ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Drukuj
Redaktor: A.A   
20.09.2017.

SZKOLNY NIEZBĘDNIK

MATERIAŁY POMOCNICZE W PRACY DYREKTORA I NAUCZYCIELA                                            

w roku szkolnym 2017/2018

ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI UCZNIOWIE                                 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Niezbędnik dyrektora,  nauczyciela, wychowawcy, rodziców

………………………………………………………………………………

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania                                

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej … Dz. U. 1591 /2017               

 

 

 

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

*uczniowie z upośledzeniem umysłowym:                                  

> w stopniu lekkim                                                                                      

> w stopniu umiarkowanym  lub znacznym

*uczniowie niewidomi i słabowidzący

*uczniowie niesłyszący i słabosłyszący

*uczniowie z autyzmem; w tym z zespołem Aspergera

*uczniowie z niepełnosprawnością ruchową;                                   

> w tym z afazją                                                                                                            

> w tym z porażenie mózgowym

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SPRZĘŻONE

 

Występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z  wymienionych niepełnosprawności

 

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE

 

Dzieci i młodzież niedostosowane społecznie pozostają   w wyraźnej opozycji do wartości społecznych oraz norm obyczajowych, moralnych  i prawnych, a skutkiem ich zachowań jest szeroko rozumiana destrukcja istniejącego ładu społecznego

 

ZAGROŻENIA NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

 

Dzieci młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym cechują się powtarzającymi się i utrwalonymi wzorcami zachowań dyssocjalnych, agresywnych lub buntowniczych, które mogą doprowadzić do przekroczeń norm społecznych i oczekiwań dla danego wieku

 

SZCZEGÓLNE

UZDOLNIENIA

 

>uczniowie uzdolnieni kierunkowo                                                                                                    

>uczniowie uzdolnieni wszechstronnie

 

 

SPECYFICZNE TRUDNOŚCI                                           

W UCZENIU SIĘ

>dysleksja                                                                                                             >dysgrafia                                                                                                   

>dysortografia                                                                                           

>trudności w uczeniu się matematyki

 

ZABURZENIA KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ

>zaburzenia języka: zaburzenia w składni; trudności w opanowaniu form gramatycznych; trudności z organizacją tekstu; kłopot z nabywaniem nowego słownictwa; trudność w używaniu zwrotów adekwatnie do sytuacji; nieumiejętność spójnego wypowiadania się; inne

>zaburzenia mowy dotyczące: fonacji, np. mówienie z dużym wysiłkiem; np. mówienie bardzo głośne                                              płynność mowy, np. jąkanie

>artykulacji, np. nieprawidłowe wymawianie głosek

 

 

CHOROBY PRZEWLEKŁE

astma; hemofilia; padaczka; depresja; schizofrenia; zaburzenia psychotyczne; zaburzenia tikowe; zaburzenia lękowe; zaburzenia odżywiania: bulimia; anoreksja; cukrzyca; inne

 

 

SYTUACJE KRYZYSOWE LUB TRAUMATYCZNE

>sytuacja traumatyczna – stan psychiczny  lub fizyczny wywołany działaniem realnie zagrażających zdrowiu

>sytuacja kryzysowa- zbieg zdarzeń, okoliczności i zachowań,

które zakłócają normalny tryb  lub funkcjonowanie państwa, społeczeństwa, człowieka

 

 

NIEPOWODZENIA EDUKACYJNE

Stan, w jakim znalazło się dziecko na skutek niemożności sprostania wymaganiom szkolnym; najbardziej ewidentne: drugoroczność, wieloroczność, wypadnięcie z systemu

 

 

ZANIEDBANIA ŚRODOWISKOWE

>sytuacja bytowa ucznia i jego rodziny                                                                                            

>sposób spędzania czasu wolnego                                                      

>kontakt środowiskowy

 

 

TRUDNOŚCI ADAPTACYJNE, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

związane z:

>różnicami kulturowymi

>ze zmianą środowiska edukacyjnego

 

 

ZABURZENIA ZACHOWANIA I EMOCJI

 

 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

TYP SZKOŁY ORAZ FORMY UDZIELANIA POMOCY

Przedszkola  -                       w trakcie bieżącej pracy                z dzieckiem                       oraz:

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia – do 8 uczestników zajęć-  45 min.

2) zajęcia specjalistyczne:  czas trwania- 45 minut                                                                  

>korekcyjno-kompensacyjne   - do 5 uczestników zajęć              

>logopedyczne   - do 4 uczestników zajęć                                                                                         

>rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne (nowa forma) -                        

do 10 uczestników zajęć                                                                                                                 

>inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

– do 10 uczestników zajęć 

3) zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego                                             

(nowa forma,  na podstawie opinii poradni p-p)

4) porady i konsultacje

Szkoły  -                   w trakcie bieżącej pracy        z uczniem oraz:

 

1) klasy terapeutyczne  - do 15 uczniów w klasie; opinia pp-p

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia – do 8 uczestników zajęć;czas trwania–45 minut

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – do 8 uczniów zajęć;czas trwania–45 minut

4) zajęcia specjalistyczne:     czas trwania- 45 minut                                                                   

>korekcyjno-kompensacyjne   - do 5 uczestników   zajęć                                                                  

>logopedyczne  - do 4 uczestników zajęć                                                                                              

>rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne (nowa forma)   - 

do 10 uczestników zajęć                                                                                                        

>inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – do 10 uczestników zajęć 

5) zindywidualizowana ścieżka kształcenia (nowa  forma, na podstawie opinii

poradni psychologiczno-pedagogicznej)

6) zajęcia związane z wyborem kierunku kszta i zawodu – szkoły podstawowe

oraz ponadpodstawowe

6) warsztaty

7) porady i konsultacje

Szkoły dla dorosłych – w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem oraz:

1) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu                                               

2) porady i konsultacje

3) warsztaty i konsultacje

Placówki- w trakcie bieżącej pracy z uczniem  oraz:

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia – 45 min.

2) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – 45 min.

3) zajęcia specjalistyczne – 45 min.

>korekcyjno-kompensacyjne   - do 5 uczestników   zajęć             

>logopedyczne  - do 4 uczestników zajęć

>rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne (nowa forma) 

do 10 uczestników

>inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – do 10 uczestników zajęć

4) porady i konsultacje

5) warsztaty i szkolenia

 

 

 

 

INFORMACJE O UDZIELANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ – również dla rodziców

Ø  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

Ø  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły i placówki.

Ø  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom

NAUCZYCIELE, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole                      i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,        w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

Ø  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:                                                                             ucznia; rodziców ucznia; dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki; nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; pielęgniarki środowiska nauczania                  i wychowania lub higienistki szkolnej; poradni; asystenta edukacji romskiej; pomocy nauczyciela; asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy; pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego; organizacji pozarządowej lub instytucji  działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Ø  O potrzebie objęcia ucznia pomocą  psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Ø  O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia .

Ø  W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana też rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego- nowa forma pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu

Ø  Organizowana jest dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające                                 w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich  zajęć  wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Ø  Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie  zajęcia wychowania przedszkolnego, które są realizowane:                                                          

1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz                                                                 

2) indywidualnie z dzieckiem.

Ø  Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni,  z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie.

Ø  Do wniosku o wydanie opinii dołącza się dokumentację uzasadniającą wniosek.

Ø  Dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym przedszkolu program wychowania przedszkolnego z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających zestanu zdrowia.

Ø  Na wniosek rodziców dziecka dyrektor przedszkola ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego, uwzględniając konieczność realizacji przez dziecko podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Ø  Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA  KSZTAŁCENIA – nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach

Ø  Organizowana jest dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające                                 w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich  zajęć  edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

Opracowanie:  Krystyna Witek

 

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved