ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Hospitacja diagnozująca z języka niemieckiego w klasie IIIc Drukuj
Redaktor: admin   
19.08.2008.
Hospitacja diagnozująca w Publicznym Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim przeprowadzona na lekcji niemieckiego w klasie IIIC realizowanej przez mgr Hannę Atamańską.

WSTĘP

 1. Zgodnie z „Podstawą programową kształcenia ogólnego” celem nauczania języka obcego jest:

  § Osiągnięcie poziomu opanowania języka obcego zapewniającego w miarę sprawną komunikację językową.
  § Lepsze poznanie kultury i spraw życia codziennego kraju języka nauczanego.

 2. Zadaniem szkoły jest:

  § Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe m.in. przez pozytywną informację zwrotną dotyczącą indywidualnych umiejętności językowych.
  § Stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.
  § Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

 3. Treści realizowane przez szkołę:

  § Rozwijanie sprawności mówienia.
  § Rozwijanie sprawności czytania i pisania.
  § Wzbogacanie słownictwa dotyczącego życia codziennego.

 4. Przewidywane osiągnięcia uczniów.

  § Wykorzystanie znajomości fonetyki w stopniu zapewniającym zrozumiałość wypowiedzi dla rodzinnego użytkownika języka.
  § Inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie prostej rozmowy.
  § Właściwa relacja językowa na wypowiedź rozmówcy.
  § Wyszukiwanie żądnej informacji(….) z tekstu.
  § Sformułowanie i zapisanie własnego (….) komunikatu.

  INFORMACJA O HOSPITOWANYCH ZAJĘCIACH

  1. Imię i nazwisko nauczyciela: Hanna Atamańska.
  2. Przedmiot: język niemiecki.
  3. Klasa: III c.
  4. Temat: „Probleme in der Familie – podsumowanie wiadomości”.
  5. Zamierzone cele lekcji:

   § Uczeń podaje skojarzenia dotyczące problemów w rodzinie.
   § Odczytuje z wykresu informacje dotyczące przyczyn problemów w rodzinie, formułuje zdania na podstawie wykresu.
   § Formułuje krótką, płynną, spójną wypowiedź na temat problemów w rodzinie.
   § Reaguje odpowiednio na podaną informację.
   § Nazywa sytuację przedstawioną za pomocą pantomimy.
   § Bierze udział w prostej rozmowie na temat problemów w rodzinie.
   § Czyta ze zrozumieniem tekst i wyszukuje żądaną informację.

  6. Imiona i nazwiska osób hospitujących:
   § Pani mgr inż. Jolanta Metkowska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty
   § Pani mgr inż. Urszula Brycka – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim.
   § Zaproszeni goście.

  7. Data hospitacji: 25.11.1005.

 SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE III c
PROBLEME IN DER FAMILIE – PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI.

STANDARDY

WSKAŹNIKI

TOK ZAJĘĆ

UWAGI

AKTYWNOŚĆ UCZNIA

AKTYWNOŚĆ NAUCZYCIELA

Uczeń rozumie proste wypowiedzi formułowane językiem standardowym dotyczące sytuacji z życia codziennego.

Czy uczeń rozumie pytania zadawane przez nauczyciela?

Uczeń słucha ze zrozumieniem pytań kierowanych do niego przez nauczyciela.

Nauczyciel formułuje pytania dotyczące sytuacji życia codziennego.

 

Uczeń potrafi udzielić odpowiedzi na zadane pytania.

Czy uczeń potrafi sformułować odpowiedzi na zadane pytanie?

Uczeń udziela odpowiedzi na pytanie zadane przez nauczyciela.

Zadaje pytania.

 

Uczeń zna słownictwo dotyczące określonego tematu, podaje skojarzenia dotyczące problemu.

Czy uczeń zna wyrażenia dotyczące problemów w rodzinie?.

Uczeń formułuje skojarzenia związane z tematem „Probleme in der Familie”.

Nauczyciel prosi o podanie skojarzeń związanych z tematem. Zapisuje je na tablicy.

 

Uczeń odczytuje informacje z diagramu.

Czy uczeń potrafi przeanalizować diagram i podać niezbędne informacje?

Uczeń analizuje diagram, wyszukuje potrzebne informacje i formułuje odpowiedź na pytanie.

Zadaje pytania dotyczące diagramu.

 

Uczeń potrafi zareagować na określoną sytuację.

Czy uczeń potrafi odpowiednio zareagować na określony problem?

Uczeń reaguje na konkretną sytuację, wybiera i formułuje odpowiednie wypowiedzi.

Nauczyciel formułuje problem kontroluje poprawność wypowiedzi.

 

Uczeń rozumie sens podanego zadania.

Czy uczeń rozumie zapisane zadanie, potrafi je przedstawić w formie pantomimy?

Uczeń odczytuje ze zrozumieniem zdanie, przedstawia je w formie pantomimy lub nazywa problem prezentowany przez kolegów.

Nauczyciel poleca przedstawić w formie pantomimy problem rodzinny oraz odgadnąć temat prezentowanej scenki.

 

Uczeń bierze udział w prostej rozmowie, wymienia  informacje, podaje argumenty.

Czy uczeń potrafi ułożyć rozmowę na zadany temat i zaprezentować ją?.

Uczeń układa rozmowę dotyczącą problemów w rodzinie, przedstawia ją na forum klasy.

Nauczyciel poleca ułożenie rozmowy, sprawdza jej poprawność.

 

Uczeń czyta tekst ze zrozumieniem

Czy uczeń rozumie czytany przez siebie tekst?

Uczeń czyta tekst, wyszukuje żądane informacje, formułuje zdania.

Nauczyciel poleca przeczytać tekst ze zrozumieniem oraz wyszukać żądane informacje.

 

I. Welche Probleme haben die deutschen Jugendlichen in der Familie ? Bilde Sätze. Jakie problemy ma młodzież niemiecka. Ułóż zdania.

1.zu früh nach Hause kommen
2.zu wenig Taschengeld haben
3.Probleme mit der Schule haben
4.keine toleranten Eltern haben
5.zu wenig bei der Hausarbeit helfen
6.zu wenig mit jüngeren Geschwistern bleiben

80% der deutschen Jugendlichen kommen zu früh nach Hause.

II. Antworte auf die Fragen. Odpowiedz na pytania.

Bist du glücklich in deiner Familie ?
-------------------------------------------------------------------
Hast du Probleme mit deinen Eltern ?
-------------------------------------------------------------------
Erzählst du deinen Eltern von der Schule und den Freunden?
-------------------------------------------------------------------
Hilfst du bei der Hausarbeit ?
-------------------------------------------------------------------

III. Im Sprechzimmer eines Pädagogen. Was passt zusammen? Verbinde ! Welche Ratschläge gibt er den Eltern. W gabinecie pedagoga. Połącz jaką radę uzyskali rodzice?

Die Eltern

Der Pädagoge

Unser Sohn raucht Zigaretten.

Vielleicht hat er keine Motivation. Sprechen Sie mit ihm darüber.

Unsere Tochter kommt zu spät nach Hause.

Sagen Sie ihr was sie machen soll und verlangen sie es.

Unsere Kinder möchten immer mehr Taschengeld haben

Sagen Sie ihm, dass Zigaretten krank machen

Unser Sohn lernt zu wenig.

Sie müssen bestimmen um wie viel Uhr sie zurückkommen soll.

Unsere Tochter macht nichts zu Hause.

Sie müssen sparen lernen. Geben Sie ihnen nicht so viel Geld.

 

IV. Ergänze. Wie reagieren die Mutter und der Vater? Uzupełnij reakcję mamy i taty na wypowiedź dziecka.


Was sagt das Kind ?Reaktion der Mutter und des Vaters

-Ich brauche Geld für Kinokarten.

-Kann ich um Mitternacht nach Hause kommen?.

-Kann ich 50 Euro fürs Konzert von Metallica bekommen?

-Ich gehe heute nicht in die Schule

 


V. Zeig bitte als Pantomime und errate: Welche Probleme haben sie in der Familie? Pokaż w formie pantomimy i odgadnij: Jakie problemy mają oni w rodzinie?

-Probleme mit dem Taschengeld.

-Schlechte Note in der Schule.

-Zu spät nach Hause kommen.

-Probleme mit der Frisur

-Zigaretten rauchen


VI. Lies den Text und zeichne das Kreisdiagramm. Przeczytaj tekst i narysuj diagram kołowy.

Die polnichen Jugendlichen meinen, dass sie zu wenig Taschengeld bekommen. 40% sind damit unzufrieden. Sie glauben auch, dass sie zu viel bei der Hausarbeit helfen müssen. Etwa 10% müssen 2 Stunden täglich zu Hause arbeiten z. B. den Müll wegbringen, das Geschirr spülen, waschen, aufräumen usw. Sie glauben, das ist zu viel. 20% der polnischen Jugendlichen dürfen nicht in die Disco gehen und 20% dürfen nur bis 22 Uhr in der Disco bleiben. 10% haben Probleme mit den Zigaretten.

………% der polnichen Jugendlicher haben Probleme mit:

-dem Taschengeld

-der Hausarbeit

-dem Discobesuch

-der Rückkehr nach Haus

-den Zigaretten

 
« poprzedni artykuł

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved