ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Program 5-letni na lata 2010/2011 - 2014/2015 Drukuj
Redaktor: admin   
09.11.2010.

Program 5 – letni Publicznego Gimnazjum

na lata 2015/2016 – 2019/2020

„Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka” Kardynał Stefan Wyszyński

 

Cele ogólne (uznawane wartości) Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim

 

Wierzymy, że:

Ø  Szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni.

Ø  Zasada partnerstwa musi stanowić podstawę wszystkich naszych działań.

Ø  Szkoła powinna umożliwić młodym ludziom naukę w sposób najbardziej wydajny i efektywny. Dlatego będziemy popierali wszelkie działania wspomagające proces uczenia się i eliminujące wszystko, co w nauce przeszkadza.

Ø  Cała organizacja szkoły i planowanie musi być podporządkowane zapewnieniu optymalnych możliwości uczenia się i osiągania postępów.

Ø  Potrzeby uczniów decydują o wyborze metod nauczania.

Ø  Od uczniów należy oczekiwać odpowiedzialności za ich własną naukę i zachowanie.

Ø  Wzajemny szacunek musi stanowić podstawę zachowań uczniów, personelu
i rodziców.

Ø  Poczucie dumy ze szkoły powinno być rozwijane i oczekuje się od wszystkich członków szkolnej wspólnoty zaangażowania w kształtowanie image szkoły.

Ø  Wzajemnie akceptowane reguły postępowania i procedury działania stanowią „istotę” każdej dobrej i osiągającej sukcesy organizacji i powinny stać się fundamentem udanego partnerstwa.

 

Cele szczegółowe

 

1.     Stworzenie środowiska, w którym będzie możliwe efektywne uczenie się.

2.     Stworzenie, dzięki odpowiedniemu programowi, metodom nauczania i środkom, takich warunków nauczania i uczenia się, które umożliwiają wszystkim uczniom pełny rozwój ich uzdolnień. Przygotowanie każdego ucznia do roli odpowiedzialnego członka społeczeństwa, biorącego czynny udział w jego rozwoju.

3.     Stworzenie wspólnoty troszczącej się o każdego ucznia.

4.     Zapewnienie uczniom równych szans pełnej realizacji ich uzdolnień.

5.     Podtrzymywanie dobrych zwyczajów i pożądanych zachowań w klasie, szkole
i społeczeństwie.

6.     Uczenie respektowania potrzeb innych, tolerancji oraz troski o innych.

Dzięki temu każde dziecko:

-powinno  czuć się ważne, otoczone opieką i szanowane,

-może realizować podstawę programową według indywidualnych możliwości,

-może rozwijać zaufanie i szacunek do samego siebie,

-jest zachęcane do dążenia i osiągania doskonałości oraz wysokiej jakości we wszystkich dziedzinach życia szkolnego z rozwojem duchowym włącznie,

-uczy się szacunku i przekazywania innym uznawanych przez siebie wartości.

 

Wizja szkoły

Poszukuj, przeżywaj, twórz – osiągaj sukcesy na miarę swoich możliwości.

 

Misja szkoły

1.    Jesteśmy szkołą promującą humanistyczny system wartości.

2.    Dbamy o zdrowie i wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny ucznia (uwzględniając jego predyspozycje).

3.    Staramy się zapewnić równość szans i sprawiedliwość społeczną.

4.    Rozwijamy i uaktywniamy postawy społeczne i obywatelskie.

5.    Jesteśmy szkołą wyrabiającą w uczniach nawyki korzystania
z szerokiej oferty medialnej.

6.    Czynimy nieustanne starania by zajęcia były dobrze zorganizowane
i atrakcyjne dla uczniów.

7.    Wspólnie reagujemy na wszelkie przejawy agresji, przeciwdziałamy uzależnieniom, panuje u nas przyjazna atmosfera.

8.    Wspieramy pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

 

Model absolwenta

 

1.    Jest kulturalny i wrażliwy, tolerancyjny i przyjazny.

2.    Bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie.

3.    Potrafi współpracować w grupie, jest kreatywny i asertywny, umie podejmować decyzje.

4.    Szanuje dorobek minionych pokoleń.

5.    Posiada wiedzę na temat zagrożeń XXI w.

6.    Traktuje sport jako sposób na utrzymanie tężyzny fizycznej i psychicznej.

7.    Umie wykorzystać wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych.

8.    Ma poczucie tożsamości europejskiej, zna języki obce.

9.    Twórczo uczestniczy w życiu szkolnym i społecznym.

10.Jest przygotowany do kolejnego etapu kształcenia.

11.Umiejętnie radzi sobie w zmieniającej się rzeczywistości.


I.                 KSZTAŁCENIE

 

Zadanie

Wykonawca

Termin

Środki

Kryteria sukcesu

1.     Szkoła dąży do optymalnych wyników egzaminów

Nauczyciele

Cały rok

·       testy 

·       zadania

·       konkursy

·       zajęcia wyrównawcze

Wyniki zbliżone do średnich wyników wojewódzkich

2.     Diagnozy wstępne dla uczniów klas I

Nauczyciele:

·       j. polskiego

·       matematyki

·       j. niemieckiego

·       historii

·       biologii

·       geografii

Wrzesień

·       testy

Przyrost wiedzy uczniów

3. Rozpoznawanie możliwości   edukacyjnych uczniów - diagnozy wstępne.
Rozpoznanie predyspozycji i upodobań sportowych, technicznych  i  językowych oraz artystycznych uczniów.

 

Nauczyciele:

·       j. polskiego

·       matematyki

·       j. angielskiego

·       j. niemieckiego

·       historii

·       biologii

·       geografii

·       WF

 

Wrzesień

Luty

Maj

 

·       testy nauczycielskie

·       testy zewnętrzne

·       testy standaryzowane

·       oferta zajęć sportowych oraz praktyczno - technicznych i artystycznych

 

 

·       Uzyskanie informacji o poziomie wiedzy uczniów i możliwość zaplanowania wyrównywania braków.

 

·       Trafny podział uczniów

wg. grup zaawansowania na językach obcych.

 

·       Zainteresowanie uczniów przedstawioną ofertą.

4. Badanie wyników w kl. I i II testami zewnętrznymi

 

Nauczyciele

Stycznie

·       testy zewnętrzne

Porównywalne wyniki ze średnią badanej populacji

5. Badanie wyników nauczania testem nauczycielskim

Nauczyciele:

·       j. obcych

·       pozostali

Maj

testy

 

Wynik testu zbliżony do oceny końcoworocznej z danego przedmiotu

6. Konkursy

·       klasowe

·       szkolne

·       międzyszkolne

·       powiatowe

·       kuratoryjne

Nauczyciele

Wg harmonogramu

Zadania konkursowe

Sukcesy szkoły, awanse do danych etapów, uczestnictwo uczniów

7. Testy próbne w kl. III; Operon, powiatowe, udział w programie "Lepsza szkoła"

Nauczyciele

Cały rok

Testy

Porównywalne wyniki ze średnią badanej populacji

8. Biblioteka szkolna centrum informacyjnym i skarbnicą wiedzy.

 

Nauczyciel biblioteki

Cały rok

·     literatura,

·       teatr,

·       konkursy tematyczne,

·       tydzień j. polskiego,

·       wystawki tematyczne,

·       współpraca z biblioteką miejską,

 

·       Umiejętność korzystania ze zgromadzonych informacji w szkolnej bibliotece i prezentowanie ich na forum (projekty edukacyjne).

·       Uczniowie upowszechniają twórczość B. Prusa w środowisku lokalnym.

·       Wyższe wskaźniki czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej.

·        

9. Przygotowujemy uczniów do wyboru kierunku kształcenia i przyszłej pracy zawodowej.

 

Nauczyciele doradcy zawodowi w szkole,

Przedstawiciele PPP,

Przedstawiciele
szkół ponadgimnazjalnych,

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej

UP w Sępólnie Krajeński

 

Cały rok

·       lekcje wychowawcze,

·       ankiety,

·       badania przesiewowe,
spotkania z przedstawicielami instytucji,

 

·       Uczeń wybiera szkołę zgodnie ze swoimi predyspozycjami i na miarę swoich możliwości.

·        

II.               OPIEKA I WYCHOWANIE

Zadania

Wykonawcy

Termin

Środki

Kryteria sukcesu

1.     Praca z patronem

Wychowawcy

Wg harmonogramu

Filmy, prezentacje multimedialne, literatura, uroczystości, pytania konkursowe, noc prymasowska, myśli prymasa na szkolnej gazetce, wycieczka do Warszawy,

Uczniowie stosują w życiu te wartości, na które zwracał szczególną uwagę Kardynał Stefan Wyszyński

2.     Tolerancja dla innych kultur i religii

Nauczyciele

Cały rok

Prace uczniów, literatura, filmy, radiowęzeł, dyskoteki, opieka nad cmentarzem ewangelickim i żydowskim

Uporządkowane cmentarze, teatru, działalność radiowęzła, kulturalna zabawa młodzieży,

3.     Radzenie sobie z agresją i stresem

Pedagog

Nauczyciele

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Cały rok

Zajęcia profilaktyczne, godzina z wychowawcą, tematyka godzin wychowawczych

Młodzież radząca sobie z agresją i stresem.

4.     Profilaktyka uzależnień

Pedagog

Nauczyciele

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Cały rok

Akcje związane z profilaktyką

Młodzież wolna od nałogów

5.     Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb socjalno – bytowych ucznia

Pedagog

Wychowawcy

Cały rok

Współpraca z różnymi instytucjami M-GOPS, przychodnia, fundacje, wolontariat

Uczeń syty, zdrowy i chętny do pomocy innym

6.     Zdrowy styl życia

Nauczyciele wych. fiz.

Wychowawcy

Pedagog

Cały rok

Pogadanki, filmy, literatura, apel, posiłki

Uczeń odczuwa potrzebę przebrania się na lekcje w – f, zdrowe odżywianie się, zdrowa populacja młodzieży, uczeń chętnie bierze udział w zajęciach sportowych, samodzielnie podejmuje aktywność ruchową

7.     „Dostrzegamy innych”

Wszyscy wrażliwi

Cały rok

Akcje charytatywne

Udzielona pomoc potrzebującym, uczniowie chętni do udziału w akcjach charytatywnych

8.  Kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie

Wychowawcy

n-l muzyki

n-le WF

pedagog

n-l biblioteki

Cały rok

·       apele, obchody świąt i uroczystości szkolnych i państwowych,

·        pogadanki na lekcjach wychowawczych i innych zajęciach edukacyjnych,

·       galowy strój na uroczystościach szkolnych,

·       udział w zawodach sportowych jako uczestnik i widz,

·       uczymy postaw obywatelskich,

·       uczeń zna i śpiewa hymn państwowy, potrafi zachować się w trakcie hymnu i w obecności sztandaru,

·       ubiera strój galowy na uroczystości szkolne,

·       kulturalny doping drużynie narodowej, miejskiej, szkolnej,

·       uczestniczenie w spotkaniach z władzami miasta,

·       umiejętność zadawania pytań

9. Maraton Pisania Listów Amnesty International

n-le WOS

XII

·       spotkania z ważnymi ludźmi - np. Burmistrzem

 

 

 

·       uczniowie znają najnowszą historię Polski,

·       uczeń wrażliwy na cudzą krzywdę,

·       świadomy wybór parlamentarzystów,

 
III.             Zarządzanie i organizacja

 

1.     Plan nadzoru pedagogicznego uwzględnia obszary wskazane przez  K-P Kuratora Oświaty.

2.     Nauczyciele biorą czynny udział w przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej.

3.     W szkole funkcjonują następujące zespoły przedmiotowe:

a)     z. humanistyczny (n-le j. polskiego, historii, WOS, plastyki, religii)

b)     z. j. obcych  (n-le j. niemieckiego i j. angielskiego)

c)     z. matematyczny (n-le matematyki)

d)     z. przyrodniczy (n-le geografii, biologii, chemii, fizyki)

e)     z. wychowania fizycznego (n-le wychowania fizycznego)

f)      z. wychowawczy (pedagog, n-le świetlicy, biblioteki, wychowawcy klas)

4.     Dzielimy się doświadczeniem  poprzez organizowanie lekcji koleżeńskich w zespołach przedmiotowych.

5.     Dbamy o systematyczne doskonalenie kadry pedagogicznej, korzystając z WDN i szkoleń zewnętrznych.


 

Koncepcja pracy szkoły:

 

1.     Dane statystyczne        

 

 

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Przewidywana liczba uczniów (realna)

207

185

192

196

210

Liczba oddziałów

9

(3+3+3)

9

(3+3+3)

9

(3+3+3)

9

(3+3+3)

9

(3+3+3)

 

2.     Zasoby ludzkie:

Obecnie zatrudnionych jest 20 nauczycieli, w tym 2 w niepełnym wymiarze. Nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy w gimnazjum, realizują staże i zdobywają stopnie awansu zawodowego.

Z 18 nauczycieli pełnozatrudnionych na dzień 01.09.2015 r.

12 – n-li dyplomowanych, 5 – n-li mianowanych, 3 – n-li kontraktowych

W administracji zatrudniona jest 1 osoba, a w obsłudze 4.

3.     Uczymy dwóch języków obcych:

·       obowiązkowy – j. angielski

·       obowiązkowy –j. niemiecki

4.     Podtrzymujemy współpracę z gimnazjum niemieckim z Viersen.

5.     Chcielibyśmy nadal realizować projekty dotyczące kultury i tradycji naszego regionu.

6.     Będziemy zabiegać o budowę szkoły i jej zadbane otoczenie.

7.     Praca dydaktyczna i wychowawcza oparta o misję i wizję szkoły oraz myśl patrona szkoły. Zabieganie o ciągłe doskonalenie kształcenia.

8.     Systematyczne wzbogacanie placówki w pomoce dydaktyczne wg potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli.

 

PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

 

Cele:

·       Wykorzystanie możliwości ucznia uzdolnionego.

·       Przygotowanie go do dalszej dobrej komunikacji, swobodnego poruszania się po Europie.

·       Doprowadzenie ucznia do sukcesu własnego i szkoły.

 

Warunki konieczne:

·       Uczeń zdolny i chętny do pracy.

·       Nauczyciele skłonni poświęcić mu swój czas i chętni do pracy z nim.

 

Sposoby wyłaniania uczniów zdolnych:

·       Obserwacja pracy na lekcji.

·       Rozmowy z rodzicami.

·       Wynik testu przeprowadzonego po rozpoczęciu nauki w gimnazjum.

 

Formy i metody pracy z uczniem zdolnym:

·       Przygotowanie do konkursów.

·       Indywidualizacja pracy na lekcji - przydzielanie zadań wykraczających poza podstawę programową.

·       Innowacje pedagogiczne.

·       Ciągłe mobilizowanie ucznia do dodatkowej pracy.

·       Nauczyciel przedmiotu jest w stałym kontakcie z rodzicami ucznia zdolnego, jego wychowawca i pedagogiem.

Efekty i ocena pracy z uczniem zdolnym:

·       Dobre wyniki uzyskane w konkursach.

·       Podniesienie poziomu klasy.

·       Sukcesy szkoły.

·       Uczeń dobrze przygotowany do dalszej edukacji.

     

PLAN PRACY Z UCZNIEM SŁABYM

 

Cele:

·       Wyrównanie poziomu wiedzy.

·       Umożliwienie uczniowi promocji do klasy programowo wyższej.

·       Doprowadzenie do choćby minimalnych postępów w nauce.

 

Sposoby wyłaniania uczniów słabych:

·       Wyniki testu przeprowadzonego po rozpoczęciu nauki w gimnazjum.

·       Obserwacja pracy na lekcji.

·       Rozmowy z rodzicami.

Formy i metody pracy z uczniem słabym:

·       Indywidualizacja pracy na lekcji.

·       Przydzielania łatwiejszych zadań domowych.

·       Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

·       Obniżanie poziomu wymagań, jeżeli jest to potwierdzone opinią z poradni.

·       Częstsze sprawdzanie ćwiczeń i zeszytów przedmiotowych.

·       Nauczyciel przedmiotu jest w kontakcie z wychowawcą, rodzicami ucznia słabego, pedagogiem.

·       Wydłużenie czasu pracy na wykonanie poszczególnych zadań.

 Efekty i ocena pracy z uczniem słabym:

·       Lepszy wynik testu uzyskany w klasie II.

·       Widoczne, drobne postępy ucznia w toku lekcji.

·       Nawiązywanie komunikacji z uczniem słabym w języku obcym.

·       Uczeń zadowolony z postępu, wykazuje większą motywację do nauki przedmiotu.
System pracy z uczniem zdolnym

CELE:

 Wszechstronny rozwój ucznia zgodny z jego zainteresowaniami i uzdolnieniami.


 1. Utrzymanie wysokiego poziomu nauczania matematyki.
 2. WARUNKI KONIECZNE:

Uczeń zdolny kierunkowo lub zainteresowany przedmiotem, chętny do pracy.


 1. Zaangażowany nauczyciel lub zespół nauczycieli, którzy chcą pokierować rozwojem młodego człowieka.
 2. SPOSOBY WYŁANIANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH  

Informacje wstępne
Informacji wstępnych dostarczają nam:
dokumenty,  ankiety,  informacje od rodziców.  

  2. Sposoby pracy z uczniem zdolnym

 • W pierwszej klasie prowadzimy obserwację uczniów w różnych sytuacjach dydaktyczno – wychowawczych, które obejmują m. in.:


 • pracę na lekcji, rozwiązywanie zadań dodatkowych (wskazane stopniowanie trudności), przygotowywanie innych prac, takich jak: projekty, gazetki, prace badawcze itp. przygotowywanie uczniów do konkursów, udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, przeprowadzanie testów kompetencji,
  wypracowanie systemu nagradzania, wprowadzenie zasad zdrowej rywalizacji,
  zachęcanie i motywowanie uczniów do pracy.

 • 3. Podsumowanie wyników pracy po pierwszej klasie pod koniec roku szkolnego:

  dokonujemy podsumowania pracy, przeprowadzamy analizę wyników nauczania, sukcesów i osiągnięć uczniów, wyciągamy wnioski i układamy plan pracy na rok następny.
 • Wyróżniamy uczniów, którzy: są zainteresowani przedmiotem, wykazują szczególne uzdolnienia kierunkowe, osiągają wysokie wyniki w konkursach i olimpiadach, odznaczają się nietypowymi, oryginalnymi metodami rozwiązywania zadań i problemów,
 • są chętni do pracy.

 • Dobrze, gdy uczniowie dodatkowo odznaczają się: zdolnością obserwacji, precyzją formułowania myśli, posługują się językiem związanym z przedmiotem, są otwarci, chętni do współpracy.

  Po rozpoznaniu możliwości uczniów można przystąpić do projektowania form i metod nauczania i uczenia się.

    

 


KLASA


 

 


GRUPA osób zainteresowanych przedmiotem                                                                        


 


Pracując z grupą osób zainteresowanych przedmiotem: prowadzimy kółka przedmiotowe,  wprowadzamy system zadań dodatkowych do rozwiązywania w domu, przygotowujemy uczniów do konkursów i olimpiad matematycznych, prowadzimy konsultacje i rozmowy z uczniami, organizujemy obozy naukowe,

  prowadzimy lekcje o tematyce wykraczającej poza podstawę programową,
  wprowadzamy zasady zdrowej rywalizacji, wyróżniamy nietypowe i oryginalne rozwiązania, częściowo indywidualizujemy pracę na lekcji.


Osoby szczególnie uzdolnione


 Osobom o wybitnych zainteresowaniach i uzdolnieniach matematycznych proponujemy indywidualne nauczanie przy zachowaniu następującego schematu postępowania:


IV. Konsultacje z dyrekcją i nauczycielami

Rozmowa z uczniem 


Rozmowa z rodzicami


Przedstawienie wniosku na radzie pedagogicznej


Uruchomienie zajęć


    


  EFEKTY I OCENA PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

 1.  


  Do najważniejszych efektów pracy z uczniem zdolnym należą:


  Grupa osób zainteresowanych                                

  Uczniowie mający indywidualny tok nauczania przedmiotem                                                                

 2.     


  -duża liczba uczniów biorących udział w                - szybsza realizacja programu nauczania konkursach,                                                               zakończona egzaminem klasyfikacyjnym,


 


- zdobycie tytułu finalisty, laureata konkur-             - osiągnięcia w konkursach i olimpiadach:


 


   sów szkolnych, powiatowych i wojewódzkich,     -  finaliści i laureaci olimpiad, oraz konkursów


 


- łatwość zdawania egzaminów gimnazjalnych,          wojewódzkich i ogólnopolskich,


 


  wysokie wyniki egzaminów,                                   - udział uczniów w seminariach, warsztatach obozach        naukowych,


                                                                                   - uzyskiwanie nagród,


                                                                                   - zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego. wykształcenie umiejętności dzielenia się wiedzą, współpracy z innymi osobami,  

  • dążenie do precyzji, dokładności, dociekliwości,   tworzenie twórczej atmosfery, wdrażanie do pracy naukowej i badawczej.
  • W ciągu całego okresu pracy z uczniem zdolnym:   stosujemy ciągłą obserwację, przeprowadzamy rozmowy, dokonujemy analizy wyników nauczania i uczenia się, wyciągamy wnioski, zmieniamy metody i formy pracy.  

  • System działań wspomagający pracę z uczniem zdolnym:  

   organizowanie konkursów,  współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty,  tworzenie i gromadzenie bazy danych, wykorzystanie Internetu w zdobywaniu i przekazywaniu informacji, bardzo dobra współpraca w zespole przedmiotowym, dobra organizacja pracy i wymiana doświadczeń,  prowadzenie dokumentacji.  

  •  

System pracy z uczniem słabym


CELE:


  Uzupełnić braki ucznia z danego przedmiotu.

  Dać uczniowi poczucie wsparcia i wiary w jego możliwości.

 1. WARUNKI KONIECZNE:


  Zaangażowanie nauczyciela lub zespołu nauczycieli, którzy chcą uzupełnić braki ucznia.

Uczeń słaby zainteresowany nadrobieniem swoich zaległości.

 1.   SPOSOBY WYŁANIANIA UCZNIÓW SŁABYCH


  Informacje wstępne dostarczają nam:
  dokumenty, ankiety, informacje od rodziców

Obserwacja – główne kryterium wyłaniania uczniów słabych

  praca na lekcji, brak zadań domowych, techniczne nieprzygotowanie do lekcji

  brak przejawów jakiejkolwiek aktywności ucznia na lekcji brak motywacji ucznia

 •  


  II.      PODSUMOWANIE WYNIKÓW PRACY PO PIERWSZEJ KLASIE


  POD KONIEC ROKU SZKOLNEGO

  Po przeprowadzeniu cyklu zajęć z uczniem słabym staramy się wyciągnąć wnioski i ułożyć plan na następny cykl zajęć

 •  

  III. SPOSOBY PRACY Z UCZNIEM SŁABYM

  Po rozpoznaniu przeprowadzonym wśród uczniów decydujemy jakie formy i metody przyjmujemy do pracy z uczniem słabym:


 • Indywidualizacja pracy na lekcji łatwe i ciekawe zadania domowe stworzenie uczniowi możliwości osiągania sukcesów

 • Zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna lub w niewielkich zespołach uczniowskich głównie polegających na wykrywaniu błędów i maksymalnym ich usuwaniu
IV. EFEKTY PRACY Z UCZNIEM SŁABYM


  Wzbudzanie w uczniu chęci nadrabiania zaległości, eliminowanie poczucia strachu przed przedmiotem lub porażką, tworzenie przyjaznej atmosfery wokół ucznia, znajdowanie i podkreślenie jego mocnych stron. W ciągu całego okresu pracy z uczniem słabym, stosujemy ciągłą obserwację, przeprowadzamy rozmowy i badamy oczekiwanie uczniów, analizujemy wyniki nauczania, wyciągamy wnioski, zmieniamy metody i formy pracy


 •  
 

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved