ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Plan pracy szkoły Drukuj
Redaktor: admin   
05.09.2011.

 

Plan Pracy 

Szkoły Podstawowej  

w Kamieniu Krajeńskim 

na rok szkolny 2017/2018 

 

Podstawa prawna:

  

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

 

·         Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

 

·         Ustawa Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 59)

 

·         Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191),

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz.U. z 17 marca 2017 poz.649)

 

·         Rozporządzenie MEN  w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. 1658/2017) 

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843),

 

·         Rozporządzenie MEN sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia  9 sierpnia 2017  r. (Dz.U.2017.1591 )

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz.532),

 

·         Statut Szkoły Podstawowej w Kamieniu Kraj.

 

·         Program wychowawczo-profilaktyczny

  

Plan opracowany został w oparciu o:

  

1.      Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018.

 

2.      Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2017/2018.

 

3.      Wnioski i rekomendacje sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2016/2017.

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14 września 2017 r.

  

I.    PRIORYTETY I ZADANIA DODATKOWE W PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

 

1.    Podejmujemy działania związane z przyjętym hasłem:

 

Szkoła uczy współpracy

 

2.    Realizujemy zadnia związane z reformą oświaty.

 

3.    Kształtujemy właściwe postawy i wartości wśród uczniów:

  

a.       Wartości: rodzina, przyjaźń

 

b.      Postawy: szacunek dla innych ludzi; poczucie własnej wartości; kultura osobista

 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

1.      Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

2.      Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

 

3.      Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

 

4.      Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

 

5.      Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

 

6.      Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

 

 

II. ZADANIA DODATKOWE

 

 

 

1.        Realizowanie projektów, programów i innowacji:

 

„Szklanka mleka”,

 

„Trzymaj formę”,

 

„Owoce i warzywa w szkole”,

 

„Śniadanie daje moc”,

 

 „Akademia dobrych manier”,

 

 „Proszę, przy mnie nie pal”

 

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

 

„Junior Sport”

 

„Szkolna Interwencja Profilaktyczna”

 

„Spójrz Inaczej”

 

„Chrońmy się przed kleszczami wszelkimi sposobami”

 

„Żyj smacznie i zdrowo”

 

„Dzień bez papierosa”

 

„Lepsza szkoła z j. polskim i matematyką”

 

„Projekty edukacyjne uczniów kl. III gimnazjum”

 

„Projekt przedsiębiorczość – zbiórka baterii i nakrętek”

 

„Parki narodowe Polski i świata” – innowacja pedagogiczna

 

„Projektowanie wycieczek, podróży” – innowacja pedagogiczna

 

 

 

2.    Kontynuacja działań i realizacja zadań określonych w Programie wychowawczo-profilaktycznym

 

 

 

 

 

III. WNIOSKI Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

 

Rada pedagogiczna ustala sposób realizacji wniosków:

 

 

 

L.p.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.       

Należy systematycznie realizować podstawę programową – tak jak dotychczas planować pracę na poszczególne zajęcia edukacyjne, informować dyrekcję w przypadku zauważonych trudności realizacji.

¾      W rozkładach materiału zaplanować ilość godzin zgodnie z ilością tygodni w roku szkolnym

¾      Monitorować ilość zrealizowanych godzin po pierwszym semestrze i na koniec roku szkolnego

¾      Wszelkie uroczystości szkolne organizować w czasie godzin wychowawczych

wszyscy nauczyciele,

dyrektor

cały rok

2.       

Należy angażować wszystkich uczniów podczas zajęć.

¾      Intensywnie pracować z uczniem zdolnym, przydzielać mu dodatkowe zadania, zachęcać do udziału w zajęciach dodatkowych

¾      Przydzielać zadania do wykonania także uczniom z trudnościami w nauce

¾      Organizować pracę indywidualną w przedszkolu w godzinach porannych

wszyscy nauczyciele,

cały rok

3.       

Należy podjąć działania zapewniające lepszą dyscyplinę podczas lekcji, a także apeli i uroczystości szkolnych, zadbać o wyższą kulturę osobistą uczniów.

¾    Konsekwentnie przestrzegać regulaminu zachowań uczniów, szczególnie przy wystawianiu oceny z zachowania

¾    Kontynuować przeprowadzanie apeli porządkowych

¾    Konsekwentnie stosować system kar i nagród

¾    Stosować skuteczne metody i techniki wychowawcze w celu utrzymywania odpowiedniej dyscypliny na lekcjach

¾    Wprowadzić zeszyt obserwacji dyżuru prowadzonego przez uczniów

¾    Przestrzegać „Kodeksu przedszkolaka” poprzez stosowanie pochwał i dawanie osobistego przykładu

¾    Przeprowadzić pogadanki na temat kulturalnego zachowania się, opracować savoir vivre podczas godzin wychowawczych

¾    W planie pracy wychowawczej zawrzeć zadania dotyczące pracy z wartościami

wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy

cały rok

4.       

Należy czynić starania, aby wszyscy uczniowie byli świadomi wagi edukacji.

¾    Rozpowszechniać na gazetkach sukcesy odnoszone przez absolwentów

¾    Organizować spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces

¾    Zapoznać uczniów ze ścieżką historyczną, grą miejską, którą stworzyli uczniowie naszej szkoły (przykład wykorzystania wiedzy w praktyce)

¾    Organizować spotkania z osobami, które osiągnęły sukcesy szkolne, a dzięki temu powodzenie w życiu

¾    Ograniczyć rozdawanie nagród rzeczowych na rzecz pochwały na forum klasy lub dodatkowej oceny

¾    Zachęcać uczniów i rodziców do wykorzystania zasobów platformy edukacyjnej

dyrektor, wychowawcy, osoby odpowiedzialne za gazetkę

cały rok

5.       

Należy systematycznie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania i inną dotyczącą wszelkich sprawozdań.

¾    Systematycznie dokonywać wpisów we wszystkich dziennikach

¾    Terminowo składać wszelkie sprawozdania w wersji elektronicznej i papierowej z własnoręcznym podpisem

¾    Sprawozdania pisać zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez protokolanta Rady Pedagogicznej

wszyscy nauczyciele

cały rok

6.       

Należy sprawiedliwie przydzielać nauczycielom zadania dydaktyczno – wychowawcze.

¾    Uwzględnić w planie pracy wszystkich nauczycieli, dokonać zmiany przydziału nauczycieli odpowiedzialnych za prowadzenie apeli i uroczystości

dyrektor, zespoły ds. planów

wrzesień 2017

7.       

Należy przestrzegać drogi służbowej.

¾    Wszystkie organy szkoły powinny zwracać się do właściwych osób z zachowaniem drogi służbowej

wszyscy nauczyciele

cały rok

8.       

Należy przeprowadzać testy diagnostyczne przynoszące najwięcej informacji o uczniu.

¾    Zrezygnować z powiatowego egzaminu próbnego na rzecz egzaminu próbnego z Nową Erą.

¾    Zrezygnować z testów wałbrzyskich na rzecz testów nauczycielskich (w kl. II)

nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych

listopad, maj

9.       

Należy wykonać skocznię w dal przy budynku hali.

¾    Wykonać skocznię

dyrektor

nauczyciele w - f

kwiecień 2018

10.   

Należy kontynuować działalność klubu kinomana.

¾    Organizować wyjazdy do kina do Bydgoszczy

Maria Kopaniarska – Santillana,

Ewelina Wolszlegier

cały rok

11.   

Należy zachęcać rodziców do współdziałania w kształtowaniu pozytywnych postaw u dzieci.

¾    Zorganizować warsztaty dla rodziców dotyczące różnych sposobów wspierania dzieci w ich rozwoju

¾    Opracować kryteria przyznawania wyróżnień „Wzorowy rodzic”, „Przyjaciel szkoły”

Krystyna Wojtera

dyrektor

październik

12.   

Należy poszerzyć ofertę zajęć dodatkowych.

¾    Zorganizować zajęcia uwzględniające indywidualne predyspozycje np. małe formy kulinarne, taniec współczesny

¾    Reaktywować działalność kół zainteresowań np. plastyczne, muzyczne, gry planszowe

wszyscy nauczyciele

wrzesień

13.   

Należy stosować aktywne metody pracy w celu urozmaicenia procesu nauczania.

¾    Zawrzeć w tematyce obserwacji zagadnienie dotyczące aktywnych metod pracy

dyrektor

wrzesień

14.   

Należy zachęcać uczniów do zgłaszania nowych pomysłów i inicjatyw.

¾    Stworzyć skrzynkę pomysłów dla ucznia

opiekun su

wrzesień

15.   

Należy dobrze zaplanować czas pracy na lekcji.

¾    Zaplanować odpowiednią liczbę minut na każde ogniwo lekcji

wszyscy nauczyciele

cały rok

16.   

Wszyscy uczniowie winni siedzieć we właściwych ławkach.

¾    Zadbać o to, aby uczniowie siedzieli w ławkach dostosowanych do ich wzrostu

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

 

I. Organizacja i zarządzanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin

Przydział obowiązków służbowych

wszystkim pracownikom

Dyrekcja szkoły

Do końca

VIII 2017

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

Zespół ds. Programów, Rozwoju i Promocji;

Rada Pedagogiczna, wicedyrektor

Do

14 IX 2017

Ewaluacja programu

wychowawczo-profilaktycznego

Zespół ds. Profilaktyki

 i Wychowania Rada Pedagogiczna

Do

14 IX 2017

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Wicedyrektor

Do

14 IX 2017

Opracowanie planów pracy

dydaktycznej i wychowawczej

Wszyscy nauczyciele

Do

25 IX 2017

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Wicedyrektor

Cały rok

Awans zawodowy nauczycieli

Dyrektor szkoły, Wicedyrektor

Opiekunowie stażu

jw.

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Zespół ds. Promocji Szkoły

jw.

Powołanie zespołów: KZN i statutowych

oraz ds. organizowania i udzielania pomocy PPP

Dyrektor

Jw.

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

II.               Działania ukierunkowane na wspomaganie uczniów,

rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień

 

Rodzaj działań

Formy realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

Uwagi o realizacji

 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów; pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Pedagodzy szkolni;

Wychowawcy, nauczyciele

Cały rok

 

 

2.    Organizacja zajęć:

- dydaktyczno-wyrównawczych;

- korekcyjno-kompensacyjnych;

- logopedycznych;

- socjoterapeutycznych;

- rewalidacyjnych

- przedmiotowych

 

A. Żmudzka,

S. Borek,

B. Pieńkos,

M. Mańczuk

B. Zabrocka,

J. Jańczak,

E. Wolszlegier

K. Wojtera

Cały rok

 

 

3.    Punk konsultacyjny pracowników PPP

w Sępólnie dla rodziców, dzieci i nauczycieli

Pedagog,

Wychowawcy

Wg harmonogramu

 

 

4. Diagnozowanie osiągnięć uczniów. Analiza i ewaluacja wyników nauczania

Dyrektor, zespoły międzyprzedmio-towe

Wg

ustalonych terminów

 

 

2.Działania zmierzające do optymalnych wyników egzaminu gimnazjalnego

1.    Testy

- nauczycielski

- zewnętrzne

- standaryzowane

- próbne egzaminy   gimnazjalne z Nową Erą

- Test z egzaminu gimnazjalnego

Dyrektor,

nauczyciele

Cały rok

 

 

2.     Udział w programie „Lepsza szkoła z j. polskiego i matematyki”

Nauczyciele

j. polskiego

i matematyki

Cały rok

 

 

 

3.     Projekty edukacyjne uczniów kl. III gimnazjum

Nauczyciele realizujący projekty edukacyjne

Finał – czerwiec 2018

 

 

 

4.     Zapoznanie uczniów z technikami uczenia się

Wychowawcy

kl. II i III gimnazjum

Cały rok

 

 

 

5.     Przestrzeganie wewnętrznych zasad oceniania

Nauczyciele - uczniowie

Cały rok

 

 

6.     Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

Nauczyciele klas

gimnazjalnych

Wg potrzeb

 

 

3. Doradztwo zawodowe

1.     Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i przyszłej pracy zawodowej

Doradcy zawodowi

w szkole

(M. Wilde,

M. Kopaniarska-Santillana)

Cały rok

 

 

2.     Spotkanie z

K. Nichczyńskim (urzędnikiem UE);

K. Pytko (dziennikarzem, podróżnikiem),

oraz osobami reprezentującymi inne zawody (np. leśnik, strażak, marynarz)

 

M. Wilde

B. Kalla

31.10.2017

 

 

Wg ustalonego terminu

 

 

 

3.Projekt przedsiębiorczość – zbieranie baterii oraz nakrętek

A.    Atamański

Cały rok

 

 

4. Działania podejmowane

w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i działania promujące zdrowy styl życia

(załącznik Program Wychowawczo-Profilaktyczny)

 

1.     Wdrażanie zasad właściwego zachowania się w szkole w oparciu o „Regulamin zachowania”

 

Wychowawcy

 

Cały rok

 

 

2.    Monitoring wizyjny w szkole

 

Dyrektor

Cały rok

 

 

 

3.    Bezpieczna droga

do szkoły.

 

- Zasady ruchu drogowego

 

 

N-le kl. I – IV,

 

 

N-le zajęć technicznych

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

4.    Spotkanie z policjantem

Pedagog,

wychowawcy

Wg ustalonego terminu

 

 

 

5.    Bezpieczeństwo w sieci

Nauczyciele informatyki,

Pedagog

Cały rok

 

 

6.    Stosowanie technologii informatycznych na co dzień

Nauczyciele

Cały rok

 

 

7.     Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

Nauczyciele

informatyki

pedagog

Cały rok

 

 

8.    Działania profilaktyczne zapobiegające agresji, przemocy i uzależnieniom

-     „Proszę przy mnie nie pal”

-     „Znajdź właściwe rozwiązanie”

-     Klasowy Kodeks Dobrego Zachowania

 

 

 

 

Pedagog

Wychowawcy Nauczyciele

 

 

 

Zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym

 

 

 

9.    Spotkanie dla uczennic kl. VI  

„Między nami kobietkami”

N-l   WDŻ

Wg ustalonego terminu

 

 

10.    Przeprowadzanie przeglądów budynków szkolnych.

 

Dyrektor szkoły,

Czesław Drozd - insp. BHP

VIII 2017

 

 

11.      Bezpieczne przywozy i odwozy uczniów

Dyrektor szkoły

Cały rok

 

 

12.      Przeprowadzenie próbnej ewakuacji

Dyrektor szkoły

Czesław Drozd - insp. BHP;

T. Fiałkowski,

D. Fridehl

IX-X 2017

 

 

13.     Przeprowadzanie szkoleń w zakresie pierwszej pomocy

 

Wych. kl. I-III,

n-l techniki,

wych. fizycznego

 

 

 

Cały rok

 

 

 

14.     Aktywne przerwy

n-le wych fiz.

Cały rok

 

 

 

15.     Akcja

„Ratownicy na medal”

Spotkanie z ratownikiem

B.     Kalla

 IV-V 2018

 

 

16.     Fluoryzacja uzębienia

Wychowawcy

Cały rok

 

 

17.     Profilaktyka szczepień.

        Bilans klas.

 

Pielęgniarka, lekarz

Wg ustalonego terminu

 

 

18.     Pomiar ciśnienia podczas zebrań z rodzicami

M. Wedmann

M. Górna

Listopad 2017

 

 

19.     Dożywianie uczniów – obiady w stołówce szkolnej.

 

Dyrektor

M-GOPS;

Wychowawcy klas

Cały rok

 

 

 

20.    Dbałość o higienę osobistą.

- Szkolny konkurs czystości

Higienistka szkolna,

n-l przyrody

Cały rok

 

 

21.        Udział w akcji „Kolorowy tydzień”

B. Pieńkos

Maj-czerwiec 2018

 

 

22.        Akcja

"Śniadanie daje moc"

Pedagodzy

Rodzice  

8 listopada

 2017

 

 

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Konkurs czytelniczy

B. Zabrocka

A. Żmudzka

Cały rok

 

 

2.         Praca z lekturą w świetlicy szkolnej

(słuchanie audiobooków, oglądanie filmowych adaptacji lektur szkolnych)

Nauczyciele

świetlicy

Cały rok

 

 

3. Udział w akcji:

- „Cała Polska czyta dzieciom”

 

·         „Narodowe czytanie” – „Wesele”

S. Wyspiańskiego

 

·         Plakaty

·         Czytanie w klasach

 

 

Bibliotekarze

Wychowawcy

 

 

B. Zabrocka,

I. Hajdasz

E. Wolszlegier

M. Kardasińska

A. Żmudzka

 

 

Cały rok

 

 

 

8 IX 2017

 

 

 

 

Cały rok

 

 

4. Dzień języka ojczystego

 

N-le

j. polskiego

 

 

II 2018

 

 

5. Dzień języków obcych

N-le

j. niemieckiego,

j. angielskiego

V 2018

 

 

6. Podsumowanie roku czytelniczego

B. Zabrocka

E. Wolszlegier

VI 2018

 

 

 

7. Opieka nad półkami bookcrossingowymi w UMiG oraz Przychodni Zdrowia

 

 

Pedagog

(K. Wojtera)

Cały rok

 

 

8. Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia

M. Mańczuk

Wg ustalonego terminu

 

 

9. Dzień matematyki

M. Mańczuk

12 III 2018

 

 

10. Prowadzenie kół zainteresowań:

- plastyczno-twórcze,

- taneczne,

- ogólnorozwojowe,

- wokalne,

- historyczne

(grupa Śladowcy),

- artystyczne,

- językowe,

- matematyczne,

- gier planszowych

- biologiczno-chemiczne

- geograficzne

- krąg biblijny

- step, aerobik

 

Nauczyciele

 

Cały rok

 

 

11.Udział w konkursach przedmiotowych (załącznik – harmonogram konkursów i zawodów)

Nauczyciele

Wg harmonogramu

 

 

 

12.       Korzystanie

z e-podręcznika,

TIK oraz tablic interaktywnych

Nauczyciele

Cały rok

 

 

6. Działalność opiekuńczo -wychowawcza

1.      Zapewnienie opieki świetlicowej dla uczniów dojeżdżających.

H. Chyrek,

A. Brząkała,

T. Fiałkowski

 

Cały rok

(wg potrzeb)

 

 

2.     Współpraca z

M-GOPS,

Poradnią P-P

 

Pedagog,

Nauczyciele,

Dyrektor

Cały rok

 

 

3.     Realizacja postaw i wartości.

 

·         akcja „Tydzień grzeczności”

·         Dzień życzliwości

·         Przepis na przyjaźń

(prezentacje klasowe)

·         Rodzinne pasje, zainteresowania, hobby (kl. VII, II-III gim.)

 

Nauczyciele

Wychowawcy

 

B. Kalla

 

S. U.

Pedagog

B. Pieńkos

 

 

 

B. Kalla

Wg harmonogramu

 

 

4.     Przeprowadzenie ankiet na temat respektowania norm społecznych

Pedagodzy

Wg ustalonego terminu

 

 

5.     Prowadzenie konsultacji dla uczniów i rodziców

 

Pedagodzy

Psycholog

Wg potrzeb

 

 

6.     Działania w ramach szkolnego wolontariatu (zbiórka nakrętek, baterii, karmy dla zwierząt)

 

SU

Wg potrzeb

 

 

 

 

 

7. Współpraca z Caritasem (Oddział w Kamieniu Kraj.)

- odwiedziny w DPS dla dzieci i dorosłych

- opieka nad uczennicą z protezą nogi

- współudział w  organizacji olimpiady dla niepełnosprawnych

- pomoc poszkodowanym w wyniku wichury

M. Wilde

M. Kardasińska

Pedagodzy,

wychowawcy

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

IX-X 2017

 

 

 

 

 

 

III. Działania związane z integracją społeczności szkolnej i lokalnej

 

 

 

1. Kształtowanie przynależności do społeczności szkolnej i środowiskowej

 

 

 

 

1.     Kultywowanie ojczystych tradycji i obyczajów:

 

- obchody świąt państwowych,

- święto szkoły

 

- mila niepodległości

 

 

- kultywowanie tradycji świątecznych

 

- kartki bożonarodzeniowe

i wielkanocne

 

- troska o groby zmarłych pracowników szkoły

 

- opieka nad cmentarzem ewangelickim i żydowskim

- kontynuowanie funkcjonowania Młodzieżowego Bractwa Kurkowego

- sprzedaż kalendarzy szkolnych

 

 

 

 

 

 

T. Fiałkowski

J. Wagner

A. Betin

 

S. Borlik

W. Steinborn

 

S. Czapiewska, ks. M. Kidziun

 

 

M. Kardasińska

 

 

 

T. Fiałkowski

 

 

A.    Atamański

 

 

 

A.    Atamański

 

 

S. U.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 XI 2017

 

 

 

 

 

Wg kalendarza imprez szkolnych

 

 

2.    Współpraca z Jednostką Wojskową w Nieżychowicach

 

- obchody święta Wojska Polskiego (rynek w Chojnicach)

 

- udział w obchodach święta Jednostki Wojskowej w Nieżychowicach

 

- wycieczka do Jednostki Wojskowej w Nieżychowicach

 

 

 

S. U.

 

 

 

 

 

 

S. U.

 

 

 

G. Mazur,

H. Chyrek

T. Fiałkowski

 

 

15.08.2018 r.

 

 

 

 

 

 

29 IX 2017

 

 

 

 

Wiosna

2018

 

 

3.     Edukacja regionalna

- konkurs o regionie

„Krajna-moja mała ojczyzna”

M. Kardasińska

T. Fiałkowski

I semestr

 2017

 

 

 

4.     Działalność zespołu ludowego „Krajanie”

 

H. Chyrek

Cały rok

 

 

5.     Projekt

    „Przystanek Duża Cerkwica”

A.    Atamański

T. Fiałkowski

IX-X 2017

 

 

6.     Integracyjne wyjazdy do

„Zielonej szkoły”

klas IV

Wychowawcy

Kl. IV

Jesień

 

 

7.     Wycieczki piesze

i rowerowe

Wychowawcy

Cały rok

 

 

8.     Wyjazdy do opery, kina, teatru i filharmonii

 

Wychowawcy,

B. Zabrocka,

G. Mazur,

M. Tuńska-Swobodzińska

A. Betin

Cały rok

 

 

 

9.     Działalność klubu kinomana

 

 

 

M. Kopaniarska-Santillana

E. Wolszlegier

Cały rok

 

 

10. Organizowanie uroczystości klasowych z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki

Wychowawcy

Kl. I - III

wg ustalonego terminu

 

 

11. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

 

·         M-GOK,

·         Nadleśnictwo Lutówko,

·         OSP,

·         DPS dla Dorosłych.

·         Policja

·         Parafią Rzymsko-katolicka

·         Biblioteka Publiczna

·         Świetlica w Płociczu i OSP

·         SANEPID

·         Jednostka Wojska Polskiego – Nieżychowice

·         Współpraca z lokalnymi twórcami artystycznymi

·         Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne

·         Związek Emerytów

·         M-GOPS

·         Świetlica środowiskowa

·         LKS „Kamionka”

·         Przychodnia Zdrowia

·         Publiczne Gimnazjum

·          Poradnia P-P w Sępólnie

·         Biblioteka Pedagogiczna w Sępólnie

·         Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie

·         Woj. Dom Kultury

·         Chojnicki Dom Kultury

·         Szkoła Muzyczna w Chojnicach

·         Hospicjum Chojnickie

 

 

 

 

 

 

 

S. Borek

H. Sadowska

A. Betin

A. Żmudzka

J. Wagner

T. Fiałkowski

S. Czapiewska

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

2.  Inicjatywy Rady Rodziców

1. Festyn rodzinny

2. Dofinansowanie wyjazdów dzieci na wycieczki

3. Pomoc w organizacji i przeprowadzaniu wycieczek klasowych

4. Współorganizowanie imprez klasowych

5. Praca w remontach na rzecz szkoły

6. Spotkania dyrektora szkoły z Radą Rodziców.

7. Zebrania z rodzicami (wywiadówki, warsztaty, szkolenia, drzwi otwarte)

8. Zabawa karnawałowa dla dorosłych

Rada Rodziców

 

Dyrektor

 

N-le

 

Czerwiec 2018

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb

 

 

3.Inicjatywy Samorządu Uczniowskiego

 

1.     Aktywna działalność samorządów klasowych i Samorządu Uczniowskiego

 

- wybory do samorządów klasowych,

- określenie zakresu zadań

- opracowanie regulaminów klasowych zawierających normy zachowań uczniów

- rozmowy o konsekwencjach grożących za łamanie norm

- redagowanie bieżących informacji na stronę internetową

- współtworzenie Planu Pracy Szkoły

- realizacja własnych inicjatyw

   (Plan Pracy SU)

- włączanie do współpracy SU uczniów kl. I-III

Samorządy klas

 

Samorząd uczniowski

 

Wychowawcy

 

Cały rok

 

 

4.Działania społeczne

1.     Maraton Pisania Listów

Amnesty International

E. Wysocka

I.                   I. Hajdasz

H. Wagner

E. Wolszlegier

XII 2017

 

 

5.Rozwijanie zainteresowań sportowych

1.          Udział uczniów w zawodach sportowych

 

N – le

wych. fizycznego

 

Wg harmonogramu

 

 

2.          Udział w zawodach „Pluszowy Miś” dla

klas I-III

 

Wych. kl. I-III

G. Mazur

II semestr

 

 

 

3.    Europejski Tydzień  Sportu

- biegi przełajowe

 

n-le wych fiz.

22-29 IX 2017

 

 

 

4.    Zajęcia w Szkolnym Kole Sportowym

W. Steinborn

Cały rok

 

 

 

5.    Wyjazdy na imprezy sportowe w regionie

W. Steinborn

S. Borlik

Cały rok

 

 

 

6. Kształcenie umiejętności przyrodniczych. Ochrona przyrody.

1.      Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnej akcji:

·         „Sprzątania Świata”

·         „Dzień Ziemi”

 

Dyrektor, wychowawcy klas,

S. Borek

M. Wedmann

 

Cały rok

 

 

2.      Korzystanie z „Zielonego Zakątka” miejsca nauki i wypoczynku dla uczniów i społeczności lokalnej

 

 

 

Nauczyciele

 

Cały rok

 

 

3.      Happeningi:

 

- „Niebieski dzień”

  (Dzień wody)

- „Święto niezapominajki”

 

 

S. Borek

II semestr

 

 

4.      Segregacja śmieci w szkole

 

n-le,

pracownicy obsługi,

S. Borek

Cały rok

 

 

 

5.      Wycieczki do:

- oczyszczalni ścieków,

- PSZOK,

- szkółki leśnej

S. Borek

 

 

V-VI  2018

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Termin

Zadanie

Odpowiedzialny

4 września 2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor

26 września 2017 r.

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy

13 października 2017 r.

Dzień Edukacji Narodowej

Ł. Cieślak

A. Betin

M. Kardasińska

Październik 2017 r.

Ślubowanie klas pierwszych

H. Chyrek

10 listopada 2017 r.

Szkolne obchody

Narodowego Święta Niepodległości

M. Kardasińska

E. Wolszlegier

I. Hajdasz

listopad 2017 r.

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy

30 listopada 2017 r.

Dyskoteka andrzejkowa

(grupa kl. I-IV, kl. V-VII, II-III gim.)

M. Wilde

A. Żmudzka

D. Fridehl

6 grudnia 2017 r.

Mikołajki szkolne

Wychowawcy

Kl. I-III

Grudzień 2017 r

Drzwi otwarte dla rodziców

(informacja o proponowanych ocenach)

Wychowawcy

22 grudnia 2017 r.

Wigilie klasowe, jasełka szkolne

kl. I – VII i kl. II-III gim.

B. Zabrocka

A. Żmudzka

23 – 31.12.2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

Dyrektor

do 5 stycznia 2018 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

Nauczyciele

17 stycznia 2018 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

Dyrektor

22-24 stycznia 2018 r.

Szkolne uroczystości związane

z Dniem Babci i Dniem Dziadka

Wychowawcy

kl. I-III

24 stycznia 2018 r.

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy

26 stycznia 2018 r.

Bal karnawałowy

M. Wilde

A. Żmudzka

D. Fridhel

14 lutego 2018 r.

Święto szkoły

T. Fiałkowski

M. Kardasińska

12 – 25 lutego 2018 r.

Ferie zimowe

Dyrektor

Marzec 2018

Rekolekcje szkolne

Dyrektor

29.03 - 03.04. 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Dyrektor

Kwiecień 2018 r.

Egzamin gimnazjalny

Dyrektor

26 kwietnia 2018 r.

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy

maj 2018 r.

Ewaluacja wewnętrzna

Dyrektor

30 kwietnia 2018 r.

Szkolne obchody

Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia UE

T. Fiałkowski

H. Sadowska

14 maja 2018 r.

Drzwi otwarte dla rodziców.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych

Wychowawcy

23-25 maja 2018 r.

Szkolne uroczystości związane

z Dniem Matki (kl. I-III)

Wychowawcy

kl. I-III

1 czerwca 2018 r.

Dzień Dziecka

(kl. I-VI)

Dyrektor,

Wychowawcy

„Omnibus”

Kl. VII, II-III gim.

Wychowawcy

n-le wych. fiz.

Czerwiec 2018 r.

VI Festyn rodzinny

Dyrektor,

Rada Rodziców, wychowawcy

do 8 czerwca 2018 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

Nauczyciele

11 czerwca 2018 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne

Rady Pedagogicznej

Dyrektor

22 czerwca 2018 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII i II-III gim.

Dyrektor

25 czerwca 2018 r.

Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dyrektor

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 

 

·      Wszystkich Świętych – 1 listopada 2017 r.

 

·      Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2017 r.,

 

·      Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r.

 

·      Nowy Rok – 1 stycznia 2018 r.,

 

·      Trzech Króli – 6 stycznia 218 r.,

 

·      Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03-03.04. 2018 r.,

 

·      Święto Pracy – 1 maja 2018 r.,

 

·      Święto Konstytucji – 3 maja 2018 r.,

 

·      Boże Ciało – 31 maja 2018 r.

 

 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

 

·      2 listopada 2017 r.

 

·      18, 19, 20 kwietnia 2018 r. – egzamin gimnazjalny,

 

·      3 dni – rekolekcje wielkopostne,

 

·      30 kwietnia, 2 maja, 4 maja 2018 r.

 

·      1 czerwca 2018 r.

 

 

 

V.         Harmonogram konkursów i zawodów

 

L.p.

Nazwa konkursu

Osoby odpowiedzialne

Etap konkursu / zawodów sportowych

Etap

szkolny

Etap

gminny

Etap powiatowy

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

1.

Konkurs polonistyczny (kuratoryjny)

H. Wagner

A. Żmudzka

+

---

---

---

+

2.

Konkurs matematyczny

(kuratoryjny)

M. Mańczuk

D. Fridehl

M. Wilde

M. Górna

+

---

---

---

+

3.

Konkurs przyrodniczy

i biologiczny

(kuratoryjny)

S. Borek

M. Wedmann

+

---

----

---

+

4.

Konkurs

j. angielskiego (kuratoryjny)

 

H. Sadowska

+

---

----

---

+

5.

Konkurs

chemiczny

(kuratoryjny)

M. Wedmann

+

---

----

---

+

6.

Konkurs

fizyczny

(kuratoryjny)

A.    Kwiatkowski

+

---

----

---

+

7.

Konkurs

geograficzny

(kuratoryjny)

B.     Wysocka

+

---

----

---

+

8.

Woj. Konkurs historyczny

(pod patronatem Kuratora Oświaty)

T. Fiałkowski

M. Kardasińska

+

---

---

+

+

9.

Konkurs ekologiczny

Kl. I-III

Kl. IV-VI

S. Borek

+

---

---

---

---

10.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

M. Mańczuk

D. Fridehl

M. Wilde

M. Górna

+

---

----

+

+

11.

Konkurs ortograficzny

B. Zabrocka

+

-----

-----

-----

-----

12.

Konkurs recytatorski

B. Zabrocka

A. Żmudzka

H. Wagner

+

+

+

+

-----

13.

Konkurs o pióro burmistrza miasta Kamienia

A. Żmudzka

E.     Wolszlegier

+

----

----

---

----

14.

Konkurs czystości

Kl. I - VI

S. Borek

+

-----

-----

-----

-----

15.

Konkurs

„Pluszowy Miś”

Wychowawcy

klas I - III

+

+

-----

-----

-----

16.

Powiatowe Konfrontacje

Recytatorskie i poezji śpiewanej

B. Zabrocka

A. Żmudzka

A. Betin

I. Hajdasz

J. Jańczak

 

------

-----

+

-----

     ------

17.

Konkurs biblijny

S. Czapiewska

+

-----

--------

+

-----

18.

Konkurs

„Ostern”

M. Lehmann

+

-----

-----

-----

-----

19.

Konkurs

Weihnachten

M. Lehmann

+

-----

-----

-----

-----

20.

Konkurs Poliglotek

Kl. IV-VI

M. Lehmann

+

---

---

---

---

21.

Konkurs BRD

T. Fiałkowski

A. Atamański

+

+

+

+

+

22.

Konkurs wiedzy pożarniczej

„Młodzież zapobiega pożarom”

T. Fiałkowski

B. Kalla

+

+

+

+

+

23.

Konkurs

j. angielskiego

H. Sadowska

G. Mazur

M. Kopaniarska-Santiliana

+

-----

-----

-----

-----

24.

Konkurs

czytelniczy

A.    Zabrocka

E.     Wolszlegier

+

-----

-----

-----

-----

25.

Konkurs na „Najlepszego sportowca”

W. Steinborn

+

-----

-----

-----

-----

26.

„Sportowy

Turniej Klas

IV – VI”

W. Steinborn

Z. Betin

+

-----

-----

-----

-----

27.

Zawody organizowane przez Szkolny Związek Sportowy

- Igrzyska Młodzieży Szkolnej

 

- Gimnazjada powiatowa

W. Steinborn

S. Borlik

Ł. Cieślak

Z. Betin

A. Fridehl

+

+

+

+

+

28.

Turniej o Puchar Tymbarku

W. Steinborn

S. Borlik

+

+

+

+

+

29.

Turniej Mini Volley Cup

W. Steinborn

S. Borlik

---

---

---

+

---

30.

Turniej

Kinder+ Sport

S. Borlik

---

---

---

---

+

31.

Powiatowa Liga Minipiłki siatkowej

S. Borlik

W. Steinborn

---

---

+

---

---

32.

Konkurs

klas I-III i przedszkolaków na bajkę logopedyczną

J. Jańczak

+

---

---

---

---

33.

 Konkurs wiedzy o oszczędzaniu i ekologii w ramach SKO

Kl. I-III

J. Jańczak

+

---

---

---

---

34.

 Konkurs plastyczny „Rodzinne pasje, zainteresowania, hobby".

B.     Pieńkos

+

---

---

---

---

35.

Konkurs wiedzy

o „KPK”

M. Wedmann

+

---

---

---

---

36.

Konkurs na kartkę bożonarodze-niową

M. Kardasińska

+

---

---

---

---

37.

Konkurs
„Krajna moja mała ojczyzna”

M. Kardasińska

T. Fialkowski

+

+

---

---

---

38.

Konkurs piosenki angielskiej

i niemieckiej

M. Kopaniarska-Santillana

M. Tuńska-Swobodzińska

---

---

+

---

---

39.

Konkurs „OMNIBUS”

 

Z. Betin

I. Hajdasz

D. Fridehl

M. Wilde

M. Górna

H. Wagner

+

---

---

---

---

40.

Konkurs na najciekawszą prezentację o Karkonoszach

E.     Wysocka

+

---

---

---

---

41.

Konkurs o Europie

dla kl. III gim.

E. Wysocka

+

---

---

---

---

42.

Konkurs o Polsce

dla kl. III gim.

 i VII

E. Wysocka

+

---

---

---

---

43.

Konkurs o

Samorządzie Terytorialnym

 

E. Wysocka

+

---

---

---

---

44.

„Mistrz genetyki”

Dla kl. III gim.

M. Wedmann

+

---

---

---

---

45.

„Znam swój organizm”

dla kl. II gim i VII

M. Wedmann

+

---

---

---

---

46.

„Atomy i cząsteczki”

dla kl. VII

M. Wedmann

+

---

---

---

---

47.

„Związki nieorganiczne’

dla kl. II gim.

M. Wedmann

+

---

---

---

---

48.

„Związki węgla”

dla kl. III

M. Wedmann

+

---

---

---

---

49.

Konkurs przedmiotowy

z fizyki

kl. VII i kl. II gim.

D. Kwiatkowski

+

---

---

---

---

50.

Konkurs na kartkę świąteczna bożonarodze-

niową

A.    Atamański

+

---

---

---

---

51.

Konkurs graficzny na kartkę wielkanocną

A.    Atamański

+

---

---

---

---

52.

Konkurs przedmiotowy

z matematyki

„Mistrz matematyki kl. II, kl. III gim., kl. VIII

D. Fridehl

M. Wilde

M. Górna

+

---

---

---

---

53.

Konkurs ekonomiczno-matematyczny

kl. II i III gim.

D. Fridehl

M. Wilde

M. Górna

+

---

---

---

---

54.

„Sudoku”

D. Fridehl

M. Wilde

M. Górna

+

---

---

---

---

55.

Dyktando walentynkowe

w j. niemieckim

dla kl. VII, II, III gim.

M. Tuńska-Swobodzińska

+

---

---

---

---

56.

„Lepsza szkoła”

Sesja 1, 2, 3,

Kl. IV-VII,

II-III gim.

(Matematyka)

D. Fridehl

M. Wilde

M. Górna

M. Mańczuk

+

---

---

---

---

57.

Konkurs przedmiotowy

z j. polskiego dla kl. VII, II-III gim.

I.     Hajdasz

  E. Wolszlegier

  H. Wagner

 

+

---

---

---

---

58.

„Lepsza szkoła”

II-III gim.

(Matematyka)

  E. Wolszlegier

H. Wagner

I. Hajdasz

+

---

---

---

---

59.

Konkurs ortograficzny

  E. Wolszlegier

H. Wagner

  I. Hajdasz

+

---

---

---

---

60.

Konkurs

frazeologiczny

  E. Wolszlegier

H. Wagner

  I. Hajdasz

+

---

---

---

---

61.

Konkurs

Czytania ze zrozumieniem

  E. Wolszlegier

H. Wagner

  I. Hajdasz

+

---

---

---

---

62.

Turniej znajomości szkolnych lektur

 

  E. Wolszlegier

H. Wagner

I. Hajdasz

+

---

---

---

---

63.

Konkurs literacki

w zależności

od oferty

  E. Wolszlegier

H. Wagner

  I. Hajdasz

+

---

---

---

---

64.

Konkurs z j. niemieckiego

dla kl. VII,

II-III gim.

H. Atamańska

+

---

---

---

---

65.

Konkurs z

j. angielskiego

dla kl. VII,

II-III gim.

M. Kopaniarska-Santillana

+

---

---

---

---

66.

Konkurs przedmiotowy z historii dla

kl. II gim.

M. Kardasińska

+

---

---

---

---

67.

Szkolne biegi przełajowe

Z. Betin

Ł. Cieślak

A. Fridehl

+

---

---

---

---

68.

Bicie sportowych rekordów szkoły

Z. Betin

Ł. Cieślak

A. Fridehl

+

---

---

---

---

69

Turniej w piłkę siatkową dziewcząt o puchar dyrektora

Ł. Cieślak

A. Fridehl

+

---

---

---

---

70

Turniej charytatywny w piłce siatkowej dziewcząt

Ł. Cieślak

A. Fridehl

B. Kalla

+

---

---

---

---

 

 

 

Godziny pracy specjalistów

 

 

 

Godziny pracy bibliotekarki

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Biblioteka

9.45-12.45

9.45-10.45 12.35-14.30

10.45-13.40

9.45-10.50

9.40-10.40

 

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy logopedy

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Logopeda

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy pedagoga – Krystyna Wojtera

 

Poniedziałek

11.00 –  15.00

Wtorek

8.00     13.00

Środa

7.45     12.45

Czwartek

7.45     12.45

Piątek

7.30     10.30

 

 

 

Godziny pracy pedagoga – Bogumiła Kalla

 

Poniedziałek

8.00 – 9.40

Wtorek

8.00 – 13.00

Środa

8.00 – 9.40, 10.45-12.35

Czwartek

10.45 - 11.30

Piątek

9.30 – 12.10

 

 

 

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Pielęgniarka szkolna

8.00-12.00

-

-

8.00-12.00

-

 

 

 

VI.             BHP i bezpieczeństwo uczniów

 

 

 

1.    Kontrola stanu technicznego budynków szkoły; odpowiedzialny: dyrektor, SIP, inspektor bhp (do 30 sierpnia).

 

2.    Kontrola dokumentacji obiektów budowlanych; odpowiedzialny: dyrektor, inspektor budowlany (do 20 września).

 

3.    Kontrola przeglądów technicznych; odpowiedzialny: dyrektor (według harmonogramu przeglądów).

 

4.    Szkolenia bhp: nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, dyrekcja.

 

5.    Stan boisk, hali sportowej – dyrektor, inspektor bhp (dwa razy w roku).

 

6.    Zabezpieczenie ppoż., alarm przeciwpożarowy (do 15 października).

 

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved