ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Fizyka Drukuj
Redaktor: A.A   
22.09.2009.

 

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w ZespoleSzkolno-Przedszkolnym  w Kamieniu Kr.

 

opracowany przez Dariusza Kwiatkowskiego

 

 

 

 

 

  1. Ilość planowanych ocen w semestrze (minimum):

 

 

 

 

 

     ● pracaklasowa – 1 ( z określonego działu)

 

 

 

● odpowiedź ustna – 1

 

 

 

● krótkie sprawdziany – 1

 

 

 

● praca dodatkowa – 1 (zeszytyćwiczeń, referaty, doświadczenia)

 

 

 

  1. Kontrakt z uczniami

 

 

 

- Każdy uczeń oceniany jest zgodniez zasadami sprawiedliwości

 

 

 

- Ocenie podlegają wszystkiewymienione formy aktywności ucznia:

 

 

 

a)  zrozumienie pojęćfizycznych

 

 

 

b)  sposób prowadzeniarozumowań

 

 

 

c)  posługiwanie się językiemfizycznym

 

 

 

d)  sposób rozwiązywania zadań

 

 

 

e)  sposób projektowania iwykonywania doświadczeń

 

 

 

f)  umiejętność rozwiązywania problemów

 

 

 

g)  stosowanie wiedzy wsytuacjach praktycznych

 

 

 

h)  praca w grupach

 

 

 

i) twórcza aktywność na lekcji

 

 

 

j)  wkład pracy ucznia

 

 

 

- Każdy uczeń w semestrze powinienotrzymać minimum cztery oceny.

 

 

 

- Prace klasowe, krótkie sprawdzianyi odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

 

 

 

- Jeżeli uczeń opuści pracę klasowąz przyczyn losowych, to powinien ją napisać w pierwszym terminie zajęć od dniapowrotu do szkoły.

 

 

 

- Jeżeli uczeń unika napisaniasprawdzianu lub pracy klasowej, otrzymuje ocenę niedostateczną z możliwościąpoprawy tej oceny.

 

 

 

- Uczeń może poprawić ocenę z pracyklasowej w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac. Może ją poprawićna zajęciach pozalekcyjnych z przedmiotu.

 

 

 

- Przy poprawie prac klasowych ipisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocenajest wpisywana do dziennika.

 

 

 

- Uczeń, który nie poprawi oceny,traci prawo do następnych poprawek ( w wyjątkowych sytuacjach losowych odchodzisię od tej zasady).

 

 

 

- Krótkie sprawdziany mogą obejmowaćmateriał z ostatnich trzech lekcji.

 

 

 

- Uczniowie nieobecni na krótkichsprawdzianach piszą je w możliwie najbliższym terminie.

 

 

 

- Krótkie sprawdziany nie podlegająpoprawie.

 

 

 

- Nie ma możliwości poprawiania ocentydzień przed klasyfikacją.

 

 

 

- Nie ocenia się uczniów do trzechdni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności

 

 

 

w szkole (ponad 1 tydzień ).

 

 

 

- Uczeń, który opuścił więcej niż50% lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu.

 

 

 

- Dla uczniów po dłuższejusprawiedliwionej nieobecności lub uczniów w trudnej sytuacji losowejprzeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.

 

 

 

- Każdy uczeń ma prawo do zaliczeniamu dodatkowych ocen za prace nadobowiązkowe.

 

 

 

- Uczeń ma prawo w ciągu semestruzgłosić nie przygotowanie do lekcji:

 

 

 

● w przypadku 2 godz. tygodniowo – 2razy w ciągu semestru

 

 

 

● w przypadku 1 godz. tygodniowo – 1raz w ciągu semestru

 

 

 

Ilość nieprzygotowanych lekcjidotyczy liczby godzin fizyki w poszczególnych klasach.

 

 

 

- Dozwolone jest stosowanie przeznauczyciela „ +” i  „ –” przy ocenach cząstkowych. Ocena śródroczna icałoroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

 

 

 

 

 

 Stosowanieelementów oceniania kształtującego, a w szczególności:

 

 

 

 

 

v  Określenia celu osiągnięć nalekcji,

 

 

 

v  Stosowanie „nacobezu”,

 

 

 

v  Motywowania ucznia do nauki,

 

 

 

v  Stosowanie oceny koleżeńskieji samooceny ucznia,

 

 

 

v  Stosowanie informacjizwrotnej na lekcji.

 

 

 

                                       

 

-  Uczniowie zorzeczeniami z PPP mają obniżone wymagania i łagodniejszą formę oceny (wzależności od możliwości ucznia ) w ramach obowiązującej podstawy programowej.

 

 

 

 

 

 -      Prace klasowe ,sprawdziany ikartkówki ocenia się wg poniższych kryteriów :

 

 

 

   • ocenacelująca..........................93-100%
   • bardzo dobra............................75-92 %
   • dobra........................................58-74%
   • dostateczna..............................42-57%
   • dopuszczająca..........................31-41%
   • niedostateczna.........................0- 30%.

 

 

 

-    Przedziały wagowe przy wystawianiu ocenśródrocznych i rocznych wg

 

         dziennika elektronicznego :

 

   • ocenacelująca........................  5,5 <CEL
   • bardzo dobra..........................  4,65 < BDB < 5,5
   • dobra......................................  3,65< DB < 4,65
   • dostateczna............................   2,65< DST < 3,65
   • dopuszczająca........................  1,65  <DOP < 2,65
   • niedostateczna.......................   1,65 > NDST.

 

 

 

UWAGA:     Warunkiem wystawienia oceny pozytywnejjest zaliczenie co najmniej 50 % prac               klasowych z poszczególnychdziałów.

 

 

 

-  Wszelkiepozostałe zasady określa WSO szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Opracował: Dariusz Kwiatkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved