ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Plastyka Drukuj
Redaktor: A.A   
22.09.2009.

 

 

  Przedmiotowy system oceniania z plastyki

w gimnazjum


 

1.                  Z przedmiotu plastyka można uzyskać ocenę:

                    z testu sprawdzającego wiedzę z historii sztuki

                    kartkówek sprawdzających wiedzę ze znajomości materiału z trzech ostatnich lekcji

                    prezentacji i referatów na temat kierunków w sztuce lub znanych malarzy i artystów

                    zadań domowych wykonanych w zeszycie przedmiotowym

                    aktywności na lekcji

                    prac plastycznych wykonanych w domu lub na lekcji

                    odpowiedzi z ostatnich trzech lekcji

 

2.  Uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań w trakcie semestru. Fakt ten musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.

3.                  Uczeń może poprawić każdą ocenę z testu lub kartkówek w ciągu dwóch tygodni od jej uzyskania.  Jeżeli uczeń nie pisał testu z powodu nieobecności musi go napisać w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Wszystkie sprawdziany pisemne będą zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie będą zapowiadane.

4.                  Terminy prac plastycznych wykonanych w domu określa każdorazowo nauczyciel w czasie lekcji. W przypadku nieprzyniesienia pracy plastycznej w terminie nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną o wadze 1  w dzienniku. Po przyniesieniu zaległej pracy nauczyciel wpisuje obok tej oceny pozytywny stopień o wadze 5. 

5.                  Kryteria oceny prac plastycznych będą określane każdorazowo przed wykonaniem pracy.

6.                  Na lekcji będą stosowane zasady oceniania kształtującego w postaci tak zwanego „nacobezu” oraz samooceny ucznia z prac plastycznych i zadań domowych

 

                                               Wymagania na poszczególne oceny

 

celujący – uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania, szczególnie interesuje się sztuką, twórczo rozwija swoje uzdolnienia plastyczne, w terminie oddaje prace plastyczne, osiąga sukcesy w konkursach plastycznych i aktywnie uczestniczy we wszystkich projektach plastycznych szkoły,

 

bardzo dobry – uczeń opanował wiadomości ze sztuki określone szczegółowo w poszczególnych działach programowych i potrafi zastosować teoretyczną w praktyce, samodzielnie interpretuje temat pracy praktycznej dodając swoją wizję, oryginalność i pomysłowość, starannie i w terminie wykonuje ćwiczenia praktyczne,

 

dobry – uczeń w dobrym stopniu opanował wiadomości ze sztuki określone w programie, potrafi wykonać zadnia praktyczne, potrafi samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce,  nie zawsze oddaje prace w terminie,

 

dostateczny – uczeń opanował podstawowe wiadomości z historii sztuki, potrafi wykonać prace plastyczne o niewielkim stopniu trudności, wykorzystuje nabyta wiedzę, mało aktywnie wykorzystuje czas pracy,

 

dopuszczający – uczeń wykonuje ćwiczenia plastyczne o niewielkim stopniu trudności, mało angażuje się w wykorzystywanie pracy, posiada duże braki w opanowaniu podstawowych wiadomości z historii sztuki, jest niestaranny, nie oddaje w terminie prac plastycznych,

 

niedostateczny – uczeń nie pracuje na lekcji, nie wkłada wysiłku w wykonywane prace, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i nie wykazuje chęci opanowania podstawowych wiadomości programowych

 

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE DOSTOSOWANE DO POTRZEB UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

 

1.                  Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym i /lub niepełnosprawnością ruchową -  tym przypadku najistotniejszym podczas ćwiczeń jest sam proces tworzenia (tylko on jest oceniany), a nie efekt finalny. Techniki plastyczne jak i tematy są dopasowane do możliwości uczniów. Wyklucza się wycinanie, korzystanie z narzędzi graficznych, wykonanie rysunku realistycznego lub odwzorowywania. Konwencje prac plastycznych to: - ekspresyjna i syntetyczna (oszczędność środków wyrazowych).

2.                  Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - uczniowie mogą wykonywać proste ćwiczenia plastyczne o konkretnym temacie. Należy wykluczyć tematy trudne lub wymagające własnej interpretacji.

3.                   Jeśli chodzi o sprawdzenie wiadomości z historii sztuki to należy je wykonywać przy pomocy ilustracji i naprowadzać tematycznie.

4.                  Uczniowie słabo widzący - tych przypadkach u ucznia mogą wystąpić trudności w organizacji wzrokowo-przestrzennej, oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, dlatego należy brać pod uwagę, że stworzenia przez nich iluzji przestrzeni na płaszczyźnie, oraz dokonania szczegółowej analizy stylów architektonicznych i malarskich może być znacznie utrudnione.

Uczniowie ci będą wykonywać zadania tego typu w miarę ich możliwości z pomocą nauczyciela.

5.                  We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach uczniowie będą mieli prawo do wydłużenia czasu pracy oraz wydłużenia terminu przyniesienia pracy plastycznej. 

 

 

Marzena Tuńska-Swobodzińska

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved