ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Religia Drukuj
Redaktor: A.A   
22.09.2009.

 

 • Kamień Krajeński 2017.09.21

  Wymagania programowe w obrębie

  poszczególnych poziomów oraz zastosowanie

  ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów. 2017/2018

   

  1.      Wymagania ponadprogramowe.

   

  Uwarunkowania osiągnięcia oceny CELUJĄCEJ

  (semestralnej i końcoworocznej)

   

  ·         uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej,

  ·         wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji,

  ·         angażuje się w prace pozalekcyjne, np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp.,

  ·         uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej,

  ·         twórczo uczestniczy w życiu parafii, np. należy do organizacji i ruchów katolickich, uczestniczy w pielgrzymkach itp.,

  ·         jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń,

  ·          poznanie prawdy wiary stosuje w życiu,

  ·          posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę celującą.

   

  1.      Wymagania dopełniające.

   

  Obejmują one wiadomości, umiejętności, postawy, które są:

  a.       trudne do opanowania,

  b.      twórcze,

  c.       wyspecjalizowane,

  d.      stanowią rozwinięcie wymagań rozszerzających i mogą wykraczać poza program nauczania,

  e.       określają cele i materiał dopełniający,

  f.       wymagania rozszerzone i dopełniające łącznie stanowią wymagania pełne. Ich spełnienie uprawnia ucznia do oceny bardzo dobrej (5).

   

  Uwarunkowania osiągnięcia oceny BARDZO  DOBREJ

  (semestralnej i końcoworocznej)

   

  ·         uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej,

  ·         opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii,

  ·         posiada pełną znajomość pacierza,

  ·         wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe,

  ·         aktywnie uczestniczy w religii,

  ·         jego postępowanie nie budzi zastrzeżeń,

  ·         jest pilny, systematycznie uczestniczy w życiu parafii,

  ·         odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego,

  ·         stara się być świadkiem wyznawanej wiary,

  ·         wykazuje inne możliwości indywidualne promujące ocenę bardzo dobrą.

   

  1.      Wymagania rozszerzające.

   

  Obejmują one wiadomości, postawy i umiejętności, które są:

  a.       umiarkowanie trudne do opanowania,

  b.      przydatne, ale nie niezbędne w dalszej nauce,

  c.       stosowane w sytuacjach trudnych,

  d.      określające cele i materiał rozszerzony,

  e.       stanowią pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych, a ich opanowanie jest uzależnione od opanowania wymagań podstawowych,

  f.       wymagania podstawowe i rozszerzające stanowią ł,

  g.      ącznie wymagania rozszerzone. Ich spełnienie uprawnia ucznia do oceny dobrej (4).

   

  Uwarunkowania osiągnięcia oceny DOBREJ

  (semestralnej i końcoworocznej)

   

  ·         uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej,

  ·         opanował wiedzę religijną w swoim zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym,

  ·         wykazuje się dobrą znajomością pacierza,

  ·         w zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe,

  ·         podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne),

  ·         systematycznie uczestniczy w zajęciach religii,

  ·         jest zainteresowany przedmiotem,

  ·         włącza się w przeżycia i dynamikę roku liturgicznego,

  ·         wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości,

  ·         postawa ucznia nie budzi wątpliwości,

  ·         stara się być aktywnym podczas lekcji,

  ·         posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę dobrą.

   

  1.      Wymagania podstawowe.

   

  Obejmują one wiadomości, postawy i umiejętności, które są:

  a.       stosunkowo łatwe do opanowania,

  b.      całkowicie niezbędne w dalszej nauce,

  c.       bezpośrednio użyteczne w życiu szkolnym i pozaszkolnym,

  d.      stosowane w sytuacjach typowych,

  e.       określające cele i materiał podstawowy,

  f.       spełnienie wymagań podstawowych uprawnia ucznia do oceny dostatecznej (3).

   

   

  Uwarunkowania osiągnięcia oceny DOSTATECZNEJ

  (semestralnej i końcoworocznej)

   

  ·         uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dopuszczającej,

  ·         uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności,

  ·         wykazuje się dostateczną znajomością pacierza,

  ·         w zeszycie ucznia występują sporadyczne braki notatek, prac domowych,

  ·         prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem,

  ·         stara się uczestniczyć w życiu parafii,

  ·         inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące ocenę dostateczną.

   

  1.      Wymagania końcowe.

   

  Obejmują one wiadomości, postawy i umiejętności, które są:

  a.       określają dopuszczający zakres wiedzy, postaw i umiejętności,

  b.      są bardzo łatwe do opanowania,

  c.       określają cele i materiał konieczny,

  d.      spełnienie wymagań koniecznych uprawnia ucznia do oceny dopuszczającej (2).

   

  Uwarunkowania osiągnięcia oceny DOPUSZCZAJĄCEJ

  (semestralnej i końcoworocznej)

   

  ·         uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne,

  ·         prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności,

  ·         prowadzi zeszyt,

  ·         posiada problemy ze znajomością pacierza,

  ·         ma poprawny stosunek do religii,

  ·         uczestnictwo w celebracjach roku liturgicznego budzi zastrzeżenia,

  ·         inne możliwości indywidualne ucznia wskazują na ocenę dopuszczającą.

   

  Uwarunkowania osiągnięcia oceny NIEDOSTATECZNEJ

  (semestralnej i końcoworocznej)

   

  ·         uczeń nie opanował podstawowych pojęć religijnych,

  ·         nie wykazuje się znajomością pacierza,

  ·         nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję,

  ·         lekceważy przedmiot,

  ·         nieodpowiednio zachowuje się na lekcji,

  ·         wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych,

  ·         opuszcza lekcję religii,

  ·         nie przejawia religijnego wymiaru własnego życia,

  ·         inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną.

  Sposoby oceniania:

   

  1.      Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem.

  2.      Odpowiedź ustna (materiał z zakresu trzech ostatnich lekcji).

  3.      Prace kontrolne: co najmniej cztery razy w ciągu semestru (dwie prace klasowe – sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni i dwie kartkówki) do wglądu uczniów i rodziców.

  4.      Praca domowa: kontrolowana na bieżąco.

  5.      Pacierz: ocena ze znajomości pacierza dwa razy w ciągu semestru zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej.

  6.      Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według możliwości nauczyciela. Jeden raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu.

  7.      Pilność aktywność, systematyczność, postawy, umiejętności: osiągnięcia ucznia zapisywane w dzienniku osobistym prowadzonym przez nauczyciela i dzienniku elektronicznym; ogólne oceny wystawiane na koniec semestru i koniec roku szkolnego.

   

  Uwagi:

   

  ·         Ocenę wystawiam w porozumieniu z uczniami:

  - stosuję jednolite normy i kryteria oceniania,

  - podaję na bieżąco wyniki pracy uczniów,

  - wskazuję na występujące braki.

  Przestrzeganie zasad oceniania daje pewność oceny obiektywnej, jawnej,      instruktywnej oraz mobilizuje do dalszej pracy.

  ·         W ciągu jednego semestru wystawiam każdemu uczniowi co najmniej cztery oceny cząstkowe:

  - w każdym semestrze uczniowie piszą dwie klasówki całogodzinne i dwie kartkówki (15 min.),

  - bardzo trudno określić jest na początku roku szkolnego ile zadań domowych uczeń otrzyma do wykonania w domu i dlatego każdy uczeń będzie miał oceniane co najmniej jedno zadanie domowe,

  - stosuję kompleksową ocenę zeszytu biorąc pod uwagę systematyczność w zapisywaniu tematów oraz notatek, prowadzenie indywidualnej pracy w zaproponowany przeze mnie sposób i estetykę,

  - wykonywanie prac plastycznych i ich prezentowanie,

  - czytanie prasy i literatury katolickiej w celu pogłębiania wiary i dawania świadectwa w życiu,

  - udział w konkursach

  ·         Promuję systematyczne poprawianie ocen w ciągu semestrów; w wyjątkowych sytuacjach poprawianie podczas wystawienia oceny semestralnej lub końcowej.

  Poprawianie może odbywać się w formie pisemnej lub ustnej z zakresu określonego indywidualnie.

  ·         Uczeń może być nieklasyfikowany z religii, jeżeli istnieje brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji

   

  ·         Oceny cząstkowe, semestralne i końcoworoczne stawiam według skali:

  - celujący (6),

  - bardzo dobry (5),

  - dobry (4),

  - dostateczny (3),

  - dopuszczający (2),

  - niedostateczny (1).

  Informuję uczniów na bieżąco o wynikach nauczania, a rodziców (opiekunów prawnych) – na każde życzenie lub w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność ich poinformowania w indywidualnych sytuacjach.

   

                                                               Ks. Marcin Kidziun

                                                                                               

   

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved