ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Wiedza o społeczeństwie Drukuj
Redaktor: A.A   
22.09.2009.

Przedmiotowe  Systemy Oceniania

 

     z  wiedzy o społeczeństwie wroku szk. 2017/2018

 

 

      1. Uczeń powinien na lekcje przynosić: podręcznik, zeszytprzedmiotowy, zeszyt ćwiczeń.

 

      2.  Ocena klasyfikacyjna jest wystawiana z conajmniej 5 ocen bieżących, a w przypadku 1 godz. tygodniowo- z4 ocen.

 

      3. W przypadku 1 godz. tygodniowo uczeń ma prawo 1 raz być  

nieprzygotowanym do odpowiedziustnej, w przypadku 2 godz.-2 razy w semestrze.

 

           Uczeń informuje o zaistniałejsytuacji nauczyciela na początku lekcji.   

 

           Nauczycielodnotowuje to w dzienniku jako np.

 

    4.  Uczeń, który uzyskał zesprawdzianu ocenę dopuszczającą lub niedostatecznąmoże ją poprawić w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie nie przekraczającym 14 dni oddaty napisania sprawdzianu.  

 

     Ocenę można poprawiać tylko raz.

 

 5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie zalicza go w uzgodnionej

 

     znauczycielem formie i terminie nie przekraczającym dwóch tygodni

 

     od daty napisania przez klasę sprawdzianu.

 

     Nauczycielodnotowuje to w dzienniku jako nb. W przypadku kiedy nie

 

     napisze sprawdzianu zamiast nb  otrzymuje ocenęniedostateczną.

 

6. Abyocena osiągnięć ucznia była rzetelna i wszechstronna, aby  

 

    dowiedziećsię czy uczniowie opanowali przewidziane programem

 

    nauczaniawiadomości i umiejętności oraz w jakim stopniu spełniają

 

    założonewymagania ocenie podlegają:

 

*odpowiedzi ustne- samodzielne, płynne,wyczerpujące temat, zaprezentowane 

 

  poprawnym językiem z użyciem znanych terminów i nazw

 

*aktywności ucznia w pracy na lekcji (samodzielna, praca w grupach:   

 

   komunikowanie się, prezentacja, poprawnośćmerytoryczna) – udział w dyskusjach, korzystanie z dostępnych nalekcji źródeł informacji

 

*zadania domowe, prace długoterminowe, projekty(wyczerpanie tematu, poprawność merytoryczna, językowa, estetykawykonania, samodzielność

 

   pracy, pomysłowość i inwencja twórcza), wykonanie dodatkowych prac  wiążących się z programem, wykraczających poza program, wynikających z  zainteresowania ucznia,wskazanych przez nauczyciela- prezentacje,  gazetki ścienne, przygotowanie fragmentów nowej lekcji, zorganizowanie konkursu  lub wystawy, a takżeprzedstawienie swoich umiejętności na apelu  szkolnym, w czasie wywiadówki , spotkania z rodzicami

 

*  portfolio (teczka) - 1 raz w semestrze

 

*  sprawdziany pisemne w małej formie(kartkówki)-niezapowiedziane lub      

 

    zapowiedziane obejmujące maksymalnie 3ostatnie lekcje

 

*  sprawdziany i testy nauczycielskie, testy próbne, standaryzowane, w tym opublikowane przez Okręgową KomisjęEgzaminacyjną

 

*  sprawozdania z wycieczek jednodniowych, kilkudniowych

 

*  publiczne prezentacje dłuższych wypowiedzi zwykorzystaniem materiału graficznego

 

*  udziały w konkursach

 

        W przypadku braku oceny za daną formępracy uczeń ma prawo do  uzyskania takiej oceny w dodatkowymterminie określonym przez  nauczyciela.

 

        Nauczyciel decyduje o ilości ocen zaposzczególne formy pracy.

 

7.     Sprawdziany są przechowywane u nauczyciela(do wglądu uczniów, rodziców).

 

8.     Oceny są obiektywne, umotywowane, jawne,podane do wiadomości  uczniów.

 

9.   Wspólnie ustalamy kryteria oceniania iuczymy się udzielania informacji zwrotnej  w przypadku samooceny, jak i ocenykoleżeńskiej.

 

10.   Stosujemy samoocenę, która sprawia, że uczeństaje się bardziej  samodzielny w procesie uczenia się ,odpowiedzialny za swoją naukę,  rozumie, czego się uczy i po co-potrafi ocenić, ile się już nauczył, a ile musi się jeszcze napracować, aby osiągnąć wyznaczony cel.

 

11.   Stosujemy ocenę koleżeńską, czyli stwarzamysytuację, w której uczeńpełni rolęnauczyciela, recenzuje pracę innego ucznia i daje mu wskazówki   oczywiście pod kontrolą nauczyciela.

 

12.   Wagi i kryteria ocen są zgodne z WSO.

 

                                                

 

13.   Po każdym roku szkolnym przedmiotowe systemyoceniania

 

        są ewaluowane. 

 

                                               

Opracowała: Ewa Wysocka, 18.09.2017 r.

 

 

 

Dodatkoweinformacje: Uczeń otrzymuje za sprawdziany,kartkówki  ocenę:

 

-niedostateczną od 0% do 29% punktów,

 

-dopuszczającą-od 30% do 49% punktów,

 

- dostateczną -od 50% do 74% punktów,

 

-dobrą - od 75% do 89%punktów, 

 

-bardzo dobrą - od 90% do97% punktów,

 

-celującą- od 98% do 100%

 

Ten procentowy wskaźnikprzeliczania punktacji w pracach pisemnych może ulec zmianie w przypadku bardzomałej liczby punktów możliwych do zdobycia na testach próbnych lub innych formach pisemnych.

 

                                    

 

 

 

                  Opracowała: EwaWysocka,02.12.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved