ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Historia Drukuj
Redaktor: A.A   
22.09.2009.

 

 

  Kamień Krajeński 2017.09.26

 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

 

Przedmiotemocenysą:

 

·         wiadomościi umiejętności

 

·         zaangażowaniew procesnauczania-uczeniasię(aktywność)

 

 

 

Narzędziapomiaru osiągnięćuczniów:

 

·         pracekontrolne(sprawdziany,testy)-conajmniej2 wpółroczu

 

·         kartkówki

 

·         odpowiedźustna

 

·         pracedomowe(np.odpowiedzina pytania,rozprawki,referaty,projekt

 

·         aktywnośćnalekcji(np.kilkuzdaniowawypowiedź,pracaw grupie,praca z tekstem,źródłowym,mapą)

 

·         zeszyt

 

 

 

Informacjanauczycielaosposobiekontrolowaniaioceniania(kontrakt):

 

·         nauczycielzapowiadapracękontrolnąconajmniejtydzieńwcześniejiomawiajejzakres,

 

·         pracakontrolnajest poprzedzonaconajmniejjednąlekcjąpowtórzeniową,

 

·         pracekontrolnesą obowiązkowe.Jeśli uczeńnie możenapisaćpracykontrolnejwokreślonymterminie,maobowiązekuczynićtonanajbliższychzajęciach(niepóźniejniżw ciągudwóchtygodni);uczeń,którynie napisze pracykontrolnejw uzgodnionym terminieotrzymujeocenęniedostateczną;

 

·         uczeńmożepoprawićocenęniedostatecznątylkozpracykontrolnej,doktórejmożeprzystąpićjedenraz;poprawajestdobrowolnaimusiodbywaćsiępozazajęciamilekcyjnymi,

 

·         ocenyzkartkówekniepodlegająpoprawie,kartkówkimogąobejmować2-3tematywstecz,organizowanesąbezzapowiedzii są równoważnezodpowiedziąustną,

 

·         uczeńmaprawo do nieocenianiapo dłuższej,usprawiedliwionejnieobecności,uczeńmożezgłosićnieprzygotowaniedolekcjijedenrazwsemestrzebezpodaniaprzyczyny(niedotyczyto  wcześniejzapowiadanychsprawdzianówi  zajęć,na którychwystawianajestocenakońcowa),

 

·         uczeńmaobowiązekprowadzeniazeszytuprzedmiotowego,wktórympowinnyznajdowaćzapisytematównotatki,zapisypoleceńustnychlubpisemnychpracdomowych,miejscenaoceny.Zeszytpowinienbyćprowadzonysystematycznie.W przypadkunieobecnościuczniawszkole,powiniengouzupełnićnanajbliższezajęcia;

 

·         brakzeszytu,pracydomowej,nieprzygotowaniedolekcjiuczeńzgłaszanapoczątkulekcji,

 

·         obowiązkiem uczniajestsystematyczneodrabianiepracdomowych,

 

·         znakgraficzny,tzw.„parafka"oznacza,żenauczycielsprawdzałwykonaniepracy,ale niesprawdzałjejzawartościmerytorycznej,

 

·         ocenianiepracmożenastąpić natychmiastpoupływieterminuich realizacjilubpodczaskontrolizeszytów,

 

 

 

 

 

·         na koniecsemestru nieprzewidujesięsprawdzianu zaliczeniowego,

 

·         wszystkieoceny,któreuzyskujeuczeńsą jawnei uzasadnione;przyocenianiunauczycieluwzględniamożliwościintelektualneucznia,

 

·         uczeńmaprawodododatkowejocenyzawykonanepracenadobowiązkowe,udziałw zajęciachpozalekcyjnychorazsukcesy w konkursach.

 

 

 

Oceniepodlega:

 

·         stopieńopanowaniamateriału faktograficznego,

 

·         dostrzeganiezwiązkówprzyczynowo-skutkowych,

 

·         stylistycznapoprawnawypowiedź,

 

·         umiejętnośćselekcjiwydarzeńhistorycznych,

 

·         stopieńrozumieniatematu,

 

·         znajomośćchronologii,pojęć,postacihistorycznych,

 

·         określenierodzaju źródłahistorycznego,umiejętnośćjego interpretacji,

 

·         umiejętnośćporównywania,dostrzeganiapodobieństwiróżnicwprocesiedziejowym,

 

·         odróżnianiefikcjiod prawdy historycznej,

 

·         umiejętnośćpracy zmapą.

 

 

 

Ocenianieprackontrolnych:

 

Pracekontrolnesąpunktowanewedługoddzielnegoschematu,wzależnościodzłożonościzagadnienia.Punkty są przeliczanena ocenywedług zasadpomiaru dydaktycznego:

 

0 -29 %-niedostateczny

 

30 -50 %-dopuszczający

 

51 -70 %-dostateczny

 

71 -89 %-dobry

 

90 -100 %-bardzo dobry

 

Ilośćiczęstotliwośćpomiarówjestzależnaodpoziomuorazmożliwościintelektualnychklasy iw zależnościod realizowanegoprogramu modyfikowana.

 

Zasady informowaniaowymaganiachipostępachwnauce:

 

·         wszystkieoceny sąjawnei podawanena bieżąco,

 

·         pracekontrolneotrzymujeuczeńdowgląduna lekcji,a rodzicewkontaktachindywidualnych(np.dyżurkonsultacyjny)ina zebraniach,pracekontrolnesąprzechowywaneprzeznauczycielado31sierpniadanegorokuszkolnego,

 

·         ocenamożebyćwyrażonainformacjąustną,stopniemw zależnościodklasyi ocenianego obszaru działalności.

 

 

 

Systemmotywacyjnyinaprawczy:

 

Uczeńmającykłopotyzopanowaniemmateriałumożezwrócićsięopomocdonauczycielaijeżelijestto pożądane,wspólnieustalająprogramwspomagającynp. pomocnauczycielaprzedmiotu,pomockoleżeńska,uczestnictwow dodatkowychzajęciach.

 

Waga ocenustalona jestwedług WSO, ale ostateczne decyzje podejmuje nauczyciel.

 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala nauczyciel na podst. Średniej ważonej ocen cząstkowych zapisanych w dzienniku elektronicznym według skali przedstawionej w WSO (§11, p.14)

 

Uczniowie ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi lub z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP)

 

Ze względu na znaczne zróżnicowanie w możliwościach i umiejętnościach poszczególnych uczniów posiadających orzeczenia PPP, przedstawiony system oceniania nie może być zastosowany w stosunku do nich, a wymagania i sposób oceniania dostosowywane są do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

 

Wymagania wobec uczniów z opinią są obniżone, ale nadal obejmują wiadomości i umiejętności objęte podstawową programową.

 

Ewaluacja:

 

EwaluacjaPSOzhistoriinastąpiporokuipotrzechlatachpracy.Sposóbzostanieokreślonyi podanyw zależnościodpotrzebi możliwościszkoły.

 

Kryteriaocenianiazhistorii

 

WYMAGANIAKONIECZNE(OCENA DOPUSZCZAJĄCA)

 

Wiedza:

 

·         uczeńposiadaniepełnąwiedzęokreślonąprogramemnauczania,

 

·         przypomocynauczycielajestwstaniezrealizowaćpoleceniadotyczącezastosowaniaposiadanejwiedzy,

 

·         posiadaminimalnąwiedzędotyczącąwydarzeńPolskiiświata,

 

·         znaprostefakty,pojęciahistoryczneiterminy,podstawowewydarzeniaizjawiskaorazich

 

·         przyczynyiskutki,lukiwiedzyjestwstanieuzupełnićwdłuższymokresieczasu.

 

 

 

Umiejętności:

 

·         przypomocynauczycielaumiezastosowaćumiejętnościprzewidzianeprogramemidysponuje

 

·         umiejętnościami,którepozwoląmuuzupełnićbrakiwdalszymprocesieuczeniasięhistorii,

 

·         umienazywaćfakty,wydarzenia,zjawiska,

 

·         umieszeregowaćwydarzeniaw czasie,

 

·         dostrzegazwiązkimiędzy życiem gospodarczym,położeniemgeograficznym,

 

·         odczytujedanekartograficzne,

 

·         potrafiposługiwaćsiępodręcznikiem,słownikiem,

 

·         czytazezrozumieniemtreścizawartewźródle.

 

 

 

Aktywność:

 

·         biernapostawanalekcjach,

 

·         zachowujesiępoprawnienalekcjach,nieprzeszkadza,

 

·         pracujena lekcjachtylkopod nadzoremnauczyciela.

 

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved