ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Matematyka Drukuj
Redaktor: A.A   
22.09.2009.

Kamień Krajeński 2917.09.21

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

 

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM
IM. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO W KAMIENIU KRAJŃSKIM

 

 

 

Nauczanie matematyki odbywa się według programu Matematyka z plusem
(kl. IV -
780/1/2017; kl. VII  780/4/2017; kl. II gimnazjum - 168/2/2015/z1; kl. III gimnazjum - 168/3/2016/z1).

 

 

 

I. Kontrakt z uczniami:

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

 

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.

 

3. Prace klasowe są obowiązkowe.

 

4. Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem i

 

podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

 

5. Krótkie sprawdziany nie muszą być zapowiadane.

 

6. Uczeń nieobecny na pracy klasowej jest zobowiązany napisać ją w terminie

 

uzgodnionym z nauczycielem.

 

7. Każdą pracę klasową, napisaną na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, można

 

poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania

 

informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z

 

pracy poprawionej. Jeżeli uzyska z poprawy niższą ocenę to traci prawo do

 

następnych popraw w danym semestrze.

 

8. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie

 

zmieniają się.

 

9. Pozostałe oceny nie podlegają poprawie.

 

10. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo

 

nie być oceniany do 3 dni po powrocie do szkoły.

 

11. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do

 

lekcji (uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji).

 

12. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

 

13. W uzasadnionych przypadkach uczeń może uzyskać ocenę za pracę dodatkową

 

realizując prace nadobowiązkowe uzgodnione z nauczycielem, jak również za udział

 

w konkursach.

 

 

 

II. Obszary aktywności podlegające ocenie:

 

1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji.

 

2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń.

 

3. Prowadzenie rozumowań - sposób prowadzenia rozumowań.

 

4. Posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym adekwatnym do danego etapu

 

kształcenia.

 

5. Rozwiązywanie zadań matematycznych z wykorzystaniem poznanych metod,

 

weryfikowanie otrzymanych wyników.

 

6. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów pozamatematycznych.

 

7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.

 

8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.

 

9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia, przygotowanie

 

do lekcji.

 

 

 

III. Formy aktywności

 

1. Formy aktywności - liczba ocen w semestrze ( minimum):

 

-        prace klasowe - 3

 

-        sprawdziany (kartkówki) - 4

 

-        odpowiedzi - 2

 

-        prace domowe - 3

 

-        aktywność na lekcji, praca w grupach - 3

 

-        przygotowanie do lekcji - 1

 

-        praca dodatkowa w uzasadnionych przypadkach - 3

 

 

 

IV. Kryteria ocen poszczególnych form aktywności

 

1. Uczeń otrzymuje z pracy klasowej ocenę:

 

-        dopuszczającą - od 30% do 49 % punktów,

 

-        dostateczną - od 50% do 69% punktów,

 

-        dobrą - od 70% do 84% punktów,

 

-        bardzo dobrą - od 85% do 95% punktów

 

-        celującą – powyżej 95%

 

2. Uczeń otrzymuje ze sprawdzianów ( kartkówek) ocenę:

 

-        dopuszczającą - od 30% do 49 % punktów,

 

-        dostateczną - od 50% do 69% punktów,

 

-        dobrą - od 70% do 84% punktów,

 

-        bardzo dobrą - od 85% do 100%

 

3. Odpowiedzi są oceniane na bieżąco z uwzględnieniem możliwości ucznia.

 

4. Praca domowa.

 

Ocenie podlega:

 

-        sposób rozwiązania

 

-        systematyczność

 

-        estetyka

 

5. Aktywność na lekcji oraz przygotowanie.

 

-        Aktywność i praca na lekcji obejmuje: zgłaszanie się i udzielanie prawidłowej

 

odpowiedzi, samodzielną pracę na lekcji, pracę w grupach.

 

-        Przygotowanie do lekcji obejmuje: zeszyt, pracę domową, gotowość do odpowiedzi,

 

pomoce potrzebne do lekcji.

 

-        Uczeń gromadzi plusy i minusy, naklejki, które nauczyciel zamienia na ocenę raz w semestrze.

 

6. Praca dodatkowa

 

Praca dodatkowa obejmuje:

 

-        projekty,

 

-        prace długoterminowe,

 

-        zadania dodatkowe,

 

-        udział w zajęciach nadobowiązkowych,

 

-        udział w olimpiadach i konkursach.

 

 

 

V. Sposób ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej

 

Ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna, uwzględniająca stopień opanowania wskazanych w programie kompetencji, wystawiana jest w oparciu o oceny cząstkowe, ale nie jest ich średnią arytmetyczną .

 

Obowiązuje następująca hierarchia ważności ocen:

 

-        prace klasowe – waga 4

 

-        poprawa pracy klasowej – waga 3

 

-        egzaminy próbne, diagnozy, sesja z plusem  – waga 5

 

-        sprawdziany – waga 3

 

-        kartkówka – waga 3

 

-        odpowiedzi – waga 2 lub 3 w zależności od stopnia trudności

 

-        prace domowe, aktywność i przygotowanie – waga w zależności od stopnia trudności, ustala nauczyciel

 

-        prace dodatkowe -  waga w zależności od stopnia trudności, ustala nauczyciel

 

Znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach będą premiowane podwyższeniem oceny

 

semestralnej (rocznej).

 

Przy ustalaniu oceny końcoworocznej bierze się pod uwagę oceny uzyskane w ciągu całego

 

roku szkolnego.

 

 

 

Podczas oceniania wykorzystujemy elementy oceniania kształtującego.

 

NACOBEZU- uczeń otrzymuje informację na co  zwrotna będzie szczególna uwaga w      każdym dziale,

 

     -  oceniana będzie różnorodna  aktywność ucznia,

 

      -  uczniowie będą dokonywać  oceny koleżeńskiej i samooceny.

 

    

 

            Śródroczne i roczne oceny  klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych zapisanych w dzienniku elektronicznym według następującej skali:

 

    1) celujący ≥ 5,5

 

    2) 4,65 ≤  bardzo dobry   < 5,5

 

    3) 3,65 ≤  dobry  < 4,65

 

    4) 2,65 ≤  dostateczny  < 3,65

 

    5) 1,65 ≤  dopuszczający  < 2,65

 

6)      niedostateczny  < 1,65

 

 

 

 

 

VI. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia

 

1. Nauczyciel - Uczeń

 

-        nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz ustny do każdej wystawionej oceny;

 

-        uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny;

 

2. Nauczyciel - Rodzic

 

-        podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic ma prawo uzyskać informacje o postępach w nauce oraz wglądu do prac klasowych swojego dziecka;

 

 

 

 

 

VII. Dostosowanie z matematyki do możliwości uczniów ze secjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.

 

 

 

 1. Uczniowie posiadający opinię poradni Psychologiczno – Pedagogicznej są oceniani z uwzględnieniem zaleceń.

 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów.

 

3. W stosunku do wszystkich uczniów  stosuje się zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy.

 

4. Wymagania wobec uczniów  z opinią są obniżone , jednak obejmują widomości i umiejętności objęte podstawą programową.

 

 Przejawiają się one w:

 

- obowiązku opanowania mniejszych partii materiału,

 

- podawanie prostych poleceń,

 

- wydłużenie czasu na wykonywanie zadania,

 

-  lokowanie uczniów w jednej z pierwszych ławek,

 

- wyznaczanie łatwiejszych zadań podczas sprawdzianów,

 

- częste przypominanie i utrwalanie definicji, reguł, wzorów.

 

 

 

 

 

Opracował zespół nauczycieli matematyki

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved