ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Zajęcia techniczne Drukuj
Redaktor: A.A   
22.09.2009.

 Przedmiotowy system oceniania

z zajęć technicznych 2015/2016

 

 


Przedmiotowy system oceniania (PSO) do „Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce – zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne i zajęcia elektryczno-elektroniczne”

Dostosowany do podręcznika: Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat „Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne” (numer ewidencyjny w wykazie 196/2/2010).


Autor: Waldemar Czyżewski


Wymagania przedmiotowe – propozycja kryteriów oceniania


 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:


·posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznym w gimnazjum,


·wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy, problemów


praktycznych i teoretycznych,


·interesuje się najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki,


·jest laureatem konkursów wiedzy technicznej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.


 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :


·opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania,


·wyjaśnia zjawiska fizyczne, w oparciu o które działają urządzenia techniczne,


·przedstawia estetyczną i kompletną dokumentację rysunkowo technologiczną,


·właściwie organizuje stanowisko pracy,


·prawidłowo posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami,


·pracuje systematycznie i efektywnie,


·wykazuje się aktywnością na lekcjach,


·stosuje zdobytą wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne do rozwiązywania  zadań i problemów w różnych sytuacjach,


·wyjaśnia parametry techniczne urządzeń,


·efektywnie współdziała w grupie,


·zna zasady bezpiecznego zachowania (pieszego, rowerzysty, motorowerzysty)w ruchu drogowym.


 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:


·opanował wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania,


·poprawnie wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych,


·przedstawia dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale zdarzają się w niej błędy,


·właściwie organizuje stanowisko pracy, ale zdarzają się drobne uchybienia,


·w sposób zadawalający posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami,


·korzysta z wytworów techniki, zwracając uwagę na bezpieczeństwo,


·zna zasady i potrafi praktycznie udzielić pierwszej pomocy, w tym porażonemu prądem elektrycznym,


·jest pracowity i chętny do pracy,


·jest przygotowany do realizacji tematu.


 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:


·opanował podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania,


·przedstawia dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale z błędami lub niestaranną,


·pracuje, ale nie jest aktywny na lekcjach,


·właściwie organizuje stanowisko pracy, ale z uchybieniami i potrzebuje na to więcej czasu,


·stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela,


·rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o małym stopniu trudności,


·wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie.


 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:


·ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu dalszej nauki,


·samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje większość zadań o podstawowym stopniu trudności,


·zadania wykonuje z opóźnieniem,


·pracuje niesystematycznie,


·wykazuje bierny stosunek do przedmiotu.


 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:


·nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne w dalszej nauce,


·nie potrafi rozwiązać (wykonać) zadań o podstawowym stopniu trudności z pomocą nauczyciela,


·nie wykazuje zainteresowania zajęciami technicznymi,


·nie przestrzega zasad i przepisów BHP podczas posługiwania się narzędziami, przyborami i urządzeniami technicznymi.


 Dostosowanie do możliwości ucznia ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi


1.Uczniowie posiadający opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej są oceniani z uwzględnieniem zaleceń.


2.Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych i edukacyjnych uczniów.


3.Wobec wszystkich uczniów stosuje się zasadę wzmacniania poczucia własnej wartości oraz motywowania do pracy poprzez docenianie każdego wysiłku włożonego w pracę na lekcji i w domu.


4.Wymagania wobec uczniów z opinią obejmują umiejętności objęte podstawą programową z uwzględnieniem:


- obowiązku opanowywania mniejszych partii materiału


 -wyznaczaniem dłuższego czasu na ich utrwalenie


-wydłużaniu czasu na wykonywanie zadań                                                          


- indywidualnym instruowaniu ucznia i podawanie prostych poleceń


-wyznaczaniem łatwiejszych zadań na sprawdzianach

Elementy oceniania kształtującego


1.NaCoBeZu – podawanie uczniom informacji co będzie oceniane i na co będzie zwrócona szczególna uwaga w każdym temacie i dziale


2.ocenianie różnorodnej aktywności uczniów


3.zadawanie uczniom pytań kluczowych do tematów


4.informacja zwrotna dla ucznia( komentarz do pracy ucznia):


-wyszczególnienie i docenienie tego, co w pracy jest dobre


-wskazówki dotyczące sposobów poprawy pracy oraz kierunku dalszej pracy.

Realizujący: Aleksander Atamański 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved