ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Chemia Drukuj
Redaktor: A.A   
22.09.2009.

Kamień Krajeński 2017.09.21

  

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM

 

 

 

 

 

Podczaslekcji będą stosowane elementy oceniania kształtującego.

 

 

 

  1. NACOBEZU – uczeń otrzyma informację na co szczególnie będzie zwracana przez nauczyciela uwaga podczas omawianego działu, czy też konkretnej lekcji, jasne formułowanie kryteriów.
  2. Ocenie będzie podlegała różnorodna aktywność uczniów (dopuszcza się samodzielne inicjatywy uczniów, jeżeli chodzi o formę uzyskania oceny np. inscenizacja).
  3. Uczniowie będą dokonywać samooceny.
  4. W miarę możliwości stosowane będą pytania kluczowe.
  5. Nauczyciel będzie stosował informację zwrotną do pracy ucznia.

 

 

 

Formy aktywności podlegające ocenie nalekcjach chemii:

 

 

 

1.      Prace klasowe

 

a)     Prace klasowe podsumowujące poszczególne działy, zapowiedziane co najmniejtydzień wcześniej.

 

b)     Uczeń, który otrzymał z pracy klasowej ocenę niedostateczną lubdopuszczającą, może w ciągu 2 tygodni, licząc od dnia podania wyników,zgłosić nauczycielowi gotowość przystąpienia do sprawdzianu poprawkowego. Jeżeli uczeń uzyska ze sprawdzianu poprawkowego ocenęniższą jest ona również wpisana do dziennika.

 

c)      Ocen ze sprawdzianówpoprawkowych nie poprawia się.

 

 

 

2.     Sprawdziany

 

a)      Sprawdziany pisemne 20-30 min, z zakresu materiału większego niż 3ostatnie lekcje, ale nie z całego działu programowego. Muszą być zapowiedziane z takim wyprzedzeniem, byuczniowie mieli co najmniej 3 dni przerwy między zapowiedzią a sprawdzianem.

 

b)      Dalsze metody postępowaniaodnośnie poprawy oceny niedostatecznej są takie same jak w przypadku pracklasowych (patrz podpunkt b) c) w pkt.1).

 

 

 

3.     Kartkówki

 

a)      Liczba kartkówek ustalanajest przez nauczyciela stosownie do zapotrzebowania.

 

b)       Kartkówkiobejmują materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiedziane,ale mogą).

 

c)      Ocen za kartkówki niepoprawia się. W przypadku nieobecności na kartkówce można

 

zaliczyćją ustnie, a w wyjątkowych przypadkach – jeśli tak zadecyduje nauczyciel–pisemnie.

 

 

 

4.     Wypowiedziustne

 

a)     Na każdej lekcji uczeń może być zapytany zmateriału obejmującego 3 ostatnie lekcje. Uzyskaną ocenę można poprawić jedenraz w ustalonym terminie.

 

b)      W przypadku lekcji powtórzeniowych, ucznia obowiązujecały materiał z działu objętego powtórzeniem.

 

Pracepisemne przechowywane są przez cały rok szkolny i w razie potrzeby dawane do wglądu rodzicom.

 

 

 

5.      Aktywność.

 

a)     Ocena za aktywność wystawiana jestbezpośrednio lub pośrednio za pomocą plusów i minusów lub też od razu oceną.

 

b)      Jeżeli uczeń zbierze 5plusów otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 3minusy otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

c)      Nie można likwidować minusa plusem.

 

 

 

6.      Systematyczna obserwacja uczniów:

 

Ø Wkład pracy wprzyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkiewypowiedzi na lekcji, praca w grupie, prowadzenie obserwacji, udział wdyskusjach).

 

Ø Prace dodatkowe (samodzielne opracowania oparte nainnych źródłach niż podręcznik, plansze, rysunki, referaty, plakaty, prezentacjemultimedialne ,internetowe i inne).

 

 

 

7.      Zeszyt ćwiczeń (lub przedmiotowy) – oceniając bierze się pod uwagę starannośći systematyczność.

 

 

 

8.      Za obowiązkowe (lub dodatkowe) prace domowe uczeń możeotrzymać stopień lub ( + ), ( ─ ).Brak pracy domowej  musi być zgłoszonyna początku lekcji -  odnotowywany jest wówczas „ - „. W przeciwnym razieuczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

 

 

Zachowania szczególne podczas kontroli wiadomości iumiejętności

 

1.     Podczas kontroli wiadomości i umiejętnościkorzystanie z niedozwolonych form pomocy i udzielanie ich innym skutkuje,przerwaniem uczniowi pracy i wystawieniem oceny niedostatecznej.

 

Sposób oceniania uczniów:

 

1.     Oceny cząstkowe wyrażane są cyfrowo w skali 1-6 (plusyi minusy motywują do pracy).

 

2.     Ocena klasyfikacyjna wyrażana jest słownie wg skali:celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

 

3.      Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją,nieprzygotowania do lekcji (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów i lekcjipowtórzeniowych).

 

4.     W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków,nauczyciel chętnie udzieli pomocy!

 

5.     Waga ocen jest podana w WSO.

 

W szczególnychprzypadkach, jeżeli wymagają tego niektóre zagadnienia z chemii, nauczycielmoże dostosować wagę do aktualnych potrzeb.

 

6.      Klasyfikacjisemestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, biorąc poduwagę ich wagę, która określaorientacyjny wkład pracy ucznia w uzyskanie tej oceny. Dokładne dane zawieraWSO.

 

7.      W przypadku prac pisemnych przyjmuje się skalępunktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów.

 

  • ocena celująca..........................98-100%
   • bardzo dobra............................91-98 %
   • dobra........................................75-90%
   • dostateczna..............................51-74%
   • dopuszczająca..........................31-50%
   • niedostateczna.........................0- 30%.

 

 

 

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 

-         opanowałwiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie,

 

-         prezentuje swojewiadomości posługując się terminologią chemiczną,

 

-         dokonuje analizylub syntezy eksperymentów i procesów chemicznych,

 

-         osiąga sukcesy wkonkursach i olimpiadach chemicznych lub wymagających wiedzy chemicznej,

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

-         opanował w pełnymzakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem,

 

-         prezentuje swojąwiedzę poprawnie posługując się terminologią chemiczną,

 

-         potrafi planowaći bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia chemiczne,

 

-         wykazuje sięaktywną postawą w czasie lekcji,

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

-         opanował w dużymzakresie wiadomości i umiejętności określone programem,

 

-         poprawnie stosujewiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań iproblemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocynauczyciela,

 

-         jest aktywny wczasie lekcji.

 

Ocenędostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

-         opanował w podstawowymzakresie te wiadomości i umiejętności określone programem,

 

-         poprawnie stosujewiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań o średnim stopniu trudności

 

-         potrafikorzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy, jak tablice,wykresy,

 

-         w czasie lekcjiwykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym.

 

Ocenędopuszczająca otrzymuje uczeń, który:

 

-         ma braki wopanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale braki te nieprzekreślają możliwości dalszego kształcenia, jest mało aktywny na lekcji.

 

-         rozwiązuje zpomocą nauczyciela zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniutrudności,

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

-         nie opanował  wiadomości i umiejętności określonychprogramem, które są konieczne do dalszego kształcenia się,

 

-         nie potrafirozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

 

-         wykazuje siębrakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,

 

-         wykazuje siębierną  postawą na lekcji chemii.

 

Uczniowie ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi lub zorzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP)

 

Ze względu na znaczne zróżnicowanie wmożliwościach i umiejętnościach poszczególnych uczniów posiadających orzeczeniaPPP przedstawiony system oceniania nie może być zastosowany w stosunku do nich,a wymagania i sposób oceniania dostosowywane są do  indywidualnych potrzeb psychofizycznych iedukacyjnych ucznia.

 

Wymagania wobec uczniów z opinią sąobniżone, ale nadal obejmują wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową.Dostosowania przejawiają się m.in. poprzez dostosowanie tempa pracy doindywidualnych potrzeb ucznia,  unikanietrudnego słownictwa w poleceniach, częstsze powtarzanie, utrwalaniepodstawowych, koniecznych zagadnień.

 

 

 

Opracowała: Marzena Wedmann

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved