ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Zajęcia teatralne Drukuj
Redaktor: A.A   
15.12.2013.

 

Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia teatralne

 

rok szkolny 2017/2018

 

  Przedmioty artystyczne stanowią grupę przedmiotów, w których system oceniania jest bardzo trudny, ponieważ o umiejętnościach decydują uzdolnienia, a same zdolności nie mogą stanowić podstawy oceny ucznia.

 

Kryteria oceny uczniów mogą być ukierunkowane poprzez:

 

- Czynne uczestnictwo w zajęciach,

 

- Rozwijanie swoich zainteresowań,

 

- Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym,

 

- Umiejętność wartościowanie i oceniania przedstawień teatralnych,

 

- Umiejętność współpracy w grupie,

 

Na ocenę końcową i semestralną mają wpływ wszystkie wymienione wyżej czynniki.

 

Formy oceniania:

 

- uczeń za pracę na lekcji ( aktywność, pomysłowość, zaangażowanie,
efektywną współpracę z koleżankami, kolegami i nauczycielem) otrzymuje + ,
trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą; odpowiednio trzy minusy skutkują oceną
niedostateczną;

 

- występy indywidualne, grupowe i zespołowe (np. recytacja wiersza, czytanie
przygotowanego fragmentu prozy, występ pantomimiczny, etiuda
przygotowana na lekcji bądź w domu, improwizacja na zadany temat,
przedstawienie teatralne), samodzielnie zredagowane scenariusze oceniane są stopniem , plusem lub minusem (w zależności od rozmiaru, stopnia trudności zadania);

 

- przygotowanie do zajęć ( plusy i minusy).

 

Zasady pracy:

 

Zajęcia teatralne mają głównie formę warsztatów. W związku z tym
podstawową zasadą obowiązującą uczniów jest stosowanie się do reguł pracy
w grupie. Tylko w ten sposób praca może przynieść zamierzone efekty.

 

 

Kryteria oceniania:

 

CELUJĄCY

 

- swobodnie posługuje się terminami z zakresu wiedzy o teatrze;

 

- uczeń przejawia talent w sztuce aktorskiej;

 

- jest kreatywny, jego występy cechuje świeżość i oryginalność oraz bardzo

 

wysoki poziom wykonania;

 

- zawsze wykazuje pozytywną postawę wobec stawianych przed nim zadań;

 

- wyróżnia się zaangażowaniem w pracę zespołu, proponuje ciekawe

 

rozwiązania, swoją postawą pozytywnie wpływa na pracę innych;

 

- harmonijnie współpracuje z grupą i nauczycielem;

 

- jest aktywny i zawsze przygotowany do zajęć.

 

BARDZO DOBRY

 

- posługuje się terminami z zakresu wiedzy o teatrze;

 

- przyswaja wiedzę przekazywaną w czasie zajęć, co przekłada się na poziom

 

jego występów - są one ciekawe, nieszablonowe, cechuje je wysoki poziom

 

wykonania;

 

- wykazuje pozytywną motywację wobec stawianych przed nim zadań;

 

- angażuje się w pracę grupy, wykazuje inicjatywę;

 

- efektywnie współpracuje z grupą i nauczycielem;

 

- czynnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich przygotowany.

 

DOBRY

 

- częściowo korzysta ze wskazówek nauczyciela i wiedzy przekazywanej na

 

zajęciach, jego występy są na dobrym poziomie, ale cechuje je

 

szablonowość;

 

- przeważnie jest pozytywnie nastawiony do stawianych przed nim zadań;

 

- zgodnie uczestniczy w pracy zespołu, lecz jego indywidualny wkład jest

 

ograniczony;

 

- zazwyczaj jego współpraca z koleżankami i kolegami oraz z nauczycielem

 

prowadzącym zajęcia układa się dobrze;

 

- sporadycznie zdarza mu się bierna postawa w czasie zajęć i

 

nieprzygotowanie do nich.

 

DOSTATECZNY

 

- w niewielkim stopniu wykorzystuje wiedzę z zajęć, jego występy są

 

poprawne, ale cechuje je schematyzm oraz brak dbałości o poszczególne

 

elementy decydujące o jakości;

 

- najczęściej obojętnie odnosi się do stawianych przed nim zadań;

 

- zadania przydzielone mu przez zespół wykonuje poprawnie, ale bez

 

zaangażowania;

 

- dosyć często jest nieprzygotowany do zajęć.

 

DOPUSZCZAJĄCY

 

- w minimalnym stopniu korzysta z zajęć, jego występy są nieprzemyślane,

 

sztampowe, na niskim poziomie;

 

- często jest negatywnie nastawiony do stawianych przed nim zadań;

 

- poprzez swoją postawę bardzo utrudnia działania zespołowe;

 

- często jest nieprzygotowany do zajęć.

 

NIEDOSTATECZNY

 

- nie wykonuje zadań stawianych przez nauczyciela lub wykonuje je w sposób

 

w najmniejszym stopniu nieoddający charakteru zadania, zaś poziom

 

wykonania jest rażąco niski;

 

- łamie podstawowe reguły pracy w grupie, co paraliżuje wszystkie zespołowe

 

działania;

 

- jego negatywne nastawienie do pracy zespołowej i do poleceń nauczyciela

 

powoduje, że współpraca z nim stała się niemożliwa;

 

- jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć.

 

a) Ocenianie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

W ocenie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczyciel

 

uwzględnia zalecenia poradni psychologiczno- pedagogicznej przedstawione w

 

opinii o uczniu oraz wskazania zawarte w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved