ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Wychowanie fizyczne Drukuj
Redaktor: A.A   
22.09.2009.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KAMIENIU KRAJEŃSKIM 2015/2016.


 


  PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

  IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

  W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

   

   

   

  Dekalog oceniania wychowania fizycznego

   

  1. Uczeń jest podmiotem wszelkich działań nauczyciela.

  2. Stosuj czytelne, obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny ucznia  „Lepsze są najgorsze kryteria niż żadne".

  3. Aby coś sprawdzić i ocenić najpierw należy tego nauczyć.

  4. Oceniaj umiejętności, psychomotoryczność i wiadomości, miej na uwadze stan bieżący (poziom), ale także postęp ucznia.

  5. Sprawdzając poziom sprawności fizycznej i umiejętności uwzględniaj różny stan rozwoju psychofizycznego ucznia
   i jego zaangażowanie.

  6. Ocena pomiarów komponentów sprawności fizycznej ucznia nie może decydować o ocenie końcowej z wf.

  7. Każdy uczeń zasługuje na ocenę co najmniej dobrą z w- f
  i każdy może otrzymać oceną celującą.

  8. Nie używaj ocen do karania ucznia np. za zachowanie, zaangażowanie, niechęć do startu w zawodach sportowych itd.

  9. Staraj się unikać ocen niedostatecznych i dopuszczających
  z w- f. Wyższa ocena motywuje, zaniżona powoduje negatywną motywację.

  10. Naucz ucznia samooceny i samokontroli własnych umiejętności, wiedzy, rozwoju psychofizycznego, zachowali
   i postaw, które są bardziej celowe efektywne w procesie kształcenia i wychowania.

   

   

   Cel główny wychowania fizycznego  

   

       Zakorzenienie w uczniu odpowiedzialności za własne ciało i kondycję fizyczną oraz wyzwolenie potrzeby dbałości o nie wynikającej ze świadomości współzależności zdrowia fizycznego z rozwojem intelektualnym, psychicznym, społecznym i duchowym.

       Stwarzanie warunków do odkrywania i poszukiwania swoich uzdolnień i zainteresowań, przygotowujących do aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej (rodzinnej, społecznej, rówieśniczej, towarzyskiej). Umożliwienie dopracowania się kondycji fizycznej, warunkującej realizację życiowych osiągnięć oraz umiejętności regeneracji sił poprzez aktywny wypoczynek. Poznanie własnego ciała, jego budowy, występujących odchyleń i sposobów ich korygowania oraz wymogów higienicznych.

       Wdrażanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego

  opartych:

  ·       na naturalnych formach ruchu prowadzonych głównie w środowisku naturalnym,

   w różnych porach roku i warunkach pogodowych;

  ·       na usamodzielniających i wspierających metodach pracy z młodzieżą prowadzących do autoedukacji i podejmowania odpowiedzialnych decyzji;

  ·       na etycznych zachowaniach podczas pełnienia roli organizatora, widza, sędziego

   i zawodnika;

  ·       na unikaniu nakazowych ćwiczeń porządkująco- dyscyplinujących na rzecz świadomej samodyscypliny;

  ·       na wywoływaniu spontanicznych, pozytywnych zachowań i satysfakcji z osiągnięć

   w staraniach o ciało, sprawność, zdrowe i urodę oraz doznań estetycznych z tymi staraniami związanymi,

   

  § 1

   

  Kontrola i ocena procesu wychowania fizycznego służy:

   

  ·       wdrażaniu uczniów do systematycznej samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego i  sprawności fizycznej,

  ·       wzmaganiu zainteresowania uczniów aktywnością ruchową,

  ·       pozyskiwaniu przez nauczyciela i uczniów informacji o stanie procesu nauczania

   i uczenia się,

  ·       obiektywnemu pomiarowi osiągnięć uczniów,

  ·       podsumowaniu efektów pracy nauczyciela,

  ·       zwiększaniu zainteresowania rodziców problemem zdrowia i stanu rozwoju fizycznego dzieci.

   

   

  § 2

   

  Przedmiot kontroli i oceny wychowania fizycznego obejmuje:

  ·       stan rozwoju fizycznego,

  ·       poziom i postęp w rozwoju sprawności fizycznej,

  ·       zasób umiejętności ruchowych,

  ·       poziom wiedzy z zakresu kultury fizycznej,

  ·       zmiana postaw i nawyków,

  ·       sukcesy w zawodach sportowych.

  ·       aktywność i zainteresowanie wychowaniem fizycznym.

   

   

  § 3

   

  Kryteria kontroli i oceny:

   

  1.     Osiągnięcia uczniów związane z pracą na rzecz wszechstronnego kształtowania sprawności fizycznej oraz postęp rozwoju ogólnej motoryczności.

  2.     Osiągnięcia uczniów związane z opanowaniem indywidualnych i zespołowych umiejętności niezbędnych w kształtowaniu aktywności ruchowej.

  3.     Osiągnięcia uczniów w opanowaniu i stosowaniu wiadomości w różnych przejawach aktywności ruchowej.

  4.     Udział i osiągnięcia ucznia w innych formach aktywności związanych z kulturą fizyczną.

   

   

   § 4

   

  Formy kontroli i oceny:

   

  1.     Kontrola i ocena bieżąca.

  2.     Ocena okresowa.

  3.     Ocena roczna.

   

   

  § 5

   

  Kryteria oceny ucznia z wychowania fizycznego

   

  CELUJĄCA - 6

   

  ·       uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę

  ·       aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach,

  ·       działalności związanych z wychowaniem fizycznym,

  ·       zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich, posiada klasę sportową.

   

  BARDZO DOBRA - 5

   

  ·       uczeń całkowicie opanował materiał programowy,

  ·       jest bardzo sprawny fizycznie,

  ·       ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie,

  ·       posiada duże wiadomości w zakresie wychowania fizycznego i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu,

  ·       systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnieniu,

  ·       jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń,

  ·       bierze aktywny udział w zajęciach SKS i zawodach sportowych, nie jest to jednak działalność systematyczna.

   

  DOBRA - 4

   

  ·       uczeń w zasadzie opanował materiał programowy,

  ·       dysponuje dobrą sprawnością motoryczną,

  ·       ćwiczenia wykonuje prawidłowo; lecz nie dość dokładnie z małymi błędami technicznymi,

  ·       posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela,

  ·       nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem,

  ·       wskazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie,

  ·       jego postawa społeczna i stosunek do wychowania fizycznego nie budzi większych zastrzeżeń,

  ·       nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

   

  DOSTATECZNA - 3

   

  ·       uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami,

  ·       dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną,

  ·       ćwiczenia wykonuje nie pewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami technicznymi,

  ·       wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym,

  ·       w jego wiadomościach z zakresu wychowania fizycznego są znaczne luki, a tych które ma nie potrafi wykorzystać w praktyce,

  ·       wykazuje małe postępy w usprawnianiu,

  ·       przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do wychowania fizycznego.

   

  DOPUSZCZAJĄCA - 2

   

  ·       uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma poważna luki,

  ·       jest mało sprawny fizycznie,

  ·       ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi,

  ·       posiada małe wiadomości z zakresu wychowania fizycznego, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną,

  ·       nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnieniu,

  ·       na zajęciach w- f przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego,

  ·       ma niechętny stosunek do ćwiczeń.

   

  NIEDOSTATECZNA - 1

   

  ·       uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program,

  ·       posiada bardzo niską sprawność motoryczną,

  ·       wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami,

  ·       charakteryzuje się niewiedzą w zakresie wychowania fizycznego,

  ·       ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnieniu,

  ·       na zajęciach w- f wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego.

   

   

  § 6

   

  Oceny z wychowania fizycznego są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

   

   

  § 7

   

  1.     Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel wychowania fizycznego informuje ucznia o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej.

   

  2.     Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel wychowania fizycznego informuje ucznia o przewidywanej ocenie z przedmiotu.

   

  3.     Ocena klasyfikacyjna nie może być wystawiona przez nauczyciela z mniej niż pięciu ocen bieżących.

   

  4.     Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcowo roczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

   

   

  § 8

   

  Metody sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów stosowane w wychowaniu fizycznym

   

  ·       testy sprawności fizycznej,

  ·       obserwacja uczniów (aktywność na zajęciach, pomoc koleżeńska itp.),

  ·       ustne wypowiedzi uczniów,

  ·       sprawdziany pisemne (na temat szeroko pojętej kultury fizycznej z uwzględnieniem podstaw edukacji zdrowotnej). Testy sprawności motorycznej wybranych cech podlegają kontroli przynajmniej jeden raz w semestrze. Testy nie podlegają ocenie. Natomiast za uzyskanie bardzo dobrego wyniku podczas próby uczeń może zostać oceniony.

   

   

  § 9

   

  Uczeń za każdy miesiąc otrzymuje ocenę podsumowującą jego pracę na lekcji wychowania fizycznego.Oceną wyjściową jest ocena dobra (4).

  W zależności od zaangażowania ucznia podczas zajęć uczeń może otrzymać plus (+) lub minus (-) lub ocenę bieżącą. Trzy plusy podwyższają ocenę miesięczną o jeden stopień, natomiast minusy obniżają.

   

   

  § 10

   

  Podczas zajęć wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy:

  koszulka, spodenki i obuwie na zmianę w sali gimnastycznej i w czasie zajęć na powietrzu w sprzyjających warunkach pogodowych. Ubiór powinien być pozbawiony dodatkowych ozdób, włącznie z przedmiotami ozdoby osobistej (kolczyki, łańcuszki, bransoletki).

  Na pisemną zgodę rodziców uczeń może ćwiczyć w kolczykach.

   

   

  § 11

   

  Uczeń, który nie przyniósł stroju sportowego jest odnotowany w dzienniku jako:

  nieprzygotowany - N. (nieprzygotowanie = minus). Nie zwalnia to ucznia z aktywnego udziału w zajęciach.

   

   

  § 12

   

  Uczeń nie podając żadnej przyczyny może odmówić aktywnego udziału w zajęciach. Sytuacja taka odnotowana jest jako:

  nieprzygotowany, niećwiczący – NN (jeden raz w semestrze, za odmowę aktywnego udziału w lekcji, uczeń nie poniesie żadnych konsekwencji). Za każdą NN miesięczna ocena obniżona jest o jeden stopień.

   

   

  § 13

   

  Uczniowi, który cztery razy w semestrze (cztery dni) nie będzie brał aktywnego udziału w lekcji wychowania fizycznego bez odpowiedniego zwolnienia obniża się ocenę semestralną o jeden stopień.

   

   

  § 14

   

  Za udział w zawodach szkolnych i powiatowych uczeń otrzymuje ocenę cząstkową bardzo dobrą (5). Za zdobycie pierwszego miejsca w zawodach powiatowych lub zakwalifikowanie się na zawody wojewódzkie uczeń otrzymuje ocenę celującą (6).

   

   

  § 15

   

  Uczeń, któremu udowodniono palenie papierosów lub picie alkoholu w danym semestrze nie może otrzymać oceny bardzo dobrej. Natomiast ocena semestralna obniżona jest o jeden stopień.

   

   

  § 16

   

  1.     Uczeń może korzystać z następujących form zwolnień na lekcji:

  - zwolnienie ustne (niedyspozycja, złe samopoczucie itp.)     -Zu,

  - zwolnienie pisemne lub ustne przez rodzica lub opiekuna    -Zr,

  - zwolnienie przez wychowawcę lub innego nauczyciela        -Zn,

  - zwolnienie lekarskie                                                               -Zl.

   

  2.     Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. (załącznik nr.1 Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim).

   

  3.     W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".

   

   

  § 16

   

  Podstawową zasadą uczestniczenia w lekcji wychowania fizycznego jest dbanie o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących. Za świadome narażanie siebie i innych osób na niebezpieczeństwo uczeń zostanie ukarany (ostrzeżenie, nagana, ocena niedostateczna) za brak wiedzy z BHP na lekcji wf.

   

   

   

                                                                                                     OPRACOWAŁ: Zdzisław Betin

   

   

                                                     NAUCZYCIELE W- F:

                                                               

                                                    1. Arkadiusz Fridehl  _________________

   

                                                     2. Łukasz Cieślak        _________________

   

                                                     3. Zdzisław Betin        _________________

   


   

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved