ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Muzyka Drukuj
Redaktor: A.A   
22.09.2009.
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KL IV-VII
Kryteria oceniania
Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana przez nauczyciela powinna przede wszystkim motywować młodego człowieka do działania.
Przy ocenianiu trzeba uwzględnić różne formy aktywności ucznia (odtwarzanie, muzykowanie, tworzenie), przy czym nie należy oceniać jego zdolności, a jedynie postępy i zaangażowanie oraz wkład pracy. Ważne są również informacje, jakie niesie ze sobą ocena. Powinna ona bowiem zaznajamiać ucznia z postępami, jakich dokonał w danym przedziale czasu.
Ocenie powinny podlegać:
1) umiejętności w zakresie:
- śpiewania;
- grania na instrumentach;
- tworzenia muzyki;
- ruchu przy muzyce;
- tworzenia wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów;
2) wiedza o muzyce:
- zagadnienia teoretyczne
- znajomość podstawowych pojęć muzycznych i umiejętność ich
- stosowania w wypowiedziach o muzyce;
- wiadomości o kompozytorach;
- znajomość aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści, zespoły, chóry, orkiestry);
- opanowanie zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej;
3) postępy, zaangażowanie, wkład pracy w działania muzyczne;
- aktywność na lekcjach wynikająca z zainteresowania przedmiotem;
- umiejętność pracy w grupie
- współpraca i wzajemna pomoc;
- prezentacja dokonań; kreatywność
Ocenę celującą (6)
otrzymuje uczeń, który:
• opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;
• zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji;
• na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty;
• potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na flecie, dzwonkach, keyboardzie;
• umie zaśpiewać a apella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz spoza niego;
• opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów;
• potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne;
• zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe;
• jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych;
• angażuje się w życie artystyczne klasy i szkoły;
• reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych.
• bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych.
Ocenę bardzo dobrą (5)
otrzymuje uczeń, który:
• opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;
•korzysta z różnych źródeł informacji;
•na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;
•potrafi zagrać większość melodii przewidzianych w programie nauczania na flecie i dzwonkach;
•umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w programie nauczania;
•odrabia prace domowe;
•jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.
Ocenę dobrą (4)
otrzymuje uczeń, który:
•opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;
•korzysta z różnych źródeł informacji;
•potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie i/lub dzwonkach;
•umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem muzycznym;
•na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;
•odrabia prace domowe;
•jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.
Ocenę dostateczną (3)
otrzymuje uczeń, który:
•opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;
•jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela;
•potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na f1ecie lub dzwonkach;
•umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania;
•odrabia prace domowe;
•potrafi się skupić podczas słuchania koncertów muzycznych.
Ocenę dopuszczającą (2)
otrzymuje uczeń, który:
•w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;
•jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela;
•potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w programie nauczania;
•umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w programie nauczania;
•odrabia proste prace domowe;
•nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów
muzycznych
Ocenę niedostateczną (1)
otrzymuje uczeń, który:
•nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie);
•nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela;nie potrafi grać na żadnym instrumencie melodycznym;
• ma duże trudności z zaśpiewanie jakiejkolwiek piosenki;
•jest pasywny na lekcjach, nie uważa;
•nie odrabia prac domowych;
•nie wykazuje żadnych chęci nauczenia się czegokolwiek, nadrobienia braków, poprawienia ocen.
Uwaga: Ocena niedostateczna nie może wynikać z braku możliwości czy braku uzdolnień
ucznia. Należy ją traktować wyłącznie jako skutek całkowitej niechęci ucznia do przedmiotu i do pracy na lekcjach oraz braku zaangażowania.
* Oceny z wiadomości teoretycznych (kartkówki lub testy) będą oceniane według następującej skali:
96%-100% celujący
86%-95% bardzo dobry
71%-85% dobry
51%-79% dostateczny
30%-50% dopuszczający
0-29% niedostateczny
METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać poprzez:
•realizację zadań praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja,
tworzenie);
•realizację zadań teoretycznych (quizy, gry dydaktyczne, pytania i odpowiedzi, kartkówki i/lub testy);
•tworzenie prezentacji, gazetek, albumów itp.;
•występy artystyczne na forum klasowym, szkolnym i pozaszkolnym.
Aktywność ucznia:
•ocenia się zaznaczając znak +, 3+ stanowi ocenę bdb. Przy wyjątkowo trafnych wypowiedziach, samodzielnych wnioskach stawia się ocenę bdb, oraz ocenę celującą za samodzielnie przygotowane i zaprezentowane wiadomości i umiejętności
rozszerzające.
•Za nieprzygotowanie do lekcji lub brak pracy domowej i lekceważenie zajęć uczeń otrzymuje znak-, 3-stanowi ocenę ndst.
Ocena semestralna jest wystawiana z uwzględnieniem kryteriów wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania. Odzwierciedla postawę ucznia wobec przedmiotu i wykonywanych zadań oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada w ich realizację. Jest wykładnikiem osiągniętych umiejętności, poziomu uzyskanej wiedzy w danym okresie oraz motywuje i zachęca ucznia do rozwijania zainteresowań muzycznych.
Ocena roczna uwzględnia wiedzę oraz umiejętności ucznia zdobyte i utrwalone w ciągu całego roku. Podobnie jak ocena semestralna uwzględnia zapisy, które wynikają z wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania.
 
« poprzedni artykuł

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved