ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Informatyka Drukuj
Redaktor: A.A   
22.09.2009.

Kamień Krajeński 2017.09.21 

 

Przedmiotowy systemoceniania z zajęć komputerowych (klasy 4 i 5)

 

Opracowany na podstawiemateriałów dla nauczycieli przygotowanych przez wydawnictwo Nowa Era doprogramu Lubię to!

 

Przedmiotowysystem oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniówz danego przedmiotu. PSO z zajęć komputerowych jest zgodny z podstawąprogramową oraz zasadami oceniania zawartymi w Statucie Szkoły.

 

 

I. Na zajęciach komputerowychocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów:

praceklasowe (sprawdziany) - najczęściej praktyczne, kartkówki, ćwiczeniapraktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca ucznia na lekcji, pracedodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

 

1. Prace klasowe (sprawdziany) są przeprowadzane wformie pisemnej lub praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomościi umiejętności ucznia.

  Pracę klasową planuje się na zakończeniedziału, który obejmuje treści teoretyczne.

·    Uczeńjest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej dwutygodniowymwyprzedzeniem.

  Przed pracą klasową nauczyciel podaje jejzakres programowy.

  Pracę klasową może poprzedzać lekcjapowtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejszezagadnienia z danego działu.

2. Kartkówki przeprowadzanew formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętnościucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnietrzech).

  Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzaniauczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.

  Kartkówka powinna być tak skonstruowana, abyuczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

  Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, aliczba punktów jest przeliczana na ocenę.

3.Ćwiczenia praktyczne obejmujązadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je,nauczyciel bierze pod uwagę:

  wartość merytoryczną,

·    stopień zaangażowania wwykonanie ćwiczenia,

·    dokładność wykonaniapolecenia,

  staranność iestetykę.

4. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowyaktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:

  zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,

  prawidłowe posługiwanie się pojęciami,

  zawartość merytoryczną wypowiedzi,

  sposóbformułowania wypowiedzi.

5. Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustnąformą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez uczniapodczas lekcji.

  Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze izapisuje ją w odpowiednim miejscu wskazanym przez nauczyciela.

  Trzykrotny brak pracy domowej skutkujeuzyskaniem nieodpowiedniej oceny z zachowania .

  Błędnie wykonana praca domowa jest sygnałemdla nauczyciela, mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeńutrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.

  Przywystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność,poprawność i estetykę wykonania.

6. Aktywność ipraca ucznia na lekcji są oceniane stopniem lub, zależnie od ichcharakteru, za pomocą plusów

i minusów. Na jednej lekcji uczeń możezdobyć kilka plusów i minusów.

  Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielnewykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywnąpracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu,przygotowanie do lekcji.

  Minus uczeń może uzyskać m.in. za brakprzygotowania do lekcji (np. brak zeszytu, plików potrzebnych do wykonaniazadania), brak zaangażowania na lekcji.

  Każde sześć kolejnych plusów i minusów przeliczanajest na oceny, zgodny z umową między nauczycielem a uczniami t.j. 6 plusów - 6,5 plusów i 1 minus - 5, itd, 6 minusów - 1.

7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dlazainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lubzespołowo, przygotowanie gazetki szkolnej, wykonanie pomocy naukowych,prezentacji (np. multimedialnej). Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierzepod uwagę m.in.:

  wartość merytoryczną pracy,

·    stopień zaangażowania wwykonanie pracy,

  estetykę wykonania,

  wkład pracy ucznia,

  sposób prezentacji,

  oryginalność ipomysłowość pracy.

8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział wkonkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie zzasadami zapisanymi w WSO.

 

II. Kryteria wystawiania oceny poI okresie oraz na koniec roku szkolnego

1. Klasyfikacjaśródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia orazustaleniu oceny klasyfikacyjnej.

2. Zgodnie zzapisami WSO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnegoinformują uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o:

  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych douzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnychz zajęć komputerowych,

  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnychuczniów,

  warunkach i trybie uzyskania wyższej niżprzewidywana oceny klasyfikacyjnej,

  trybie odwoływania od wystawionej ocenyklasyfikacyjnej.

3.Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagęstopień opanowania poszczególnych działów

tematycznych,oceniany na podstawie wymienionych w punkcie II różnych form sprawdzaniawiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawienia ocenyklasyfikacyjnej określa WSO.

 

III. Zasady uzupełniania braków ipoprawiania ocen

1. Sprawdziany teoretyczne lub sprawdziany praktycznychumiejętności pracy na komputerze są obowiązkowe. Oceny z tych sprawdzianówuczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu znauczycielem.

2. Oceny ze sprawdzianów praktycznych i teoretycznychwyższe niż ocena dopuszczająca nie podlegają poprawie.

3.Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z bieżącej pracy bezpośredniopo jej wystawieniu.

4.Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach ipostępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem(według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).

5. Uczeń maobowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, wynikające np. znieobecności samodzielnie lub poprzez indywidualne konsultacjie z nauczycielem(także online).

6. W przypadkuponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiłyuzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej należy stosować przepisyStatutu.

7.Sposób uzyskiwania oceny klasyfikacyjnych regulują przepisy Statutu irozporządzenia MEN.

 

 

 

 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z  zajęć komputerowych w klasie 4

1.Wymagania konieczne (naocenę dopuszczającą) obejmująwiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez którychuczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych na lekcjach iwykonywać prostych zadań nawiązujących do życia codziennego.

Uczeń:

·    wymienia zasadybezpieczeństwa obowiązujące w pracowni i stosuje je w codziennej pracy przykomputerze

·    umie się zalogować naswoim stanowisku w pracowni,

·    poprawnie kończy pracę zkomputerem

·    opisuje ogólnie komputeri zestaw komputerowy,

·    rozpoznajefoldery/katalogi i pliki,

·    tworzy foldery wewskazanym przez nauczyciela miejscu na dysku,

·    przenosi pliki dowskazanych przez nauczyciela folderów,

·    kopiuje foldery i pliki,

·    wyjaśnia, do czego służyinternet,

·    wymienia zagrożeniazwiązane z korzystaniem z internetu,

·    zna i stosuje zasadybezpiecznego korzystania z internetu,

·    wyjaśnia, do czego służyprzeglądarka internetowa,

·    tworzy (przy pomocynauczyciela) prostą notatkę z wykorzystaniem treści znalezionych w internecie,

·    tworzy i zapisuje zpomocą nauczyciela w programie Paint proste rysunki, korzystając z pędzli ikolorów,

·    tworzy i zapisuje zpomocą nauczyciela prosty tekst w edytorze tekstu.

·    tworzy i zapisuje zpomocą nauczyciela prostą prezentację

·    wyjaśnia pojęcie poczta elektroniczna,

·    loguje się (z pomocąnauczyciela) na swoje konto poczty elektronicznej,

·    odczytuje e-maile iodpowiada na nie,

·    zna przynajmniej trzyzasady netykiety i stosuje je w praktyce

·    z pomocą nauczycielatworzy i zapisuje proste sceny w programie Baltie.

2.Wymagania podstawowe(na ocenę dostateczną) obejmująwiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiucodziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki.

Uczeń (oprócz spełnienia wymagańkoniecznych):

·    wymienia elementy zestawukomputerowego,

·    wymienia trzy dowolneelementy budowy komputera,

·    wymienia po jednymprzykładzie urządzeń wejścia i wyjścia,

·    wyjaśnia pojęcie system operacyjny,

·    porządkuje (z pomocąnauczyciela) swój folder na szkolnym komputerze,

·    podaje przykładyzastosowania internetu w życiu codziennym,

·    odróżnia przeglądarkę od wyszukiwarki internetowej,

·    znajduje proste hasłai strony wskazane w podręczniku za pomocą wyszukiwarki google.pl,

·    wymienia ogólne zasady korzystania z materiałów z internetu,

·    wyszukuje zdjęcia w internecie,

·    tworzy prostą notatkę zwykorzystaniem treści znalezionych w internecie,

·    tworzy i zapisuje rysunkiw programie Paint, korzystając z podstawowych narzędzi tego programu,

·        tworzy i zapisuje tekst w edytorze tekstu.

·        tworzy i zapisuje  prostąprezentację

·    wyjaśnia, z jakichelementów składa się adres e-mail,

·    dodaje kontakty na swoimkoncie poczty elektronicznej,

·    pisze e-maile i wysyłaje,

·    podaje kilka przykładówemotikonów,

·    stosuje zasady netykietyw komunikacji elektronicznej,

·    zna procedurę wstawianiazałączników do e-maili,

·    wymienia zagrożeniapłynące z rozmowy internetowej i stosuje się do zasad bezpieczeństwa,

·    kontaktuje się z innymiuczniami za pomocą internetu

·    tworzy i zapisuje prostesceny w programie Baltie.

3. Wymagania rozszerzające (na ocenę dobrą) obejmują wiadomości iumiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnychpoziomach kształcenia.

Uczeń (oprócz spełnienia wymagańkoniecznych i podstawowych):

·    wyjaśnia zastosowanie trzechdowolnych elementów budowy komputera,

·    wymienia po trzyprzykłady urządzeń wejścia i wyjścia,

·    podaje po trzy przykładysystemów operacyjnych komputerów i urządzeń mobilnych,

·    wyjaśnia różnicę między komercyjnym aniekomercyjnym programem komputerowym,

·    wyjaśnia różnicę między plikiem a folderem,

·    samodzielnie porządkujeswój folder na szkolnym komputerze,

·    wyjaśnia (w prostysposób) pojęcie internet,

·    wymienia podstawowe faktyz historii powstania internetu,

·    podaje przykłady co najmniej dwóch przeglądarek internetowych i dwóch wyszukiwarek internetowych,

·    wyszukuje konkretneinformacje, korzystając z wyszukiwarek internetowych,

·    korzysta (krytycznie) zusługi Tłumacza Google w celu przetłumaczenia podanych słów,

·    wyjaśnia, co jest legalne, a co nielegalne podczas korzystania z plików pobranychz internetu,

·    tworzy w edytorze tekstunotatkę wzbogaconą o materiały znalezione w internecie,

·    kopiuje fragmenty stroninternetowych do dokumentu,

·    sprawnie korzysta z wielunarzędzi programu Paint w celu stworzenia rysunku,

·    sprawnie tworzy izapisuje proste prezentacje zawierające grafikę i tekst

·    sprawnie tworzy izapisuje krótkie dokumenty zawierające grafikę i tekst

·    kopiuje i wklejafragmenty obrazu/tekstu do nowego dokumentu programu,

·    wyjaśnia pojęcia: użytkownik konta pocztowego, serwer poczty elektronicznej,

·    wymienia zasady tworzeniabezpiecznego hasła konta poczty elektronicznej,

·    komunikuje się z innymiosobami za pomocą poczty elektronicznej,

·    dodaje nowe kontakty nakoncie poczty elektronicznej,

·    załącza pliki do e-maili,

·    dodaje do e-mailiemotikony

·    podaje przykładyzastosowań robotów,

.

 

4.Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości iumiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywaniazadań problemowych.

Uczeń (oprócz spełnieniawymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających):

·   wymienia etapy rozwoju maszyny liczącej i komputera orazzna ich zastosowanie,

·    wyjaśnia zastosowanie pięciu wybranych elementów budowy komputera,

·   wymienia po minimum pięć przykładów urządzeń wejścia i wyjścia,

·   wyjaśnia pojęcie programowanie,

·    wymienia po kilka przykładów systemów operacyjnych komputerów iurządzeń mobilnych,

·    podaje przykłady klikuprogramów komercyjnych i ich niekomercyjnych odpowiedników, wyjaśnia ogólnie,czym się różnią,

·    opisuje pożytki płynące z korzystania z internetu,

·    opisuje historię powstania internetu,

·    trafnie formułuje zapytania w przeglądarce internetowej oraz wybiera odpowiednie treści z wyników wyszukiwania,

·    podaje przykłady legalnego korzystania z zasobów internetowychw życiu codziennym,

·    wyjaśnia pojęcie licencja Creative Commons,

·    tworzy notatkę w edytorze tekstu wzbogaconą o zdjęcia z odnośnikami do materiałów multimedialnychw internecie,

·    korzysta z funkcji zaawansowanych, przenoszenia i kopiowania elementów doobrazu, dokumentu, prezentacji,

·    tworzy staranne prace -rysunki, dokumenty, prezentacje, dbając o szczegóły,

·    zakłada z pomocąnauczyciela konto pocztowe,

·    opisuje interfejs kontapocztowego,

·    swobodnie komunikuje się za pomocąe-maili, używając pojedynczych kontaktów oraz grup,

·    formatuje e-maile,

·    korzysta w bezpiecznysposób z internetu, szanując innych użytkowników,

·    z pomocą nauczycielakorzysta z aplikacji OneDrive (lub innej usługi w chmurze)

·    rozumie pojęcie programukomputerowego i algorytmu

·    tworzy i zapisuje prostesceny w trybie programowanie w programie Baltie

·    korzystając z instrukcjii pomocy nauczyciela buduje przykładowe proste roboty z klocków Lego EducationWeDo

5. Wymagania wykraczające (na ocenę celującą) obejmują stosowanie znanychwiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych,potwierdzonych dodatkowymi pracami lub osiągnięciami w  konkursach przedmiotowych.

 

Wymagania edukacyjne naposzczególne oceny z  zajęć komputerowychw klasie 5

 

1.Wymagania konieczne (naocenę dopuszczającą) obejmująwiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez którychuczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych na lekcjach iwykonywać prostych zadań nawiązujących do życia codziennego.

Uczeń:

·         wymienia i stosuje podstawowe skrótyklawiszowe w edytorze tekstu: kopiuj, wklej, zapisz,

·         sporządza w programie Word prostą notatkę np.o filmie,

·         przygotowuje (z pomocą nauczyciela) w edytorzetekstu proste menu, np. na przyjęcie urodzinowe,

·         tworzy (z pomocą nauczyciela) w edytorzetekstu prosty dokument bez zastosowania list numerowanych,

·         tworzy (z pomocą nauczyciela) w edytorzetekstu prosty plan lekcji, używając opcji Utwórz tabelę,

·         wykonuje w edytorze tekstu prosty prospektoraz osadza obiekt WordArt, rysunek i wstawia kształt,

·         zapisuje prace wykonane w edytorze tekstu,

·         uruchamia program PowerPoint,

·         wybiera motyw i wpisuje tytuł prezentacjiprogramu PowerPoint,

·         odtwarza prostą prezentację programu PowerPoint,

·         tworzy (z pomocą nauczyciela) albumfotograficzny, korzystając z kreatora programu PowerPoint,

·         wstawia (z pomocą nauczyciela) dźwięk zbiblioteki clipart programu PowerPoint,

·         zapisuje prezentacje programu PowerPoint wmiejscach wskazanych przez nauczyciela,

·         uruchamia program Baltie

·         tworzy i zapisuje (z pomocą nauczyciela)proste sceny w trybie programista, 

·         tworzy (z pomocą nauczyciela) „skokową”animację w programie Baltie, ,

·         zapisuje animację jako projekt programu Baltie,

·         podaje przykłady zastosowań robotów i korzyścipłynące z ich zastosowania

 

2.Wymagania podstawowe (naocenę dostateczną) obejmująwiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiucodziennym, bez których nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki.

Uczeń (opróczspełnienia wymagań koniecznych):

·         używa podstawowych skrótów klawiszowych wedytorze tekstu (kopiuj, wklej, zapisz, otwórz, drukuj

·         pisze prostą notatkę , stosując prosteformatowanie tekstu (pogrubienie, pochylenie) edytorze tekstu,

·        stosujeopcję „pokaż wszystko”, by sprawdzać poprawne formatowanie dokumentu,

·        używawyśrodkowania tekstu w dokumentach,

·        wstawiaobiekt WordArt do dokumentu programu,

·        tworzy scenariusz z zastosowaniem listynumerowanej, ale bez zastosowania stylów,

·         samodzielnie tworzy dokument z tabelką np.plan lekcji (praca może być niestaranna),

·         formatuje w dokumencie  zdjęcie, nadając mu obramowanie,

·        dodajeobramowanie strony dokumentu,

·         zmienia schemat kolorów motywu prezentacji

·         dodaje kolejne slajdy w prezentacji  

·         wstawia obiekt WordArt jako tytuł prezentacji,

·         dodaje animację tekstu w prezentacji,

·         osadza w prezentacji  klip wideo, 

·         importuje pliki do projektu programu Baltie, 

·         tworzy w programie Baltie  animację przedstawiająca idącą postać, ,

·         tworzy tło do animacji programu Baltie ,

·        opisujepojęcie program komputerowy, algorytm

·        tworzyproste, liniowe algorytmy

·        tworzyproste programy w Baltie

·        pracującw grupie, z instrukcją i pomocą nauczyciela buduje i uruchamia przykładoweroboty z klocków Lego Education WeDo

 

3.Wymagania rozszerzające (naocenę dobrą) obejmują wiadomości iumiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnychpoziomach kształcenia.

Uczeń (opróczspełnienia wymagań koniecznych i podstawowych):

·         stosuje skróty klawiszowe związane z formatowaniemtekstu,

·         nie popełnia błędów typograficznych (np.podwójny odstęp między wyrazami) w edytorze tekstu,

·         wyjaśnia pojęcia „twarda spacja” oraz „miękkiEnter”,

·         zmienia opcje WordArt dla edytowanego tekstu,

·         tworzy scenariusz z zastosowaniemjednopoziomowej listy numerowanej z wykorzystaniem stylów,

·         tworzy dokument z tabelką np. plan lekcji zwykorzystaniem formatowania komórek (m.in. zmiana krawędzi),

·         formatuje obiekt WordArt wstawiony dodokumentu,

·         formatuje kształt wstawiony do dokumentu,

·         wstawia grafikę do prezentacji,

·         formatuje zdjęcia wstawione do prezentacji

·         wyjaśnia różnice między animacjami wejścia,wyjścia i wyróżnienia w prezentacji

·         wstawia animacje obiektów w prezentacji  

·         modyfikuje parametry odtwarzania osadzonychklipów wideo w prezentacji

·        układaalgorytmy z wykorzystaniem warunku i pętli

·        tworzyprogramy z wykorzystaniem warunku i dowolnej pętli

·        pracującw grupie, z instrukcją buduje i uruchamia przykładowe roboty z klocków LegoEducation WeDo

 

 

4.Wymagania dopełniające (naocenę bardzo dobrą) obejmująwiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywanedo rozwiązywania zadań problemowych.

Uczeń (opróczspełnienia wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających):

·         sprawnie stosuje popularne skróty klawiszowe,

·         przemieszcza się między otwartymi oknami  za pomocą skrótu Alt + Tab,

·         tworzy poprawnie sformatowane teksty,

·         używa wcięć do oddzielenia akapitów wdokumencie,

·         korzysta ze skrótów klawiszowych, abyzastosować „twardą spację” oraz „miękki Enter” w dokumencie,

·         tworzy  przejrzyste i ciekawe menu (np. na przyjęcie)z zastosowaniem formatowania tekstu,

·         tworzy  przejrzysty i czytelny scenariusz zwykorzystaniem wielopoziomowych list numerowanych,

·         tworzy tabelkę np. plan lekcji zwykorzystaniem „ręcznego” formatowania wybranych komórek (m.in. wyróżnieniakolorem wypełnienia),

·         tworzy  estetyczny prospekt zawierający formatowaniewszystkich elementów,

·         tworzy  przejrzystą prezentację z zastosowaniemgrafiki,

·         modyfikuje zdjęcia wstawione do prezentacji,używając opcji artystycznych (kolorowanie, efekty),

·         usuwa tło zdjęcia wstawionego do prezentacji,

·         modyfikuje animacje obiektów w prezentacji,

·         wstawia efekty dźwiękowe podczas odtwarzania animacjiw prezentacji,

·         zapisuje przygotowaną prezentację  jako plik wideo,

·         modyfikuje czas trwania klipów w programieMovie Maker,

·         tworzy w programie Movie Maker film w oparciuo projekt stworzony na poprzedniej lekcji,

·         korzysta z animacji i filtrów w programieMovie Maker,

·         samodzielnie tworzy film w programie MovieMaker z przygotowanych materiałów, z dołączonym tekstem oraz efektamispecjalnymi,

·         w sposób pomysłowy i twórczy przygotowujeprojekty w programie Baltie

·        pracującz instrukcją buduje i uruchamia przykładowe roboty z klocków Lego EducationWeDo modyfikując je według własnych pomysłów

 

5.Wymagania wykraczające (na ocenęcelującą) obejmująstosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych inietypowych, potwierdzonych dodatkowymi pracami lub osiągnięciami w  konkursach przedmiotowych.

 

 

Przedmiotowy systemoceniania

(klasa 6)

  


Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniówz danego przedmiotu. Powinien być zgodny z podstawą programową orazwewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO) obowiązującym w szkole. Prezentowanymateriał może posłużyć nauczycielom jako pomoc w opracowaniu własnych systemów,zgodnych z wytycznymi obowiązującymi w szkole.

 

 

 

 

 

I. Ogólne zasady oceniania uczniów

 

1.   Ocenianieosiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycielapostępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczycielpowinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku dowymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanychw szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danegoprzedmiotu).

 

2.  Nauczyciel ma za zadanie:

 

   informować uczniao poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,

 

·    udzielać uczniowipomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

 

·    motywować uczniado dalszych postępów w nauce,

 

·    dostarczaćrodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce orazspecjalnych uzdolnieniach ucznia.

 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jegorodziców/opiekunów prawnych.

 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunówprawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucieszkoły.

 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunówprawnych sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane dowglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.

 

6. Szczegółowe warunki i sposób ocenianiawewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

 

 

 

II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

 

Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany), testyonline, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, pracaucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

 

 

 

1. Praceklasowe (sprawdziany) są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jestsprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia.

 

  Pracęklasową planuje się na zakończenie działu, który obejmuje treści teoretyczne.

 

·   Uczeń jest informowany o planowanej pracyklasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (jeśli WSO nie reguluje          tego inaczej).

 

  Przed pracą klasową nauczyciel podaje jejzakres programowy.

 

  Pracę klasową może poprzedzać lekcja powtórzeniowa,podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danegodziału.

 

  Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej,jej poprawy oraz sposób przechowywania prac klasowych są zgodne z WSO.

 

  Praca klasowa umożliwia sprawdzenie wiadomościi umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych,

 

    od koniecznego do wykraczającego.

 

  Zasady przeliczania oceny punktowej na stopieńszkolny są zgodne z WSO.

 

  Zadania z pracy klasowej są przez nauczycielaomawiane i poprawiane po oddaniu prac.

 

2. Testyonline mogą być przeprowadzane na lekcji lubwykonywane przez uczniów w domu. Ich celem jest sprawdzenie

 

wiadomości i umiejętności uczniów z danegodziału.

 

·   Uczeń jest informowany o planowanym teścieonline z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (jeśli WSO nie reguluje

 

    tego inaczej).

 

  Przed testem online nauczyciel podaje jegozakres programowy.

 

  Test online poprzedzalekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów nanajważniejsze zagadnienia z danego działu.

 

  Zasady uzasadniania oceny z testu online, jejpoprawy oraz sposób przechowywania wyników testów są zgodne z WSO.

 

  Zasady przeliczania oceny punktowej na stopieńszkolny są zgodne z WSO.

 

  Zadania z testów online są przez nauczycielaomawiane i poprawiane po zakończeniu testu.

 

3. Kartkówki przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jestsprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowegoostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).

 

  Nauczycielnie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.

 

  Kartkówka powinna być takskonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższymniż
15 minut.

 

  Kartkówkajest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenęzgodnie z zasadami WSO.

 

  Zasadyprzechowywania kartkówek reguluje WSO.

 

4. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonujepodczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod

 

     uwagę:

 

  wartośćmerytoryczną,

 

·    stopień zaangażowaniew wykonanie ćwiczenia,

 

·    dokładnośćwykonania polecenia,

 

  starannośći estetykę.

 

5. Odpowiedźustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją,nauczyciel bierze pod uwagę:

 

  zgodnośćwypowiedzi z postawionym pytaniem,

 

  prawidłoweposługiwanie się pojęciami,

 

  zawartośćmerytoryczną wypowiedzi,

 

  sposóbformułowania wypowiedzi.

 

6. Pracadomowa jest pisemną (praktyczną) formą ćwiczenia umiejętności i utrwalaniawiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

 

  Pracędomową uczeń wykonuje na komputerze (i zapisuje ją w odpowiednim miejscuwskazanym przez nauczyciela,    np. w Teczceucznia), w zeszycie, w zbiorze zadań lub w formie zleconej przez nauczyciela.

 

  Brakpracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, zuwzględnieniem zapisów WSO.

 

  Błędniewykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o koniecznościwprowadzenia dodatkowych

 

    ćwiczeńutrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.

 

  Przywystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność,poprawność i estetykę wykonania.

 

7. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane(jeśli WSO nie stanowi inaczej), zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów

 

i minusów.

 

  Plus uczeń może uzyskać m.in. zasamodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedźustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniuproblemu, przygotowanie do lekcji.

 

  Minus uczeń może uzyskać m.in. zabrak przygotowania do lekcji (np. brak podręcznika multimedialnego, zbioruzadań, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji.

 

  Sposóbprzeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem auczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.

 

8. Pracedodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowewykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki szkolnej, wykonaniepomocy naukowych, prezentacji (np. multimedialnej). Oceniając ten rodzaj pracy,nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:

 

  wartośćmerytoryczną pracy,

 

·    stopień zaangażowaniaw wykonanie pracy,

 

  estetykęwykonania,

 

  wkładpracy ucznia,

 

  sposóbprezentacji,

 

  oryginalnośći pomysłowość pracy.

 

9. Szczególneosiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych imiędzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

 

 

 

III. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec rokuszkolnego

 

1. Klasyfikacja semestralna i rocznapolega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu ocenyklasyfikacyjnej.

 

2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele iwychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ichrodziców/opiekunów prawnych o:

 

  wymaganiach edukacyjnychniezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocenklasyfikacyjnych z zajęć komputerowych,

 

  sposobachsprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

 

  warunkachi trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,

 

  trybieodwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.

 

3. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczycielbierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów

 

tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych wpunkcie II różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteriawystawienia oceny klasyfikacyjnej określa WSO.

 

 

 

IV. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

 

1. Sprawdziany teoretyczne lub sprawdziany praktycznych umiejętności pracyna komputerze są obowiązkowe. Oceny z tych sprawdzianów uczniowie mogąpoprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.

 

2. Oceny ze sprawdzianów praktycznych i teoretycznych wyższe niż ocenadopuszczająca nie podlegają poprawie.

 

3. Ocen zkartkówek, odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznychnie można poprawić.

 

4. Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie zbieżącej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.

 

5. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskaćszczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnychkontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).

 

6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wwiedzy i umiejętnościach, wynikające np. z nieobecności, biorąc udział wzajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem(także online).

 

7. W przypadku ponad 50%nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanieprzez ucznia oceny semestralnej lub końcowej należy stosować przepisy WSO.

 

8. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej ocenysemestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i rozporządzenia MEN.

 

 

 

V. Zasady badania wyników nauczania

 

1. Badaniewyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.

 

2. Badanieto odbywa się w trzech etapach:

 

  diagnozy wstępnej,

 

  diagnozy na zakończenie I semestru nauki,

 

  diagnozy na koniec roku szkolnego.

 

3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu naocenę semestralną i roczną.

 

 

 

VI. Wymaganiaedukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 szkoły podstawowej

 

 

 

1. W zakresie opracowywania arkuszy w programie Excel uczeń:

 

·    wyjaśnia pojęcia: arkusz kalkulacyjny, komórka,arkusz,

 

·    potrafi wskazać komórkę w skoroszycie według jejadresu,

 

·    formatuje komórki w arkuszu kalkulacyjnym,

 

·    sortuje dane w tabeli,

 

·    odróżnia funkcję od formuły,

 

·    wpisuje i prawidłowo używa funkcjiSUMA,

 

·    tworzy arkusz, w którym można obliczyćprzykładowy budżet ucznia,

 

·    przedstawia dane liczbowe za pomocądobranego wykresu,

 

·    formatuje wykres.

 

 

 

2. W zakresie opracowywania prezentacji i programów wprogramie Baltie uczeń:

 

·   zna interfejs programu Baltie,

 

·   korzysta z banku przedmiotów,

 

·   zapisuje scenę, program, bank przedmiotów

 

·   rysuje scenę, korzystając z banku przedmiotów,

 

·   tworzy program w Trybie Programowanie: Nowicjusz,

 

·   zna pojęcie pętlii stosuje pętlę w programie,

 

·   stosuje elementy poprawiające czytelność kodu(nowe linie, komentarze),

 

·   pisze program zmieniający postać Baltiego,

 

·   wstawia scenę do programu,

 

·   zmienia tempo poruszania się postaci,

 

·   rozumie pojęcie instrukcji warunkowych i potrafiją zastosować w praktyce,

 

·   tworzy własną grę z wykorzystaniem sterowaniem zklawiatury.

 

3. W zakresie opracowywania nagrań za pomocą komputera(w programie Audacity) uczeń:

 

·   zna interfejs programu Audacity,

 

·   obsługuje podstawowe narzędzia Audacity,

 

·   importuje dźwięk, usuwa niepotrzebne fragmentynagrania,

 

·   używając komputera, nagrywa swój głos, odsłuchujenagranie i „czyści” je z niepotrzebnych fragmentów,

 

·   łączy nagranie, np. lektora z plikiem muzycznym,

 

·   eksperymentuje z efektami specjalnymi w nagraniu,

 

·   współtworzy magazyn radiowy.

 

 

 

4. W zakresie opracowywania rysunków za pomocąkomputera (w programie GIMP) uczeń:

 

·   zna podstawowe narzędzia programu GIMP,

 

·   wyjaśnia pojęcie warstwy w programie graficznym,

 

·   korzystając z kilku warstw, rysuje proste rysunki,

 

·   zmienia kolejność warstw,

 

·   korzysta z warstwy tekstowej i zmienia ją nawarstwę graficzną,

 

·   korzysta z różnych opcji zaznaczania obiektów,

 

·   skaluje zaimportowane obrazy,

 

·   reguluje jasność i kontrast zaimportowanegozdjęcia,

 

·   dokonuje fotomontażu,

 

·   współtworzy plakat dofilmu, korzystając ze wszystkich poznanych technik.

 

 

 

VII. Wymagania na poszczególne oceny

 

Uwaga ! W wymaganiach na poszczególne oceny wzięto pod uwagę tematy zawarte w materiale„Zagadnienia dodatkowe” (działy: Z mikrofonemi ze słuchawkami – czyli zabawy z dźwiękiem i małe studio radiowew programie Audacity
i Malowanie na warstwach – czyli poznajemy program GIMP
). Wymagania ztego działu zostały wyróżnione niebieską czcionką.

 

1. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości iumiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest wstanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych na lekcjach i wykonywaćprostych zadań nawiązujących do życia codziennego.

 

Uczeń:

 

· uruchamia program Excel

 

· zna istosuje pojęcia: arkusz kalkulacyjny, komórka, wiersz, kolumna, nagłówek,sortowanie,

 

· znapojęcie formuły i funkcji

 

· z pomocą nauczyciela wprowadza podstawową formułę dodawania w programie Excel,

 

· z pomocą nauczyciela wstawia wykres do arkusza programu Excel,

 

· uruchamia program Baltie,

 

· wstawia w programie Baltie przedmiot z banku przedmiotów,

 

· tworzy prostą sceną w programie Baltie,

 

· uruchamia Tryb: Czarowanie w programie Baltie i kieruje postacią czarodzieja,

 

· zna istosuje podstawowe polecenia w programie Baltie: idź, skręć,

 

· zna istosuje w programie Baltie polecenia: wstawscenę, tempo,

 

· przepisujei uruchamia program pokazany wpodręczniku,

 

· uruchamiaprogram Audacity,

 

· z pomocą nauczyciela importuje materiał dźwiękowy do programu Audacity,

 

· potrafi odtworzyć dźwięk w programie Audacity,

 

· wie, do którego gniazda w komputerze podłączyć mikrofon i go podłącza,

 

· pomocą nauczyciela nagrywa swój głos,

 

· z pomocą nauczyciela uczeń importuje nagranie lektora,

 

· z pomocą nauczycielauczeń uruchamia program GIMP,

 

· wie, jak włączyć okno warstw w programie GIMP,

 

· z pomocą nauczyciela tworzy napis w programie GIMP,

 

· otwiera zdjęcie w programie GIMP,

 

· zaznacza obiekt w programie GIMP.

 

2. Wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują wiadomości iumiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne w życiu codziennym, bezktórych nie jest możliwe kontynuowanie dalszej nauki.

 

Uczeń (oprócz spełnienia wymagań koniecznych):

 

· przełącza się między arkuszamiprogramu Excel,

 

· zna zasadę adresowania komórkiw programie Excel,

 

· formatuje nagłówek tabeli w programie Excel,

 

· sortuje tabelę w programie Excel,

 

· rozróżnia funkcję od formuły wprogramie Excel,

 

· dobiera w programie Excel odpowiedniwykres dla określonych danych,

 

· wstawia wprogramie Baltie przedmioty conajmniej z trzech ekranów banku przedmiotów,

 

· tworzy prostą scenę w programie Baltie,

 

· zapisuje scenę w programie Baltie,

 

· tworzy w programie Baltie prosty program z zastosowaniem rozkazów (idź, skręć, liczba powtórzeń),

 

· korzysta z pomocy w programie Baltie,

 

· wstawia scenę do programu w aplikacji Baltie,

 

· korzysta w programie Baltie z polecenia czarowaniebez chmurki,

 

· analizuje kod programu z podręcznika

 

· zna podstawowe narzędzia Audacity

 

· zna różnicę między projektem programu Audacity a wyeksportowanym plikiem

 

· nagrywa dźwięki za pomocą programu Audacity i odsłuchujenagrany materiał

 

· przeprowadza prosty montaż dźwięku w programie Audacity (usuwaz nagrania niepotrzebne dźwięki),

 

· rozumie pojęcie warstwy w programie GIMP,

 

· tworzy nową warstwę w programie GIMP,

 

· zna niektóre narzędzia programu GIMP,

 

· korzysta z Pędzla i Wypełniania kolorem w programieGIMP,

 

· rozróżnia warstwę tekstową od graficznej w programieGIMP,

 

· używa opcji Tekst na zaznaczenie w programie GIMP,

 

· z pomocą nauczyciela uczeń skaluje obraz w programieGIMP,

 

· reguluje jasność i kontrast obrazu w programie GIMP,

 

· zaznacza obiekt w programie GIMP.

 

 

 

3. Wymagania rozszerzające (na ocenędobrą) obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, któresą przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.

 

Uczeń (oprócz spełnienia wymagańkoniecznych i podstawowych):

 

·  nadaje arkuszowiprogramu Excel nazwę i kolor

 

·  formatuje komórki o podanym adresie w programie Excel,

 

·  zna różnicę w znaczeniu i zapisie zakresu komórek, i pojedynczej komórkiw programie Excel,

 

·  sortuje tabelę z wykorzystaniem opcji sortowaniaprogramu Excel,

 

·  stosuje formuły oraz funkcję Suma do obliczeń w programie Excel,

 

·  tworzy niepełny arkusz programu Excel do obliczenia budżetudomowego,

 

·  formatuje wykres wstawiony w programieExcel,

 

·  tworzy własne przedmioty w programie Baltie,

 

·  tworzy i zapisuje rozbudowaną scenę w programie Baltie,

 

·  rysuje scenę w programie Baltie, korzystając m.in. z powtórnego wstawiania przedmiotów,

 

·  wykorzystuje pętlę dla bloku poleceń programuBaltie,

 

·  dzieli linie kodu zapisane w programie Baltie,

 

·  zmienia postać czarodzieja wprogramie Baltie,

 

·  na podstawie programu w podręczniku programuje sterowanie Baltiem za pomocą klawiatury,

 

·  rozumie pojęcie instrukcji warunkowych w programie Baltie,

 

·  rozpoznaje ciszę i dźwięk na wykresie w programie Audacity,

 

·  zaznacza fragmenty nagraniaw programie Audacity,

 

·  wprogramie Audacity montuje materiały na dwóch ścieżkach i dzieli materiał na części,

 

·  korzysta z narzędzia Obwiedni dźwiękuw programie Audacity,

 

·  wprogramie GIMP rysuje na różnych warstwach,

 

·  zmieniakolejność warstw w programie GIMP,

 

·  zmieniatryb warstwy z tekstowej na graficzną w programie GIMP,

 

·  zmieniaparametry wpisanego tekstu na obrazie utworzonym w programie GIMP,

 

·  wypełniazaznaczenie na obrazie utworzonym w programie GIMP,

 

·  używaopcji Dodaj do zaznaczenia w programie GIMP,

 

·  kopiujei wkleja zaznaczone elementy w programie GIMP.

 

 

 

4. Wymagania dopełniające (naocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o wyższymstopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych.

 

 

 

Uczeń (opróczspełnienia wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzających):

 

·   używa różne opcje kopiowania i wklejania w programie Excel,

 

·   stosuje formatowanie warunkowe w programie Excel,

 

·   tworzy arkusz obliczający budżet kieszonkowy w programie Excel,

 

·   stosuje w programie Excel funkcje inne niż Suma, np. Średnia, Iloczyn,

 

·   formatuje tło i inne elementy wykresu w programie Excel,

 

·   tworzy w programie Baltie szczegółową scenę z wykorzystaniem samodzielnie przygotowanych przedmiotów,

 

·   tworzy w programie Baltie scenę zawierającą samodzielnie wykonane przedmioty (praca jest wykonana starannie i szczegółowo),

 

·   tworzy w programieBaltie prosty program z wykorzystaniem Pętli, używa Komentarzy,

 

·   wykorzystuje w programieBaltie „znikanie(zasłonięcie elementu czarnym obiektem) w swoim programie,

 

·   w programie Baltie tworzy program przedstawiający wyjście czarodzieja i Baltycjusza z labiryntu (na podstawie opisu
w podręczniku),

 

·   w programie Baltie tworzy podprogram (pomocnika) i korzysta z niego,

 

·   w programie Baltie potrafi zaprogramować zdarzenie spotkania czarodzieja z przedmiotem (z wykorzystaniem instrukcji If),

 

·    

 

·   sprawnie stosuje popularne skróty klawiszoweprogramu Word,

 

·   przemieszcza się między otwartymi oknami programu Word zapomocą skrótu Alt + Tab,

 

·   tworzy poprawnie sformatowane teksty w programie Word,

 

·   używa wcięć do oddzielenia akapitów wdokumencie programu Word,

 

·   w programie Audacity wycina niepotrzebne fragmentynagrania i eksportuje zmontowany materiał,

 

·   w programie Audacity łączy zmontowane materiały i eksportuje gotowy montaż,

 

·   w programie Audacity łączy nagranie lektora z plikiem muzycznym i stosuje efekty specjalne,

 

·   korzystaz różnych ustawień pędzli w programie GIMP,

 

·   zmieniawartość krycia warstw oraz tryby nałożenia warstw w programie GIMP,

 

·   wprogramie GIMP wylewa gradient dozaznaczenia,

 

·   wprogramie GIMP używa filtrów: Światło icień oraz Rzucanie cienia

 

·   twórczo eksperymentuje z różnymi filtrami w programie GIMP,

 

·   stosuje filtry i efekty do wklejonych elementów,tworzy z nich kompozycję.

 

 

 

5. Wymagania wykraczające (na ocenęcelującą) obejmują stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych,złożonych i nietypowych.


 

 

 

Przedmiotowy systemoceniania (klasa 7)

 

 

 

Ogólne zasady oceniania uczniów

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przeznauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia wstosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej irealizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawąprogramową danego przedmiotu).

 

 

 

Nauczyciel ma za zadanie:

 

·        informować ucznia o poziomie jego osiągnięćedukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,

 

·        pomagać uczniowi przy samodzielnym planowaniu jegorozwoju,

 

·        motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,

 

·        dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji opostępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych zdolnościach ucznia.

 

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

 

Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadniaustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

 

Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone iocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jegorodzicom/opiekunom prawnym.

 

Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania określa statutszkoły.

 

 

 

2.      Kryteria ocenianiaposzczególnych form aktywności

 

 

 

Ocenie podlegają:ćwiczenia praktyczne, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe,praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

 

 

 

1.      Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonujepodczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze pod uwagę:

 

·        wartość merytoryczną,

 

·        stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,

 

·        dokładność wykonania polecenia,

 

·        indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia,

 

·        staranność i estetykę.

 

2.      Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celemjest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia.

 

Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.

 

Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowymwyprzedzeniem (jeśli WSO nie reguluje tego inaczej).

 

Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy.

 

Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczycielzwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.

 

Kryteria oceniania sprawdzianu, jego poprawy oraz sposób przechowywaniaprac są zgodne z WSO.

 

Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkichpoziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.

 

Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WSO.

 

Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane po oddaniu prac.

 

3.      Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzeniewiedzy i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednosteklekcyjnych (maksymalnie trzech).

 

Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresieprogramowym kartkówki.

 

Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkiepolecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

 

Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jestprzeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.

 

Zasady przechowywania kartkówek reguluje WSO.

 

4.      Odpowiedz ustna obejmuje zakres programowy aktualnie omawianego działu.Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę:

 

zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,

 

właściwe posługiwanie się pojęciami,

 

zawartość merytoryczną wypowiedzi,

 

sposób formułowania wypowiedzi.

 

5.      Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczeniaumiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.

 

Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze (i zapisuje ją w odpowiednimmiejscu wskazanym przez nauczyciela) lub w innej formie zleconej przeznauczyciela.

 

Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem auczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.

 

Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym okonieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i niemoże być oceniona negatywnie.

 

Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagęsamodzielność, poprawność i estetykę wykonania.

 

6.      Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WSO nie stanowiinaczej), zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów.

 

Plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy nalekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomockoleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji,inicjatywę przy rozwiązywaniu problemów, znalezienie nieszablonowych rozwiązań.

 

Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brakpodręcznika, plików potrzebnych do wykonania zadania).

 

Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową międzynauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.

 

7.      Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów,prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocynaukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagęm.in.:

 

wartość merytoryczną pracy,

 

stopień zaangażowania w wykonanie pracy,

 

estetykę wykonania,

 

wkład pracy ucznia,

 

sposób prezentacji,

 

oryginalność i pomysłowość pracy.

 

8.      Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział wkonkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie zzasadami zapisanymi w WSO.

 

 

 

3.      Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

 

Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięćedukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej. Zgodnie z zapisamiWSO nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/opiekunówprawnych o:

 

        wymaganiach edukacyjnych, które trzeba spełnić, abyuzyskać poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z informatyki,

 

        sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

 

        trybie odwołania się od wystawionej ocenyklasyfikacyjnej.

 

Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagęstopień opanowania wiadomości z poszczególnych działów tematycznych, ocenianyna podstawie wymienionych w punkcie drugim różnych form sprawdzania wiedzy iumiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określaWSO.

 

4.      Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

 

1.                     Sprawdzianyteoretyczne lub sprawdziany praktycznych umiejętności w zakresie pracy nakomputerze są obowiązkowe. Oceny z tych sprawdzianów uczniowie mogą poprawiaćraz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.

 

2.      Oceny ze sprawdzianów praktycznych i teoretycznych wyższe niż ocenadopuszczająca nie podlegają poprawie.

 

3.      Ocen z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie można poprawić.

 

4.      Nauczyciel informuje ucznia o ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jejwystawieniu.

 

5.      Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach ipostępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem(według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).

 

6.      Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikającenp. z nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogąindywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).

 

7.      W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach,które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej,należy stosować przepisy WSO.

 

8.      Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulująprzepisy WSO i rozporządzenia MEN.

 

6.      Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 7 szkoły podstawowej

 

1.      W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:

 

·        wymienia dziedziny, w których wykorzystuje siękomputery,

 

·        opisuje sposoby reprezentowania danych w komputerze,

 

·        wymienia etapy rozwiązywania problemów,

 

·        wyjaśnia, czym jest algorytm,

 

·        buduje algorytmy do rozwiązywania problemów,

 

·        przedstawia algorytm w postaci listy kroków,

 

·        przedstawia algorytm w postaci schematu blokowego.

 

2.      W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniemkomputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:

 

     opisuje rodzaje gra ki komputerowej,

 

 • wymienia formaty plików graficznych,
 • tworzy kompozycje graficzne w edytorze grafiki,
 • wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce oraz nagrywa filmy,

 

 • tworzy dokumenty komputerowe różnego typu i zapisuje je w plikach w różnych formatach,
 • wykonuje podstawowe operacje na plikach i folderach (kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazwy),
 • porządkuje pliki w folderach,
 • sprawdza rozmiar pliku lub folderu,
 • wykorzystuje chmurę obliczeniową podczas pracy,
 • wyszukuje w sieci informacje i inne materiały niezbędne do wykonania zadania,
 • wyjaśnia, co to znaczy programować,
 • buduje skrypty w języku Scratch, wykorzystując gotowe bloki,
 • stosuje pętlę powtórzeniową w tworzonych programach,
 • stosuje sytuację warunkową w tworzonych programach,
 • wykorzystuje zmienne podczas programowania,
 • tworzy procedury z parametrami i bez parametrów,
 • steruje żółwiem na ekranie, wykorzystując polecenia języka Logo,
 • pisze i formatuje tekst w dokumencie tekstowym,
 • umieszcza w dokumencie tekstowym obrazy oraz symbole i formatuje je,
 • łączy ze sobą teksty w edytorze tekstu,
 • wykorzystuje szablony do tworzenia dokumentów tekstowych,
 • drukuje przygotowane dokumenty oraz skanuje papierowe wersje dokumentów.

 

3.                  W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniamicyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:

 

          korzysta z różnych urządzeń peryferyjnych,

 

          wyjaśnia, czym jest sieć komputerowa i jakie pełnifunkcje,

 

          wyjaśnia, czym jest sieć komputerowa i jakie pełni funkcje,

 

          omawia budowę szkolnej sieci komputerowej,

 

          wyszukuje w internecie informacje i dane różnegorodzaju (tekst, obrazy, muzykę, filmy),

 

          sprawnie posługuje się urządzeniami elektronicznymitakimi jak skaner, drukarka, aparat fotograficzny, kamera,

 

          prawidłowo nazywa programy, narzędzia i funkcje, zktórych korzysta,

 

          wyjaśnia działanie narzędzi, z których korzysta.

 

4.                  W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:

 

          współpracuje z innymi, wykonując złożone projekty,

 

          komunikuje się z innymi przez sieć lokalną oraz przezInternet, wykorzystując komunikatory,

 

          wysyła i odbiera pocztę elektroniczną,

 

          selekcjonuje i ocenia krytycznie informacje znalezionew Internecie.

 

5.                  W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwauczeń:

 

      przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracyprzy komputerze,

 

      wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie,

 

      przestrzega postanowień licencji na oprogramowanie imateriały pobrane z Internetu,

 

      przestrzega zasad etycznych, korzystając z komputera iInternetu,

 

      dba o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu,

 

      przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z Internetu,

 

      wie, czym jest netykieta, i przestrzega jej zasad,korzystając z Internetu.


 

 

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

w klasach gimnazjalnych w Kamieniu Krajeńskim 2017/2018 

 

 

ROZDZIAŁI

PODSTAWAPRAWNA

 

Programnauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra EdukacjiNarodowej z dn. 23.12.2008 r.) skonsultowany i pozytywnie zaopiniowany przez:

HalinęTarnawiecką - doradcę metodycznego

MarkaSadowskiego - rzeczoznawcę MEN - opinia dydaktyczna

EwęAnkiewicz-Jasińską – rzeczoznawcę MEN - opinia merytoryczna

 

PrzedmiotowySystem Oceniania z Informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym SystememOceniania.

 

ROZDZIAŁII

PROGRAM

 

Realizowanyprogram nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w klasach II i III zostałdopuszczony do użytku szkolnego pod numerem  91/1/2009 i 91/2/2010. Został umieszczony wszkolnym zestawie programów nauczania. Program ten umożliwia zdobycie wiedzy dosprawnej obsługi komputera, zapoznaje z podstawowymi operacjami systemuWindows. Umożliwia nabycie umiejętności obsługi pakietu biurowego Office.Ponadto uczy jak korzystać          zprogramów multimedialnych. Ukazuje również zalety i wady Internetu. Programjest podzielony na działy, które są poszerzane zgodnie z etapem kształcenia.

PODRĘCZNIK

Informatyka1/2, Marek Kołodziej, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, ul. Hutnicza 3,

81-212Gdynia E-mail: info@operon.pl

 

 

ROZDZIAŁIII

WYMAGANIANA STOPNIE SZKOLNE

 

Ocenęcelującą (6) otrzymuje uczeń, który:

-posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego,

-umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów (np. Internet, czasopismakomputerowe, edukacyjne programy multimedialne)

-wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracypozalekcyjnej,

-wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace,

-osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,

-wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni (np. gazetki ścienne, prezentacjemultimedialne).

 

Ocenębardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

-opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczaniainformatyki w danej klasie,

-sprawnie posługuje się komputerem i zdobytymi wiadomościami,

-samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,

-biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

-biegle i bezpiecznie obsługuje komputer,

-biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.

 

Ocenędobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

-dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,

-posługuje się terminologią informatyczną,

-poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,

-z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadańprogramowych,

-pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.

 

Ocenędostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

-w sposób zadowalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiałuprogramowego,

-zna terminologię informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem,

-poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,

-nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadańprogramowych,

nawetz pomocą nauczyciela,

-poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie.

 

Ocenędopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

-częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,

-częściowo zna terminologię informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować,

-bezpiecznie obsługuje komputer,

-zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela,

-ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach,

-poprawnie uruchamia komputer i zamyka system,

-poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje.

 

Ocenęniedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

-nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego,

-nie zna terminologii informatycznej,

-nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera,

-nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamknąć systemu.

Szczegółowywykaz wiadomości i umiejętności z podziałem na poziomy jest zawarty w planachwynikowych.

 

ROZDZIAŁIV

NARZĘDZIASPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 

1.Ocenianie bieżącej pracy ucznia zawsze odbywa się przy komputerze:

Wtrakcie wykonywania ćwiczeń sprawdzana jest:

-samodzielność wykonywania ćwiczeń,

-korzystanie z odpowiednich pomocy

 

2.Sprawdziany praktyczne w ciągu semestru:

Sąto zadania praktyczne, wykonywane przez ucznia na komputerze badającekompetencje ucznia na różnych poziomach są obowiązkowe:

-uczeń rozwiązującdowolny problem powinien korzystać z wiedzy zdobytej wcześniej dotyczącej tychsamych metod (zapis, odczyt pliku), a nie traktować każdej dziedziny wiedzyoddzielnie.

-gdy wykonywane zadanie ma być podsumowaniem większego działu, w ocenieuwzględniane jest opanowanie wszystkich umiejętności przewidzianych w programiedla danego tematu

-na ostateczną ocenę pracy składa się nie tylko efekt końcowy, który może byćwspólny dla dwóch uczniów, ale też ich indywidualny wkład               w wykonanie pracy (kontrolnepytania, powtórzenie niektórych czynności).

-jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich wykonać z całą klasą, to powiniento uczynić w terminie dwutygodniowym od momentu przybycia do szkoły.Niespełnienie tego warunku jest równoznaczne z otrzymaniem ocenyniedostatecznej .

 

3.W trakcie semestru uczniowie piszą kartkówki bez wcześniejszego uprzedzenia

(sprawdzającesystematyczną pracę ucznia i bieżące przygotowanie do zajęć).

 

4.Wiedza ucznia może również być sprawdzana w trakcie odpowiedzi ustnych.

 

5.Za aktywną pracę na lekcji uczeń może otrzymać dodatkową ocenę.

 

6.Za pracę nadobowiązkową uczeń może otrzymać dodatkową ocenę.

 

7.Na ocenę semestralną (roczną) wpływają następujące elementy:

a)samodzielna praca (prace praktyczne, sprawdziany, kartkówki),

b)umiejętność pracy w grupie.

 

ROZDZIAŁV

SPOSOBYINFORMOWANIA O WYMAGANIACH

 

Uczniowiezostają poinformowani o wymaganiach na poszczególne stopnie podczas pierwszychzajęć lekcyjnych w nowym roku szkolnym.

Rodziceuczniów zostają zapoznani z kryteriami wymagań w czasie zebraniainformacyjnego, konsultacji z nauczycielem, na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

ROZDZIAŁVI

ZASADYPOPRAWIANIA STOPNI

 

1.Sprawdziany praktyczne umiejętności pracy na komputerze są obowiązkowe. Poprawajest dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami informatyki, w ciągu dwóchtygodni od uzyskania oceny pracy w terminie ustalonym z nauczycielem.

2.Kartkówki i odpowiedzi ustne można poprawiać.

3.Ćwiczenia mogą być poprawianie poza lekcjami informatyki w ciągu tygodnia oduzyskania oceny.

4.W wyniku długiej(50%) nieusprawiedliwionej nieobecności, która uniemożliwiłauzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej należy stosowaćprocedury przewidziane w szkole dla egzaminów klasyfikacyjnych.

5.Oceny bieżące przekazywane są bezpośrednio po ich uzyskaniu uczniowi iumieszczane w dzienniku elektronicznym.

6.Rodzice mogą uzyskać szczegółowe informacje o postępach i wynikach swojegodziecka podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem według harmonogramuspotkań przyjętego przez szkołę lub w dzienniku elektronicznym.

 

 

ROZDZIAŁVII

WAGAPOSZCZEGÓLNYCH STOPNI

 

WPrzedmiotowym Systemie Oceniania została uwzględniona średnia ważona.

1)Ocenie podlegają:

A)Sprawdziany po zakończeniu działu

B)Kartkówki, ćwiczenia i odpowiedzi ustne

C)Aktywność i wkłada pracy

D)Zadania domowe

 

I. Ogólne zasady oceniania:


1.W okresie pierwszego miesiąca nauki uczniowie poddawani są sprawdzaniuosiągnięć, lecz oceny niedostateczne nie są odnotowywane w dzienniku. W takiejsytuacji uczeń zobowiązany jest do poprawienia oceny w terminie uzgodnionym znauczycielem.


2.Uczeń może zgłosić dwa razy w semestrze nieprzygotowanie do lekcji (tzn.brak zeszytu, podręcznika, pracy domowej czy do odpowiedzi ustnej). Brakprzygotowania należy zgłosić na początku lekcji, przed sprawdzeniem listyobecności.


3.Nie można zgłosić nieprzygotowania w dniu zapowiedzianej klasówki czysprawdzianu wiadomości i umiejętności w formie pisemnej lub praktycznej.


4.W przypadku nie uczestniczenia w którejś z sytuacji oceniania, bezwzględu na jego przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzeniaosiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela. Przy czym jeżeli uczeń:


a)nie był tylko na informatyce lub nie był cały dzień w szkole i jest tonieobecność nieusprawiedliwiona - nauczyciel ma prawo do sprawdzenia jegowiadomości i umiejętności czy zadanej pracy domowej na następnej lekcji, naktórej jest obecny;


b)z przyczyn zdrowotnych lub innych przyczyn usprawiedliwionych byłnieobecny w szkole przez cały dzień lub dłużej - poddawany jest ocenianiu wterminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż trzy tygodnie odpowrotu ucznia do szkoły.


c)był nieobecny przez co najmniej dwa tygodnie i przychodzi do szkoły wdniu wpisanej do dziennika klasówki lub sprawdzianu - poddawany jest ocenianiuw innym terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż trzytygodnie od powrotu ucznia do szkoły.


5.Prace wsprawdzające pisemne i praktyczne są obowiązkowe i zapowiadane sąz tygodniowym wyprzedzeniem.


6.Uczeń ma prawo do próby poprawienia oceny ze sprawdzianu w formie pisemnejczy praktycznej, w ciągu 3 tygodni od uzyskania tej oceny. Uzyskana ocenaodnotowywana jest w dzienniku obok poprawianej, przy czym obydwie brane są poduwagę przy wystawianiu oceny semestralnej czy rocznej.


7.Jeżeli uczeń opuścił 50% zajęć z danego przedmiotu i brak jestmożliwości wystawienia oceny semestralnej czy rocznej uczeń ma obowiązek poddaćsię praktycznej formie sprawdzenia wiadomości i umiejętności z całego semestru,nie później jednak niż 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.Nie przystąpienie do tej formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności stanowipodstawę do nie klasyfikowania z informatyki.


8.Uczeń nie klasyfikowany z informatyki w I semestrze ma obowiązeknadrobić zaległości programowe i w ciągu 2 miesięcy II semestru poddać sięprocedurze sprawdzenia wiadomości i umiejętności w formie praktycznej.


9.O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń jest informowanyna 3 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.


10.Niedostateczną ocenę semestralną uczeń ma obowiązek poprawić w terminieuzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż 1 miesiąc po rozpoczęciu IIsemestru. W szczególnych przypadkach losowych termin ten może ulec zmianie,tzn. uzgodniony termin może ulec przedłużeniu do 2 miesięcy.


11.W przypadku uzyskania rocznej oceny niedostatecznej może, za zgodą radypedagogicznej, zdawać egzamin poprawkowy w terminie wyznaczonym przezdyrektora.


12. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpił doegzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego, może do niego przystąpić wdodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.


13.Uczeń,który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji ipowtarza klasę. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogicznamoże jeden raz w ciągu całego etapu kształcenia w szkole podstawowej, promowaćucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego.


14.Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu poprawkowego lubklasyfikacyjnego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.


ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI


 

1.Obowiązkowe podręczniki: podane są na pierwszej lekcji.


2.Na lekcję uczniowie przynoszą podręczniki i zeszyty.


3.W semestrze można dwa razy zgłosić nieprzygotowanie, czyli np. brakzeszytu lub książki, brak pracy domowej, do ewentualnej odpowiedzi.Nieprzygotowania nie można zgłosić w dniu zapowiedzianej (wpisanej dodziennika) klasówki lub sprawdzianu. Nieprzygotowanie musi zostać zgłoszone napoczątku lekcji (najpóźniej do momentu sprawdzenia listy obecności). Zgłoszeniepo tym czasie, lub też więcej niż dwa razy w semestrze, skutkuje wstawienieminformacji (nieprzygotowany skrót - Np).


4.Plusy (+) i minusy (-) mogą też być stawiane za odpowiedzi lubćwiczenia, które były niewystarczające na wystawienie konkretnej oceny (pozaodczuciem: pozytywny lub negatywny), a także za odpowiednią aktywność nalekcji.


5.Trzy  są zamieniane naę 5,natomiast trzy minusy są zamieniane na ocenę 1.


6.Prace dodatkowe (uczeń zgłasza się i wykonuje je dobrowolnie, pozaobowiązkowymi pracami) mają przy ocenie znaczek „D”.


7.Prace wykonywane (za pomocą komputera) na różnego rodzaju konkursy iprezentowane kolegom na lekcji, będą oceniane.


8.Ocena ze sprawdzianu jest wstawiona kolorem niebieskim.


9.Ocena z klasówki jest wstawiona kolorem czerwonym.


10.Oceny z prac punktowanych wystawiane są wg następującej zasady:


100 % + zadanie dodatkowe celujący


100 % - 90 % bardzo dobry


89 % - 75 % dobry


74 % - 50 % dostateczny


49 % - 25 % dopuszczający


24 % - 0 % niedostateczny


11.Wiadomości uczniów będą sprawdzane: − klasówką lub sprawdzianem nakoniec działu (w zależności od objętości działu). Uczeń nieobecny na klasówcelub sprawdzianie ma 3 tygodnie od powrotu do szkoły na dokonanie zaliczenia. Potym czasie (uwzględniane są losowe przypadki uzgodnione z nauczycielem)wstawiona będzie automatycznie ocena niedostateczna. − odpowiedzią, kartkówkąlub ćwiczeniami praktycznymi w trakcie przerabiania działu.


12.Uczeń, który nie był w szkole w dniu klasówki lub sprawdzianu, piszepracę w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli jest to działaniecelowe (nieobecność tylko na informatyce lub nieusprawiedliwiona), to piszepracę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (np. pierwsze zajęcia, naktórych się pojawi).


13.Jeżeli uczeń przychodzi do szkoły (po nieobecności przynajmniej dwatygodnie) w dniu wpisanej klasówki lub sprawdzianu, to może uzgodnić znauczycielem inny termin pisania pracy, nie później jednak niż 3 tygodnie odpowrotu do szkoły.


14.Poprawę może pisać uczeń, który dostał z klasówki lub sprawdzianu 1, 2,3 lub 4. Ocena z poprawy jest drugą oceną z danej pracy. Obie oceny wliczająsię do średniej ważonej. Nie poprawia się 1 otrzymanej za ściąganie! Każdyuczeń, któremu udowodni się posiadanie na klasówce lub sprawdzianie ściągi,zeszytu lub książki otrzymuje za pracę automatycznie ocenę 1. Nie można pisaćponownie pracy, z której otrzymało się ocenę 5, ponieważ z poprawy nie można otrzymaćoceny 6.


Dostosowanie do możliwości ucznia zespecjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.


1.Uczniowie posiadający opinię Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej są oceniani z uwzględnieniem zaleceń.


2.Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnychpotrzeb i możliwości psychofizycznych i edukacyjnych uczniów.


3.Wobec wszystkich uczniów stosuje się zasadęwzmacniania poczucia własnej wartości oraz motywowania do pracy poprzezdocenianie każdego wysiłku włożonego w pracę na lekcji i w domu.


4.Wymagania wobec uczniów z opinią obejmująumiejętności objęte podstawą programową z uwzględnieniem:

-obowiązku opanowywania mniejszych partiimateriału 

                                                                                     

-wyznaczaniemdłuższego czasu na ich utrwalenie

                                                                                           

-wydłużaniu czasu nawykonywanie zadań 

                                                                                                            

-indywidualnyminstruowaniu ucznia i podawanie prostych poleceń

                                                                            

-wyznaczaniem łatwiejszychzadań na sprawdzianach


Elementy oceniania kształtującego


1.NaCoBeZu – podawanie uczniom informacji co będzieoceniane i na co będzie zwrócona szczególna uwaga w każdym temacie i dziale


2.ocenianie różnorodnej aktywności uczniów


3.zadawanie uczniom pytań kluczowych do tematów


4.informacja zwrotna dla ucznia( komentarz do pracyucznia):


-wyszczególnienie i docenienie tego, co w pracy jest dobre


-wskazówkidotyczące sposobów poprawy pracy oraz kierunku dalszej pracy

 ZAPIS W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM "BRAK ZADANIA" JEST INFORMACJĄ DLA UCZNIA, RODZICÓW I OPIEKUNÓW O KONIECZNOŚCI UZUPEŁNIENIA OCENY Z ĆWICZENIA, NA KTÓRYCH UCZEŃ BYŁ NIEOBECNY, LUB Z INNYCH PRZYCZYN, KTÓRE SPOWODOWAŁY, ŻE NIE ZDĄŻYŁ PRZEKAZAĆ JE DO OCENY.

UZUPEŁNIENIE OCENY POWINNO NASTĄPIĆ W JAK NAJKRÓTSZYM CZASIE W FORMIE DOGODNEJ DLA UCZNIA.

PODCZAS WYSTAWIANIA OCENY SEMESTRALNEJ  "BRAK ZADANIA" TRAKTOWANY JEST JAKO OCENA NIEDOSTATECZNA. 

Dodatkowe informacje: Uczeń otrzymuje za ćwiczenia praktyczne cenę: 

 

-niedostateczną od 0% do 29% punktów, 

-dopuszczającą-od 30% do 49% punktów, 

-dostateczną -od 50% do 74% punktów, 

-dobrą - od 75% do 89%punktów,  

-bardzo dobrą - od 90% do97% punktów, 

-celującą- od 98% do 100%

 

Ten procentowy wskaźnikprzeliczania punktacji w pracach pisemnych może ulec zmianie w przypadku bardzo małej liczby punktów możliwych do zdobycia.

 


Aleksander Atamański


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved