ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACYJNY Drukuj
Redaktor: A.A   
06.03.2011.

Szkolny Regulamin Rekrutacyjny Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim

 

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z 2009 r.) z późniejszymi zmianami ustala co następuje:

§ 1

Do klas pierwszych Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Kraj. przyjmuje się:

1.Z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodzica

2.Na podstawie zgłoszenia rodzica – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego wg kryteriów określonych w § 3 a

§ 2 - uchylony

§ 3 Wykaz składanych dokumentów:

1.Zgłoszenie dziecka do gimnazjum (załącznik nr 1 do szkolnego Regulaminu Rekrutacyjnego Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim),

2.Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

3.Zaświadczenie z OKE o wynikach sprawdzianu,

4.Zdjęcie

5.Rodzic, którego dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego składa je w sekretariacie szkoły.

§ 3a

1.Kandydat do klasy pierwszej może uzyskać maksymalnie 77 punktów za zachowanie i wyniki edukacyjne oraz za inne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, sportowe i aktywność na rzecz innych ludzi.

2.Za oceny uzyskane za pierwszy okres nauki w klasie VI szkoły podstawowej można uzyskać maksymalnie 54 punkty z następujących zajęć edukacyjnych:

1) język polski,

2) matematyka,

3) język obcy,

4) historia,

5) przyroda,

6) plastyka,

7) muzyka,

8) technika,

9) informatyka.

3. Za ocenę z zachowania można uzyskać maksymalnie 6 punktów.

4. Oceny z zajęć edukacyjnych i ocena z zachowania przeliczane są wg zasady:

1)ocena celująca - 6 punktów

2)ocena bardzo dobra – 5 punktów

3)ocena dobra – 4 punkty

4)zachowanie wzorowe – 6 punktów

5)zachowanie bardzo dobre – 5 punktów

5.Pozostałe oceny nie są punktowane. Jeżeli zajęcia edukacyjne np. technika lub informatyka nie są realizowane w klasie VI należy załączyć ocenę ze świadectwa klasy V.

6.Inne osiągnięcia uczniów uzyskane w klasach IV – VI szkoły podstawowej:

1)uzyskane od 1 do 3 miejsca w konkursach przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli i Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny” (wynik co najmniej bardzo dobry) lub zdobycie tytułu laureata albo wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym:

a)w jednym konkursie 3 punkty

b)w dwóch lub więcej konkursach dodatkowo 2 punkty

2)zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu co najmniej wojewódzkim:

a)w jednym konkursie 3 punkty

b)w dwóch lub więcej konkursach dodatkowo 2 punkty 3)zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w zawodach zespołowych co najmniej na szczeblu gminnym organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy lub inne Związki Sportowe:

a)w jednej dyscyplinie 3 punkty

b)w dwóch lub więcej dyscyplinach dodatkowo 2 punkty

7.Liczba punktów możliwych do uzyskania za aktywność na rzecz innych ludzi

1)za poświadczoną przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego pełnioną funkcję w szkolnym Samorządzie Uczniowskim – 1 punkt

§ 4

Szkoła ogłasza listy kandydatów przyjętych do poszczególnych klas pierwszych w terminie wyznaczonym przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty.

§ 5 - uchylony

§ 6

Terminy składania dokumentów do szkoły oraz termin rekrutacji ustala Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.

§ 7

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Szkoły.

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 10.03.2015 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved