ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Działania wychowawcze Drukuj
Redaktor: A.A   
05.09.2011.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Obszar działania

Zadania

Formy realizacji

Współpraca

Odpowiedzialni

Termin

Uwagi

WYCHOWANIE

 

1. Wychowujemy patriotycznie i obywatelsko.

 

 

 

 

1. Obchody świąt państwowych i szkolnych:

- Święto Odzyskania Niepodległości

- święta majowe

- Święto Szkoły

2. Troska o groby zmarłych nauczycieli.

3. Opieka nad cmentarzami: parafialnym, ewangelickim i żydowskim.

4. Działalność Młodzieżowego Bractwa Kurkowego.

5. Maraton pisania listów Amnesty International.

6. Współpraca z Jednostką Wojskową w Nieżychowicach.

 

Rodzice

Wychowawcy klas

Jednostka Wojskowa w Nieżychowicach

 

Opiekun SU

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Opiekun MBK

Śladowcy

Nauczyciel WOS

Wg harmonogramu

 

 

2 Kształtowanie przynależności do społeczności szkolnej i lokalnej

 

1. Kultywowanie tradycji świątecznych.

2. Wycieczki, biwaki, rajdy, imprezy, uroczystości szkolne i środowiskowe:

- rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

- Ślubowanie pierwszoklasistów i absolwentów

- Święto pieczonego ziemniaka

- andrzejki

- Wigilie klasowe

- bal karnawałowy dla uczniów

- zabawa karnawałowa dla rodziców

- Dzień Dziecka

- Festyn rodzinny

 

 

 

 

Rada Rodziców

 

Ksiądz i katecheta

Wychowawcy klas

Dyrekcja

SU

 

Wg Planu pracy szkoły

 

Kształtowanie wartości i postaw

WARTOŚCI

 

RODZINA

 

1. Konkurs plastyczny pt.: Rodzinne pasje, zainteresowania, hobby - klasy I - VI

2. Konkurs literacki pt.: Rodzinne pasje, zainteresowania, hobby - kl. VII i gimnazjalne

Rodzice

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele plastyki

Nauczyciele j. polskiego

Wg planu

 

 

PRZYJAŹŃ

 

1. Zabawa / konkurs: "Przepis na przyjaźń" - układanie receptury w formie przepisu kulinarnego.

2. Lekcja wychowawcza "O wartości koleżeństwa i przyjaźni" - scenariusz.

3. Wyjazdy na basen, wycieczki.

4. Przyjaźń w literaturze

- wykorzystywanie zasobu biblioteki do kształtowania postaw i wartości .

5. Zabawy tematyczne dla młodszych dzieci:

- Zaufanie do przyjaciela - ćwiczenie odpowiedzialności za drugą osobę, omówienie czym jest zaufanie do przyjaciela.

- Cieplutkie uczucia - obdarowanie kolorowymi rekwizytami (samodzielnie przygotowanymi) swoich bliskich i głośne wyrażanie uczuć.

Rodzice

Zespół ds. Profilaktyki i Wychowania

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele WF

Bibliotekarz

Nauczyciele

Wg klasowego planu pracy

 

POSTAWY

 

SZACUNEK DLA INNYCH LUDZI

 

1. Spotkania z ciekawymi ludźmi (podróżnicy, artyści, pasjonaci).

2. Pomoc potrzebującym - wolontariat, zbiórka żywności, zbiórki pieniężna na rzecz hospicjum.

3. Spotkania wigilijne.

4. Dzień Babci i Dziadka

5. Dzień Matki i Ojca

6. Zabawy tematyczne dla dzieci młodszych:

- magiczne słowa i gesty

- rozmowa telefoniczna (pokaz elementów rozmowy)

- Zabawa "Proszę o pomoc"

 

Rodzice

Dziadkowie

Zespół ds. Profilaktyki i Wychowania

 

 

 

 

 

Nauczyciele

Wychowawcy klas

 

Wg Planu pracy szkoły

 

 

KULTURA OSOBISTA

 

1. Realizacja Programu edukacji kulturalnej - Dzień Życzliwości, Tydzień Grzeczności.

 

Rodzice

 

 

Pedagog

SU

Wg planu

 

 

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

 

1. Warsztaty dla rodziców uczniów klas I - III "Jak chwalić własne dziecko"

2. Poznawanie różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz podejmowanie próby ich oceny i uzasadnienia ich stanowiska.

3. Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych - przykłady zdjęć, zabaw i ćwiczeń.

4. "Uwierz w siebie - budowanie poczucia własnej wartości" - scenariusz do lekcji na godzinę wychowawczą.

 

Zespół ds. Profilaktyki i Wychowania

Rodzice

 

 

Pedagog

N-le  j. polskiego

Wychowawcy klas

 

 

EDUKACJA

 

1. Stałe poszerzanie i ugrunto­wywanie wiedzy i umiejętności u uczniów

 

1. Konkursy szkolne, gminne, powiatowe i inne.

2. Wskazywanie sposobów szybkiej i efektywnej nauki.

3. Rozwijanie twórczego myślenia.

4. Wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji.

5. Stosowanie w pracy z uczniami obserwacji, doświadczeń i eksperymentów jako dróg do poznawaniu świata

 

 

MGZUO

MGOK

 

Nauczyciele

Wychowawcy

Bibliotekarz

 

 

Wg Planu pracy szkoły

 

INFORMACJA

 

Dostarczanie aktualnych informacji dostosowa­nych do wieku i możli­wości psychofizycznych odbiorców

 

 

 

1. Apel na temat  praw człowieka.

2. Orientacja zawodowa i planowanie kariery.

3.  Projektowanie kart świątecznych dyplomów ogłoszeń itp.

4. Działalność koła informatycznego

5. Wykorzystanie w pracy z uczniami wiedzy i umiejętności uzyskanych w ramach doskonalenia zawodowego.

6. Szkolenie dla nauczycieli "Bezpieczeństwo w internecie, cyberprzemoc, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.

 

 

SU

Nauczyciel WOS

Doradca zawodowy

Nauczyciel informatyki

Pedagog

 

Ok.10.12.2017

Wg planu doradcy zawodowego

 

Cały rok

 

Wg planu

 

PROFILAKTYKA

UZALEŻNIENIA I UŻYWKI

 

1. Prowadzenie akcji informacyjnych na temat szkodliwości używek.

 

 

 

 

1. Dystrybucja ulotek tematycznych wśród uczniów i rodziców.

2. Szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

3. Spotkanie ze specjalistą (psycholog, terapeuta, przedstawiciel SANEPID lub inny).

4. Program "Szkoła wolna od dopalaczy" dla klas gimnazjalnych.

 

Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim,

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

2.  Ćwiczenie zachowań asertywnych w tym sztuki odmawiania.

 

 

 

 

1. Potrafię mówić "nie", "Sztuka odmawiania" - przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat sposobów odmawiania

2. Realizacja programu edukacji antynikotynowej

- "Proszę przy mnie nie pal" - dla uczniów klasa III a SP

- Znajdź właściwe rozwiązanie" - dla uczniów kl. VI

- bieg po zdrowie dla kl. IV

 

 

Rodzice

Sanepid

 

 

Wychowawcy klas

Pedagog

 

Wych. kl. III a

Nauczyciel WDŻ

Wych. Kl. IV

 

 

 

 

3. Udział uczniów w konkursach

 

 

1. Udział uczniów w konkursach proponowanych przez organizacje zewnętrzne.

 

 

Instytucje

Organizacje

 

 

Pedagog

Wychowawcy klas

 

 

PRZEMOC I AGRESJA

1. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Monitorowanie zachowania uczniów i reagowanie na bieżąco na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od ogólnie przyjętych norm.

 

2. Modelowanie właściwych zachowań poprzez stosowanie dramy, gier sytuacyjnych i symulacji.

 

3. Przeprowadzenie "Tygodnia Grzeczności" w kl. VII i gimnazjalnych.

 

4. Zorganizowanie "Dnia Życzliwości" 

 

5. "Dzień Uśmiechu" - klasy IV  projektowanie kartek i ich wysyłanie do siebie wzajemnie za pomocą mediów społecznych.

Rodzice

Wychowawcy

Pedagog

Pracownicy niepedagogiczni

Rodzice

Goście odwiedzający szkołę

SU

 

 

Wychowawcy klas

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2017

 

7.10.2017

 

 

 

2. Wdrażanie do właściwej reakcji na przejawy przemocy i agresji

 

1. Pogadanki z policjantem na temat przemocy i uzależnień skierowane do uczniów klas VII  i klas gimnazjalnych

2. Pogadanki na temat agresji i przemocy na godzinach wychowawczych.

3. Wdrażanie Programu "Szkolna interwencja profilaktyczna" w zależności od potrzeb

 

 

Pedagog

 

Wychowawcy klas

 

Pedagog

nauczyciele

 

 

Wg potrzeb

 

Cały rok

 

 

KULTURA OSOBISTA

 

1. Troska o ład, porządek i estetykę otoczenia oraz o dbałość o wygląd i higienę osobistą

 

 

 

 

 

1. Klasowe konkursy czystości w klasach I - VI

2. Pomoc w porządkowaniu klas i obejścia szkoły

3. Naprawa wyrządzonych szkód

4. Dbanie o czystość ubioru, higienę osobistą i estetykę otoczenia (pogadanki, gazetki klasowe i szkolne)

5. Fluoryzacja uzębienia kl. I -VI

 

SU

Pracownicy obsługi

Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia Zdrowia w Kamieniu Krajeńskim

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Wychowawcy

Pielęgniarka

 

X - V

 

Wg potrzeb

 

 

Wg terminarza fluoryzacji

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

1 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

 

 

 

 

 

1. Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

2. Udział w Konkursie BRD

3. Wycieczki po mieście klasy I - III

4. Wycieczki klasowe i szkolne.

 

 

 

 

Komenda Powiatowa Policji

MG ZUO w Kamieniu Krajeńskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele techniki i WF

Wychowawcy

Nauczyciele

Opiekunowie dzieci dojeżdżających

Zespół ds. wychowania i profilaktyki

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciel EDB

Nauczyciel techniki

Wg kalendarza

 

Zgodnie z planem pracy

 

 

2. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przepisy BHP

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przeprowadzenie próbnych ewakuacji uczniów i pracowników szkoły.

2. Zorganizowanie wycieczki do siedziby OSP w Kamieniu Krajeńskim dla młodszych uczniów.

 

3. Spotkanie ze strażakami i pokaz sprzętu pożarniczego.

 

4. Udział w konkursie "Młodzież zapobiega Pożarom"

5. Zapewnienie uczniom zgodnych z przepisami p.poż. warunków pracy i wypoczynku.

 

 

Inspektor BHP

 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Kamieniu Krajeńskim

Powiatowa Straż pożarna w Sępólnie Krajeńskim

 

 

Dyrekcja

 

Wychowawcy klas

 

 

Nauczyciel EDB

 

 

 

Wg planu

 

 

II - III 2018

 

 

III 2018

 

 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach szkolnych, ich otoczeniu i poza szkołą w trakcie działań podejmowanych przez placówkę.

 

1. Sprawowanie dyżurów nauczycielskich

i uczniowskich podczas przerw międzylekcyjnych.

2. Opieka nad uczniami dojeżdżającymi.

3. Opieka nauczycieli i opiekunów podczas wycieczek, imprez i wszelkich inicjatyw podejmowanych przez szkołę.

4. Dostosowanie godzin otwarcia świetlicy szkolnej do potrzeb uczniów i pracy szkoły.

5. Przypominanie uczniom procedur i regulaminów dotyczących zachowania w określonych sytuacjach i pomieszczeniach.

6. Troska o sprawność sprzętu i urządzeń.

 

 

Rodzice

 

Dyrekcja

 

 

Wychowawcy

Opiekunowie

 

Wg harmonogramu

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

ZDROWIE

 

 

1. Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

1. Zawody sportowe.

2. Aktywne spędzanie wolnego czasu.

 

Uczniowie

 

Nauczyciele WF

Wychowawcy klas  

 

 

Terminowo

Cały rok

 

 

 

2. Wdrażanie do zdrowego odżywiania się i troski o stan zdrowia.

 

 

1. Układanie zdrowego menu - wpływ diety na rozwój organizmu.

2. Poznanie wartości odżywczych produktów żywnościowych - wykaz i symbolika witamin.

3. Realizacja programu "Trzymaj formę"

4. Szkolny maraton, czyli "bieg po zdrowie".

5. - Europejski Dzień Śniadania -  Śniadanie daje moc"; kolorowe dni - wdrażanie do spożywania zdrowych produktów żywnościowych ( odzież i produkty w odpowiednich kolorach - dzień żółty, czerwony, zielony.

6. Spotkanie dla uczennic "Między nami kobietami"

7. kontrola wyposażenia apteczek.

8. nauka udzielania pierwszej pomocy

9. obchody Światowego Dnia Zdrowia

 

 

Sanepid

Wychowawcy klas

Nauczyciel biologii

Nauczyciel przyrody

Pedagog

Nauczyciele WF

Nauczyciel EDB

behapowiec

 

Wg indywidualnych planów pracy

 

 

24.04.2018r.

 

 

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved