ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Zajęcia dziennikarskie Drukuj
Redaktor: A.A   
15.12.2013.

Przedmiotowy System Oceniania  – zajęcia dziennikarskie
rok szkolny 2017/2018

 

Cele oceniania

 

- Zapoznanie uczniów z ich osiągnięciami edukacyjnymi i postępami w nauce.
- Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
- Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
- Dostarczanie rodzicom, opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, i specjalnych uzdolnieniach ucznia

 

 

Oceniane wiadomości i umiejętności:

 

1. Przedmiotowy System Oceniania z podstaw dziennikarstwa obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz postawy ucznia na lekcji.

2. Ocenie podlegają następujące umiejętności i wiadomości:
- Znajomość pojęć nauki o komunikowaniu, warsztatu pracy dziennikarza oraz przepisów prawnych w zakresie prawa medialnego.
- Opisywanie, analizowanie zjawisk komunikacyjnych.
- Posługiwanie się różnymi gatunkami dziennikarskimi.
- Umiejętności społeczne, nabyte podczas treningu komunikacji interpersonalnej.
- Posługiwanie się językiem przedmiotu.

 

Wymagania na konkretne oceny

 

Ocena celująca

- Uczeń w sposób swobodny używa pojęć i terminów dotyczących komunikacji społecznej, prawa mediów oraz warsztatu pracy dziennikarza. Sprawnie posługuje się różnymi formami dziennikarskimi (przynajmniej czterema). Ponadto realizuje w toku kształcenia przynajmniej jeden projekt (gazetka szkolna). Bierze udział w konkursach literackich i osiąga sukcesy.

 

Ocena bardzo dobra

- Uczeń zna i stosuje poznane terminy i pojęcia, jest aktywny i zaangażowany w przedmiot w toku lekcji. Potrafi posługiwać się formami dziennikarskimi w zakresie informacji, artykułu publicystycznego i wywiadu. Bierze udział w konkursach literackich.

 

Ocena dobra

- Uczeń posiada niewielkie braki w nauczanych treściach, jest aktywny i zaangażowany w tok lekcji. Potrafi stworzyć artykuł publicystyczny i informację.

 

Ocena dostateczna

- Uczeń zna podstawowe terminy i pojęcia nauczane na zajęciach, jest średnio zaangażowany w przedmiot. Potrafi napisać prostą informację.

 

Ocena dopuszczająca

- Uczeń zna podstawowe pojęcia, z pomocą nauczyciela poprawnie wykonuje zadania, nie angażuje się w przedmiot, nie zabiera głosu w dyskusjach.

 

Ocena niedostateczna

- Uczeń nie zna żadnych terminów i pojęć związanych z nauczanym przedmiotem, nie angażuje się w przedmiot, na lekcjach przyjmuje postawę bierną i nie wykazuje chęci do nauki.

 

NARZĘDZIA POMIARU DYDAKTYCZNEGO

- sprawdzian

- artykuł pisany w domu

- odpowiedz ustna

- artykuł pisany na zajęciach

- inne formy ( np. gazetki, blog, konkursy)

 

SYSTEMATYCZNOŚĆ OCENIANIA

Każdy uczeń powinien w ciągu semestru otrzymać co najmniej 3 oceny za teksty pisane
w wybranej formie dziennikarskiej lub za inne ćwiczenia warsztatowe (np. nagranie, rozmowa- wywiad, słuchowisko…).
Wymienione oceny nie powinny także ograniczać inwencji twórczych nauczyciela.

 


 
następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved