                                                                                                 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;                                                           3)dbałość o honor i tradycje szkoły;                                                                                         4)dbałość o piękno mowy ojczystej;                                                                                      5)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;                                                6)godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;                                                    7)okazywanie szacunku innym osobom.

13.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego- do 15 września  informuje  uczniów - na lekcji z wychowawcą oraz rodziców (prawnych opiekunów) - na pierwszym zebraniu z rodzicami o zasadach oceniania zachowania.

 

14.Wychowawca klasy jest zobowiązany do zapoznania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem.

 

15.Elementem wpływającym na wystawienie oceny z zachowania jest zastosowanie systemu monitorującego zachowanie uczniów, poprzez wpisywanie na bieżąco pozytywnych i negatywnych uwag w dzienniku elektronicznym.

  

                                                

                                                                       § 6

 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych nauczyciele powinni przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

 

 

                                                                        § 7 

 

1.W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

2.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza  na czas określony w tej opinii.

 

3.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust.2 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej  wpisuje się „ zwolniony" albo „zwolniona".

   

 

                                                                              § 8

  

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

 

 2. W przypadku takiego ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".

 

 

§ 9

   

1.Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych , według skali określonej w § 11 ust.6  oraz oceny  zachowania- § 13 ust.2.

 

2.Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w  § 3.

 

 3.Klasyfikowanie roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych oraz  zachowania ucznia  w  danym  roku szkolnym i ustaleniu oceny opisowej. Ocena z religii wyrażona jest stopniem według skali, o której mowa w § 11 ust.6

 

 4. Klasyfikowanie roczne , począwszy od klasy  czwartej , polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania  według skali  o której mowa  odpowiednio w § 11 ust.6  i § 13 ust.2.

 

5.Przed rocznym  (semestralnym ) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)  o przewidywanych dla niego ocenach w terminie i formie określonych w  § 21 i 22.

 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć w formie pisemnej odwołanie od przewidywanej oceny niedostatecznej lub pozytywnej do Dyrektora Szkoły wraz z konkretnym rzeczowym uzasadnieniem w terminie 3 dni od daty podania przewidywanej oceny z przedmiotu.

 

7. W przypadku wpłynięcia odwołania od przewidywanej semestralnej rocznej przedmiotowej oceny Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające:

1) jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzone zastaną istotne uchybienia w procedurze wystawiania oceny Dyrektor Szkoły zarządza przeprowadzenie egzaminu weryfikującego ocenę niedostateczną na pozytywną lub z pozytywnej na pozytywną wyższą

2) w przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości Dyrektor oddala odwołanie.

 

 

Decyzja Dyrektora przekazana jest wnioskodawcy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty wpłynięcia odwołania,

3)decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

 

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania Dyrektor Szkoły zobowiązuje nauczyciela danego przedmiotu do przypomnienia wymagań dotyczących oceny o którą ubiega się uczeń i pisemnego podania informacji o terminie egzaminu weryfikującego ocenę.

 

   

 

 

§ 10  

 

 

1.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący  poszczególne zajęcia edukacyjne ,

a ocenę  zachowania wychowawca klasy.

 

2.W przypadku niemożności wystawienia oceny  przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne lub wychowawcy, ocenę ustala dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony.  

 

§ 11

 

 

1.Oceny  wewnątrzszkolne dzielą się na :

1) klasyfikacyjne - końcowe, roczne i śródroczne

2) bieżące - wystawiane w trakcie I  i  II okresu - semestru

 

2.W klasach I-III ocena śródroczna i roczna  klasyfikacyjna jest oceną opisową.

 

3. Śródroczna i roczna opisowa ocena  klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednich wymagań i efektów kształcenia

 

4. Oceny  bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w kl. I - III ustalone w naszej szkole są następujące:         

 

SYMBOL

 OCENA

 

OGÓLNE  KRYTERIA  OCEN   BIEŻĄCYCH

 

  6

 

celujący

 

Uczeń w pełni opanował określone umiejętności. Swobodnie korzysta ze zdobytych wiadomości i umiejętności. Dokonuje analizy nowych zjawisk. Bezbłędnie określa plan działania, tworzy.

 

 

 

 

 

   5

 

 

bardzo dobry

 

Uczeń bardzo dobrze opanował określone umiejętności. Dokonuje analizy poznanych zjawisk. Umie określić plan działania. Korzysta ze zdobytych wiadomości w sytuacjach typowych.

 

 

 

 

 

   4

 

 

dobry

 

Uczeń potrafi stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych. Opanował umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych wzorów.

 

 

   3

 

 

dostateczny

 

Uczeń posiada elementarny poziom rozumienia wiadomości. Wykonuje tylko zadania podstawowe, z którymi ma czasami problemy. Wykorzystuje wskazówki nauczyciela do pokonywania trudności.

 

 

 

 

   2

 

dopuszczający

 

Uczeń z dużymi trudnościami przyswaja sobie wiedzę i umiejętności . Wymaga stałej pomocy przy wykonywaniu najprostszych zadań.

 

 

 

 

   1

 

niedostateczny

 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności mimo dodatkowych ćwiczeń i zajęć.

 

 

 

 

5.Oceny bieżące  z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych  w kl. IV - VIII  w naszej szkole są następujące:

Ocena

Skrót literowy

Cyfra

celujący

cel

6

Celujący minus

cel -

6 -

bardzo dobry plus

bdb +

5 +

bardzo dobry

bdb

5

bardzo dobry minus

bdb -

5 -

Dobry plus

db +

4 +

dobry

db

4

Dobry minus

db -

4 -

Dostateczny plus

dst +

3 +

dostateczny

dst

3

dostateczny minus

dost -

3 -

dopuszczający plus

dop +

2 +

dopuszczający

dop

2

dopuszczający minus

dop -

2 -

niedostateczny

ndst

1

 

 

6.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, śródroczne,  roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalane według skali MEN:   

Oceny pozytywne                                                                                                                                   1) stopień celujący - 6;                                                                                                 

            2) stopień bardzo dobry - 5;                                                                                           

            3) stopień dobry -4;                                                                                                  

            4) stopień dostateczny - 3;                                                                                                                                                                                                                    .           5) stopień dopuszczający - 2;                                                                                                 

             Ocena negatywna                                                                                                          

            6) stopień niedostateczny - 1

 

7. W ocenianiu bieżącym w klasach I-VIII szkoły podstawowej  stosuje się stopnie zgodnie ze skalą, o której mowa w ust.4 i 5. Dopuszcza się stawianie znaków: „+" i „ -„. W dzienniku elektronicznym;  wartość plus oznacza +0,5 (np. 3+ to 3,5), natomiast minus oznacza -0,25

 (np. 3- to 2,75).

 

8.W dzienniku elektronicznym stosuje się skrót  literowy ocen.

 

9.W arkuszach ocen stosuje się zapis literowy w pełnym brzmieniu.

 

10.Wyniki klasyfikacji po I semestrze mogą być zapisane skrótem literowym.

 

11.Arkusze ocen wypełnia wychowawca.  

 

12.W dzienniku elektronicznym przyjmuje się pięciostopniową skalę wagi ocen (od 1 do 5). Przyjęto następującą wagę ocen bieżących dla ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej na podstawie średniej ważonej:

1) badania wyników nauczania, próbne sprawdziany itp.  - 5,

2) prace klasowe  - 4,

3) poprawa pracy klasowej  - 4,

4) kartkówka  - 3,

5) odpowiedź ustna  - 2,

6) inne  - 2,

7) oceny zewnętrzne - 1.

8) inne wg uznania nauczyciela.

 

13.Wagę dodatkowych kategorii ocen, wynikających ze specyfiki przedmiotu, ustalają nauczyciele przedmiotowi, ujmują ją w Ocenianiu Przedmiotowym i wprowadzają do dziennika elektronicznego.

 

14.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych zapisanych w dzienniku elektronicznym według następującej skali:

1) celujący 5,5

2) 4,65 bardzo dobry < 5,5

3) 3,65 dobry < 4,65

4) 2,65 dostateczny < 3,65

5) 1,65 dopuszczający < 2,65

6) niedostateczny  < 1,65

 

15.Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązujących zajęć ustalana jest na podstawie średniej ważonej ocen bieżących uzyskanych w ciągu roku szkolnego (średnia roczna).

 

16. W razie niezaliczenia przez ucznia I lub II semestru (z uwzględnieniem terminu poprawy           I semestru oraz okresu po wystawianiu ocen proponowanych rocznych) nauczyciel przedmiotu może obniżyć uczniowi ocenę roczną względem oceny wskazanej przez średnią ważoną.

 

 

§ 12

 

1.Stopień celujący otrzymuje uczeń , który :                                                                                          1) sprostał wymaganiom KPRD                                                                                                        2) swobodnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania,                                                                                                                                                                                        3) proponuje rozwiązania nietypowe,                                                                                                                                             4)osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych  , zawodach sportowych i innych  ( nie są one elementem koniecznym do uzyskania oceny celującej).                                                                                                                                    

2.Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń , który :

1)sprostał wymaganiom KPRD, 

2) opanował wiadomości i umiejętności w stopniu bardzo dobrym,

3)zdobytą wiedzę potrafi zastosować do rozwiązywania zadań i problemów, 

4)jest samodzielny,

5) korzysta z różnych źródeł wiedzy.

 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

1) sprostał wymaganiom KPR ,

2) opanował w dobrym stopniu wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

3) poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania ( wykonywania) typowych zadań teoretycznych i praktycznych .

 

4.Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który :

1)sprostał wymaganiom KP,

2) opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

3)potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania (wykonywania) typowych zadań teoretycznych lub praktycznych o średnim stopniu trudności.

 

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń , który :

1)sprostał wymaganiom K,

2) ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem , ale te braki nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia się,

3) rozwiązuje ( wykonuje ) z pomocą nauczyciela , zadania teoretyczne i praktyczne typowe  o niewielkim stopniu trudności.

 

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń , który :

1) nie opanował tych wiadomości i umiejętności , które są konieczne do dalszego kształcenia,

2)nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

 

7.Do średniej z ocen wliczają się wszystkie przedmioty szkolne.

 

 

                                                                      § 13  

 

1.W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową.

 

2. w celu ujednolicenia wymagań wprowadza się następujące symbole: A ,B , C

 

3.Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:

1) Kryteria ocen zachowania dla klas I - III

 

 

  

SYMBOL

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI

 

KRYTERIA OCEN

 

  A

 

ZAWSZE

 

Uczeń przestrzega wszystkich ustalonych zasad regulaminu szkolnego oraz kontraktu klasowego - kl. I

 

  B

 

CZĘSTO

 

Czasami uczniowi nie udaje się przestrzegać wszystkich zasad regulaminu oraz kontraktu klasowego - kl. I

 

  C

 

SPORADYCZNIE

 

Uczeń często nie zachowuje się zgodnie z regulaminem oraz kontraktem klasowym - kl. I

 

 

OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE - UMIEJĘTNOŚCI EMOCJONALNO-SPOŁECZNE:

 

- kultura osobista: uczeń grzecznie i kulturalnie odnosi się do pracowników  szkoły i kolegów, dba o higienę osobistą i porządek w swoim otoczeniu ,

 

- zaangażowanie:  uczeń jest punktualny, obowiązkowy, bierze aktywny udział w zajęciach; systematycznie odrabia zadania domowe, dobrze przygotowuje się do zajęć,

 

- kontakty z rówieśnikami: uczeń potrafi współpracować z kolegami, chętnie udziela im pomocy; potrafi opanować negatywne emocje.

 

 

2) Kryteria ocen zachowania dla klas IV - VIII

 

 Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który realizował projekt edukacyjny i spełnia przynajmniej 12 kryteriów na ocenę wzorową:

 

-przestrzega praw i obowiązków ucznia,

-jest prawdomówny, uczciwy, obowiązkowy, życzliwy,

-okazuje szacunek dorosłym i kolegom,

-przeciwstawia się przejawom brutalności, staje w obronie słabszych kolegów, 

- z własnej inicjatywy bierze udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie, bezinteresownie pomaga innym,

-aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,

-pracuje systematycznie i realizuje zadania dla osiągnięcia określonego celu,

-akceptuje i włącza się w realizację tradycji i zwyczajów ustalonych w szkole i w klasie,

-jest odpowiedzialny za czyny i słowa,

-dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,

-troszczy się o mienie szkoły i dba o jej estetykę,

-przestrzega zasad higieny i kultury osobistej,

-może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i poza szkołą,

-systematycznie uczęszcza do szkoły,

-dba o dobre imię szkoły,

-wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków,

-nie ma godzin nieusprawiedliwionych oraz nie powinien mieć uwag negatywnych.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który realizował projekt edukacyjny i spełnia przynajmniej 10 kryteriów na ocenę bardzo dobrą:

 

-przestrzega praw i obowiązków ucznia,

-jest prawdomówny, uczciwy, obowiązkowy, życzliwy,

-okazuje szacunek dorosłym i kolegom,

-przeciwstawia się przejawom brutalności, staje w obronie słabszych kolegów,

-aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,

-pracuje systematycznie i realizuje zadania dla osiągnięcia określonego celu,

-akceptuje i włącza się w realizację tradycji i zwyczajów ustalonych w szkole i w klasie,

-jest odpowiedzialny za czyny i słowa,

-dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,

-troszczy się o mienie szkoły i dba o jej estetykę,

-przestrzega zasad higieny i kultury osobistej,

-może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i poza szkołą,

-systematycznie uczęszcza do szkoły,

-dba o dobre imię szkoły,

-był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością,

-nie ma godzin nieusprawiedliwionych oraz nie powinien mieć uwag negatywnych.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który realizował projekt edukacyjny i spełnia przynajmniej 7 kryteriów na ocenę dobrą oraz ma najwyżej 7 godzin nieusprawiedliwionych:

 

-dobrze zachowuje się na lekcjach, podczas zajęć pozaszkolnych, na przerwach i poza szkołą,

-nie wykazuje aktywności własnej w realizacji wszelkich zadań, do ich realizacji jest często zachęcany, nakłaniany, wymaga ciągłego przypominania,

-bardziej dba o własną wygodę, swoje korzyści niż o innych,

-nie wyróżnia się niczym pozytywnym ani negatywnym,

-nie wykazuje w zadowalającym stopniu samokrytycyzmu,

-niechętnie daje się nakłonić do pracy nad sobą,

-uchybia w nieznacznym stopniu postanowienia i wymagania statutu,

-współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który realizował projekt edukacyjny i spełnia przynajmniej 6 kryteriów na ocenę poprawną oraz opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 14 godzin:

 

-dobrze zachowuje się na lekcjach, podczas zajęć pozaszkolnych, na przerwach i poza szkołą,

-nie wykazuje aktywności własnej w realizacji wszelkich zadań, do ich realizacji jest często zachęcany, nakłaniany, wymaga ciągłego przypominania,

-bardziej dba o własną wygodę, swoje korzyści niż o innych,

-nie wyróżnia się niczym pozytywnym ani negatywnym,

-nie wykazuje w zadowalającym stopniu samokrytycyzmu,

-niechętnie daje się nakłonić do pracy nad sobą,

-uchybia w nieznacznym stopniu postanowienia i wymagania statutu,

-współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełnia 5 kryteriów na ocenę nieodpowiednią oraz ma najwyżej 28 godzin nieusprawiedliwionych:

 

-nie odpowiada w/w kryteriom, łamie Statut Szkoły bez istotnych wytłumaczalnych powodów,

-daje swoim zachowaniem zły przykład na terenie szkoły i poza nią (wulgarność, stosowanie używek, wyłudzanie pieniędzy, agresja, brak kultury osobistej),

-cechuje się lekceważącym stosunkiem do obowiązków szkolnych, nauczycieli i osób starszych

-w niewielkim stopniu interesuje się sprawami klasy i szkoły,

-przyjmuje uwagi i upomnienia, lecz z małym skutkiem stara się poprawić swoje zachowanie,

-mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia 3 kryteria na ocenę naganną:

 

-nagminnie i celowo łamie Statut Szkoły, a działania wychowawcze i zapobiegawcze nie odnoszą skutku,

-ma zdecydowanie zły i demoralizujący wpływ na innych, pociągając ich za sobą w czynieniu zła, 

- czynnie narusza prawo ( kradzieże, naruszenie nietykalności osobistej, stosowanie używek, fałszowanie dokumentów),

-łamie normy współżycia społecznego, a jego zachowanie godzi w dobre imię szkoły,

-jego zachowanie powoduje zagrożenie zdrowia i życia osób znajdujących się w szkole,

-nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego,

-ma więcej niż 28 godzin nieusprawiedliwionych.

 

4. W uzasadnionych przypadkach wychowawca może za zgodą dyrektora obniżyć ocenę zachowania w czasie od rady klasyfikacyjnej do dnia wręczenia świadectwa. Zmianę oceny zachowania należy uwzględnić na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

5. Ocenę z zachowania w kl. IV-VIII ustala się według następujących zasad:

1) uczeń na kartce, którą przekazuje wychowawcy, dokonuje samooceny według ustalonych kryteriów (karta samooceny zachowania ucznia stanowiąca załącznik do WO)

2)samorząd klasowy przedstawia swoją opinię na temat ustalonej przez ucznia oceny, ma prawo wnioskować o zmianę oceny po przedłożeniu konkretnych argumentów

3) po konsultacji z nauczycielami uczącymi ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy i jest ona ostateczna                                                                                                                                 4)uczeń i jego rodzice maja prawo zażądać uzasadnienia od wychowawcy ustalonej oceny

 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić opinię publicznej poradni pedagogiczno- psychologicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego w przypadku, gdy jest ona udostępniona szkole przez rodzica.

 

7. Rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązany złożyć do Dyrektora Szkoły podanie z aktualnym orzeczeniem bądź opinią, które uzasadnia wpływ zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia, w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Dyrektor Szkoły, po zapoznaniu się z podaniem i z orzeczeniem lub opinią podejmuje decyzję co do zasadności podania.

 

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na klasyfikację zachowania.

 

 

 

§ 14

   

1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel wychowawca pisemnie i poprzez system elektroniczny  informuje rodziców (prawnych opiekunów) i ucznia o przewidywanej dla niego nagannej i pozytywnej  ocenie z zachowania

 

2. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel- wychowawca informuje  uczniów o przewidywanych semestralnych/ końcowych ocenach             z zachowania

 

3. W terminie 3 dni od daty podania przewidywanej oceny z zachowania, rodzic (prawny opiekun) ma prawo złożyć w formie pisemnej odwołanie od przewidywanej oceny zachowania do Dyrektora Szkoły wraz z konkretnym rzeczowym uzasadnieniem.

 

4. W przypadku wpłynięcia odwołania od przewidywanej semestralnej/ końcowej oceny               z zachowania Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające:

1)jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostały istotne uchybienia               w procedurze wystawiania oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję weryfikującą ocenę             z zachowania,

2)w skład komisji weryfikującej ocenę z zachowania wchodzą: dyrektor, wychowawca klasy, pedagog, przedstawiciel SU, Rady Rodziców,

3)celem komisji jest ponowne rozpatrzenie kwestionowanej, przewidywanej oceny z zachowania. Decyzja komisji jest ostateczna,

4)w przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości dyrektor oddala odwołanie,

5)decyzją Dyrektora winna być przekazana wnioskodawcy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wpłynięcia odwołania,

6)decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

 

   

§ 15

 

1.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono , że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

   

 

                                                                           §  16

 

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego , kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,   jeżeli brakuje podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

 2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać    egzamin klasyfikacyjny.

 

3.Na pisemną  prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (opiekunów prawnych) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

  

5. Egzaminy klasyfikacyjne o którym mowa w ust. 2 i 3 , przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu .

 

6.Uczeń, o którym mowa w ust. 4 zdaje komisyjny egzamin klasyfikacyjny.

 

 7.Dla przeprowadzenia komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego , dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

1)dyrektor jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel danego przedmiotu jako egzaminator,

3)  nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu  jako członek komisji.

 

8. Dopuszcza się możliwość obecności w szkole rodziców / opiekunów/- w charakterze obserwatorów podczas egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego,  sprawdzającego.

 

9.Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator, a w przypadku komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator  w porozumieniu z przewodniczącym komisji.

 

10.Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator (egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji  w przypadku komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego) ustala ocenę według skali obowiązującej w szkole.

 

11.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, do  którego załącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia , w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.

 

12.Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem  i jego rodzicami 

 ( prawnymi opiekunami ).

 

13.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień  zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

14.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany" albo „niesklasyfikowana".

 

                                                                         § 17 

 

1.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego poza szkołą. W skład komisji wchodzą:  

1)Dyrektor Szkoły - jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.   

 

                                                                           § 18

 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego z jednego przedmiotu , jeżeli nie zgadza się z ustaloną pozytywną oceną śródroczną  lub roczną. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na dwa egzaminy sprawdzające pod warunkiem, że uczeń ma co najmniej dobrą ocenę zachowania .

 

2.Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów),zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż w terminie pięć dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń . Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły , przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym okresie -semestrze (roku szkolnym) .

 

3.Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego , dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:

1) dyrektor szkoły  - jako przewodniczący komisji,

2)  nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu -  jako egzaminator,

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji.

 

4.Nauczyciel   uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony na jego prośbę z udziału w pracach komisji . Wówczas, a także w innych uzasadnionych przypadkach dyrektor powołuje na egzaminatora innego nauczyciela tego samego przedmiotu.

 

5. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka , zajęcia techniczne , muzyka, zajęcia komputerowe  i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych .

 

6.Pytania  (ćwiczenia ) egzaminacyjne przygotowuje egzaminator,  a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji . Stopień trudności pytań (ćwiczeń ) musi odpowiadać kryterium stopnia , o który ubiega się uczeń .

 

7. Komisja  egzaminacyjna może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:

1)podwyższyć o jeden stopień - w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,

2) pozostawić stopień  ustalony przez nauczyciela - w przypadku wyniku negatywnego.

 

8. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji ,termin egzaminu , pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję . Do   protokołu  załącza  się  pisemne  odpowiedzi ucznia  i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi  załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

9.Uczeń , który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego , może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły

 

10.Ocena ustalona  w wyniku egzaminu sprawdzającego jest ostateczna.

 

§ 19

 

1.Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej , jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne oceniono pozytywnie.

 

2. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej , jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem przepisu §7 ust.1 uzyskał , oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego  , z zastrzeżeniem §21 ust.1. 

 

3.Uczeń , który nie spełnił warunków określonych w ust . 1 albo 2 , nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę , z zastrzeżeniem ust . 4 .

 

4.W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I-III Szkoły Podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) po konsultacji z wychowawcą.

 

5.Uczeń , który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej  roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania oraz  rokuje opanowanie w jednym roku  szkolnym  programu nauczania szkoły specjalnej  dwu klas , może być  promowany uchwałą rady  pedagogicznej do klasy programowo  wyższej również w ciągu roku szkolnego. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców.

                                                                        

                                                                           § 20  

 

1.Począwszy od klasy IV , z wyjątkiem klasy programowo najwyższej , uczeń , który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał jedną albo dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych , może zdawać egzamin poprawkowy .

 

2.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej , z wyjątkiem egzaminu z  plastyki , muzyki , zajęć komputerowych , zajęć  technicznych oraz wychowania fizycznego , z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły . W skład komisji wchodzą :

1) dyrektor szkoły -jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne  zajęcia edukacyjne - jako członek  komisji.

 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych , szczególnie uzasadnionych przypadkach .W takim przypadku   dyrektor  szkoły  powołuje  jako  osobę  egzaminującą   innego   nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole  następuje w porozumieniu z dyrektorem  tej szkoły.

 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół  zawierający : skład komisji , termin egzaminu , pytania egzaminacyjne , wynik egzaminu  oraz ocenę ustaloną przez komisję . Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i  o wykonaniu przez niego zadania praktycznego.

 

7.Uczeń , który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie , może  przystąpić do niego w dodatkowym terminie , określonym przez dyrektora szkoły .

 

8.Uczeń , który nie zdał egzaminu poprawkowego , nie otrzymuje promocji i powtarza klasę  z zastrzeżeniem ust. 9.

 

9.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia ,  rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia , który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych . Fakt ten należy odnotować w arkuszu ocen ucznia.

 

                                                                            § 21

 

1.Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów  i wychowawca klasy pisemnie i poprzez system elektroniczny informują rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia o zagrożeniach oceną niedostateczną ( śródrocznych lub rocznych)                  z poszczególnego przedmiotu.

 

2.Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów  i wychowawca klasy poprzez system elektroniczny informują rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia o  przewidywanych pozytywnych ocenach klasyfikacyjnych rocznych z poszczególnego przedmiotu.                                      

 

                                                                          § 22

 

1.W terminie 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel przedmiotu potwierdza informację o ocenie niedostatecznej dla ucznia pisemnie lub poprzez system elektroniczny.

 .

2.Na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów informują uczniów o przewidywanych , pozytywnych ocenach klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych).

 

3.Ocena klasyfikacyjna nie może być  wystawiona z mniej niż 3 ocen bieżących w przypadku gdy przedmiot jest realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo lub z 4 ocen w pozostałych przypadkach.

 

4. Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie pisał sprawdzianu, pracy klasowej lub testu w terminie ustalonym dla klasy, zobowiązany jest do zaliczenia tej pracy w przeciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu. W wyjątkowej sytuacji (np. długotrwała choroba) nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczenia sprawdzianu, pracy klasowej, testu lub wyznaczyć dodatkowy termin zaliczenia.

 

5. O terminie pisemnej pracy sprawdzającej (oprócz kartkówek) nauczyciel informuje klasę z tygodniowym wyprzedzeniem oraz dokonuje odpowiedniego wpisu w terminarzu dziennika elektronicznego .

 

6. Oceny z pisemnych prac klasowych zapisywane są w dzienniku elektronicznym kolorem czerwonym, kartkówki i odpowiedzi ustne - zielonym, zadania domowe i  inne - czarnym.

 

8. Oceny zewnętrzne otrzymane przez ucznia w placówkach pozaszkolnych (szpital, sanatorium) należy wpisywać  w dzienniku elektronicznym kolorem niebieskim.

 

9. Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu lub innej pracy pisemnej sprawdzającej  w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania. Poprawa jest dobrowolna i jednorazowa. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku elektronicznym.

 

10. W przypadku długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach z danego przedmiotu (30% - 40%) nauczyciel może wystawić ocenę semestralną lub roczną na podstawie zmniejszonej o jedną ilości ocen.

 

11. W przypadku niezaliczenia przez ucznia w wyznaczonym terminie określonego materiału nauczyciel przedmiotu ustala z uczniem dodatkowy termin zaliczenia danego materiału.

 

12.Uczeń może w jednym semestrze jeden lub dwa razy z przedmiotu (w zależności od przedmiotowego oceniania) bez konsekwencji zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym skrót „np".

 

 

                                                                     

§ 23

 

1.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, ze semestralna (roczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć  edukacyjnych lub semestralna (roczna) ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2. Powodem może być:

1) naruszenie zasad WO,

2).niedotrzymanie terminu podania ocen przewidywanych,

3) ilość ocen nieproporcjonalna(niezgodna) do ilości określonych w WO.

 

3. W przypadku stwierdzenia, że semestralna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadzi:

1) postępowanie wyjaśniające,

2) pisemny i ustny sprawdzian umiejętności ucznia.

 

4.W skład komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły, nauczyciel uczący danego przedmiotu, nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu, pedagog szkolny.

 

 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustalenie nowej semestralnej (rocznej) oceny z zachowania winny się odbyć zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpoznaniu, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 

6. Po przeprowadzeniu sprawdzianu komisja ustala okresową (roczną) ocenę klasyfikacyjną z danego zajęcia edukacyjnego lub okresową (roczną) ocenę klasyfikacyjna z zachowania.

 

7. Ustalona przez komisję okresowa (roczna) ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego oraz okresowa (roczna) ocena klasyfikacyjna z zachowania, nie może być niższa od oceny ustalonej przez nauczyciela, wychowawcę.

 

8.Decyzja komisji jest ostateczna.      

 

                                                                  § 24

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

2.Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

3. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych ( z uwzględnieniem zasad dotyczących laureatów, finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych ), uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

 

4. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

  

5.Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli  w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

6.W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się obie oceny.                                                               

§ 25  

 

Sprawy, których nie rozstrzyga powyższy dokument podlegają wykładni:

1) Ustawa z dnia 20 lutego 2015r.. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz.357 - Rozdział 3 a: Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych.

 

2)Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu  oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych. - Dz. U. poz.843

 

3) Ustawa Prawo oświatowe -  Dz.U. 59/2016

 

 

 

Wewnątrzszkolne Ocenianie zatwierdzone zostało na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2017 r.

 

 

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved