ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Edukacja dla bezpieczeństwa Drukuj
Redaktor: A.A   
15.12.2013.
 •         Kamień Krajeński 2017.09.21 

  PRZEDMIOTOWY  SYSTEM OCENIANIA

  Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

  W GIMNAZJUM  

   

  Przedmiotem oceny i kontroli osiągnięć ucznia są:

  ·         wiadomości (zapamiętywanie, zrozumienie)

  ·         umiejętności ( zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i problemowych)

  ·         postawy i przekonania ( aktywność, zaangażowanie w proces uczenia się)

   

  Podczas lekcji będą stosowane elementy oceniania kształtującego.

   

  1.      NACOBEZU – uczeń otrzyma informację na co szczególnie będzie zwracana przez nauczyciela uwaga podczas omawianego działu, czy też konkretnej lekcji, jasne formułowanie kryteriów.

  2.      Ocenie będzie podlegała różnorodna aktywność uczniów. Dopuszcza się samodzielne inicjatywy uczniów, np. inscenizacja związana z tematem, prezentacja.

  3.      Uczniowie będą dokonywać samooceny.

  4.      W miarę możliwości stosowane będą pytania kluczowe.

  5.      Nauczyciel będzie stosował informację zwrotną do pracy ucznia.

   

     Formy aktywności podlegające ocenie na lekcjach Edukacji dla bezpieczeństwa:

   

       Prace klasowe

      

  Prace klasowe podsumowujące poszczególne działy muszą zostać zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej.

       Prace klasowe mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania)  na ocenę celującą).     Uczeń, który otrzymał z pracy klasowej ocenę niedostateczną jest zobowiązany w ciągu 2 tygodni, licząc od dnia podania wyników, zgłosić nauczycielowi gotowość przystąpienia do sprawdzianu poprawkowego. Jeżeli z tego sprawdzianu również otrzyma ocenę niedostateczną, ocena zostaje utrzymana, a oceny ze sprawdzianu poprawkowego nie wpisuje się. Ocen ze sprawdzianów poprawkowych nie poprawia się.

  Jeżeli uczeń nie przystąpił do sprawdzianu lub sprawdzianu poprawkowego, a jego nieobecność jest usprawiedliwiona ma prawo przystąpić do niego w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

  Jeżeli uczeń nie usprawiedliwi nieobecności na sprawdzianie w podanym terminie, otrzymuje za sprawdzian ocenę niedostateczną i ma obowiązek  pisać sprawdzian poprawkowy.

   

  1.      Sprawdziany

  2.       

  3.      Sprawdziany pisemne 20-30 minutowe z zakresu materiału większego niż 3 ostatnie lekcje, ale nie z całego działu programowego, muszą być zapowiedziane z takim wyprzedzeniem, by uczniowie mieli co najmniej 3 dni przerwy między zapowiedzią a sprawdzianem.

  a.       Dalsze metody postępowania odnośnie poprawy oceny niedostatecznej są takie same jak w przypadku prac klasowych.

   

  1.      Kartkówki

        

  Liczba kartkówek ustalana jest przez nauczyciela stosownie do zapotrzebowania.

  Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być wcześniej zapowiedziane.

  Ocen za kartkówki nie poprawia się.

  .    W przypadku nieobecności na kartkówce można zaliczyć ją ustnie, a w wyjątkowych przypadkach, jeśli tak zadecyduje nauczyciel –pisemnie.

   

  1.      Wypowiedzi ustne

       

        Na każdej lekcji uczeń może być zapytany z materiału obejmującego 3 ostatnie lekcje, na których wprowadzono nowe zagadnienia. Uzyskaną ocenę można poprawić jeden raz.

       W przypadku lekcji powtórzeniowych, ucznia obowiązuje cały materiał z działu objętego powtórzeniem.

   

  Prace pisemne przechowywane są przez cały rok szkolny  i w razie potrzeby dawane do wglądu rodzicom.

   

  1.      Aktywność

       

  Ocena za aktywność wystawiana jest bezpośrednio lub pośrednio za pomocą plusów i minusów.

        Jeżeli uczeń zbierze 3 plusy otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 3 minusy otrzymuje ocenę niedostateczną.

   

  1.      Systematyczna obserwacja uczniów

       

  Wkład pracy w przyswajanie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji, praca w grupie np. wykonywanie ćwiczeń z pierwszej pomocy, udział w dyskusjach.

  Prace dodatkowe: samodzielne opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, plansze, rysunki, referaty, plakaty, prezentacje multimedialne, internetowe i inne.

  ·         Wykonywanie zadań domowych.

   

  Zachowania szczególne podczas kontroli wiadomości i umiejętności

   

  Podczas kontroli wiadomości i umiejętności korzystanie z niedozwolonych form pomocy i udzielanie ich innym skutkuje – jeśli tak zdecyduje nauczyciel - przerwaniem uczniowi pracy kontrolnej i wystawieniem oceny niedostatecznej.

      Wszelkie rozmowy podczas kontroli wiadomości i umiejętności traktowane są jak podpowiadanie, bez względu na faktyczną treść rozmowy. W przypadku koniecznym uczeń powinien – uprzednio podnosząc rękę – uzyskać zgodę nauczyciela na zwrócenie się w określonej i ujawnionej nauczycielowi sprawie do określonej osoby (np.: w sprawie pożyczenia długopisu).

   

  Sposób oceniania uczniów:

   

  Oceny cząstkowe wyrażane są cyfrowo w skali 1-6. W ciągu semestru przy jednej godzinie tygodniowo uczeń powinien uzyskać przynajmniej trzy oceny cząstkowe.

  1.      Ocena klasyfikacyjna wyrażana jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

  2.      Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji raz w semestrze, nieprzygotowanie do lekcji (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych).

  3.      W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków  nauczyciel chętnie udzieli pomocy!

  4.      Klasyfikacji semestralnej i końcowo rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, biorąc pod uwagę ich ważność, która określa orientacyjny wkład pracy ucznia w uzyskanie tej oceny.

  5.      W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów.


     • ocena celująca.........................96% -100% plus zadanie dodatkowe
     • bardzo dobra............................85%-95%
     • dobra........................................70%-84%
     • dostateczna..............................50%-69%
     • dopuszczająca..........................30%-49%
     • niedostateczna.........................0%-29%.

   

  Obowiązuje następująca hierarchia ważności ocen:

  -        prace klasowe – waga 4

  -        poprawa pracy klasowej – waga 3

  -        egzaminy próbne, diagnozy, sesja z plusem  – waga 5

  -        sprawdziany – waga 3

  -        kartkówka – waga 3

  -        odpowiedzi – waga 2 lub 3 w zależności od stopnia trudności

  -        prace domowe, aktywność i przygotowanie – waga w zależności od stopnia trudności, ustala nauczyciel

  -        prace dodatkowe -  waga w zależności od stopnia trudności, ustala nauczyciel

  Znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach będą premiowane podwyższeniem oceny semestralnej (rocznej).

  Przy ustalaniu oceny końcoworocznej bierze się pod uwagę oceny uzyskane w ciągu całego roku szkolnego.

   

              Śródroczne i roczne oceny  klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych zapisanych w dzienniku elektronicznym według następującej skali:

      1) celujący ≥ 5,5

      2) 4,65 ≤  bardzo dobry   < 5,5

      3) 3,65 ≤  dobry  < 4,65

      4) 2,65 ≤  dostateczny  < 3,65

      5) 1,65 ≤  dopuszczający  < 2,65

  6)      niedostateczny  < 1,65

   

  Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:

   

  Ocena niedostateczna

   

  Uczeń:

  ·         pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

  ·         nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych, niezbędnych do dalszego kształcenia

  ·         nie potrafi wykonać prostego polecenia

  ·         wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki

   

  Ocena dopuszczająca

   

  Uczeń:

  ·         przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać proste polecenia

  ·         ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia;

  ·         posiada minimum wiedzy

  ·         nie potrafi sformułować jasnej wypowiedzi na tematy poruszane na lekcjach

  ·         jego postawa na lekcjach jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy

   

  Ocena dostateczna

   

  Uczeń:

  ·         jest aktywny na lekcjach sporadycznie

  ·         jego wiedza jest fragmentaryczna i wyrywkowa

  ·         ma problemy z samodzielnym sformułowaniem i uzasadnieniem swoich wypowiedzi

  ·         udziela odpowiedzi na proste pytania nauczyciela

  ·         wykonuje samodzielnie proste zadania, które przydzieli mu grupa

   

   

   

  Ocena dobra

   

  Uczeń:

  ·         w dużej mierze opanował treści i umiejętności zawarte w programie

  ·         chętnie pracuje w grupie

  ·         jest aktywny na zajęciach

  ·         umiejętnie wykorzystuje zdobyte informacje

  ·         wykonuje samodzielnie typowe zadania związane z tokiem lekcji i zlecone przez nauczyciela

  ·         umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne

  ·         porównuje zachowania pozytywne i negatywne oraz ich wpływ na postawę ludzi

  ·         prezentuje różne sposoby rozwiązywania konfliktów

  ·         poprawnie stosuje pojęcia: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze

  ·         poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać środki ratownicze

   

  Ocena bardzo dobra

   

  Uczeń:

  ·         bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach

  ·         sprawnie samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, uzasadnia odpowiedzi korzystając z wiadomościprasowych i telewizyjnych, uzasadnia własne poglądy i stanowiska

  ·         dokonuje samodzielnej oceny wydarzeń i zjawisk

  ·         dostrzega związki przyczynowo- skutkowe

  ·         potrafi łączyć wiedzę z różnych przedmiotów

  ·         interpretuje teksty źródłowe

  ·         rozumie, że oprócz praw uczeń ma obowiązki

  ·         bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów

  ·         odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze

  ·         zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie

  ·         sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań z edukacji dla bezpieczeństwa

  ·         umie pokierować grupą rówieśników

   

  Ocena celująca

   

  Uczeń:

  ·         posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program

  ·         rozwija własne zainteresowania

  ·         bierze udział z sukcesami w konkursach, olimpiadach, mistrzostwach

  ·         jest bardzo aktywny na lekcjach

  ·         wykonuje szereg zadań dodatkowych z własnej inicjatywy

  ·         jest żywo zainteresowany tym co dzieje się w Polsce i na świecie

  ·         umiejętnie formułuje argumenty, wypowiada się bardzo poprawnym językiem

  ·         potrafi doskonale zaplanować i zorganizować pracę swoją i innych

   

  Uczniowie ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi lub z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP)

   

  Ze względu na znaczne zróżnicowanie w możliwościach i umiejętnościach poszczególnych uczniów posiadających orzeczenia PPP przedstawiony system oceniania nie może być zastosowany w stosunku do nich, a wymagania i sposób oceniania dostosowywane są do  indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

  Wymagania wobec uczniów z opinią są obniżone, ale nadal obejmują wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową.

   

  Dostosowania przejawiają się m.in. poprzez:

  ·         dostosowanie tempa pracy do indywidualnych potrzeb ucznia, więcej czasu na opanowanie materiału, 

  ·         unikanie trudnego słownictwa w poleceniach,

  ·         stosowanie krótkich i zrozumiałych poleceń,

  ·         stosowanie pytań naprowadzających,

  ·         wyjaśnianie poleceń podczas sprawdzianów,

  ·         częstsze powtarzanie i utrwalanie podstawowych i koniecznych zagadnień,

  ·         uwzględnianie w ocenie wkładu pracy w wykonanie zadania, ćwiczenia,

  ·         stosowanie wzmocnień pozytywnych w celu zwiększenia motywacji do nauki.

   

   

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved